SZUKAJ
»
  Login  
  Hasło  
  Zapisz się » Zapomniałem hasła »  »  
 
Zestaw LEP: Zestaw losowy LEP (2011-09-03 00:03:22)

Rozwiązano: 2011-09-13 03:07:32

Twój wynik: 0/198 (0 %)


1. Amerykańskie Towarzystwo Klatki Piersiowej wyróżniło tzw. duże i małe kryteria choroby umożliwiające rozpoznanie samoistnego włóknienia płuc (IPF) bez potwierdzenia włóknienia w badaniu histologicznym. Do rozpoznania IPF konieczne jest stwierdzenie:
 • 3 dużych i 1 małego kryterium
 • 5 dużych i co najmniej 3 małych kryteriów
 • 4 dużych i 2 małych kryteriów
 • 4 dużych i co najmniej 3 małych kryteriów
 • 2 dużych i 1 małego kryterium

Uzasadnienie: Do dużych kryteriów zalicza się: wykluczenie innych znanych przyczyn choroby śródmiąższowej, zaburzenia wentylacji typu restrykcyjnego i upośledzenie wymiany gazowej w spoczynku lub po wysiłku, charakterystyczne dla IPF zmiany w HRCT obejmujące włóknienie ze skąpym obrazem szkła mlecznego oraz brak wskazań do innego rozpoznania w BAL lub przezoskrzelowej biopsji płuca. Małe kryteria to objawy nieswoiste takie jak wiek powyżej 50 lat, duszność wysiłkowa, objawy trwające ponad 3 miesiące i wysłuchiwanie trzeszczeń u podstawy obu płuc.

Punkty: 0


2. Kryterium dodatniej próby rozkurczowej to:
 • wzrost FEV1 wynosi co najmniej 400 ml i jest większy niż 12% w stosunku do wartości należnej
 • wzrost FEV1 wynosi co najmniej 200 ml i jest większy niż 12% w stosunku do wartości należnej
 • wzrost FEV1 wynosi co najmniej 200 ml i jest większy niż 20% w stosunku do wartości należnej
 • wzrost FEV1 wynosi co najmniej 200 ml lub jest większy niż 12% w stosunku do wartości należnej
 • wzrost FEV1 wynosi najwyżej 200 ml i nie przekracza 12% wartości należnej

Uzasadnienie: Aby wykazać charakterystyczną dla astmy oskrzelowej odwracalność zmian obturacyjnych wykonuje się test z beta-mimetykiem. Podaje się salbutamol lub fenoterol (200 do 400 μg fenoterolu lub salbutamolu) z inhalatora typu MDI przez komorę inhalacyjną ewentualnie salbutamol w nebulizacji 2,5-5 mg i ponownie wykonuje badanie spirometryczne po 15-20 min. Test uznaje się za dodatni, jeśli wzrost FEV1 wynosi co najmniej 200 ml i jest większy niż 12% w stosunku do wartości należnej. Przed wykonaniem testu należy odstawić leki działające rozkurczowo na oskrzela zgodnie z zalecanymi okresami karencji dla tych leków: 1. Beta – mimetyki a. krótkodziałające 8 godz. b. doustne 24 godz. c. długodziałające 48 godz. 2. Leki antycholinergiczne a. krótkodziałające 12 godz. b. długodziałające 7 dni 3. Teofilina a. krótkodziałająca 12 godz. b. retard 24 godz. c. long 48 godz. 4. Leki antyleukotrienowe 24 godz. Dodatni wynik próby rozkurczowej przemawia za rozpoznaniem astmy, ale wynik negatywny wcale jej nie wyklucza.

Punkty: 0


3. Częstotliwość impulsów generowana przez komórki Purkinjego wynosi:
 • 70/min
 • 45-60/min
 • 40/min
 • 20/min
 • 10/min

Uzasadnienie: Ośrodki bodźcotwórcze w sercu: Częstotliwość impulsacji • węzeł przedsionkowo-komorowy 45-60/min • rozgałęzienia pęczka Hisa 40/min • komórki Purkiniego 20/min

Punkty: 0


4. Astmę przewlekłą umiarkowaną charakteryzuje:
 • FEV1 lub PEF ≤60% należnego, wahania FEV1 lub PEF >30%
 • FEV1 lub PEF 60-80% należnego, wahania FEV1 lub PEF >30%
 • FEV1 lub PEF ≥80% należnego, wahania FEV1 lub PEF 20-30%
 • FEV1 lub PEF ≥80% należnego, wahania FEV1 lub PEF ≤20%
 • FEV1 lub PEF ≥85% należnego, wahania FEV1 lub PEF 15-20%

Uzasadnienie: Klasyfikacji astmy oskrzelowej należy dokonać opierając się na objawach klinicznych, do których należą kaszel, duszność, uczucie braku powietrza, nadreaktywność dróg oddechowych na bodźce specyficzne (alergeny) i niespecyficzne (dym papierosowy, zimne powietrze). Doskonałym uzupełnieniem wywiadu i badania fizykalnego będą badania dodatkowe, w których złotym standardem jest wykorzystanie badania czynnościowego płuc oceniającego FEV1, FVC, PEF oraz wykonanie próby rozkurczowej.

Punkty: 0


5. W przekazywaniu sygnału za pomocą receptora H1 uczestniczyą:
 • cAMP
 • pochodne fosfatydyloinozytolu
 • jony Fe
 • jony Mg
 • jony K

Uzasadnienie: W przekazywaniu sygnału za pośrednictwem receptora H1 uczestniczą pochodne fosfatydyloinozytolu.

Punkty: 0


6. W leczeniu substytucyjnym niedoczynności nadnerczy u dorosłych stosuje się dawkę hydrokortyzonu:
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 30 mg
 • 60 mg

Uzasadnienie: W przewlekłym leczeniu substytucyjnym niedoczynności kory nadnerczy stosuje się 20-30 mg/24h hydrokortyzonu w jednej dawce rano lub 20 mg rano i 10 mg po południu (zgodnie z dobowym rytmem wydzielania kortyzolu).

Punkty: 0


7. Stopniowe zmniejszanie intensywności leczenia podtrzymującego, w celu ustalenia minimalnego zapotrzebowania na leki koniecznego do kontrolowania choroby, można rozpocząć po:
 • osiągnięciu i utrzymaniu kontroli astmy przez co najmniej 6 miesięcy
 • osiągnięciu i utrzymaniu kontroli astmy przez co najmniej 3 miesiące
 • osiągnięciu i utrzymaniu kontroli astmy przez co najmniej 4 miesięcy
 • osiągnięciu i utrzymaniu kontroli astmy przez co najmniej 5 miesięcy
 • osiągnięciu i utrzymaniu kontroli astmy przez co najmniej 2 miesięcy

Uzasadnienie: Dawkę GKS wziewnego zmniejsza się o około 25% co 3 miesiące albo odstawia się lek rozszerzający oskrzela u chorych przyjmujących glikokortykosteroid wziewny w małej dawce. Przy leczeniu skojarzonym należy rozpocząć od zmniejszenia dawki GKS wziewnego. Gdy dojdzie się do dawki 500 mg/24h beklometazonu lub równoważnej dawki innego GKS, można rozważyć odstawienie drugiego leku. Zmniejszanie intensywności leczenia pozwoli obniżyć ryzyko działań niepożądanych i zwiększy szanse przestrzegania zaleceń przez chorego.

Punkty: 0


8. Wskaż stwierdzenie prawdziwe:
 • omalizumab zarezerwowany jest do leczenia wszystkich postaci astmy oskrzelowej
 • najskuteczniejszymi lekami w przewlekłej terapii astmy są leki antyleukotrienowe
 • cyklezonid jest praktycznie całkowicie pozbawiony działania systemowego
 • w przypadku ciężkich zaostrzeń astmy lekami ratującymi życie są glikokortykosteroidy wziewne
 • wszystkie powyższa są fałszywe

Uzasadnienie: Najskuteczniejszymi lekami w przewlekłej terapii astmy (a nie w stanach ostrych) są wziewne glikokortykosteroidy, dlatego też są lekami pierwszego wyboru niezależnie od stopnia ciężkości astmy. Lekiem skutecznym, choć w Polsce wciąż mało dostępnym, jest omalizumab. Jest to monoklonalne przeciwciało anty-IgE. Omalizumab zarezerwowany jest obecnie do leczenia ciężkiej alergicznej astmy oskrzelowej, kiedy mimo stosowania intensywnej farmakoterapii nie udaje się uzyskać skutecznej kontroli astmy. Dodanie go do wcześniej już zoptymalizowanego leczenia farmakologicznego, pozwala zmniejszyć częstość zaostrzeń astmy średnio o 40% oraz ponad dwukrotnie potrzebę hospitalizacji, interwencji pogotowia ratunkowego i leczenia w izbach przyjęć i oddziałach ratunkowych. W obecnej dobie dysponujemy preparatami, które w dawkach terapeutycznych nie wykazują działań ubocznych. Nowoczesnym preparatem jest wziewny cyklezonid, który występuje w postaci proleku, uaktywniając się dopiero w nabłonku dróg oddechowych. Tam oddziałuje nie wykazując działania systemowego.

Punkty: 0


9. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące zmian w obrazie RTG klatki piersiowej:
 • zagęszczenia miąższowe nie prowadzą do utraty powietrzności płuc
 • bronchogram powietrzny jest typowy dla płatowego zapalenia płuc
 • naciek od niedodmy odróżnia zachowana objętość zajętego obszaru
 • zmiany śródmiąższowe związane są z zajęciem zrębu
 • zmiany śródmiąższowe dają obraz linijnych i siatkowatych zagęszczeń

Uzasadnienie: Zmiany śródmiąższowe związane są z zajęciem zrębu. Dają one obraz zagęszczeń linijnych i siatkowatych, a także zmiany drobnoguzkowe.

Punkty: 0


10. W leczeniu arytmogennej kardiomiopatii prawej komory lekiem o największej skuteczności jest:
 • amiodaron
 • sotalol
 • ajmalina
 • propafenon
 • karbamazepina

Uzasadnienie: U pacjentów z AKPK, z dobrze tolerowanymi i nie zagrażającymi życiu komorowymi zaburzeniami rytmu stosuje się leki beta-adrenolityczne. U chorych ze złożonymi zaburzeniami rytmu najbardziej skuteczny jest sotalol (80%). Warunkiem skuteczności sotalolu jest stosowanie dużych dawek leku, tj od 240 do 360 mg na dobę. Objawy uboczne występują rzadko, co jest prawdopodobnie wynikiem prawidłowej funkcji lewej komory.

Punkty: 0


11. W skład zestawu do samoleczenia zaostrzeń astmy nie wchodzi:
 • β-2 mimetyk w inhalatorze MDI
 • β-2 mimetyk w ampułkach do nebulizacji
 • pisemny plan działania w razie pogorszenia przebiegu astmy
 • glikokortykosteroid podawany dożylnie
 • opakowanie prednizonu

Uzasadnienie: U każdego pacjenta należy prowadzić edukację podczas wizyty lekarskiej, w szkole dla chorych na astmę, lub przez spotkania z wyszkolonym edukatorem i zawsze wyposażać go w pisemną instrukcję postępowania na wypadek pogorszenia przebiegu astmy oraz zalecić posiadanie zestawu pierwszej pomocy. W jego skład wchodzą: 1. pisemny plan działania w razie pogorszenia przebiegu astmy 2. β-2 mimetyk w inhalatorze MDI lub ampułkach do nebulizacji, ewentualnie cholinolityk 3. nebulizator ze sprężarką, ewentualnie komora inhalacyjna 4. prednizon lub metyloprednizolon

Punkty: 0


12. Do niesteroidowych leków przeciwzapalnych III generacji należą:
 • diklofenak, etodolak, nabumeton
 • diklofenak, celekoksyb, ketoprofen
 • waldekoksyb, rofekoksyb, celekoksyb
 • ibuprofen, fenylbutazon, etodolak
 • indometacyna, celekoksyb, naproksen

Uzasadnienie: Do NLPZ wybiórczo hamujących COX-2 należą waldekoksyb, etorikoksyb, parekoksyb, lumirakoksyb, celekoksyb, rofekoksyb - lecz tylko dwa ostatnie znalazły zastosowanie kliniczne, z czego rofekoksyb został wycofany z obrotu.

Punkty: 0


13. Kwas acetylosalicylowy, stosowany w profilaktyce choroby zakrzepowo zatorowej, powinien być podawany:
 • tylko w dawce 50 mg
 • tylko w dawce 75 mg
 • tylko w dawce 80 mg
 • tylko w dawce 325 mg
 • w zakresie od 81 do 325 mg.

Uzasadnienie: Wcześniejsze standardy konsekwentnie zalecały stosowanie w migotaniu przedsionków dawki 325 miligramów kwasu acetylosalicylowego, a więc znacznie większej niż tak, którą stosujemy w prewencji zawału serca. Standardy z 2006 roku zmieniły to zalecenie pozostawiając do decyzji lekarza wybór dawek w zakresie od 81 do 325 mg.

Punkty: 0


14. Wskazaniem do przeszczepienia serca są wszystkie z wyjątkiem:
 • niewydolność serca w klasie IV wg NYHA mimo optymalnego leczenia farmakologicznego
 • niewydolność serca z maksymalnym zużyciem tlenu powyżej 16 ml/kg/min
 • powtarzające się hospitalizacje z powodu niewydolności serca
 • niestabilna choroba wieńcowa bez możliwości interwencji kardiochirurgicznej
 • nawracające komorowe zaburzenia rytmu

Uzasadnienie: Wskazaniami do przeszczepienia serca są: • IV klasa niewydolności serca wg NYHA (na optymalnym leczeniu) • maksymalne zużycie tlenu VO2 max < 12 -14 ml/kg/min • powtarzające się hospitalizacje z powodu niewydolności serca • niestabilna choroba wieńcowa bez możliwości interwencji kardiochirurgicznej • EF<20% • nawracające zaburzenia komorowe rytmu (Heart Transplantation red. J K. Kirkin i wsp. Churchil Livingstone, 2002 oraz nowe wytyczne na 2006.)

Punkty: 0


15. Dla rozpoznania obturacji charakterystyczne jest:
 • obniżenie wartości bezwzględnej FEV1
 • podwyższenie wskaźnika Tiffenau
 • obniżenie wskaźnika Tiffenau
 • podwyższenie wartości bezwzględnej FEV1
 • zwiększenia odsetka wartości należnej FEV1

Uzasadnienie: Na podstawie badania spirometrycznego możemy rozpoznać wyłącznie zaburzenia obturacyjne. O obturacji świadczy obniżenie wartości wskaźnik Tiffeneau poniżej dolnej granicy normy dla danej grupy wiekowej.

Punkty: 0


16. Oznaczanie HbA1C u chorych na cukrzycę powinno wykonywać się rutynowo co:
 • 3 miesiące
 • 6 miesięcy
 • 2 tygodnie
 • 12 miesięcy
 • 18 miesięcy

Uzasadnienie: Hemoglobina glikowana jest retrospektywnym wskaźnikiem glikemii, odzwierciedla stan wyrównania cukrzycy w okresie ostatnich 120 dni przed badaniem. Zalecenia PTD mówią, że oznaczenia HbA1c u chorych na cukrzycę powinno się wykonywać rutynowo co 3 miesiące. U pacjentów ze stabilnym przebiegiem choroby i dobrym wyrównaniem metabolicznym oznaczenia można wykonywać co pół roku.

Punkty: 0


17. Do białek ostrej fazy, o wartości prognostycznej podobnej do CRP nie należy:
 • prokalcytonina
 • surowiczy amyloid A
 • interleukina 6
 • interleukina 8
 • D-dimer

Uzasadnienie: D-dimer, w przeciwieństwie do pozostałych substancji, nie jest białkiem ostrej fazy, lecz swoistym produktem degradacji usieciowanej fibryny przez plazminę, jest więc wskaźnikiem fibrynolizy, może zatem stanowić kryterium powikłań narządowych w przebiegu ozt.

Punkty: 0


18. Niekorzystne następstwa w postaci incydentów sercowo-naczyniowych po odstawieniu ASA u chorych ze stabilną chorobą wieńcową wynikają ze:
 • wzrostu stężenia fibrynogenu
 • zmniejszenia aktywności tkankowego aktywatora plazminogenu
 • zwiększenia liczby płytek krwi
 • wzrostu syntezy tromboksanu w płytkach krwi
 • zmniejszenia aktywności antytrmbiny III

Uzasadnienie: Niekorzystne następstwa związane z odstawieniem ASA tłumaczy się tzw. "zjawiskiem z odbicia”. Dochodzi do wzrostu syntezy tromboksanu w płytkach krwi i w konsekwencji do zwiększenia ryzyka zakrzepicy.

Punkty: 0


19. Wskaż stwierdzenie fałszywe. Do czynników ryzyka zgonu z powodu astmy nie zalicza się:
 • hospitalizacji w ostatnim roku z powodu pilnych wskazań związanych z astmą
 • niestosowania przez chorego wziewnych glikokortykosteroidów
 • nadużywania szybkodziałających β-2 mimetyków
 • niestosowania się do zaleceń lekarskich
 • wszystkich powyższych

Uzasadnienie: Czynnikami ryzyka zgonu z powodu astmy są: 1. przebyte zaostrzenie astmy zagrażające życiu, które wymagało mechanicznej wentylacji (zwiększa ryzyko ponownej konieczności intubacji 19-krotnie), 2. hospitalizacja w ostatnim roku z powodu pilnych wskazań związanych z astmą 3. konieczność przewlekłego stosowania doustnych glikokortykosteroidów lub niedawno zakończone leczenie tymi lekami 4. niestosowanie przez chorego wziewnych glikokortykosteroidów 5. nadużywanie szybkodziałających β-2 mimetyków 6. choroby psychicznie 7. niestosowanie się do zaleceń lekarskich

Punkty: 0


20. Pestycydy, m.in. arsen, mogą wpływać na powstanie:
 • raka jelita grubego
 • międzybłoniaka opłucnej
 • raka jajnika
 • raka skóry
 • raka endometrium

Uzasadnienie: Arsen, stosowany jako pestycyd, może powodować raka skóry.

Punkty: 0


21. Obniżenie stężenia LDL-cholesterolu do wartości poniżej 70 mg/dl zaleca się u wszystkich pacjentów poza chorymi:
 • Obniżenie stężenia LDL-cholesterolu do wartości poniżej 70 mg/dl zaleca się u wszystkich pacjentów poza chorymi:
 • z ciężkimi i źle kontrolowanymi czynnikami ryzyka (zwłaszcza paleniem papierosów)
 • z wieloma czynnikami wchodzącymi w skład zespołu metabolicznego (w szczególności z hipertrójglicerydemią i niskim stężeniem HDL-cholesterolu
 • z BMI > 30 kg/m2
 • z ostrym zespołem wieńcowym

Uzasadnienie: Wytyczne ATP III wyróżniły grupę chorych bardzo wysokiego ryzyka, definiując ją jako połączenie choroby sercowo-naczyniowej z: • wieloma czynnikami ryzyka (zwłaszcza cukrzycą), • ciężkimi i źle kontrolowanymi czynnikami ryzyka (zwłaszcza paleniem papierosów), • wieloma czynnikami wchodzącymi w skład zespołu metabolicznego (w szczególności z hipertrójglicerydemią i niskim stężeniem HDL-cholesterolu), • ostrym zespołem wieńcowym. Dla tej grupy chorych jako cel terapii opcjonalnie wprowadzono obniżanie stężenia LDL-cholesterolu poniżej 70 mg/dl i co najmniej o 30–40 proc. w stosunku do wartości wyjściowych.

Punkty: 0


22. W leczeniu przewlekłym bólu nie należy stosować:
 • klonazepamu
 • petydyny
 • buprenorfiny
 • ibuprofenu
 • ketoprofenu

Uzasadnienie: Do przewlekłego leczenia przeciwbólowego nie nadaje się petydyna. Ma ona zbyt krótki czas działania, a ponadto metabolizowana jest do toksycznej norpetydyny, której kumulacja może powodowac dysforię, drżenia mięśniowe oraz drgawki.

Punkty: 0


23. 48-letnia pacjentka podaje, że od pewnego czasu miewa bolesne kurcze łydek, mrowienie okolicy ust, zauważyła, że jej skóra stała się sucha i bardzo swędząca. Takie dolegliwości pojawiły się po leczeniu wola tarczycy radiojodem. Najbardziej prawdopodobną przyczyną dolegliwości jest:
 • nadczynność przytarczyc
 • niedoczynność przytarczyc
 • niedoczynność tarczycy
 • niedoszczętne zniszczenie tkanki tarczycy
 • hipokaliemia

Uzasadnienie: Podane objawy: kurcze mięśni, sucha skóra, świąd skóry oraz inne objawy neurologiczne (mrowienia, drętwienia, parestezje) sugerują niedoczynność przytarczyc. Wywiad leczenia radiojodem wskazuje na możliwość jatrogennego uszkodzenia przytarczyc.

Punkty: 0


24. Do cech charakterystycznych alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych (AZPP) zaliczamy:
 • wzrost masy ciała
 • świsty wydechowe
 • występowanie objawów chorobowych w 4-8 godzin po ekspozycji na antygen
 • długotrwałą gorączkę
 • odkrztuszanie rdzawej plwociny

Uzasadnienie: W postaci ostrej AZPP choroba przypomina grypę. Objawy charakterystyczne to gorączka, duszność, suchy kaszel, bóle mięśni i uczucie rozbicia podobne jak w infekcji wirusowej. Objawy te występują zwykle 4-8 godzin po kontakcie z antygenem. Z tego powodu nie są one wiązane przez chorego z wykonywaną przed kilkoma godzinami pracą.

Punkty: 0


25. Za próg rozpoznawania osteoporozy techniką densytometryczną DXA u kobiet po menopauzie uznaje się:
 • obniżkę BMD poniżej 0,5 odchylenia standardowego w stosunku do szczytowej masy kostnej
 • obniżkę BMD poniżej 1 odchylenia standardowego w stosunku do szczytowej masy kostnej
 • obniżkę BMD poniżej 1,5 odchylenia standardowego w stosunku do szczytowej masy kostnej
 • obniżkę BMD poniżej 2,0 odchyleń standardowych w stosunku do szczytowej masy kostnej
 • obniżkę BMD poniżej 2,5 odchyleń standardowych w stosunku do szczytowej masy kostnej

Uzasadnienie: Obniżkę BMD poniżej 2,5 odchyleń standardowych w stosunku do szczytowej masy kostnej przyjęto za próg rozpoznawczy osteoporozy u kobiet po menopauzie. (Źródło: WHO)

Punkty: 0


26. Cechą charakterystyczną rytmu pochodzenia zatokowego nie jest:
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu I
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu II
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu aVR
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu aVF
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu V6

Uzasadnienie: Cechy rytmu pochodzenia zatokowego to: • Dodatni załamek P w I, II, aVF, V2-V6 • Ujemny załamek P w aVR • W odprowadzeniu aVL załamek P może byc płaski, ujemny lub dodatni

Punkty: 0


27. Zespół wyniszczenia nowotworowego rzadko występuje w:
 • raku przełyku
 • raku krtani
 • raku trzustki
 • mięsakach
 • raku żołądka

Uzasadnienie: Objawy wyniszczenia, na które składa się między innymi ubytek masy ciała przekraczający 10% w ciągu ostatnich 3 lub 6 miesięcy, najczęściej rozwijają się u chorych na nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego, tj. nowotwory przełyku, żołądka, trzustki, a także nowotwory płuc oraz nowotwory głowy i szyi.

Punkty: 0


28. 38-letnia pacjentka zauważyła, że od pewnego czasu na skórze pojawiają się ciemniejsze przebarwienia, zaczęła tracić owłosienie okolicy łonowej, ponadto chudnie i zawsze jest zmęczona. W pomiarze RR w gabinecie 100/60 mmHg, jednak przy próbie pionizacji po badaniu lekarskim pacjentka zasłabła i zmierzone wówczas ciśnienie: 80/50 mmHg. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna dolegliwości:
 • anorexia nervosa
 • niedoczynność kory nadnerczy
 • niedoczynność tarczycy
 • kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • hiperprolaktynemia

Uzasadnienie: Podane objawy wskazują na niedoczynność kory nadnerczy. Inne objawy niedoczynności kory nadnerczy to: osłabienie, brak apetytu,

Punkty: 0


29. DIP jest skrótem od:
 • złuszczającego się śródmiąższowego zapalenia płuc
 • nieswoistego śródmiąższowego zapalenia płuc
 • samoistnego organizującego się zapalenia płuc
 • zapalenia oskrzelików ze śródmiąższową chorobą płuc
 • ostrego śródmiąższowego zapalenia płuc

Uzasadnienie: Obecna klasyfikacja śródmiąższowych zapaleń płuc proponowana przez ATS/ERS oprócz DIP wyróżnia: IPF - włókniejące śródmiąższowe zapalenie płuc - samoistne włóknienie płuc, AIP - ostre śródmiąższowe zapalenie płuc, COP - samoistne organizujące się zapalenie płuc, RB-ILD - zapalenie oskrzelików ze śródmiąższową chorobą płuc, NSIP - nieswoiste śródmiąższowe zapalenie płuc oraz LIP - limfocytarne śródmiąższowe zapalenie płuc.

Punkty: 0


30. Rozpoznanie przewlekłego zapalenia żołądka można postawić na podstawie:
 • objawów klinicznych
 • wyniku badań laboratoryjnych
 • oceny histopatologicznej
 • reakcji na leczenie
 • próby prowokacyjnej

Uzasadnienie: Przewlekłe zapalenie żołądka jest jedną z najczęstszych chorób tego narządu. Jego rozpoznanie może być postawione tylko na podstawie badania histopatologicznego wycinków pobranych podczas gastroskopii.

Punkty: 0


31. Skuteczność leczenie protezą powietrzną wyraża się poprzez wszystkie z wyjątkiem:
 • zniesienia chrapania
 • zmniejszenia depresji
 • redukcji masy ciała
 • obniżenia ciśnienia tętniczego
 • poprawy potencji

Uzasadnienie: Efekt leczniczy „protezy powietrznej” przejawia się: 1. ustąpienie chrapania i likwidacją bezdechów 2. przywróceniem prawidłowej struktury snu w EEG 3. poprawą czynności poznawczych 4. zmniejszeniem lub likwidacją senności dziennej 5. obniżeniem lub normalizacją ciśnienia tętniczego 6. zmniejszeniem lub ustąpieniem depresji 7. powrotem libido i potencji W dłuższej perspektywie można się spodziewać zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ryzyka wypadku samochodowego i ryzyka przedwczesnego zgonu.

Punkty: 0


32. Docelowe wartości lipidów w prewencji pierwotnej to:
 • cholesterol całkowity < 400 mg/dl, LDL < 150 mg/dl
 • cholesterol całkowity < 200 mg/dl, LDL < 100 mg/dl
 • cholesterol całkowity < 190 mg/dl, LDL < 115 mg/dl
 • cholesterol całkowity < 100 mg/dl, LDL < 100 mg/dl
 • cholesterol całkowity < 400 mg/dl, LDL < 115 mg/dl

Uzasadnienie: W prewencji pierwotnej u chorych bez objawów klinicznych i ryzykiem <5% należy dążyć do uzyskania następujących wartości lipidów: • cholesterol całkowity < 190 mg/dl czyli < 5 mmol/l • LDL < 115 mg/dl to jest < 3 mmol/l Zaleca się przede wszystkim zmianę stylu życia oraz ponowną ocenę ryzyka po 5 latach.

Punkty: 0


33. Docelowe stężenie LDL jako opcja terapeutyczna u chorych na cukrzycę i chorobę niedokrwienną serca wynosi:
 • < 70 mg/dl
 • < 110 mg/dl
 • < 150 mg/dl
 • < 115 mg/dl
 • < 115 mmol/l

Uzasadnienie: Docelowe stężenie LDL jako opcja terapeutyczna u chorych na cukrzycę i chorobę niedokrwienną serca wynosi < 70 mg/dl.

Punkty: 0


34. Samoistna odma jest jedną z manifestacji klinicznych:
 • gruźlicy płuc
 • aspergillozy płucnej
 • pneumocystozowego zapalenia płuc
 • paciorkowcowego zapalenia płuc
 • uogólnionej kryptokokozy

Uzasadnienie: Jedną z manifestacji klinicznych pneumocystozowego zapalenia płuc jest odma samoistna.

Punkty: 0


35. Pacjent przyjmujący przewlekle NLPZ z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów, u którego wykryto owrzodzenie żołądka, powinien otrzymywać:
 • pantoprazol w dawce 40 mg/24h
 • cymetydynę w dawce 20 mg/24h
 • ranitydynę w dawce 30 mg/24h
 • sukralfat 4x1g/24h
 • węglan glinu wg zaleceń producenta

Uzasadnienie: Jeżeli pacjent nie może przerwać stosowania NLPZ, to antagoniści receptorów H2 są przeciwwskazani, ponieważ mogą maskować objawy dyspepsji. U chorych z uszkodzeniem błony śluzowej żołądka, którzy muszą kontynuować leczenie NLPZ, wskazane jest leczenie omeprazolem w dawce 20 mg na dobę lub pantoprazolem 40 mg na dobę.

Punkty: 0


36. Najczęstszą przyczyną osteoporozy wtórnej jest/są:
 • przewlekłe stosowanie glikokortykosteroidów
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • nadczynność tarczycy
 • niedoczynność tarczycy
 • przewlekłe choroby nerek

Uzasadnienie: Przyczyny osteoporoz wtórnych • przewlekłe stosowanie niektórych leków, głównie glikokortykosteroidów • zapalne choroby reumatyczne • dłuższe unieruchomienie • przewlekłe choroby nerek • zaburzenia hormonalne i metaboliczne • choroby przewodu pokarmowego i stany niedoborów pokarmowych • stosowane używki • niektóre choroby hematologiczne i nowotworowe • stany po przeszczepach narządów • czynniki genetyczne Najczęstszym problemem jest osteoporoza związana z podawaniem glikokortykosteroidów.

Punkty: 0


37. Dla wyniszczenia nowotworowego charakterystyczne nie jest:
 • leukocytoza
 • limfocytopenia < 1500/ mm3
 • hipoalbuminemia < 35g/l
 • ubytek masy ciała o > 10% w ciągu 3 miesięcy
 • niedokrwistość

Uzasadnienie: Kacheksję rozpoznaje się jeżeli: • ubytek masy ciała jest > 10% wartości wyjściowej (w czasie 3 miesięcy) • stężenie albumin wynosi < 35 g/l • liczba limfocytów we krwi wynosi < 1500/mm3

Punkty: 0


38. Nieastmatyczne eozynofilowe zapalenie oskrzeli:
 • powoduje nadreaktywność oskrzeli
 • nie powoduje zmian w spirometrii
 • powoduje zmiany w RTG klatki piersiowej
 • do potwierdzenia choroby nie jest konieczne stwierdzenie eozynofilii w plwocinie
 • po zastosowaniu glikokortykosteroidów wziewnych nigdy nie dochodzi do zmniejszenia kaszlu

Uzasadnienie: Nieastmatyczne eozynofilowe zapalenie oskrzeli nie powoduje zmian w rtg, spirometrii, PEF ani nadreaktywności oskrzeli.

Punkty: 0


39. Wśród kryteriów GUSTO największą wartość rozpoznawczą ma:
 • uniesienie ST > 5 mm w odprowadzeniach z ujemnym zespołem QRS: V1-V3
 • uniesienie ST > 1 mm w odprowadzeniach z dodatnim zespołem QRS: V4-V6
 • uniesienie ST > 3 mm w odprowadzeniach kończynowych
 • obniżenie ST > 1 mm w odprowadzeniach z dodatnim zespołem QRS: V4-V6
 • obniżenie ST > 2 mm w odprowadzeniach z ujemnym zespołem QRS: V4-V6

Uzasadnienie: Wśród kryteriów GUSTO największą wartość rozpoznawczą ma uniesienie ST > 1 mm w odprowadzeniach z dodatnim zespołem QRS: V4-V6.

Punkty: 0


40. W celu wyprostowania przewodu słuchowego i obejrzenia jego ścian oraz błony bębenkowej należy u dzieci starszych odciągnąć małżowinę uszną:
 • do dołu i do tyłu
 • do góry i do tyłu
 • do dołu i do przodu
 • do góry i do przodu
 • w lewą stronę

Uzasadnienie: Badanie otoskopowe u niemowląt i małych dzieci jest trudne. Przewód słuchowy zewnętrzny ma kręty przebieg i jest wąski. Dodatkowo otoskopię utrudnia zalegająca często woszczyna. Odciągnięcie małżowiny usznej do dołu i tyłu u niemowląt i ku górze i tyłowi u starszych dzieci powoduje wyprostowanie przewodu słuchowego i pozwala na obejrzenie ścian przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej.

Punkty: 0


41. Wskaż stwierdzenie prawdziwe:
 • wzorcem do produkcji mieszanek jest mleko kozie
 • mleka początkowe mają taki sam skład białek jak mleko krowie
 • mleka początkowe maja zawartość sodu zbliżoną do stwierdzanej w pokarmie kobiecym
 • mleka następne są preparatami o wysokim stopniu hydrolizy białka
 • wierne odtworzenie składu mleka ludzkiego jest możliwe

Uzasadnienie: Wzorcem do produkcji mieszanek, zwłaszcza typu mleko początkowe, jest pokarm kobiecy, który jednak nie jest możliwy do odtworzenia, choćby ze względu na fakt, że ulega ciągłej zmianie. Mleko początkowe wytwarzane jest na podstawie mleka krowiego, ale ma zawartość sodu zbliżoną do stwierdzanej w pokarmie kobiecym, zmodyfikowany skład m.in. tłuszczów, białek (ale nie są to hydrolizaty białkowe) i jest wskazane dla dzieci w pierwszych 4-6 m.ż., jeśli nie mogą być one karmione piersią.

Punkty: 0


42. Karmienie piersią niemowląt przez pierwsze 4-6 miesięcy życia wiąże się z obniżeniem ryzyka wystąpienia następujących schorzeń, oprócz:
 • atopowego zapalenia skóry
 • alergii pokarmowej (głównie na alergeny mleka krowiego)
 • nawracających obturacji oskrzeli
 • POChP
 • wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Uzasadnienie: Nie udowodniono wpływu karmienia piersią na występowanie POChP.

Punkty: 0


43. Wskazania do profilaktycznego podawania żelaza nie występują u:
 • wcześniaków
 • dzieci narażonych na straty krwi w okresie porodowym
 • wszystkich donoszonych noworodków
 • dzieci z ciąż bliźniaczych
 • dzieci, których matki w czasie ciąży miały niedokrwistość

Uzasadnienie: Bezwzględne wskazania do profilaktycznego podawania żelaza występują u: wcześniaków, dzieci z ciąż mnogich, dzieci z obniżonym poziomem hemoglobiny w okresie noworodkowym, dzieci narażonych na straty krwi w okresie porodowym, dzieci, których matki w czasie ciąży miały niedokrwistość. Wskazania względne do podawania żelaza w dawce profilaktycznej są u dzieci: z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego i pokarmowego; w okresie szybkiego wzrostu, zwłaszcza u dziewcząt w czasie pokwitania, obficie i nieregularnie miesiączkujących; z upośledzonym łaknieniem, zwłaszcza gdy występuje niechęć do spożywania mięsa, jarzyn, owoców; ze skłonnościami do krwawień.

Punkty: 0


44. Polskie Rekomendacje 2003 zalecają jako leczenie ostrego zapalenia ucha środkowego w przypadku alergii na betalaktamy:
 • amoksycylinę
 • amoksycylinę z kwasem klawulanowym
 • metronidazol
 • cefalosporyny II generacji
 • klarytromycynę

Uzasadnienie: W przypadku alergii na betalaktamy w leczeniu OZUŚ: klarytromycyna - < 12 r.ż. 15mg/kg m.c./24h w 2 dawkach - dzieci starsze 250-500 mg 2x/24h przez 5 dni azytromycyna - < 12 r.ż. 10 mg/kg m.c./24h - I dawka, następnie 5 mg/kg m.c./24h przez kolejne 4 dni - dzieci starsze 500 mg/24h - I dawka, następnie 250 mg/24h przez kolejne 4 dni Źródło: Polskie Rekomendacje 2003 powstałe w wyniku ustaleń Polskiej Grupy Roboczej ds. Opracowania Rekomendacji i Standardów Profilaktyki i Racjonalnej Terapii Zakażeń oraz Zespołu Recenzujących Ekspertów.

Punkty: 0


45. Mleka modyfikowane:
 • powinny być podobne składem do pokarmu kobiecego, zwłaszcza początkowe
 • są lepszą metodą żywienia niemowląt niż karmienie piersią
 • mają taką samą zawartość białka jak mleko krowie
 • zawierają zawsze probiotyki
 • nie mogą być stosowane u niemowląt w pierwszych 4-6 miesiącach życia

Uzasadnienie: Najlepszą metodą żywienia niemowląt jest karmienie piersią. Mleko modyfikowane początkowe można stosować w pierwszych 4-6 miesiącach życia, gdy nie może być ono karmione piersią. Ma on zmieniony stosunek białek serwatkowych do kazeiny – najczęściej te pierwsze przeważają. W dużej mierze taki preparat może zastąpić pokarm naturalny – zapewnia niezbędne składniki odżywcze, a przez to odpowiedni wzrost niemowlęcia.

Punkty: 0


46. U dziecka z odczynem tuberkulinowym o średnicy 18 mm, u którego żadnymi dostępnymi badaniami nie jesteśmy w stanie wykazać obecności ogniska gruźliczego, należy zalecić:
 • obserwację i powtórzenie odczynu tuberkulinowego za 3 miesiące
 • obserwację i powtórzenie badania bronchoskopowego za 1 miesiąc
 • leczenie izoniazydem przez okres 3 miesięcy
 • leczenie izoniazydem przez okres 6 miesięcy
 • leczenie izoniazydem i ryfampicyną przez okres 6 miesięcy

Uzasadnienie: Osobie z dodatnim odczynem tuberkulinowym, ale bez objawów klinicznych i zmian narządowych należy zalecić leczenie jednym lekiem przeciwprątkowym - izoniazydem, przez okres 6 miesięcy. Postępowanie takie nazywane jest chemioprofilaktyką.

Punkty: 0


47. Do najczęściej uczulających pokarmów wśród dzieci nie zaliczamy:
 • mleka krowiego
 • pszenicy
 • jaja kurzego
 • ryb
 • orzechów

Uzasadnienie: W naszej szerokości geograficznej spożywanie ryb jest stosunkowo rzadkie, przez co dzieci są mniej eksponowane na te alergeny.

Punkty: 0


48. Polskie Rekomendacje 2003 zalecają jako leczenie skorygowane np. w przypadku nawrotu ostrego zapalenia ucha środkowego:
 • amoksycylinę
 • metronidazol
 • cefalosporyny II generacji
 • klarytromycynę
 • azytromycynę

Uzasadnienie: Leczenie podstawowe: Amoksycylina: < 12 r.ż. 80-90 mg/kg/dobę w 2 dawkach przez 5-7 dni; dzieci starsze 1500-2000 mg 2x/24h przez 5-7 dni. Leczenie skorygowane: amoksycylina/kwas klawulanowy 1000-2000 mg w stosunku 7:1 2x/24h przez 5-7 dni, cefalosporyny II generacji: cefuroksym < 12 r.ż. 30 mg/kg m.c./24h w 2 dawkach przez 3 dni; dzieci starsze 1000 mg/24h przez 3 dni. Źródło: Polskie Rekomendacje 2003 powstałe w wyniku ustaleń Polskiej Grupy Roboczej ds. Opracowania Rekomendacji i Standardów Profilaktyki i Racjonalnej Terapii Zakażeń oraz Zespołu Recenzujących Ekspertów.

Punkty: 0


49. Zespół Sandifera to:
 • nietypowe ustawienie głowy dziecka
 • współwystępowanie refluksu żołądkowo-przełykowego i zapalenia krtani
 • nieswoiste zaburzenia motoryki przełyku
 • upośledzenie relaksacji dolnego zwieracza przełyku
 • charakterystyczne „napady zgięciowe” występujące we wczesnym dzieciństwie

Uzasadnienie: Przyczyną nasilonych zaburzeń ruchowych, prowadzących do nienaturalnego ułożenia szyi i głowy może być refluks żołądkowo-przełykowy. Zaburzenia te polegają na występowaniu długotrwałych lub przemijających epizodów kręczu szyi. W przebiegu ciężkiego refluksu mogą się pojawić prężenia dystoniczne całego ciała. Postać taka często występuje u dzieci z niepostępującymi encefalopatiami, ale można ją stwierdzić także u niemowląt bez zmian w układzie nerwowym. Rozpoznanie a następnie skuteczne leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego prowadzi do ustąpienia zaburzeń ruchowych. Potwierdza to rozpoznanie zespołu Sandifera, zaburzenia ruchowe pojawiają się bowiem przy spadku pH w przełyku poniżej 4,0.

Punkty: 0


50. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące hemosyderyny:
 • hemosyderyna jest białkiem magazynującym żelazo
 • uruchomienie żelaza zmagazynowanego w hemosyderynie nie jest możliwe
 • żelazo zmagazynowane w hemosyderynie uwalnia się powoli
 • prawdopodobnie hemosyderyna jest nierozpuszczalną formą ferrytyny
 • zmagazynowana jest głównie w wątrobie i śledzionie

Uzasadnienie: Hemosyderyna jest białkiem należącym do metaloprotein, magazynującym żelazo. Zmagazynowana jest głównie w wątrobie i śledzionie. Prawdopodobnie jest produktem częściowej degradacji ferrytyny. Jej uruchomienie odbywa się bardzo powoli, ale jest możliwe.

Punkty: 0


51. W przypadku ryzyka wystąpienia niedotlenienia okołoporodowego postępowanie lecznicze nie obejmuje:
 • wsparcia oddechowego
 • natychmiastowej indukcji porodu
 • uzupełnienia płynów w przypadku hipowolemii
 • restrykcji płynowych
 • podanie katecholamin

Uzasadnienie: Postępowanie terapeutyczne w przypadku wystąpienia niedotlenienia okołoporodowego należy rozpocząć od przywrócenia podstawowych funkcji życiowych – oddechu i krążenia. W przypadku rozpoznania hipowolemii należy wypełnić łożysko naczyniowe. W tym celu najchętniej stosuje się krystaloidy, a w dalszej kolejności koloidy 10-20 ml/kg a w sytuacjach uzasadnionych masę erytrocytarna. W następnej kolejności można podać katecholaminy. Ważne jest kontrolowanie i utrzymanie diurezy. W czasie pierwszych 24-48 godzin należy prowadzić bilans płynów. Często potrzebne są restrykcje podaży w granicach 50-60 ml/kg/dobę oraz monitorowanie i w razie potrzeby korekta poziomu elektrolitów i glukozy.

Punkty: 0


52. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo u niemowląt między 6-12 m.ż. wynosi:
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 6 mg
 • 8 mg
 • 12 mg

Uzasadnienie: Niemowlęta między 6-12 m.ż. potrzebują dziennie około 12 mg żelaza, dzieci między 1-12 r.ż. 7-10mg, dorastający chłopcy 11 mg, a dziewczęta w okresie dojrzewania 15 mg żelaza, z tego należy pamiętać, że zostaje wchłonięte tylko około 10%.

Punkty: 0


53. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące budowy klatki piersiowej noworodków i niemowląt:
 • żebra są ustawione bardziej poziomo niż u osób dorosłych
 • przepona jest bardziej wysklepiona niż u osób dorosłych
 • klatka piersiowa jest ustawiona wdechowo
 • przeważa brzuszny tor oddychania
 • przepona jest mniej wysklepiona niż u osób dorosłych

Uzasadnienie: Pod względem budowy klatki piersiowej noworodki i niemowlęta różnią się znacznie od osób dorosłych. Żebra są ustawione bardziej poziomo, a przepona jest mniej wysklepiona niż u dorosłych. Oznacza to wdechowe ustawienie klatki piersiowej i w konsekwencji ograniczenie możliwości znacznego zwiększenia jej objętości. Wiotkość ścian klatki piersiowej dodatkowo zmniejsza skuteczność ruchów oddechowych. U niemowląt przeważa brzuszny tor oddychania.

Punkty: 0


54. Efekt pułapowy nie dotyczy m.in. takich leków jak:
 • paracetamol
 • kodeina
 • morfina
 • ketoprofen
 • buprenorfina

Uzasadnienie: Efekt pułapowy oznacza brak zwiększania działania przeciwbólowego przy podawaniu dawki leku większej od optymalnej.

Punkty: 0


55. Żywe atenuowane mikroorganizmy nie występują w szczepionce przeciwko:
 • odrze
 • różyczce
 • H.influenzae typu b
 • żółtej febrze
 • ospie wietrznej

Uzasadnienie: Szczepionki, w których obecne są żywe mikroorganizmy mogą zawierać naturalne - odzwierzęce drobnoustroje o zmniejszonej zjadliwości (np. ospa prawdziwa, gruźlica-BCG) lub atenuowane (np. poliomyelitis-Sabin, odra, różyczka, świnka, żółta febra, ospa wietrzna, rotawirusy). Szczepionka przeciw H.influenzae typu b należy do tzw. szczepionek rekombinowanych, które w swoim składzie zawierają odpowiadający za uodpornienie antygen lub antygeny drobnoustroju chorobotwórczego.

Punkty: 0


56. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo u dziewcząt w okresie dojrzewania wynosi:
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 5 mg
 • 7-10 mg
 • 15 mg

Uzasadnienie: Niemowlęta między 6-12 m.ż. potrzebują dziennie około 12 mg żelaza, dzieci między 1-12 r.ż. 7-10 mg, dorastający chłopcy 11 mg, a dziewczęta w okresie dojrzewania 15 mg żelaza, z tego należy pamiętać, że zostaje wchłonięte tylko około 10%.

Punkty: 0


57. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące toksokarozy:
 • człowiek jest żywicielem przypadkowym glisty
 • potencjalnym źródłem zarażenia dla człowieka jest ziemia w ogrodach przydomowych i parkach oraz piaskownice
 • postać oczna występuje z reguły szybko po zarażeniu
 • przebieg zarażenia może być całkowicie bezobjawowy
 • pierwszym objawem postaci ocznej może być zez

Uzasadnienie: Opisano tropizm larw Toxocara canis do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i narządu wzroku. W postaci ocznej wokół larw osiadłych na dnie oka powstają ziarniniaki, mogące zajmować siatkówkę, nerw wzrokowy, tęczówkę, z towarzyszącym często wysiękiem i proliferacjami w ciele szklistym. Postać oczna występuje z reguły po upływie długiego czasu od zarażenia. Do pierwszych objawów w ocznej postaci choroby należą obniżenie ostrości wzroku (aż do całkowitej utraty widzenia chorym okiem) i zez. Późne pojawianie się zmian na dnie oka sugeruje konieczność wieloletniej kontroli okulistycznej u wszystkich chorych z rozpoznaną toksokarozą.

Punkty: 0


58. U dziecka z odwodnieniem <5% zalecana objętość doustnego płynu nawadniającego, którą należy podać w ciągu pierwszych 4 godzin nawadniania wynosi:
 • < 30 ml/kg/4h
 • 30-50 ml/kg/4h
 • 50-100 ml/kg/4h
 • > 100 ml/kg/4h
 • w tym przypadku konieczne jest zastosowanie nawodnienia dożylnego

Uzasadnienie: Nawadnianie dziecka doustnym płynem nawadniającym (DPN) w ciągu pierwszych 4 godzin, tj. w fazie rehydratacji, wygląda następująco: Stopień odwodnienia - Zalecana objętość DPN (doustnego płynu nawadniającego); < 5% - 30-50 ml/kg/4h ; 5-10% - 50-100 ml/kg/4h ; > 5% - >100 ml/kg/4h (wg Centers for Disease Control and Prevention 2003 oraz American Academy of Pediatrics 2004)

Punkty: 0


59. Do działań w zakresie profilaktyki pierwotnej alergii zaliczamy wszystkie, oprócz:
 • wyłączne karmienie naturalne do 4-6 miesiąca życia
 • eliminacja dymu tytoniowego
 • ograniczenie ekspozycji na czynniki silnie alergizujące i drażniące
 • profilaktyka otyłości
 • stosowanie powłoczek na materace i poduszki nieprzepuszczających alergenów roztoczy

Uzasadnienie: Stosowanie powłoczek na materace i poduszki nieprzepuszczających alergenów roztoczy zaliczamy do działań w zakresie profilaktyki wtórnej.

Punkty: 0


60. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące wskazań do diagnostyki mikrobiologicznej biegunki bakteryjnej.
 • obecność dużej liczby leukocytów w kale
 • odwodnienie ok. 5%
 • względy epidemiologiczne
 • biegunka przewlekająca się
 • podejrzenie cholery

Uzasadnienie: U większości dzieci bez niedoboru odporności diagnostyka mikrobiologiczna biegunki nie jest konieczna, nie zmienia bowiem podstawowych zasad leczenia. Wskazania do diagnostyki mikrobiologicznej są następujące: krwista biegunka, obecność dużej liczby leukocytów w kale, podejrzenie cholery, biegunka o bardzo ciężkim przebiegu (odwodnienie > 10% lub ciężki stan ogólny), biegunka przewlekająca się (> 10-14 dni), względy epidemiologiczne.

Punkty: 0


61. Przeciwgorączkową dawką paracetamolu jest:
 • 1-5 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.o.
 • 10-15 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.o. u dziecka <12 r.ż.
 • 10-15 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.r. u dziecka <12 r.ż.
 • 10-15 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.r. u dziecka >12 r.ż.
 • 15-20 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.r.

Uzasadnienie: Dawkowanie paracetamolu: Dzieci < 12 r.ż. - 10-15 mg/kg m.c./24h p.o.; 20-30 mg/kg m.c./dawkę p.r. Dzieci > 12 r.ż. - 750-1000 mg/dawkę p.o. (max 4,0 g/24h); 1500-2000 mg/dawkę p.r. (max. 8,0 g/24h)

Punkty: 0


62. Martwych pełnych komórek drobnoustroju nie zawiera szczepionka przeciwko:
 • wściekliźnie
 • hepatitis A
 • poliomyelitis (Salk)
 • H.influenzae typu b
 • cholerze

Uzasadnienie: Wśród szczepionek zawierających martwe pełne komórki drobnoustroju znajdują się: przeciwwirusowe, np. poliomyelitis (Salk), wścieklizna, hepatitis A oraz przeciwbakteryjne, jak np. krztusiec, dur brzuszny, cholera, dżuma. Szczepionka przeciw H.influenzae typu b należy do tzw. szczepionek rekombinowanych, które w swoim składzie zawierają odpowiadający za uodpornienie antygen lub antygeny drobnoustroju chorobotwórczego.

Punkty: 0


63. Jednostką chorobową, z którą najczęściej różnicuje się refluks żołądkowo-przełykowy u niemowląt jest:
 • alergia na białko mleka krowiego
 • rak przełyku
 • polekowe zapalenie przełyku
 • choroba wrzodowa żołądka
 • rozlany skurcz przełyku

Uzasadnienie: Refluks żołądkowo-przełykowy najczęściej różnicuje się u niemowląt z alergią na białka mleka krowiego. Bardzo przydatna w różnicowaniu tych dwóch jednostek chorobowych jest dieta hipoalergenowa.

Punkty: 0


64. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące anafilaksji:
 • anafilaksja to natychmiastowa reakcja organizmu na powtórny kontakt z czynnikiem, który uprzednio był dobrze tolerowany
 • osoby przyjmujące leki blokujące receptor beta-adrenergiczny mogą stanowić grupę ryzyka wystąpienia ciężkich epizodów anafilaksji
 • przyjmuje się, że u około 30% chorych, pomimo dokładnej diagnostyki, czynnik wywołujący anafilaksję pozostaje nieznany
 • wywiad, o ile jest możliwy do zebrania, stanowi najważniejsze narzędzie służące do ustalenia przyczyny anafilaksji
 • łagodne reakcje same ustępują i nie dają progresji anafilaksji

Uzasadnienie: Każdy lekarz powinien pamiętać, że anafilaksja jest częścią ciągłego procesu. Objawy niezagrażające bezpośrednio życiu mogą się szybko nasilić, jeśli niezwłocznie nie zostanie wdrożone odpowiednie leczenie.

Punkty: 0


65. Najlepsze wyniki w leczeniu drożdżycy jamy ustnej ma:
 • nystatyna
 • amfoterycyna B
 • flukonazol
 • 1% wodny roztwór fioletu gencjany
 • natamycyna

Uzasadnienie: Najlepsze wyniki w leczeniu kandydozy jamy ustnej daje stosowanie flukonazolu. Można też stosować nystatynę w postaci zawiesiny lub tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej, przez 10 do 14 dni. Miejscowo używa się także 1% wodnego roztworu fioletu gencjany.

Punkty: 0


66. Do gabinetu lekarskiego zgłasza się matka z 4-letnim dzieckiem. Na podstawie objawów klinicznych i badania otoskopowego nie możesz stwierdzić czy na pewno dziecko ma ostre zapalenie ucha środkowego. Jaka jest właściwa opcja postępowania:
 • można wstrzymać się na 48-72h z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo
 • można wstrzymać się na 72-100h z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo
 • od początku należy leczyć dziecko amoksycyliną
 • od początku należy leczyć dziecko aytromycyną
 • od początku należy leczyć dziecko cefuroksymem

Uzasadnienie: Zgodnie z wytycznymi American Academy of Pediatrics i American Academy of Family Physicians z 2004 roku u dziecka w wieku >24 miesięcy z niepewnym rozpoznaniem OZUŚ - można wstrzymać się na 48-72 godzin z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo. W razie nasilenia się objawów lub braku poprawy po 48-72 godzinach leczenia objawowego, należy rozpocząć leczenie antybiotykiem.

Punkty: 0


67. Szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typ b:
 • są obowiązkowe u wszystkich dzieci tylko w 2 m.ż. i 5 m.ż.
 • są obowiązkowe u wszystkich dzieci w 2 m.ż., 3-4 m.ż., 5-6 m.ż. oraz w 16-18 m.ż.
 • są zalecane u dzieci w 2 m.ż. i 4 r.ż.
 • są zalecane u dzieci w 2 m.ż. i 3 r.ż.
 • są zalecane u dzieci > 1 r.ż.

Uzasadnienie: Z dniem 01.04.2007 r. zmianie ulega obowiązujący Kalendarz Szczepień. Nowelizacja została wprowadzona przez specjalistów z Ministerstwa Zdrowia, na podstawie aktualnej wiedzy medycznej i sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Największą zmianą wprowadzoną do kalendarza szczepień w tym roku jest wprowadzenie obowiązku szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typu b wszystkich dzieci w pierwszym i drugim roku życia. Pierwsza dawka szczepionki powinna być podana w drugim miesiącu życia, jednocześnie ze szczepionkami przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi oraz wirusowi zapalenia wątroby typu B, a dalsze jednocześnie z kolejnymi dawkami szczepionki przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi. Pełen cykl szczepień powinien składać się z trzech dawek szczepienia pierwotnego, podawanych trzykrotnie w pierwszym roku życia oraz jednej dawki uzupełniającej podanej w drugim roku życia dziecka, o ile producent nie zaleca innego schematu uodpornienia. [wypowiedź Rzecznika GIS]

Punkty: 0


68. Optymalne monitorowanie stężenia hemoglobiny glikowanej u 6-letniego dziecka z cukrzycą typu 1 powinno opierać się na pomiarach HbA1c:
 • raz w roku
 • 4-6 razy do roku
 • co miesiąc
 • raz na dwa lata w zależności od tempa wzrostu dziecka
 • pomiar ten u małych dzieci nie odzwierciedla wyrównania cukrzycy

Uzasadnienie: Hemoglobina glikowana powstaje poprzez wiązanie glukozy z cząsteczką hemoglobiny (N-końcowej grupy aminowej łańcucha β globiny) podczas cyklu życiowego krwinki czerwonej. Monitorowanie HbA1c jest najbardziej przydatną metodą długoterminowej kontroli metabolicznej cukrzycy zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Absolutnym minimum jest wykonywanie pomiaru HbA1c raz do roku, jednak przy dostępności tej metody powinno być ono wykonywane 4-6 razy do roku. Prawidłowa jest więc odpowiedź B.

Punkty: 0


69. Jaki procent bólów krzyża wymaga leczenia operacyjnego?
 • 0,5 %
 • 1 %
 • 2 %
 • 2,5 %
 • 3 %

Uzasadnienie: 1% bólów krzyża wymaga leczenia operacyjnego.

Punkty: 0


70. Jak zmienia się ciśnienie tętnicze w ciąży:
 • RR skurczowe rośnie o 5-10 mmHg
 • RR rozkurczowe rośnie o 5-10 mmHg
 • RR skurczowe obniża się o 20 mmHg
 • RR rozkurczowe rośnie o 20 mmHg
 • RR skurczowe obniża się o 5-10 mmHg

Uzasadnienie: W połowie ciąży ciśnienie tętnicze skurczowe obniża się o 5-10 mmHg, a rozkurczowe o 10-20 mmHg.

Punkty: 0


71. „Łokieć tenisisty” jest schorzeniem powstałym w wyniku:
 • złamania nadkłykcia bocznego kości ramiennej
 • zwichnięcia główki kości promieniowej
 • urazu przeciążeniowego mięśni prostowników i odwracających przedramię
 • stłuczenia okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej
 • urazu przeciążeniowego mięśni zginających ramię

Uzasadnienie: Siłowy wyprost palców w naturze nie jest praktycznie potrzebny ponieważ głównym zadaniem ręki jest jej szerokie otwarcie wymagane do zapoczątkowania chwytu. Skurcz prostowników nadgarstka w połączeniu z ruchami odwracania i nawracania wiąże się ze zbyt dużym obciążeniem mięśni prostowników nadgarstka. Długotrwałe napięcie włókien mięśniowych w połączeniu z silnym bodźcem zewnętrznym powoduje bardzo często tendencję do powolnego "nadrywania" ścięgien w miejscu ich przyczepu na nadkłykciu bocznym kości ramiennej. Konsekwencją tego procesu jest występowanie objawów opisywanych jako „łokieć tenisisty”.

Punkty: 0


72. Wskazaniem do leczenia neurochirurgicznego jest:
 • wynik badania TK
 • wynik badania MRI
 • wynik badania TK lub MRI wraz z objawami klinicznymi
 • przewlekające się i uciążliwe bóle krzyża
 • wystąpienie postrzału

Uzasadnienie: Sam wynik badania TK czy MRI nie może być wskazaniem do wykonania zabiegu neurochirurgicznego. Zawsze konieczne jest jednoczesne występowanie u pacjenta objawów klinicznych. U osób bez danych przemawiających za uszkodzeniem kręgosłupa w wywiadzie i badaniu przedmiotowym istnieje ok. 30% szansa na obecność zmian w badaniu tomograficznym. Badania wskazują, że wśród pacjentów bezobjawowych około 40% ma prawidłowy wynik badania MRI. 50% pacjentów ma wypuklenie dysku, blisko 30% przepuklinę jądra miażdżystego, około 40% zmiany na co najmniej dwóch poziomach.

Punkty: 0


73. Do podstawowych badań diagnostycznych przy podejrzeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego nie należy:
 • badanie ogólne moczu
 • pomiar stężenia całkowitego PSA
 • pomiar stężenia kreatyniny w surowicy
 • pomiar stężenia wolnego PSA
 • badanie per rectum

Uzasadnienie: Badania zalecane przy podejrzeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego to: badanie per rectum, badanie ogólne moczu, stężenie kreatyniny, oraz oznaczenie stężenia PSA w surowicy. Pomiar stężenia wolnego PSA nie jest wykonywany rutynowo. Określenie stosunku wolnego do całkowitego PSA ma znaczenie w diagnostyce wczesnego raka prostaty.

Punkty: 0


74. Zespół Sudecka najczęściej spotykany jest po złamaniach:
 • podkrętarzowych
 • przezkrętarzowych
 • nadkłykciowych kości ramiennej
 • w okolicy nadgarstka
 • podstawy V kości śródstopia

Uzasadnienie: Zespół Sudecka najczęściej występuje wskutek unieruchomienia po urazach okolicy nadgarstka i kostek goleni

Punkty: 0


75. Chory zgłosił się do lekarza z powodu bólu kręgosłupa w odcinku lędźwiowo – krzyżowym. Zauważył, że ból nasila się przy prostowaniu się, gdy odchyla się tułowiem do tyłu. Na zdjęciu RTG odcinka lędźwiowo – krzyżowego stwierdzono obecność stawu rzekomego pomiędzy wyrostkami kolczystymi dwóch kolejnych kręgów. Prawdopodobne rozpoznanie to:
 • ZZSK
 • Choroba Baastrupa
 • Choroba Scheuermana
 • Bakteryjne zapalenie kręgosłupa
 • Guz kanału kręgowego

Uzasadnienie: Przedstawiony pacjent najprawdopodobniej choruje na chorobę Baastrupa. Ból w tej chorobie jest spowodowany obecnością stawu rzekomego powstałego pomiędzy wyrostkami kolczystymi dwóch kolejnych kręgów. Początkowo dochodzi do zapalenia okostnej, a następnie sklerotyzacji w miejscu styku. Zaostrzenie dolegliwości następuje przy ruchach prostowania tego odcinka kręgosłupa. Radiograficzne stwierdzenie obecności stawu rzekomego nie wystarcza do postawienia pełnego rozpoznania. Konieczne jest stwierdzenie złagodzenia doznań bólowych po selektywnym znieczuleniu, gdyż często choroba Baastrupa przebiega asymptomatycznie, a przyczyna bólów jest inna.

Punkty: 0


76. Jaki kod przyznasz osobie, u której stwierdzono kontrolowany krwotok zewnętrzny?:
 • czarny
 • żółty
 • czerwony
 • zielony
 • czerwono-żółty

Uzasadnienie: W systemie START pacjentów oznacza się kolorami, które określają stan chorego i kolejność jego ewakuacji. Kolorem czerwonym oznacza się osoby wymagające natychmiastowej ewakuacji i leczenia (niedrożność dróg oddechowych, niewydolność krążenia/wstrząs, niekontrolowany krwotok zewnętrzny, krwotok wewnętrzny, urazy głowy z zaburzeniami świadomości, oparzenia twarzy i górnych dróg oddechowych, oparzenia II0 i III0 20-60% powierzchni ciała, wdychanie gazów drażniących, stan padaczkowy lub astmatyczny), kolorem żółtym oznacza się osoby wymagające pilnego transportu i leczenia szpitalnego (otwarte złamania, urazy kręgosłupa, amputacje, złamania wielomiejscowe, obrażenia twarzy i oczu, rozległe zranienia, II0 i III0 10-20%), kolorem zielonym osoby, których obrażenia są na tyle drobne, że nie zagrażają ich życiu oraz kolorem czarnym osoby nieżyjące.

Punkty: 0


77. „Łokieć tenisisty” może powstać z przyczyn zlokalizowanych poza stawem łokciowym. Jedną z nich jest:
 • złamanie w obrębie stawu łokciowego
 • zespół cieśni nadgarstka
 • uszkodzenie nerwu łokciowego
 • artroza stawu śródręczno-paliczkowego I
 • zapalenie w obrębie stawu łokciowego

Uzasadnienie: Artroza stawu śródręczno-paliczkowego I przez podrażnienie przyczepu mięśnia prostownika nadgarstka promieniowego krótkiego powoduje jego przeciążenie i pojawienie się objawów charakterystycznych dla łokcia tenisisty.

Punkty: 0


78. Ostry, tnący ból promieniujący w dół kończyny dolnej, zazwyczaj wzdłuż jej tylnej powierzchni, pojawiający się natychmiast po rozpoczęciu wysiłku, często występujący także w spoczynku to objaw:
 • chromania żylnego
 • chromania przestankowego
 • zwyrodnienia stawu biodrowego
 • uciśniętych korzeni nerwowych
 • przewlekłej niewydolności żylnej

Uzasadnienie: Uciśnięte korzenie nerwowe powodują ostry, tnący ból promieniujący w dół kończyny dolnej, zazwyczaj wzdłuż jej tylnej powierzchni. Pojawia się natychmiast po rozpoczęciu wysiłku, nie ustępuje szybko po odpoczynku a często występuje w spoczynku.

Punkty: 0


79. Pacjent, który lokalizuje ból, nie odpowiada na pytania, nie otwiera oczu jest oceniany na:
 • A) 6 pkt. w skali Glasgow
 • A) 7 pkt. w skali Glasgow
 • A) 8 pkt. w skali Glasgow
 • A) 9 pkt. w skali Glasgow
 • A) 10 pkt. w skali Glasgow

Uzasadnienie: Otwieranie oczu: 4 punkty - spontaniczne 3 punkty - na głos 2 punkty - na bodźce bólowe 1 punkt – brak reakcji Kontakt słowny: 5 punktów - pacjent zorientowany co do miejsca, czasu i sytuacji 4 punkty - odpowiedź chaotyczna ale pacjent ma zachowaną uwagę 3 punkty - odpowiedź nieadekwatna, nie na temat lub krzyk 2 punkty - niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie 1 punkt - bez reakcji Reakcja ruchowa: 6 punktów - spełnianie ruchowych poleceń słownych 5 punktów - pacjent lokalizuje bodziec bólowy 4 punkty - reakcja ucieczki na ból 3 punkty - patologiczna reakcja zgięciowa na ból (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych) 2 punkty - patologiczna reakcja wyprostna na ból (przywiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy) 1 punkt - bez reakcji Interpretacja: 15-12 pkt. – przytomność; 11-9 pkt. – uraz czaszkowo-mózgowy o małym lub średnim nasileniu; 8-5 pkt. – nieprzytomność; 4 – pkt. Zespół odmóżdżeniowy lub stan wegetatywny; 3 pkt. – śpiączka.

Punkty: 0


80. Układ żył głębokich goleni nie stanowią:
 • żyły strzałkowe
 • żyły piszczelowe przednie
 • żyły piszczelowe tylne
 • żyły odpiszczelowe
 • żyły mięśniowe

Uzasadnienie: Układ żył głębokich goleni tworzą żyły strzałkowe, piszczelowe przednie i tylne oraz żyły mięśniowe. Żyły odpiszczelowe należą do układu żył powierzchownych goleni.

Punkty: 0


81. Progresji objawów klinicznych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego najlepiej zapobiega terapia:
 • finasterydem
 • skojarzona: finasterydem i doksazosyną
 • doksazosyną
 • skojarzona: terazosyną i preparatami pochodzenia roślinnego
 • preparatami pochodzenia roślinnego

Uzasadnienie: Z praktycznego punktu widzenia istotny jest, potwierdzony badaniami klinicznymi fakt, iż długotrwałe skojarzone leczenie finasterydem i alfa-blokerem np. doksazosyną, skuteczniej zapobiega progresji objawów klinicznych niż każdy z tych leków stosowany oddzielnie.

Punkty: 0


82. Przeciwwskazaniem bezwzględnym do przeszczepienia nerki jest:
 • przebyta choroba nowotworowa
 • przebyty zawał serca
 • uogólniony proces nowotworowy
 • przebyta sepsa
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Przeciwwskazaniem bezwzględnym do transplantacji jest uogólniony proces nowotworowy, znacznie zaawansowana miażdżyca, zwłaszcza tętnic mózgu i serca, niedające się opanować zakażenia bakteryjne lub wirusowe, rokowanie przeżycia poniżej 2 lat, a także brak współpracy z pacjentem z powodu choroby psychicznej, narkomanii i alkoholizmu.

Punkty: 0


83. Na SOR przyszedł pacjent, u którego podczas kaszlu wystąpił silny ból po lewej stronie klatki piersiowej, niewielka duszność i kaszel. W wykonanym zdjęciu klatki piersiowej stwierdzono 1,5 cm odmę brzeżną lewostronną, niedochodzącą do przepony. Jakie jest postępowanie?:
 • natychmiastowe odbarczenie przez wbicie igły w II przestrzeń międzyżebrową po stronie prawej
 • w tym przypadku możliwe jest leczenie zachowawcze
 • należy zastosować drenaż podwodny
 • zmienić odmę na otwartą i założyć drenaż
 • żadne nie jest prawidłowe

Uzasadnienie: W większości przypadków odmy w celu jej leczenia konieczne jest założenie drenażu do jamy opłucnej. Oprócz odmy wskazaniem do założenia drenażu jest zaaspirowanie podczas punkcji z opłucnej krwi lud treści ropnej. Natychmiastowego odbarczenia wymaga odma prężna. Jeżeli jedna odma opłucnowa jest odmą brzeżną czyli jest nie większa niż 2 cm od ściany klatki piersiowej i nie sięga do przepony może być leczona zachowawczo.

Punkty: 0


84. Bezwzględnym wskazaniem do spiralnej tomografii komputerowej odcinka szyjnego kręgosłupa jest:
 • ból w tej okolicy
 • skolioza
 • choroba zwyrodnieniowa
 • podejrzenie niestabilnych złamań
 • wole guzowate tarczycy

Uzasadnienie: Podejrzenie niestabilnego złamania kręgosłupa szyjnego jest bezwzględnym wskazaniem do niezwłocznej tomografii komputerowej tego odcinka. Wartość szczególna urządzeń wielowarstwowych polega na możliwości wykonania wysokiej jakości rekonstrukcji w płaszczyznach strzałkowej i czołowej kręgów szyjnych.

Punkty: 0


85. Przepuklina, w której dochodzi do zaciśnięcia naczyń krezki to przepuklina:
 • uwięźnięta
 • odprowadzalna
 • skośna
 • zadzierzgnięta
 • ześlizgowa

Uzasadnienie: Przepuklina jest to przemieszczenie się narządu, jego części lub tkanek poza jamę, w której normalnie się znajdują, przez otwór wrodzony lub nabyty. Najczęstszym umiejscowieniem przepuklin jest pachwina. Przepukliny można podzielić na: - wrodzone i nabyte - odprowadzalne, nieodprowadzale, uwięźnięte i zadźierzgnięte Szczególnymi rodzajami przepuklin są przepukliny „en W”, richterowskie, Littrégo.

Punkty: 0


86. Do typowych dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych w przebiegu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego nie należy:
 • krwiste zabarwienie moczu
 • parcia naglące
 • nokturia
 • słaby strumień moczu
 • przerywany strumień moczu

Uzasadnienie: Objawy podrażnienia pęcherza to: częste oddawanie moczu w ciągu dnia czyli pollakisuria, konieczność oddawania moczu w nocy - nokturia, parcia naglące, trudność w powstrzymaniu mikcji oraz bolesne mikcje czyli mictio dolorosa. Do objawów przeszkody podpęcherzowej zaliczamy: trudność w rozpoczęciu mikcji, osłabienie siły i zwężenie strumienia moczu, wydłużenie czasu opróżniania pęcherza oraz konieczność napinania mięśni brzucha w czasie mikcji. Ponadto występuje przerywany strumień moczu, wykapywanie moczu po mikcji, uczucie zalegania moczu oraz zatrzymanie moczu. Krwiste zabarwienie moczu nie jest typowym objawem łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Najczęściej spowodowane jest nowotworem pęcherza moczowego lub nerki.

Punkty: 0


87. W skali Fontaine’a stopień III oznacza:
 • brak objawów
 • chromanie przestankowe
 • bóle spoczynkowe
 • martwicę
 • żadne

Uzasadnienie: Skali Fontaine’a używa się do wyboru metody leczenia, ustalenia wskazań do operacji i rokowania w niedrożności tętnic kończyn dolnych. Skala jest czterostopniowa: I – bez objawów II – chromanie przestankowe III – bóle spoczynkowe IV – martwica Leczenie operacyjne jest wskazane w III i IV stopniu. W II stopniu może nim być krótki dystans chromania.

Punkty: 0


88. Do czynników warunkujących prawidłowy powrót żylny z kończyn dolnych nie zalicza się:
 • siły ssącej prawego przedsionka serca
 • sprawnych zastawek żylnych
 • pompy mięśniowej
 • prawidłowej budowy ściany naczyń żylnych
 • drożności żył

Uzasadnienie: Czynnikami warunkującymi prawidłowy powrót żylny są: sprawne zastawki, pompa mięśniowa, prawidłowa budowa ściany naczyń, zachowana ich drożność oraz ujemne ciśnienie generowane w klatce piersiowej podczas wdechu.

Punkty: 0


89. Zwiększone stężenie fibrynogenu obserwuje się w następujących stanach klinicznych, za wyjątkiem:
 • ciąża
 • podeszły wiek
 • duże zabiegi operacyjne
 • choroby nowotworowe
 • ostre stany zapalne

Uzasadnienie: Fibrynogen jest niezależnym czynnikiem ryzyka zawału mięśnia sercowego. Zwiększone stężenie fibrynogenu obserwuje się w takich stanach klinicznych jak ciąża, podeszły wiek, ostre stany gorączkowe, przewlekłe zapalenia, duże zabiegi operacyjne, choroby nerek, kolagenozy i choroby nowotworowe. Nie obserwuje się wzrostu stężenia fibrynogenu w ostrych stanach zapalnych.

Punkty: 0


90. Pacjent we wstrząsie oparzeniowym wymaga przetaczania dużych ilości płynów. Do jej obliczenia stosuje się najczęściej regułę Brooka lub Parklanda. Poprawny wzór reguły Parklanda to:
 • 1 ml x kg masy ciała x % oparzonej powierzchnia ciała
 • 2 ml x kg masy ciała x % oparzonej powierzchnia ciała x wzrost
 • 3 ml x kg masy ciała x % nieoparzonej powierzchni ciała
 • 4 ml x kg masy ciała x % oparzonej powierzchnia ciała
 • 6 ml x kg masy ciała x % oparzonej powierzchnia ciała

Uzasadnienie: Reguła Parklanda jest jedną z najpopularniejszych reguł stosowanych do obliczania zapotrzebowania płynowego u chorych oparzonych. Wzór na zapotrzebowanie płynowe to 2-4 ml x kg m.c. x % oparzonej powierzchni ciała. Do przetoczenia stosuje się mleczanowy roztwór Ringera. Zasady przetaczania płynów u oparzonych polegają na przetoczeniu w ciągu pierwszych 8h połowy obliczonej objętości, w ciągu kolejnych 8h 25% obliczonej objętości, w ciągu następnych 8h pozostałych 25% obliczonej objętości np. u chorego z zapotrzebowaniem 10 000 ml przez pierwsze 8h przetaczamy 5000 ml, w następne 8h 2500 ml, w kolejne 8h 2500 ml. Zawsze należy pamiętać, że w/w reguły są jedynie orientacyjne i należy kierować się przede wszystkim stanem pacjenta, objawami wstrząsu, diurezą godzinową.

Punkty: 0


91. Próba Queckenstedta polega na:
 • pomiarze szybkości wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego podczas nakłucia lędźwiowego
 • obserwacji koloru uzyskanego płynu mózgowo-rdzeniowego
 • reakcji płynu mózgowo-rdzeniowego z określonymi odczynnikami barwnymi
 • pomiarze ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego przed i po 10-sekundowym ucisku żył szyjnych
 • określeniu stosunku stężenia glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym do stężenia glukozy w surowicy

Uzasadnienie: Próbę Queckenstedta wykonuje się podczas nakłucia lędźwiowego. Do igły znajdującej się w przestrzeni podoponowej należy podłączyć aparat do pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Następnie należy wykonać obustronny ucisk na żyły szyjne (przez 10 sekund), co powinno spowodować wyraźny wzrost ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, które po zwolnieniu ucisku powinno wrócić do wartości wyjściowej. Jeżeli istnieje przeszkoda mechaniczna na odcinku między jamą czaszki a miejscem nakłucia, ciśnienie PMR nie ulega zmianie lub wzrasta tylko nieznacznie.

Punkty: 0


92. Krytyczne niedokrwienie kończyn:
 • rozpoznajemy, gdy ból spoczynkowy trwa dłużej niż dwa tygodnie i wymaga silnych leków przeciwbólowych
 • rozpoznajemy u chorych z niedokrwiennym bólem spoczynkowym w stopniu II wg klasyfikacji Fontaine'a
 • rozpoznajemy u chorych z owrzodzeniami w okolicy kostek w stopniu II wg klasyfikacji Fontaine'a
 • stwierdzenie tętna na tętnicach obwodowych wyklucza ciężkie niedokrwienie
 • rozpoznajemy, gdy ciśnienie na poziomie kostek wynosi 70-90 mm Hg

Uzasadnienie: Termin krytyczne niedokrwienie kończyn powinien być używany jedynie w odniesieniu do chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyny dolnej. Obejmuje on chorych z niedokrwiennym bólem spoczynkowym, w stopniu III wg klasyfikacji Fontaine'a oraz chorych z owrzodzeniami niedokrwiennymi lub martwicą, w stopniu IV wg klasyfikacji Fontaine'a. Krytyczne niedokrwienie kończyny rozpoznajemy wówczas gdy: • ból spoczynkowy trwa dłużej niż dwa tygodnie i wymaga silnych leków przeciwbólowych • stwierdza się zamiany martwicze lub zgorzelinowe na stopie • ciśnienie na poziomie kostek 50-70 mm Hg • ciśnienie na paluchu <30-50 mm Hg • ciśnienie parcjalne tlenu TcPO2 <30-50 mm Hg. Stwierdzenie tętna na tętnicach obwodowych nie wyklucza ciężkiego niedokrwienia.

Punkty: 0


93. Złotym standardem leczenia przewlekłego zapalenia trzustki z poszerzonym przewodem Wirsunga jest:
 • operacja Traverso-Longmire’a
 • operacja Begera
 • operacja Puestowa
 • operacja Whipple’a
 • zabieg endoskopowy

Uzasadnienie: Pankreatojejunostomia metodą Puestowa jest metodą zespoleniową leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia trzustki. Metoda ta ze względu na niską śmiertelność i wysoką skuteczność jest złotym standardem w leczeniu chorych z poszerzonym przewodem Wirsunga. Jej celem jest odbarczenie przewodu trzustkowego poprzez zespolenie jego światła ze światłem jelita cienkiego. Metoda ta uważana jest za najbardziej bezpieczną i w większości przypadków skuteczną. Do metod resekcyjnych zalicza się m.in. częściową lub całkowitą pankreatektomię, operację Whipple’a, Traverso-Longmire’a, Begera oraz Frey-Smitha.

Punkty: 0


94. Najczęstszą operacją laparoskopową wykonywaną u ciężarnych jest:
 • appendektomia
 • cholecystektomia
 • operacja na przydatkach
 • biopsja wątroby
 • laparoskopia w celach diagnostycznych

Uzasadnienie: Najczęstszą operacją laparoskopową wykonywaną u ciężarnych jest cholecystektomia. Coraz częściej metodę laparoskopii zaczyna się też stosować do appendektomii, operacji na przydatkach, biopsji wątroby czy w celach diagnostycznych.

Punkty: 0


95. Refluks w układzie żylnym kończyny dolnej w badaniu dopplerowskim staje się widoczny u pacjenta:
 • w pozycji stojącej po uciśnięciu goleni
 • w pozycji leżącej po uciśnięciu okolicy rozworu odpiszczelowego
 • w pozycji leżącej po uniesieniu kończyn dolnych
 • w pozycji stojącej po zgięciu kończyny w stawie biodrowym i kolanowym
 • niezależnie od pozycji po uciśnięciu goleni

Uzasadnienie: Badanie ultrasonograficzne układu żylnego kończyny dolnej przeprowadza się w pozycji stojącej. Wypełnione wówczas żyły stają się widoczne. Próba uciskowa pozwala na zaobserwowanie refluksu. Wykonuje się ją, uciskając goleń chorego i szybko zwalniając ucisk. Refluks trwający dłużej niż 1 sekundę nazywa się patologicznym.

Punkty: 0


96. W przypadku rozpoznania wysiłkowego nietrzymania moczu pacjentce w pierwszej kolejności należy zalecić:
 • ćwiczenia Kegla
 • darifenacynę
 • oksybutyninę
 • operację Burcha
 • plastykę przedniej ściany pochwy

Uzasadnienie: Wybór właściwego sposobu terapii wysiłkowego nietrzymania moczu jest uzależniony od wyników badań dodatkowych. Przyjmuje się, że w pierwszym etapie u większości pacjentek powinno być wdrożone leczenie zachowawcze. Jedną z podstawowych opcji terapeutycznych, jakie można zaproponować kobietom z wysiłkowym nietrzymaniem moczu jest kinezyterapia. Kinezyterapia polega na napinaniu mięśni przepony moczowo-płciowej lub nauce kontroli nad oddawaniem moczu. Ćwiczenia te, tzw. ćwiczenia Kegela, mają prowadzić do wzmocnienia struktur anatomicznych odpowiedzialnych za trzymanie moczu oraz eliminować nieprawidłowe odruchy związane z mikcją.

Punkty: 0


97. Najczęstszym zaburzeniem seksualnym u kobiet jest:
 • brak lub utrata potrzeb seksualnych
 • anorgazmia
 • anhedonia
 • dysparuenia
 • pochwica

Uzasadnienie: Według danych z Raportu Seksualności Polaków 2002 wynika, że najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem seksualnym u kobiet jest brak lub utrata potrzeb seksualnych. Problem ten dotyczy aż 25 % kobiet a tylko 8 % mężczyzn. Najczęstszym zaburzeniem, na które skarżą się mężczyźni jest zaś wytrysk przedwczesny, który średnio dotyczy aż 39 % procent populacji męskiej. Dane z Raportu przedstawiają się następująco: brak lub utrata potrzeb seksualnych - 25 kobiet, 8 mężczyzn; awersja seksualna - 2 kobiety, 0 mężczyzn; brak reakcji genitalnej - 12 kobiet,8 mężczyzn; zaburzenia orgazmu - 10 kobiet, 4 mężczyzn; wytrysk przedwczesny - 0 kobiet, 39 mężczyzn; pochwica 2 kobiety, 0 mężczyzn; dyspareunia - 13 kobiet, 2 mężczyzn.

Punkty: 0


98. Pacjentce z nagłymi, niepohamowanymi skurczami pęcherza moczowego, przy których czasem nie udaje jej się utrzymać moczu, jako leczenie przyczynowe dolegliwości można zalecić:
 • tolterodynę w dawce 15 mg 2-3x/24h
 • operację Burcha
 • operację TVT
 • tabletki dopochwowe estradiolu, przez 14 dni, 1x/24 h
 • tolterodynę w dawce 4 mg 1x/24h

Uzasadnienie: Właściwy lek i dawka stosowana w naglącym nietrzymaniu moczu - a na tą formę nietrzymania moczu wskazują objawy podawane przez pacjentkę - zawarty jest w odpowiedzi e.

Punkty: 0


99. Komfort współżycia seksualnego u kobiety po menopauzie można poprawić poprzez:
 • zmniejszenie częstości współżycia
 • stosowanie leków przeciwdepresyjnych
 • stosowanie leków poprawiających przepływy w naczyniach
 • miejscowe, dopochwowe stosowanie estrogenów
 • stosowanie środków przeciwbólowych

Uzasadnienie: Zastosowanie leczenia przeciwzapalnego dopochwowo oraz estrogenów w postaci gałek lub kremów, preparaty nawilżające, efektywnie odwracają sytuację. Leki hormonalne stosowane miejscowo - dopochwowo nie mają ryzyka ogólnie stosowanej hormonalnej terapii zastępczej.

Punkty: 0


100. Lekiem przeciwastmatycznym, którego stężenie należy monitorować u kobiet ciężarnych jest:
 • salbutamol
 • teofilina
 • montelukast
 • wziewne glikokortykosteroidy
 • żaden z wymienionych

Uzasadnienie: U wszystkich pacjentów, w tym u chorych na astmę kobiet w ciąży, należy monitorować stężenie teofiliny, ze względu na to, że lek ten ma wąski zakres stężeń terapeutycznych.

Punkty: 0


101. Wskaż zdanie fałszywe. Ultrasonograficzne badanie gruczołów piersiowych zaleca się u pacjentek:
 • w wieku 50-60 lat
 • poniżej 30 roku życia
 • w okresie ciąży i laktacji
 • u kobiet o dużej spoistości piersi
 • skarżących się na bolesne zmiany w piersiach

Uzasadnienie: Wskazania do wykonania USG: • wykrycie zmian podejrzanych mammograficznie • guzek u kobiety poniżej 30 roku życia (w tym wieku mammografia jest raczej niewskazana) • okres ciąży i laktacji • zmiany bolesne w piersiach (mammografia ze względu na konieczność ściśnięcia piersi może być niewykonalna) • kobiety o spoistych piersiach (radiologicznie „gęstych” – o dużej gęstości tkanki gruczołowej)

Punkty: 0


102. Miejscowa terapia hormonalna nie będzie właściwym leczeniem u pacjentki:
 • z zapaleniem zanikowym pochwy
 • z owrzodzeniem na sromie
 • przygotowywanej do operacji wysiłkowego nietrzymania moczu
 • z objawami suchości pochwy, które pojawiły się po menopauzie
 • z dyspareunią

Uzasadnienie: Środki dopochwowe stosuje się w leczeniu nawracających zanikowych stanów zapalnych pochwy i cewki moczowej oraz w leczeniu nietrzymania moczu. Estrogeny podane dopochwowo wchłaniają się w 25-30% do krążenia. Estrogenem zalecanym w leczeniu dopochwowym jest estriol, gdyż ma on bardzo dobry wpływ na stan błon śluzowych, poprawia stan nabłonka pochwy, ukrwienie ścian pochwy i jej wilgotność.

Punkty: 0


103. U 23-letniej kobiety w przezpochwowym badaniu USG wykryto powiększony lewy jajnik z regularnie podtorebkowo rozmieszczonymi pęcherzykami jajnikowymi podobnej wielkości. Prawy jajnik bez zmian, wielkości 25x38x30 mm. Na tej podstawie można stwierdzić, że:
 • badana kobieta ma jedynie 20% szans na uzyskanie ciąży
 • można rozpoznać u niej zespół policystycznych jajników, ze względu na to, że zespół ten występuje często w drugiej dekadzie życia
 • nie można rozpoznać u niej zespołu policystycznych jajników ze względu na to, że zmieniony jest tylko jeden jajnik
 • nie można rozpoznać u niej zespołu policystycznych jajników ze względu na brak danych na temat pozostałych kryteriów rotterdamskich
 • można rozpoznać u niej zespół policystycznych jajników ze względu na to, że jeden zmieniony jajnik wystarcza do rozpoznania

Uzasadnienie: Obraz USG uzyskany u badanej kobiety wskazuje na to, że jeden jajnik może być policystyczny. Według najnowszej definicji jajniki policystyczne, oceniane w USG w fazie folikularnej, muszą charakteryzować się co najmniej jedną z dwóch następujących cech: 1) występowaniem przynajmniej 12 pęcherzyków jajnikowych o średnicy 2-9mm i/lub 2) powiększoną objętością, powyżej 10ml. Istnienie samych jednak jajników policystycznych nie upoważnia do rozpoznania PCOS. Niedawna konferencja na temat kryteriów diagnostycznych PCOS, która odbyła się w Rotterdamie w 2003 roku, pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu ustaliła w drodze konsensusu nowe kryteria diagnostyczne. Do rozpoznania PCOS konieczne jest stwierdzenie występowania przynajmniej dwóch z trzech wymienionych poniżej objawów: 1) nieregularne miesiączki, 2) hiperandrogenemia i/lub hiperandrogenizacja oraz 3) morfologiczne kryteria jajników policystycznych.

Punkty: 0


104. Terapii hormonalnej mimo obecności wskazań, nie należy wprowadzać u:
 • kobiety z kłykcinami kończystymi w wywiadzie
 • pacjentki z żylakami obu kończyn dolnych
 • chorej z nadciśnieniem tętniczym samoistnym
 • chorej z niezdiagnozowanymi krwawieniami z narządów płciowych
 • chorej z żółtaczką pokarmową w wywiadzie

Uzasadnienie: Przeciwwskazania bezwzględne do terapii hormonalnej okresu menopauzy to: a) czynna choroba zakrzepowo-zatorowa b) niewydolność wątroby c) niezdiagnozowane krwawienia z narządów płciowych d) czynna estrogenozależna choroba nowotworowa e) niestabilna choroba wieńcowa

Punkty: 0


105. U kobiety z zespołem policystycznych jajników należy przeprowadzić diagnostykę w kierunku:
 • insulinooporności
 • zaburzeń lipidowych
 • nadciśnienia tętniczego
 • choroby zakrzepowo-zatorowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Uzasadnienie: Jednym z kryteriów diagnostycznych PCOS jest stwierdzenie insulinooporności lub nietolerancji glukozy. Do częstych zaburzeń metabolicznych w tej grupie pacjentek należą: cukrzyca, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze. W późniejszym wieku pacjentki te są predysponowane do raka endometrium.

Punkty: 0


106. Który z wymienionych czynników ryzyka ma największy wpływ na występowanie raka piersi?
 • pierwsza ciąża powyżej 30 r.ż.
 • mutacje genów BRCA1 i BRCA2
 • bezdzietność
 • otyłość
 • późna menopauza

Uzasadnienie: Czynniki najbardziej oddziałujące w sensie relatywnego wzrostu częstości występowania raka piersi to: • wiek - ryzyko znacząco wzrasta > 50 r.ż. • mutacje genów BRCA1, BRCA2, p53 (w 5-10% raków piersi znany jest efekt genetyczny) • rodzinne występowanie raka piersi • rak piersi w przeszłości

Punkty: 0


107. Do objawów wazomotorycznych nie należy/nie należą:
 • uderzenia gorąca
 • zlewne poty
 • kołatania serca
 • bóle w klatce piersiowej o charakterze ucisku
 • zaczerwienienie twarzy

Uzasadnienie: Około 85% kobiet w okresie klimakterium odczuwa "uderzenia gorąca", które występują nagle, obejmują głowę, szyję i klatkę piersiową, powodują zaczerwienienie skóry, po czym występują zlewne poty, osłabienie i bicie serca. Objawy te występują najczęściej nad ranem, powodując przebudzenie ze snu.

Punkty: 0


108. W leczeniu zakażenia układu moczowego u kobiety w ciąży nie powinno się stosować:
 • amoksycyliny
 • cefaleksyny
 • nitrofurantoiny
 • ziołowych środków zakwaszających mocz
 • trimetoprimu z sulfametoksazolem

Uzasadnienie: Spośród wymienionych leków i środków parafarmaceutycznych większość jest bezpieczna dla kobiet w ciąży, jedynie trimetoprym z sulfametoksazolem mają klasę bezpieczeństwa - C.

Punkty: 0


109. Która z poniższych sytuacji klinicznych nie jest wskazaniem do operacyjnego usunięcia mięśniaków macicy:
 • objawy otrzewnowe spowodowane skrętem uszypułowanego mięśniaka
 • zaburzenia funkcji układu moczowego na skutek ucisku moczowodu
 • ucisk na odbytnicę
 • ciąża
 • krwotoki niereagujące na leczenie zachowawcze

Uzasadnienie: Wskazania do przeprowadzenia operacji mięśniaków macicy ze wskazań życiowych to: objawy otrzewnowe spowodowane skrętem uszypułowanego mięśniaka, krwotoki nie reagujące na leczenie zachowawcze oraz zaburzenia funkcji układu moczowego na skutek ucisku moczowodu przez mięśniak macicy takie jak częste oddawanie moczu i parcie na pęcherz. Przewlekłe objawy kliniczne stanowiące wskazanie do operacji to: ból oraz uczucie rozpierania w podbrzuszu, nieprawidłowe krwawienia doprowadzające do anemii oraz ucisk na pęcherz moczowy i odbytnicę. Operacja mięśniaków w ciąży jest niewskazana z powodu znacznego ryzyka krwotoku bardziej ukrwionej macicy grożącego nawet wycięciem macicy.

Punkty: 0


110. W przypadku rozpoznania naglącego nietrzymania moczu pacjentce w pierwszej kolejności należy zalecić:
 • leczenie zachowawcze
 • operację TVT
 • zabieg typu TOT
 • operację Burcha
 • plastykę przedniej ściany pochwy

Uzasadnienie: W naglącym nietrzymaniu moczu podstawową metodą leczenia jest terapia behawioralna. Leczenie farmakologiczne pełni jedynie funkcję wspomagającą. Celem farmakoterapii jest zahamowanie bezwiednych skurczów pęcherza moczowego.

Punkty: 0


111. Obecnie za standard leczenia chemicznego raka jajnika uznaje się:
 • paklitaksel z doksorubicyną
 • metotreksat z karboplatyną
 • zalecana jest monoterapia karboplatyną
 • palitaksel z karboplatyną
 • rak jajnika jest niewrażliwy na chemioterapię

Uzasadnienie: Obecnie za standard leczenia raka jajnika należy przyjąć paklitaksel wraz z karboplatyną.

Punkty: 0


112. Infertilitas to stan niepłodności:
 • pierwotnej
 • wtórnej
 • niemożności donoszenia ciąży
 • immunologicznej
 • obojga partnerów

Uzasadnienie: Rozróżniamy niepłodność pierwotną - sterilitas primaria, gdy kobieta nigdy nie była w ciąży, niepłodność wtórną - sterilitas secundaria, gdy kobieta była już w ciąży zakończonej porodem lub poronieniem i nie może ponownie zajść w ciążę. O niemożności donoszenia ciąży – poronieniach nawykowych, czyli infertilitas mówimy w sytuacji, w której kobieta nie miała kłopotów z zajściem w ciążę, natomiast kolejne 3 ciąże (lub kolejne 2 ciąże po 12 tygodniu) zakończyły się samoistnym poronieniem.

Punkty: 0


113. W leczeniu wstecznego wytrysku nasienia zastosowanie znajdują:
 • sertralina, paroksetyna
 • apomorfina
 • prilokaina
 • syldenafil
 • efedryna, pseudoefedryna

Uzasadnienie: Większość leków stosowanych w leczeniu wytrysku wstecznego to związki o działaniu adrenergicznym, jak efedryna czy pseudoefedryna oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne o działaniu antycholinergicznym, np. dezypramina, czy imipramina.

Punkty: 0


114. Terapii hormonalnej mimo obecności wskazań, nie należy wprowadzać u:
 • kobiety z rakiem szyjki macicy (w stopniu Ia) w wywiadzie
 • 52-letniej chorej z kamicą pęcherzyka żółciowego
 • chorej z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową
 • 48-letniej chorej z nadciśnieniem tętniczym samoistnym
 • kobiety, która ostatnie krwawienie miesięczne miała 1,5 roku temu

Uzasadnienie: Przeciwwskazania bezwzględne do terapii hormonalnej okresu menopauzy to: a) czynna choroba zakrzepowo-zatorowa, b) niewydolność wątroby, c) niezdiagnozowane krwawienia z narządów płciowych, d) czynna estrogenozależna choroba nowotworowa, e) niestabilna choroba wieńcowa.

Punkty: 0


115. Wczesne objawy raka szyjki macicy to:
 • krwawienia międzymiesiączkowe
 • niewydolność nerek
 • bóle w podbrzuszu
 • nie ma charakterystycznych wczesnych objawów raka szyjki macicy
 • krwawienie po menopauzie

Uzasadnienie: We wczesnych stopniach zaawansowania raka szyjki macicy nie ma żadnych objawów. Natomiast w zaawansowanych przypadkach mogą wystąpić krwawienia międzymiesiączkowe, krwawienia kontaktowe, masywne upławy, cuchnące upławy, niewydolność nerek, a także bóle okolicy krzyżowej oraz dolegliwości bólowe o cechach rwy kulszowej.

Punkty: 0


116. Nowy lek/leki rekomendowany/-e w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu to:
 • darifenacyna
 • duloksetyna
 • estrogeny stosowane dopochwowo
 • amitryptylina
 • mirtazapina

Uzasadnienie: "Miejsce farmakoterapii w zachowawczym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu jest mniej udowodnione. Celem jest wywołanie wzrostu ciśnienia śródcewkowego oraz maksymalnego ciśnienia zamykającego cewkę moczową. Stosowane dotychczas leki powodowały jednak częste i dokuczliwe objawy uboczne, a ich efektywność, np. powszechnie stosowanych estrogenów, nie była do końca udowodniona. Aktualnie nadzieje wiąże się z duloksetyną, która jest silnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny w synapsach nerwowych. Uważa się, że lek ten kontroluje odruch zamknięcia cewki moczowej poprzez zwiększenie aktywności nerwów sromowych. Działanie leku ograniczone jest do fazy gromadzenia moczu w pęcherzu moczowym."

Punkty: 0


117. Test przesiewowy z 50 g glukozy należy wykonać u kobiety ciężarnej w:
 • 10-12 tygodniu ciąży
 • 12-14 tygodniu ciąży
 • 24-28 tygodniu ciąży
 • 28-32 tygodniu ciąży
 • termin wykonania zależy od tego czy w poprzedniej ciąży rozpoznano cukrzycę ciężarnych

Uzasadnienie: Do algorytmu diagnostycznego cukrzycy ciężarnych należy wstępne oznaczenie stężenia glukozy na czczo na początku ciąży, a następnie obowiązkowe wykonanie testu przesiewowego z 50 mg glukozy u wszystkich ciężarnych w 24-28 tygodniu ciąży.

Punkty: 0


118. Najczęstszą nowotworową przyczyną krwawień pomenopauzalnych z dróg rodnych jest:
 • rak szyjki macicy
 • rak endometrium
 • rak jajnika
 • rak sromu
 • rak pęcherza moczowego

Uzasadnienie: Jeśli kobieta jest otyła, zgłasza nieregularne krwawienia związane z okresem przekwitania, należy myśleć o raku endometrium. Jest to najczęstsza nowotworowa przyczyna krwawień pomenopauzalnych z dróg rodnych.

Punkty: 0


119. Do nowotworów wywoływanych przez HPV należy/należą:
 • rak odbytnicy
 • lepieże płaskie
 • raki ano-genitalne
 • wrzód miękki
 • mięsak Kaposiego

Uzasadnienie: Do niezłośliwych nowotworów wywoływanych przez HPV 6 i 11 należą kłykciny kończyste. Inne charakterystyczne zmiany skórne spowodowane zakażeniem HPV to tzw. brodawki pospolite, a wśród zmian na błonach śluzowych – kłykciny płaskie, młodzieńczy brodawczak krtani, brodawczaki na narządach płciowych, kłykciny gigantyczne Buschke-Loewensteina. Typy onkogenne wirusa czyli HPV16, 18, 31, 33, 66 i inne powodują dysplazję i raka szyjki macicy, a także inne raki okolicy ano-genitalnej oraz raki głowy i szyi.

Punkty: 0


120. Diagnostykę astmy u kobiet w ciąży opiera się na wszystkich z wymienionych elementów z wyjątkiem:
 • wywiadu
 • badania przedmiotowego
 • badania spirometrycznego z próbą rozkurczową
 • badania zmienności dobowej PEF
 • wziewnej prowokacji metacholinowej

Uzasadnienie: U kobiet w ciąży nie wykonuje się wziewnej prowokacji metacholinowej ze względu na ryzyko niedotlenienia płodu podczas reakcji bronchospastycznej po metacholinie.

Punkty: 0


121. Dysmorfia twarzoczaszki w płodowym zespole alkoholowym charakteryzuje się poniższymi cechami, z wyjątkiem:
 • małoocza
 • wąskiej górnej wargi
 • dużej żuchwy
 • wąskiej szpary powiekowej
 • wszystkie powyższe cechy występują w płodowym zespole alkoholowym

Uzasadnienie: Dysmorfia twarzy w płodowym zespole alkoholowym charakteryzuje się małogłowiem, małooczem z wąską szparą powiekową, opadaniem górnej powieki oraz zezem, wąską górną wargą, dużymi, nisko osadzonymi uszami, krótkim zadartym nosem i małą żuchwą.

Punkty: 0


122. 23-letnia kobieta zgłosiła lekarzowi rodzinnemu objaw wyciekania mlecznej substancji z sutków, w wywiadzie nieregularne miesiączki od około pół roku. Kobiecie należy zaproponować w pierwszej kolejności oznaczenie stężenia:
 • testosteronu
 • prolaktyny
 • DHEAS
 • tyroksyny
 • gonadoliberyny

Uzasadnienie: Objawy: mlekotok oraz nieregularne miesiączkowanie każą podejrzewać hiperprolaktynemię. Różnicowanie hiperprolaktynemii obejmuje następujące stany chorobowe: • gruczolaki przysadki • uszkodzenie podwzgórza lub struktur lejka • przyjmowane leki, między innymi: neuroleptyki, α-metyldopa, metoklopramid, blokery receptorów histaminowych, estrogeny, opioidy • pierwotna niedoczynność tarczycy • niedoczynność nadnerczy • zaburzenia czynności nerek i wątroby • urazy rdzenia kręgowego, klatki piersiowej i szyi oraz • hiperprolaktynemia czynnościowa - którą powoduje m.in. przewlekły stres.

Punkty: 0


123. Późniejszej inicjacji seksualnej sprzyjają wszystkie poniższe czynniki, poza:
 • wysokim stopniem edukacji seksualnej
 • mocną więzią rodzinną
 • pozytywne wzory zaobserwowane u Rodziców
 • niskim statusem ekonomicznym
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

Uzasadnienie: W naszym życiu seksualnym i uczuciowym bardzo często sięgamy do wspomnień i wzorów wyniesionych ze środowiska rodzinnego. Męskość ojca, kobiecość matki, ich wzajemne odnoszenie się do siebie, postawy wobec ciała i seksualności, ujawniane normy i zasady rzutują na przyszłość seksualną i uczuciową dzieci, ale nie są czynnikami decydującymi. Z reguły mocna więź rodzinna sprzyja późniejszej inicjacji seksualnej. Dla osób, które wywodzą się z ciepłego, wyrozumiałego środowiska często seks jest wyrazem oddania. Czekają one na osobę, którą pokochają, aby móc z nią dzielić intymność.

Punkty: 0


124. W rozdziale N poświęconym chorobom układu moczowo-płciowego nie znajduje się:
 • priapizm
 • przedwczesny wytrysk
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego
 • stany związane z okresem przekwitania u kobiet
 • impotencja z przyczyn organicznych

Uzasadnienie: W klasyfikacji ICD10 w rozdziale N grupującym choroby układu moczowo-płciowego wymienia się: bolesny wzwód prącia czyli priapizm, impotencję z przyczyn organicznych, zespół napięcia przedmiesiączkowego i stany związane z okresem przekwitania u kobiet. Wytrysk przedwczesny należy do dysfunkcji seksualnych niespowodowanych zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną.

Punkty: 0


125. Zaznacz stwierdzenie prawdziwe, dotyczące terminu „łagodne zaburzenia poznawcze”.
 • w przypadku MCI dochodzi do zaburzeń codziennego funkcjonowania pacjenta
 • w przypadku MCI pogorszenie pamięci nie musi być potwierdzone za pomocą obiektywnych
 • postawienie takiego rozpoznania upoważnia lekarza do rozpoznania zespołu otępiennego
 • jest to określenie synonimiczne w stosunku do normalnie przebiegającego procesu
 • wszystkie powyższe stwierdzenia są fałszywe

Uzasadnienie: Termin "łagodne zaburzenia poznawcze" (MCI – Mild Cognitive Impairment) wprowadzono dla określenia pogorszenia funkcji poznawczych, zgłaszanych przez pacjenta i jego bliskich, jednak w stopniu nieupoważniającym do rozpoznania otępienia. Łagodne zaburzenia poznawcze plasują się pomiędzy normalnym starzeniem się i łagodnym otępieniem. Rozpoznanie łagodnych zaburzeń poznawczych stawiane jest na podstawie następujących kryteriów: • pogorszenia pamięci zgłaszanego przez chorego lub osoby z jego otoczenia • pogorszenia pamięci lub innych czynności poznawczych większych niż oczekiwane dla wieku, potwierdzonych za pomocą obiektywnych testów • niezaburzonego codziennego funkcjonowania • braku objawów otępienia

Punkty: 0


126. Leki antycholinergiczne nie wywołują:
 • nasilenia drżenia
 • zaburzeń pamięci
 • splątania
 • trudności w koncentracji
 • trudności w myśleniu

Uzasadnienie: Leki antycholinergiczne mogą wywoływać zaburzenia pamięci, splątanie, trudności w koncentracji i myśleniu. Objawy te częściej obserwuje się u ludzi starszych. Leki te nie nasilają drżenia a według części naukowców przynoszą poprawę w leczeniu tego objawu.

Punkty: 0


127. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zaburzeń depresyjnych w przebiegu padaczki:
 • depresja w przebiegu padaczki manifestuje się klinicznie jako epizod depresyjny o różnym nasileniu lub jako dystymia
 • obniżenie nastroju może być objawem występującym w okresie okołonapadowym
 • obniżenie nastroju najczęściej pojawia się przed uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi
 • depresja występująca w okresie okołonapadowym jest najczęstszą postacią depresji wśród pacjentów z padaczką
 • depresja w przebiegu padaczki przyjmuje wyłącznie obraz dystymii

Uzasadnienie: Ad. (a) Depresja w przebiegu padaczki również manifestuje się klinicznie jako epizod depresyjny o różnym nasileniu bądź jako dystymia. Ad. (b) Obniżenie nastroju, może być objawem występującym w okresie okołonapadowym. Ad. (c) Obniżenie nastroju najczęściej pojawia się przed uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi. Ad. (d) Obniżenie nastroju najczęściej pojawia się przed uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi. Depresja występująca w okresie okołonapadowym, będąca zresztą najczęstszą postacią depresji wśród pacjentów z padaczką, jest jedyną postacią spełniającą kryteria diagnostyczne. Ad. (e) Depresja w przebiegu padaczki również manifestuje się klinicznie jako epizod depresyjny o różnym nasileniu bądź jako dystymia.

Punkty: 0


128. Zwiększenie napływu krwi do ciał jamistych prącia następuje wskutek:
 • relaksacji mięśniówki gładkiej zatok jamistych
 • skurczu mięśniówki gładkiej zatok jamistych
 • relaksacji splotów żylnych wewnątrzjamistych
 • relaksacji mięśniówki gładkiej tętnicy jądrowej
 • skurczu mięśniówki gładkiej tętnicy jądrowej

Uzasadnienie: Erekcję prącia można w uproszczeniu opisać jako proces hemodynamiczny zależny od ustalenia odpowiedniej proporcji między napływem krwi tętniczej a odpływem żylnym. Rozszerzenie tętnic zwiększa napływ krwi wypełniającej ciała jamiste powiększające swoje światło dzięki relaksacji mięśniówki gładkiej zatok jamistych. Ograniczenie odpływu żylnego jest zapewnione dzięki uciśnięciu splotów żylnych wewnątrzjamistych oraz zlokalizowanych pod błoną białawą ciał jamistych. W sytuacji nasilenia napływu krwi tętniczej i ograniczenia jej żylnego odpływu dochodzi do erekcji prącia.

Punkty: 0


129. Zaznacz stwierdzenie fałszywe dotyczące kryteriów diagnostycznych zaburzeń nastroju o przebiegu sezonowym wg DSM-IV:
 • w ciągu ostatnich 2 lat muszą wystąpić dwa epizody dużej depresji
 • pełna zmiana fazy depresyjnej na maniakalną lub hipomaniakalną występuje w charakterystycznym okresie roku
 • w prawidłowym rozpoznaniu uwzględnia się wpływ stresujących czynników psychospołecznych związanych z porą roku
 • epizody dużej depresji sezonowej występują istotnie częściej niż epizody postaci niesezonowej
 • dla rozpoznania depresji sezonowej konieczne jest stwierdzenie występowania co najmniej jednego objawu spośród dwóch następujących: obniżonego nastroju i utraty zainteresowań lub odczuwania przyjemności

Uzasadnienie: Kryteria diagnostyczne zaburzeń nastroju o przebiegu sezonowym według DSM-IV: A. Występuje regularny związek czasowy między początkiem epizodu dużej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I, zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu II lub zaburzenia depresyjnego nawracającego, a określonym okresem w ciągu roku. Należy zwrócić uwagę na to, by nie uwzględniać sytuacji, w których występuje oczywisty wpływ stresujących czynników psychospołecznych związanych z porą roku (na przykład, regularny brak pracy w okresie zimowym). B. Drugie kryterium mówi, że pełna remisja (lub zmiana fazy depresyjnej na maniakalną lub hipomaniakalną) występuje w charakterystycznym okresie roku. C. Według 3. kryterium, w ciągu ostatnich 2 lat muszą wystąpić dwa epizody dużej depresji, które spełniałyby kryteria czasowe określone w dwóch poprzednich punktach, a w tym samym okresie nie może wystąpić żaden epizod depresji niesezonowej. D. Kryterium czwarte zawiera warunek, iż epizody dużej depresji sezonowej występują istotnie częściej niż epizody postaci niesezonowej, które mogą występować w ciągu całego życia pacjenta.

Punkty: 0


130. Zaznacz stwierdzenie fałszywe odnoszące się do pojęcia dystymii.
 • jest synonimem dużej depresji
 • cechuje się obecnością miernie nasilonych objawów depresyjnych
 • cechuje się obecnością długo utrzymujących się objawów depresyjnych
 • dawniej określana była jako depresja nerwicowa
 • zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona

Uzasadnienie: Dystymia jest stanem depresyjnym cechującym się obecnością miernie nasilonych i długo utrzymujących się objawów depresyjnych, ale nie spełniającym kryteriów dużej depresji. Dawniej stan ten określano jako „depresja nerwicowa”. Z uwagi na nietypowy chroniczny przebieg i małe nasilenie objawów zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona

Punkty: 0


131. Zaznacz stwierdzenie fałszywe odnoszące się do leczenia zaburzeń lękowych przy użyciu selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).
 • leki z grupy SSRI stosuje się z dużą skutecznością w leczeniu lęku napadowego
 • na początku leczenia lekami z grupy SSRI może pojawić się niepokój, bezsenność, zwiększone nasilenie lęku lub drżenie mięśniowe.
 • leki z grupy SSRI stosuje się z dużą skutecznością zaburzeń lękowych uogólnionych
 • leczenie powinno rozpoczynać się od podania niskich dawek
 • leki z grupy SSRI stosuje się z niewielką skutecznością w leczeniu fobii społecznej

Uzasadnienie: Leki z grupy SSRI okazały się najskuteczniejsze w lęku napadowym, zaburzeniach lękowych uogólnionych oraz w leczeniu fobii społecznej. Na początku leczenia może pojawić się niepokój, bezsenność, zwiększone nasilenie lęku, a także mogą wystąpić drżenie mięśniowe. Objawy te są słabiej wyrażone, jeśli leczenie rozpoczyna się od mniejszych dawek. Bezsenność zwykle nie występuje, jeśli chory przyjmuje lek w godzinach porannych.

Punkty: 0


132. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące transwestycyzmu nie fetyszystycznego.
 • polega na ubieraniu się w stroje płci przeciwnej w celu uzyskania zadowolenia z chwilowych doświadczeń bycia osobą płci przeciwnej
 • osoba z tym zaburzeniem nie dąży do trwałej zmiany płci
 • przebieraniu się towarzyszy podniecenie seksualne
 • należy do zaburzeń identyfikacji płciowej
 • transwestytyzm ten to inaczej transwestytyzm podwójnej roli

Uzasadnienie: Transwestytyzm nie fetyszystyczny, czyli transwestytyzm o typie podwójnej roli polega na ubieraniu się w stroje płci przeciwnej w celu uzyskania zadowolenia z chwilowych doświadczeń bycia osobą płci przeciwnej. Osoby takie nie dążą do trwałej zmiany płci. W przeciwieństwie do transwestytyzmu fetyszystycznego, przebieraniu się nie towarzyszy podniecenie seksualne.

Punkty: 0


133. Zaznacz stwierdzenie fałszywe.
 • w patomechanizmie występowania zaburzeń depresyjnych w chorobach neurologicznych największą rolę odgrywają: czynnik psychogenny, wpływ jatrogenny stosowanej terapii oraz bezpośredni wpływ uszkodzenia mózgu
 • wystąpienie depresji może być spowodowane stosowaniem leczenia przeciwparkinsonowskiego, szczególnie przyjmowaniem preparatów lewodopy
 • zaobserwowano znamienny statystycznie związek pomiędzy objawami depresyjnymi a długością trwania padaczki
 • czynnik psychogenny prowadzący do rozwoju zaburzeń depresyjnych związany jest z przeżyciami z powodu niesprawności, wypadnięcia z ról czy nabytej niepełnosprawności
 • przez bezpośredni wpływ uszkodzenia mózgu rozumie się lateralizację, rozległość oraz lokalizację zmian charakterystycznych dla danego zaburzenia neurologicznego

Uzasadnienie: Patomechanizm występowania zaburzeń depresyjnych w chorobach neurologicznych jest złożony. Największą rolę odgrywają tu 3 główne czynniki wspólnie ze sobą oddziałujące: • czynnik psychogenny związany z przeżyciami z powodu niesprawności, wypadnięcia z ról czy nabytej niepełnosprawności, • istotny jest również wpływ jatrogenny stosowanej terapii dobranej odpowiednio do choroby podstawowej, • oraz bezpośredni wpływ uszkodzenia mózgu, głównie chodzi tu o lateralizację, rozległość oraz lokalizację zmian charakterystycznych dla danego zaburzenia neurologicznego Ad. (b) Wystąpienie depresji może być również spowodowane stosowaniem leczenia przeciwparkinsonowskiego, szczególnie przy przyjmowaniu preparatów lewodopy. Ad. (c) Nie obserwuje się znaczącego związku między objawami depresyjnymi a długością trwania padaczki. Na zaburzenia nastroju istotnie częściej cierpią jednak pacjenci z padaczką z napadami częściowymi niż pierwotnie uogólnionymi.

Punkty: 0


134. Do przeciwwskazań stosowania gum do żucia zawierających nikotynę nie należy:
 • zapalenie przełyku
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej lub gardła
 • próchnica zębów
 • niedawno przebyty zawał mięśnia serca
 • choroby stawu żuchwowo-skroniowego

Uzasadnienie: Do przeciwwskazań stosowania gum do żucia zawierających nikotynę należą: choroby stawu żuchwowo-skroniowego, niedawno przebyty zawał mięśnia serca, nadciśnienie tętnicze, choroby skurczowe naczyń, czynna choroba wrzodowa, czynne zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej lub gardła, ciąża i okres karmienia piersią.

Punkty: 0


135. Zaznacz stwierdzenie prawdziwe odnoszące się do terapii zaburzeń lękowych:
 • terapia zaburzeń lękowych to zwykle leczenie skojarzone, obejmujące psychoterapię i farmakoterapię
 • fobia społeczna może być izolowanym zaburzeniem lękowym stwierdzanym w przebiegu depresji
 • szacuje się, że około 2/3 osób chorujących na depresję prezentuje wyraźne objawy lęku
 • blokowanie zachowań związanych z fobiami nie jest możliwe przy użyciu benzodiazepin
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe

Uzasadnienie: Zaburzenia lękowe, dawniej nazywane nerwicami, dotykają co najmniej 10% populacji osób dorosłych. Terapia zaburzeń lękowych to zwykle leczenie skojarzone, obejmujące psychoterapię i farmakoterapię. Współcześni psychoterapeuci mają świadomość, że taka kombinowana terapia pozwala na kompleksowe leczenie osób z zaburzeniami lękowymi. Algorytmy i strategie farmakoterapii zaburzeń lękowych zmieniły się znacząco w latach 90-ch ubiegłego wieku, wychodząc z zaklętego kręgu benzodiazepin. Wprowadzenie leków antydepresyjnych, zwłaszcza o wpływie na układ serotoninowy, zasadniczo zmieniło rokowanie w zaburzeniach lękowych. Ocenia się, że 2/3 osób chorujących na depresję prezentuje wyraźne objawy lęku. Objawy lęku mogą w przebiegu depresji występować w postaci izolowanych psychicznych lub somatycznych symptomów lękowych, ale także w postaci specyficznych zaburzeń lękowych takich, jak fobia społeczna czy napady paniki. Warto więc pamiętać, że terapia zaburzeń lękowych przy użyciu benzodiazepin pozwala osiągnąć jedynie pierwszy ze zdefiniowanych na planszy celów, a więc czasową redukcję objawów psychicznych i somatycznych manifestacji lęku. Blokowanie zachowań związanych z fobiami nie jest możliwe przy użyciu BDZ, a długoterminowa terapia przy użyciu tych leków wiązać się będzie z narastającym uzależnieniem. Pamiętajmy, że BDZ w terapii zaburzeń lękowych stosowane są szerzej jedynie w celu okresowego złagodzenia ekstremalnego lęku w okresie oczekiwania na działanie leków przeciwdepresyjnych, które pojawia się po kilku tygodniach terapii

Punkty: 0


136. 59-letni pacjent, u którego wystąpiły objawy zaburzeń pamięci i nagłe zmiany w sposobie zachowania, został poddany ocenie w skali Hachinskiego, uzyskując wynik 12 punktów. Najprawdopodobniej zostanie u niego rozpoznane/rozpoznana:
 • choroba Alzheimera
 • otępienie mieszane
 • otępienie z ciałami Lewy`ego
 • otępienie naczyniopochodne
 • wszystkie rozpoznania są równie prawdopodobne

Uzasadnienie: Skala Hachinskiego jest pomocna przy różnicowaniu otępienia naczyniowego i choroby Alzheimera. Ocenia ona współwystępowanie czynników ryzyka chorób naczyniowych, objawów neurologicznych z zaburzeniami funkcji poznawczych i zaburzeniami emocji czy nastroju. Zwraca się w niej szczególną uwagę na nagły początek zachorowania, stopniową progresję i możliwość fluktuacji nasilenia zaburzeń funkcji poznawczych. Użyteczność jej jest jednak ograniczona do oceny klinicznej otępienia wielozawałowego. Maksymalna punktacja w tej skali wynosi 18 punktów. Liczba punktów 7 i więcej oznacza otępienie naczyniopochodne, 1-4 to choroba Alzheimera, a 5-6 to otępienie mieszane.

Punkty: 0


137. Alergicznemu sezonowemu nieżytowi nosa (katarowi siennemu) najczęściej towarzyszy:
 • ostre alergiczne zapalenie spojówek
 • wiosenne zapalenie spojówek
 • atopowe zapalenie spojówek
 • sezonowe alergiczne zapalenie spojówek
 • całoroczne alergiczne zapalenie spojówek

Uzasadnienie: Najczęstszą alergiczną chorobą oczu jest sezonowe alergiczne zapalenie spojówek i to ono najczęściej, bo w 95% przypadków, towarzyszy katarowi siennemu.

Punkty: 0


138. Gonadotropina kosmówkowa (HCG):
 • jej podwyższony poziom u mężczyzn stwierdza się w przypadku nowotworu zarodkowego jądra
 • poziom < 1.000 ng/ml w raku jądra świadczy o złym rokowaniu
 • jej poziom jest podwyższony w chorobach wątroby
 • jest wydzielana jedynie przez czyste nasieniaki
 • jest wydzielana jedynie przez nienasieniaki

Uzasadnienie: Gonadotropina kosmówkowa (HCG): fizjologicznie jest wytwarzana przez prawidłowy trofoblast. Jednakże u dorosłego mężczyzny jedyną przyczyną podwyższonego poziom HCG jest nowotwór zarodkowy. Stwierdza się go w 30 do 60% przypadków nienasieniaków oraz około 10% przypadków nasieniaków. Szczególnie duże ilości HCG może produkować utkanie choriocarcinoma.

Punkty: 0


139. Dla bólu głowy typu Hortona nie jest charakterystyczne:
 • łzawienie
 • przekrwienie spojówki oka
 • zapalenie tętnicy skroniowej
 • wyciek z nosa
 • częstsze występowanie u mężczyzn

Uzasadnienie: KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE KLASTEROWEGO BÓLU GŁOWY (BÓL GŁOWY TYPU HORTONA) wg KLASYFIKACJI INTERNATIONAL HEADACHE SOCIETY – IHS, 2004. A. Obecność w wywiadzie co najmniej 5 napadów bólów głowy o cechach wymienionych w punktach B-D: B. Silny, jednostronny, oczodołowy, nadoczodołowy lub skroniowy ból, trwający bez leczenia od 15 do 180 minut, pojawiający się rzutami. C. Obecność przynajmniej jednego z wymienionych objawów: a) przekrwienie spojówki oka i/lub łzawienie b) uczucie zatkania i/lub wyciek z przewodu nosowego c) wzmożona potliwość czoła i twarzy d) zwężenie szpary powiekowej i/lub zwężenie źrenicy po stronie bólu e) obrzęk powieki f) uczucie niepokoju i/lub pobudzenia D. Częstość napadów waha się od 1 co drugi dzień do 8 dziennie. E. Brak innego wyjaśnienia dla wymienionych objawów i skarg.

Punkty: 0


140. Zjawisko lekooporności bakterii (wybierz prawdziwe):
 • można uniknąć jego wystąpienia przez stosowanie zasad racjonalnej antybiotykoterapii
 • jego wystąpienia nie można uniknąć, ale stosowanie zasad racjonalnej antybiotykoterapii odwleka wystąpienie lekooporności w czasie
 • występuje wskutek stosowania ß-laktamów w leczeniu anginy paciorkowcowej
 • zależy od MIC
 • można uniknąć jego wystąpienia przez stosowanie preparatów poprawiających odporność
Punkty: 0


141. Najważniejsze dla wypalenia zawodowego jest różnicowanie go z:
 • depresją
 • otępieniem
 • schizofrenią
 • zaburzeniami lękowymi
 • andropauzą

Uzasadnienie: Różnicowanie z depresją jest ważne ze względu na bardzo podobne objawy tej choroby do objawów wypalenia zawodowego. Depresja jest chorobą w której przynajmniej przez dwa tygodnie utrzymują się objawy: nastrój depresyjny, utrata radości, obniżenie napędu, pustka emocjonalna, lęk, utrata nadziei tendencje samobójcze, trudności w podejmowaniu decyzji, kłopoty z koncentracją.

Punkty: 0


142. Wskaż stwierdzenie błędne. Brak skuteczności szczepienia częściej obserwujemy:
 • u pacjentów z cukrzycą
 • u pacjentów z grzybicą
 • u pacjentów z mocznicą
 • u pacjentów z chorobą nowotworową
 • u pacjentów poddawanych immunosupresji

Uzasadnienie: Znacznie wyższy odsetek nieskuteczności szczepień obserwuje się u osób z udowodnionymi pierwotnymi lub wtórnymi zaburzeniami odporności wynikającymi z choroby podstawowej lub stosowanego leczenia np. u osób poddawanych immunosupresji, u pacjentów z chorobą nowotworową, cukrzycą, nerczycą, mocznicą.

Punkty: 0


143. Kaszel przewlekający się jest wskazaniem do wykonania:
 • a) zdjęcia radiologicznego jeśli nie ustępuje po tygodniu leczenia
 • b) bronchoskopii jeśli nie ustępuje po tygodniu leczenia
 • c) bronchoskopii jeśli nie ustępuje po 2 tygodniach leczenia
 • d) bronchoskopii jeśli nie ustępuje po 4 tygodniach leczenia
 • e) posiewu plwociny jeśli nie ustępuje po 2 tygodniach leczenia

Uzasadnienie: Kaszel przewlekający się, jeśli nie ustępuje po 2 tygodniach leczenia jest wskazaniem do wykonania zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej. Po 4 tygodniach - wskazaniem do wykonania badania bronchoskopowego.

Punkty: 0


144. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zakażenia wirusem ptasiej grypy:
 • pierwsze zachorowania wśród ludzi stwierdzono w Hongkongu w 1997 roku
 • zakażenie następuje drogą pokarmową
 • najbardziej niebezpieczne podtypy wirusa grypy ptasiej należą do grupy HPAI
 • ryzyko zakażenia ludzi wirusem ptasiej grypy dla mieszkańców Europy ocenia się na minimalne
 • LPAI wywołują zazwyczaj łagodną postać grypy ptaków z objawami głównie ze strony układu oddechowego oraz układu pokarmowego

Uzasadnienie: Główną drogą zakażenia wirusem ptasiej grypy jest jego transmisja z drobiu na człowieka, w większości przypadków podczas bliskiego, bezpośredniego kontaktu z żywymi, zakażonymi zwierzętami, bądź też z powierzchniami skażonymi ich odchodami. Ryzyko niesie inhalacja z odchodów i wydzielin drobiu oraz kontakt z surowym mięsem, które nie zostało skontrolowane przez nadzór weterynaryjny, tj. podczas jego uboju, patroszenia lub porcjowania, zwłaszcza w warunkach domowych. Jak dotąd nie odnotowano jeszcze zakażenia drogą pokarmową.

Punkty: 0


145. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zatrucia piretroidami.
 • piretroidy poprzez powinowactwo do kanałów sodowych błon komórkowych powodują blok depolaryzacyjny neuronów
 • typowymi objawami zatrucia piretroidami są dyskinezy, często o charakterze pląsawiczym
 • u astmatyków wziewne piretroidy mogą spowodować duszność i napad bronchospastyczny
 • w zatruciu doustnym piretroidami możliwe jest wystąpienie bólów brzucha, nudności, wymiotów i biegunki
 • w zatruciu doustnym piretroidami można zastosować płukanie żołądka, jeśli od zatrucia nie minęło więcej niż 1 godzina

Uzasadnienie: Piretroidy poprzez powinowactwo do kanałów sodowych błon komórkowych powodują blok depolaryzacyjny neuronów. U ssaków, w tym u ludzi, nie obserwuje się jednak takich reakcji ze względu na bardzo szybką dezaktywację enzymatyczną tych związków. Typowe objawy zatrucia piretroidami związane są z ich miejscowym działaniem to: podrażnienie spojówek oraz błon śluzowych. Wdychane mogą podrażnić układ oddechowy, powodując drapanie w gardle oraz chrypkę i kaszel. U astmatyków mogą spowodować duszność i napad bronchospastyczny. W zatruciu doustnym możliwe jest ponadto wystąpienie bólów brzucha, nudności, wymiotów i biegunki wynikających z podrażnienia błon śluzowych. Nie są to objawy silnie wyrażone i szybko ustępują. Niektóre piretroidy zażyte w bardzo dużych dawkach mogą jednak wywołać objawy ze strony układu nerwowego, np. dyskinezy, a nawet drgawki. Zdarza się to jednak niezwykle rzadko. Nie jest wykluczone, że te objawy są wywołane przez substancje, w których rozpuszczone są piretroidy. Najczęściej pacjent nie wymaga żadnego leczenia ani nawet obserwacji szpitalnej. W zatruciu doustnym ewentualnie można zastosować płukanie żołądka, jeśli od zatrucia nie minęło więcej niż 1 godzina.

Punkty: 0


146. Najskuteczniejsze w leczeniu miejscowym hiperhydrozy ogniskowej są preparaty zawierające:
 • taninę
 • glutaraldehyd
 • kwas borowy
 • chlorek glinu
 • nadmanganian potasu

Uzasadnienie: W przypadku niewielkiego pocenia dłoni, stóp i pach dobry efekt przynosi powierzchniowe stosowanie 20% alkoholowego roztworu chlorku glinu. Inne środki takie jak kwas borowy, tanina, nadmanganian potasu, formaldehyd czy glutaraldehyd wykazują mniejszą skuteczność.

Punkty: 0


147. W przypadku jednostronnego nalotu z głębokim, niekrwawiącym owrzodzeniem migdałka podniebiennego oraz łuków podniebiennych, podniebienia miękkiego lub błony śluzowej policzka, z towarzyszącym cuchnieniem z ust należy pomyśleć o:
 • aftowym zapaleniu gardła
 • anginie Plaut-Vincenta
 • półpaścu gardła
 • herpanginie
 • błonicy

Uzasadnienie: Aftowe zapalenie błony śluzowej gardła charakteryzuje się ubytkiem błony śluzowej dochodzącym do średnicy 2 cm z białym nalotem w swoim centrum i zaczerwienieniem wokół. Dla anginy Plaut-Vincenta bardzo charakterystyczny jest jednostronny nalot z głębokim, niekrwawiącym owrzodzeniem migdałka podniebiennego oraz łuków podniebiennych, podniebienia miękkiego lub błony śluzowej policzka. Na jednym migdałku, najczęściej w górnym biegunie znajduje się głęboki wrzód z białawym wysiękiem. Nalot można łatwo usunąć, pojawia się cuchnienie z ust oraz uczucie ciała obcego. W półpaścu gardła występują twarde, płaskie pęcherzyki ograniczone do rejonu unerwienia przez nerwy czaszkowe: językowo-gardłowy i nerw błędny po jednej stronie gardła. W herpanginie widoczne są liczne szarobiałe (2-3 mm) zmiany pęcherzykowe otoczone czerwonymi obwódkami przechodzącymi w owrzodzenia. Zmiany te występują na tylnej ścianie gardła oraz na nieznacznie zaczerwienionych i powiększonych migdałkach i łukach podniebiennych. Błonica charakteryzuje się obecnością biało-szarych, włóknikowych błon na bardzo obrzękniętych migdałkach podniebiennych i przechodzących na łuki podniebienne oraz tylną ścianę gardła. Występuje zapach acetonu z ust.

Punkty: 0


148. Do metod używanych w celu wykrywania przeciwciał przeciw cytoplazmie granulocytów obojetnochłonnych należy:
 • immunofluorescencja bezpośrednia
 • odczyn wiązania lateksu
 • immunofluorescencja pośrednia
 • nefelometria laserowa
 • test Russella

Uzasadnienie: Do wykrywania przeciwciał przeciw cytoplazmie granulocytów obojetnochłonnych służy immunofluorescencja pośrednia i metoda ELISA.

Punkty: 0


149. Wskaż prawdziwe sformułowanie:
 • predyspozycje słabe związane są ze zjawiskiem zwanym monomorfizmem genowym
 • predyspozycje silne są związane przede wszystkim ze zmianami w grupie genów supresorowych
 • wrażliwość na obecność substancji kancerogennych w niewielkim stopniu jest związana z osobniczym tłem genetycznym
 • rak jest chorobą dziedziczną
 • osoba posiadająca mutacje w genie predyspozycji musi zachorować na raka

Uzasadnienie: Predyspozycje słabe związane są ze zjawiskiem zwanym polimorfizmem genowym. Predyspozycje silne natomiast są związane przede wszystkim ze zmianami w grupie genów supresorowych. Produkty tych genów są negatywnymi regulatorami procesów metabolicznych. Pojedyncza zmiana w genomie może być nieistotna, ale zmiany w wielu genach mogą się sumować. Oznacza to, że wrażliwość na obecność substancji kancerogennych w wielkim stopniu jest związana z osobniczym tłem genetycznym. Warto również podkreślić, że rak nie jest choroba dziedziczną. Pewien procent zachorowań wiąże się z silnym uwarunkowaniem genetycznym. Ta kategoria nowotworów to dla różnych typów nowotworów od 5 do 15 % wszystkich zachorowań. Związana jest ona zwykle z dziedziczną mutacją w jednym lub większej ilości genów o tzw. zwiększonej penetracji, czyli genów o których wiemy że sprzyjają procesowi transformacji nowotworowej. Nie można jednak w tym aspekcie mówić o dziedziczeniu! Dziedziczy się bowiem pewne predyspozycje, które mogą, ale nie muszą doprowadzić do wystąpienia nowotworu.

Punkty: 0


150. Celem wykonania testów skórnych z alergenami wziewnymi jest:
 • określenie skuteczności terapii lekami przeciwhistaminowymi
 • potwierdzenie rozpoznania wszystkich alergicznych przyczyn czerwonego oka
 • wykluczenie wszystkich przyczyn alergicznego czerwonego oka
 • rozpoznanie alergii IgE-zależnej
 • kwalifikacja chorego z czerwonym okiem do swoistej immunoterapii

Uzasadnienie: W diagnostyce alergii ocznej duże znaczenie ma informacja o jej atopowym charakterze. Najprostszym testem na jego stwierdzenie jest test skórny z alergenem podejrzanym o wywoływanie zaczerwienienia spojówek.

Punkty: 0


151. Najczęstszą alergiczną chorobą oczu jest:
 • wiosenne zapalenie rogówki i spojówek
 • całoroczne alergiczne zapalenie spojówek
 • atopowe zapalenie rogówki i spojówek
 • sezonowe alergiczne zapalenie spojówek
 • ostre alergiczne zapalenie spojówek

Uzasadnienie: Najczęstszą alergiczną chorobą oczu jest sezonowe alergiczne zapalenie spojówek.

Punkty: 0


152. Wyniki leczenia nowotworów jąder w ciągu ostatniego dwudziestolecia:
 • pogorszyły się, ze względu na wzrost częstości występowania raka jądra
 • polepszyły się, ze względu na spadek częstości występowania raka jądra
 • polepszyły się, ze względu na udoskonalenie metod diagnostycznych, radio- i chemioterapii
 • pozostały bez zmian
 • polepszyły się z powodu wprowadzenia badań przesiewowych

Uzasadnienie: "Do poprawy wyników leczenia przyczyniło się wcześniejsze rozpoznawanie choroby dzięki większej świadomości społecznej, zastosowanie nowych efektywnych schematów chemioterapeutycznych, wprowadzenie do praktyki klinicznej nowych nieinwazyjnych metod diagnostycznych, między innymi: tomografii komputerowej, ultrasonografii, rezonansu magnetycznego, oznaczanie markerów nowotworowych, takich jak: gonadotropina kosmówkowa i alfafetoproteina oraz udoskonalenie techniki chirurgicznej - tak zwane oszczędzające nerwy usunięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych."

Punkty: 0


153. Współczynnik cup/disc, oceniany w badaniu dna oka w przypadku neuropatii jaskrowej wynosi:
 • < 0,5
 • < 0,6
 • ≥ 0,5
 • < 0,4
 • < 0,3

Uzasadnienie: Szczególnie istotne dla oceny jaskry jest powiększenie wnęki naczyniowej. Oceniamy współczynnik cup/disc, czyli stosunek powierzchni zagłębienia do powierzchni całej tarczy. Stosunek ten jest prawidłowy, jeśli wynosi poniżej 0,5. Jeżeli zagłębienie zajmuje połowę tarczy, czyli współczynnik cup/disc wynosi 0,5 może już toczyć się proces destrukcji. Powiększenie zagłębienia powyżej 0,5 może wskazywać na jaskrę zwłaszcza, gdy obserwuje się różnicę w szerokości zagłębienia w obu oczach.

Punkty: 0


154. Chorzy powyżej 35 roku życia, nie obciążeni ryzykiem zachorowania powinni poddawać się badaniom dna oczu:
 • 3 razy w roku
 • 2 razy w roku
 • raz w roku
 • raz na 2 lata
 • raz na 3 lata

Uzasadnienie: Badania diagnostyczne w kierunku jaskry u pacjenta bez genetycznego ryzyka wystąpienia tej choroby powinno się wykonywać powyżej 35 roku życia raz w roku. Ryzyko ujawnienia się jaskry wzrasta po 35. roku życia, sięgając nawet 10% w populacji ludzi ok. 80. roku życia.

Punkty: 0


155. Występowanie tzw. punktów spustowych jest charakterystyczne dla:
 • migreny
 • napięciowego bólu głowy
 • bólu głowy Hortona
 • bolesnego zapalenia tętnicy skroniowej
 • klasterowego bólu głowy

Uzasadnienie: Występowanie tzw. punktów spustowych jest charakterystyczne dla napięciowego bólu głowy.

Punkty: 0


156. Do metod leczenia zachowawczego OBPS nie powinno należeć:
 • stosowanie kropli obkurczających błonę śluzową nosa
 • regularne sypianie z aparatem CPAP
 • stosowanie diety niskowęglowodanowej i niskotłuszczowej
 • unikanie sypiania w pozycji "na wznak"
 • rzucenie palenia

Uzasadnienie: W ostatnich latach w polskich aptekach pojawiło się szereg preparatów mających ograniczać lub nawet likwidować chrapanie. Mają one formę kropli lub aerozoli podawanych donosowo bądź wziewnie. W ich skład wchodzą substancje o krótkotrwałym działaniu nawilżającym i obkurczającym błonę śluzową. Dotychczas nie udowodniono jednak istotnego wpływu żadnego z tych urządzeń czy środków na zmniejszenie chrapania, a więc ich stosowanie jest kwestią indywidualnych przekonań pacjenta. Nie należy doradzać ich pacjentom, u których podejrzewa się OBPS, ponieważ takie postępowanie opóźnia prawidłową diagnozę i leczenie, często z wyraźną szkodą dla pacjenta.

Punkty: 0


157. W czasie stresu podwzgórze poprzez projekcję neuronów wydzielających CRH aktywizuje układ:
 • serotoninoergiczny
 • renina-angiotensyna-aldosteron
 • noradrenergiczny
 • androgenoergiczny
 • tyreogeniczny

Uzasadnienie: Układ noradrenergiczny posiada dwie projekcje: wstępującą do układu limbicznego i kory mózgu oraz zstępującą, która uczynnia obwodowy nerwowy układ sympatyczny. Aktywacja wstępujących projekcji noradrenergicznych i dopaminergicznych, związana z podstawowymi mechanizmami stresu, wzbudza ośrodkowy układ nerwowy i poprawia efektywność funkcji poznawczo-motywacyjno-motorycznych.

Punkty: 0


158. Według skali Antmana wysokie ryzyko zgonu, zawału serca lub pilnej rewaskularyzacji dotyczy chorych, którzy uzyskali:
 • 1-2 punkty
 • 3-4 punkty
 • 5-7 punktów
 • 8-10 punktów
 • 11-13 punktów

Uzasadnienie: W związku z uzyskanymi wynikami w badaniu TIMI 11B, dokonano podziału pacjentów poddawanych ocenie według skali Antmana do 3 grup ryzyka. Niskie ryzyko zgonu, zawału serca lub pilnej rewaskularyzacji dotyczy chorych, którzy uzyskują od 0 do 2 punktów w tej skali. Średnie ryzyko tych, którzy otrzymują 3 bądź 4 punkty, zaś wysokie ryzyko dotyczy tych pacjentów, którzy uzyskują od 5 do maksymalnie 7 punktów.

Punkty: 0


159. Każdy chory z rozpoznaniem wstrząśnienia mózgu w pierwszej kolejności musi mieć wykonane:
 • TK mózgu z kontrastem
 • TK mózgu bez kontrastu
 • MRI mózgu z kontrastem
 • RTG czaszki
 • badanie EEG

Uzasadnienie: Pacjent z tym rozpoznaniem wstrząśnienia mózgu ma wskazanie do konsultacji chirurgicznej lub lepiej neurochirurgicznej oraz powinien mieć wykonane badania: • RTG czaszki w projekcjach AP, bok i celowane na otwór wielki • RTG odcinka szyjnego kręgosłupa od C1 do C7 W przypadku braku zmian pourazowych w w/w badaniach nie ma konieczności wykonywania badania tomografii komputerowej.

Punkty: 0


160. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą techniki oddychania usta-usta:
 • aby wykonać 2 skuteczne wdechy ratownik może podjąć 5 prób
 • o skuteczności wdechu świadczy unoszenie się klatki piersiowej ratowanego
 • wdech powinien trwać ok. 2 sekund
 • objętość powietrza wdychanego powinna wynosić 0,5-0,7 litra
 • największe ryzyko zakażenia ratownika w czasie prowadzenia oddychania usta-usta dotyczy bakterii Neisseria meninigitis

Uzasadnienie: Po wykonaniu 30 uciśnięć mostka konieczne jest wykonanie dwóch sztucznych oddechów. W tym celu należy uklęknąć przy chorym, objąć swoimi ustami usta ratowanego i wdmuchnąć do ust ratowanego powietrze. Aby wykonać dwa skuteczne wdechy ratownik może podjąć pięć prób. O skuteczności sztucznego oddechu świadczy uniesienie się klatki piersiowej ratowanego. Wdech musi trwać ok. 1 sekundy i mieć objętość ok. 0,5-0,7 litra. Z badań wynika, że największe zagrożenie dla ratownika stanowi Neisseria meningitis. Nie stwierdzono zakażeń wirusami HBV i HCV.

Punkty: 0


161. U pacjenta z wytrzeszczem gałki ocznej z ostrym zapaleniem zatok najmniej prawdopodobnym powikłaniem jest:
 • obrzęk zapalny powiek
 • ropień podokostnowy
 • ropień oczodołu
 • ropień podtwardówkowy
 • zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej

Uzasadnienie: Wytrzeszcz gałki ocznej w przebiegu ostrego zapalenia zatok występuje w przypadku powikłań oczodołowych. Powikłania oczodołowe: to obrzęk zapalny powiek, zapalenie tkanek miękkich oczodołu, ropień podokostnowy oczodołu oraz ropień oczodołu. Obrzęk zapalny powiek stanowi nawet do 97% powikłań oczodołowych. Występuje najczęściej u dzieci. Nie występują zaburzenia ostrości widzenia. Nie ma również zaburzonej czynności mięśni okoruchowych. Zapalenie tkanek miękkich oczodołu charakteryzuje się wytrzeszczem gałki ocznej, przekrwieniem i obrzękiem spojówek. Przy tym powikłaniu pojawiają się zaburzenia ruchomości gałki ocznej. Ropień podokostnowy oczodołu najczęściej rozwija się pomiędzy blaszką oczodołową kości sitowej a okostną oczodołu. Gałka oczna zostaje przemieszczona ku przodowi i do boku. Ruchomość gałki ocznej jest ograniczona, zwłaszcza ruch przyśrodkowy. Może wystąpić upośledzenie ostrości widzenia. Ropień oczodołu powstaje w wyniku przerwania ciągłości okostnej oczodołu. Występuje wtedy wytrzeszcz gałki ocznej i jej unieruchomienie, a także opadnięcie powieki, duży obrzęk i przekrwienie powiek i spojówek. To powikłanie oczodołowe często kończy się ślepotą oka. Ropień podtwardówkowy natomiast rozwija się pomiędzy oponą twardą a pajęczynówką. Charakteryzują go wysoka temperatura, bóle głowy, ciężki stan ogólny. Występują objawy oponowe i ogniskowe, objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, zaburzenia świadomości, w tym śpiączka.

Punkty: 0


162. Trepanację zwiadowczą wykonuje się u chorego:
 • nieprzytomnego po urazie głowy z objawami wklinowania
 • ze wstrząśnieniem mózgu
 • z płynotokiem nosowym
 • po urazie głowy u wymiotującego
 • u pacjenta z przewlekłym krwiakiem podtwardówkowym

Uzasadnienie: Gdy stan chorego po urazie głowy gwałtownie pogarsza się, a objawy wskazują na możliwość wklinowania, wówczas wskazane jest wykonanie trepanacji zwiadowczej.

Punkty: 0


163. Zaznacz fałszywą odpowiedź. Przeciwwskazaniami do stosowania benzodiazepin są:
 • niewydolność nerek
 • nadwrażliwość na lek
 • miastenia
 • zaburzenia oddychania
 • dyskinezy

Uzasadnienie: Przed podaniem leku z grupy benzodiazepin należy zawsze pomyśleć o możliwości istnienia nadwrażliwości na lek. Innymi przeciwwskazaniami do podawania benzodiazepin są: ilościowe zaburzenia świadomości o typie śpiączki czy somnolencji, stan wstrząsu z hipotensją, zaburzenia oddychania, miastenia gratis, ciężka niewydolność wątroby i/lub nerek, jaskra z wąskim kątem przesączania.

Punkty: 0


164. Do leków wspomagających w tzw. drabinie analgetycznej nie należy:
 • hydroksyzyna
 • baklofen
 • diklofenak
 • diazepam
 • mianseryna

Uzasadnienie: Diklofenak jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym i należy do leków z I poziomu drabiny analgetycznej, od których rozpoczyna się leczenie przeciwbólowe. Rolę leków wspomagających na wszystkich szczeblach drabiny pełnią: trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwdepresyjne o innej budowie niż trójpierścieniowa takie jak mianseryna, citalopram, fluoksetyna, sertralina, paroksetyna. Pomocne w leczeniu bólu mogą być również leki przeciwdrgawkowe, baklofen, glikokortykosteroidy, leki uspokajające jak hydroksyzyna, diazepam czy klonazepam, a także antagoniści receptora n-metylo-d-asparginianu (NMDA).

Punkty: 0


165. Wskaż odpowiedź, w której obie wymienione substancje powodują poszerzenie źrenic:
 • heroina, kokaina
 • LSD, związek fosforoorganiczny
 • LSD, amitryptylina
 • klonidyna, morfina
 • fenobarbital, diazepam

Uzasadnienie: Zwężenie źrenic może sugerować zatrucie narkotykami opioidowymi lub klonidyną. Zdarza się też czasem w ciężko przebiegających zatruciach lekami nasennymi albo w zatruciach związkami fosforoorganicznymi. Poszerzenie źrenic jest częstym objawem zatrucia rozmaitymi środkami wpływającymi na OUN: atropiną i jej pochodnymi, niektórymi lekami psychotropowymi, takimi jak trójpierścieniowe leki przeciw depresyjne, środkami antyhistaminowymi, a także kokainą, LSD czy alkoholem.

Punkty: 0


166. Wskaż zdanie fałszywe. Leki II stopnia schematu WHO:
 • to słabe opioidy
 • mogš być kojarzone z prostymi analgetykami
 • podobnie jak morfina mogš być stosowane w nieograniczonych dawkach
 • mogš być stosowane z karbamazepinš
 • mogš być łšczone z amitryptylinš

Uzasadnienie: Leki pierwszego i drugiego stopnia drabiny analgetycznej podawane sš do czasu, kiedy ich maksymalne dawki terapeutyczne przestajš być skuteczne. Leki trzeciego stopnia mogš być teoretycznie podawane w nieograniczonych dawkach.

Punkty: 0


167. Wskazania do zastosowania silnych opioidów nie obejmują sytuacji, gdy:
 • stały ból utrzymuje się przynajmniej miesiąc
 • ból jest bardzo silny, powyżej 5 pkt w skali wizualno-analogowej
 • dotychczasowe metody leczenia farmakologicznego są nieskuteczne lub wywołują objawy uboczne
 • brak jest możliwości innej terapii, np. chirurgicznej
 • ból rujnuje życie chorego, powoduje np. utratę pracy, rodziny, możliwości poruszania się

Uzasadnienie: Do wskazań do stosowania silnych opioidów zaliczamy min.: - utrzymywanie się bardzo silnego bólu, powyżej 5 pkt. w skali wizualno-analogowej, - dotychczasowe metody leczenia farmakologicznego są nieskuteczne lub wywołują objawy uboczne a brak jest możliwości innej terapii, np. chirurgicznej, - ból powoduje istotne pogorszenie jakości życia pacjenta, zaburzenie funkcjonowania w społeczeństwie.

Punkty: 0


168. W ocenie wydolności serca zgodnie ze skalą Killipa-Kimbala zastój nad mniej niż połową pól płucnych i/lub obecność trzeciego tonu serca z tachykardią to:
 • klasa I
 • klasa II
 • klasa III
 • klasa IV
 • klasa V

Uzasadnienie: Klasa I według Killipa-Kimbala oznacza brak cech zastoju i brak obecności trzeciego tonu serca. Klasa II to zastój nad mniej niż połową pól płucnych i/lub obecność trzeciego tonu serca z tachykardią. III klasa oznacza obecność zastoju nad minimum połową pól płucnych aż do obrzęku płuc. IV klasa to wstrząs kardiogenny.

Punkty: 0


169. Katapleksja to:
 • nagłe zwiotczenie kończyn zakończone upadkiem bez utraty przytomności
 • nagły spadek napięcia mięśni z towarzyszącą utratą przytomności
 • ograniczenie lub utrata wykonywania ruchów dowolnych
 • nagłe nawracające napady senności występujące w ciągu dnia
 • stan, w którym pacjent przyjmuje takie ułożenie ciała jakie mu nadamy

Uzasadnienie: Katapleksja to nagłe zwiotczenie kończyn zakończone upadkiem bez utraty przytomności. Może być spowodowana np. przez przestrach.

Punkty: 0


170. U pacjentów z silnym bólem nowotworowym, którzy wcześniej nie przyjmowali opioidów zaleca się podanie morfiny w dawce wstępnej:
 • 5 mg co 4h
 • 10 mg co 4h
 • 15 mg co 4h
 • 1,5 mg co 4h
 • 0,5 mg co 4h

Uzasadnienie: Dawka morfiny jest ustalana indywidualnie dla każdego chorego. Przyjmuje się, że dawka właściwa to taka, która powoduje zniesienie bólu na 4 godziny, w przypadku preparatów o natychmiastowym działaniu, a w przypadku postaci o przedłużonym działaniu na 12 godzin. Leczenie najlepiej rozpocząć od postaci o natychmiastowym działaniu. Pacjentom, którzy wcześniej nie przyjmowali opioidów zaleca się dawkę początkową wynoszącą 5 mg co 4 godziny, a pacjentom, którzy wcześniej przyjmowali opioidy 10 mg co 4 godziny. U chorych bardzo osłabionych można rozpoczynać leczenie od podania tabletek 10 miligramowych co 12 godzin. Efekt analgetyczny ocenia się po dobie.

Punkty: 0


171. Standardowym rozmiarem łyżki intubacyjnej dla osób dorosłych jest łyżka nr:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Uzasadnienie: Należy dobrać odpowiedni rozmiar łyżki laryngoskopu. O wyborze łyżki decyduje wielkość twarzoczaszki pacjenta. Łyżki występują w rozmiarach od 0 do 4. Przy intubacji niemowląt wybieramy płaską, najmniejszą łyżkę nr 0, nr 1 to łyżka odpowiednia dla dzieci, nr 2 dla młodzieży i drobnych kobiet, nr 3 dla większość osób dorosłych, a nr 4 dla rosłych mężczyzn.

Punkty: 0


172. Przezskórny fentanyl nie jest zalecany w przypadku chorych z przewlekłym bólem, u których wystepuje(ą):
 • choroba wrzodowa żołądka
 • zaparcia
 • niedrożność przewodu pokarmowego
 • gorączka
 • nietolerancja morfiny

Uzasadnienie: Przezskórne podawanie leku jest szczególnie zalecane u chorych z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, niedrożnością przewodu pokarmowego i w przypadku występowania nietolerancji morfiny. Plastry nie działają jednak u gorączkujących i pocących się chorych ponieważ warstewka potu przeszkadza w pasażu leku z plastra do skóry.

Punkty: 0


173. Rękoczyn Heimlicha wykonujemy:
 • przed oczyszczeniem dróg oddechowych
 • tylko w szczególnych sytuacjach
 • po zachłyśnięciu/zakrztuszeniu się pacjenta
 • gdy konikotomia okazała się nieskuteczna
 • po pierwszej defibrylacji

Uzasadnienie: Rękoczyn Heimlicha wykonujemy po zachłyśnięciu lub zakrztuszeniu się pacjenta ciałem obcym. U dzieci powyżej 1 r.ż. oraz u osób dorosłych rękoczyn Heimlicha wykonujemy zazwyczaj w pozycji pionowej. Stojąc za pacjentem obejmujemy go w nadbrzuszu tak, aby jedna dłoń ratownika zwinięta w pięść oparta była kciukiem pomiędzy pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym ratowanego, a druga dłoń ułożona była na pięści. Następnie mocno i szybko uciskamy nadbrzusze pacjenta ruchami skierowanymi ku sobie i ku górze. Czynność tą powtarzamy w miarę potrzeby 6 –10 razy.

Punkty: 0


174. Czynności resuscytacyjnych nie podejmuje się w przypadku:
 • obrażeń nierokujących wyleczenia
 • udokumentowanej choroby nowotworowej
 • zejściowych stanów chorób układowych
 • wystąpienia plam opadowych
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Uzasadnienie: Czynności resuscytacyjnych nie podejmuje się w następujących przypadkach: • Obrażenia nierokujące wyleczenia (np. dekapitacja) • Udokumentowana choroba nowotworowa • Zejściowe stany chorób układowych • Wystąpienie pewnych cech śmierci takich jak: plamy opadowe lub stężenie pośmiertne. • W przypadku zdarzeń masowych, przy niedostatecznej liczbie zespołów ratownictwa medycznego.

Punkty: 0


175. Wskaż stwierdzenie błędne. W śpiączce nieurazowej o niekorzystnym rokowaniu świadczy:
 • brak odpowiedzi motorycznej
 • brak reakcji źrenic na światło w 3 dobie
 • hipotermia w 3 dobie
 • brak reakcji mózgu na potencjały somatosensoryczne po pierwszym tygodniu trwania śpiączki
 • płaski zapis lub zahamowanie wyładowań w zapisie EEG

Uzasadnienie: Rokowanie w śpiączce jest uzależnione od wielu czynników. Różnią się one w śpiączkach urazowych i nieurazowych. W śpiączce nieurazowej o niekorzystnym rokowaniu świadczą: brak odpowiedzi motorycznej i brak reakcji źrenic na światło w 3 dobie, płaski zapis lub zahamowanie wyładowań w zapisie EEG oraz brak reakcji mózgu na potencjały somatosensoryczne po pierwszym tygodniu trwania śpiączki.

Punkty: 0


176. Przy drugiej próbie defibrylacji defibrylatorem dwufazowym powinniśmy ustawić energię wyładowania na:
 • 100 J
 • 120 J
 • 150 - 360 J
 • 500 J
 • 375J

Uzasadnienie: Przy drugiej próbie defibrylacji defibrylatorem dwufazowym powinniśmy ustawić energię wyładowania na 150-360J. Drugą defibrylację wykonujemy po 2 minutach prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli po ok. 5 cyklach – 30 uciśnięć klatki piersiowej do 2 oddechów ratowniczych.

Punkty: 0


177. Do wczesnych czynników najwyższego ryzyka u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym nie należy:
 • dławica z objawami zastoju w krążeniu małym
 • dławica z towarzyszącym jej trzecim tonem
 • ból spoczynkowy trwający > 20 minut
 • obrzęk płuc
 • wysokie ciśnienie skurczowe > 160 mmHg

Uzasadnienie: Do wczesnych czynników najwyższego ryzyka u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym zalicza się: • ból spoczynkowy trwający > 20 minut • ból spoczynkowy ze zmianami odcinka ST wynoszącymi min. 1mm • ból dławicowy z towarzyszącym mu nowym lub nasilonym wcześniej już istniejącym szmerem niedomykalności mitralnej • dławica z towarzyszącym jej trzecim tonem lub z objawami zastoju w krążeniu małym • dławica z towarzyszącą hipotonią • obrzęk płuc

Punkty: 0


178. Najważniejszym czynnikiem prognostycznym przy ocenie chorego po urazie głowy w skali Glasgow jest składowa:
 • oczna
 • słuchowa
 • słowna
 • ruchowa
 • żadna z powyższych

Uzasadnienie: Skala Glasgow (Glasgow Coma Scale). Służy ona do ilościowego określania stanu przytomności. Innymi słowy jest ona w miarę obiektywnym miernikiem dysfunkcji mózgu. Jest sumą 3 wyników badania reakcji chorego (reakcji otwierania oczu, reakcji słownej i odpowiedzi ruchowej). Im mniejsza jest liczba odnotowanych punktów, tym cięższy jest stan chorego i rokowanie jest gorsze. A najważniejszym czynnikiem prognostycznym jest składowa ruchowa.

Punkty: 0


179. Dawka insuliny dla dziecka z cukrzycą, które rozpoczęło okres pokwitania zazwyczaj wynosi:
 • poniżej 0,5 j.m./kg m.c./24h
 • 0,5-1 j.m./kg m.c./24h
 • 0,5-1 j.m./24h
 • powyżej 1 j.m./kg m.c./24h
 • dawka insuliny zależy od przyjmowania innych leków
Punkty: 0


180. Przyjęcie pacjenta bez zgody do szpitala psychiatrycznego wymaga zatwierdzenia tej decyzji:
 • przez sąd opiekuńczy w ciągu 48h
 • przez kierownika szpitala w ciągu 48h oraz poinformowania sądu opiekuńczego przez kierownika szpitala w ciągu 72h
 • przez ordynatora oddziału w ciągu 24h oraz poinformowania sądu opiekuńczego przez kierownika szpitala w ciągu 48h
 • przez drugiego lekarza niezwłocznie oraz poinformowania sądu opiekuńczego przez kierownika szpitala w ciągu 24h
 • przez ordynatora oddziału w ciągu 48h oraz poinformowania sądu opiekuńczego przez kierownika szpitala w ciągu 72h

Uzasadnienie: Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody wymaga zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia. Kierownik szpitala zawiadamia o powyższym sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia. (art. 23 ust. 4 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego).

Punkty: 0