SZUKAJ
»
 
Zapraszamy do serwisu medVOD w portalu podyplomie.pl. Wszystkie materiały z serwisu LekarskaTV są tam dostępne bezpłatnie
Zestaw LEP: Zestaw losowy LEP (2011-02-10 19:56:44)

Rozwiązano: 2011-04-12 05:01:23

Twój wynik: 0/200 (0 %)


1. W przekazywaniu sygnału za pomocą receptora H1 uczestniczyą:
 • cAMP
 • pochodne fosfatydyloinozytolu
 • jony Fe
 • jony Mg
 • jony K

Uzasadnienie: W przekazywaniu sygnału za pośrednictwem receptora H1 uczestniczą pochodne fosfatydyloinozytolu.

Punkty: 0


2. Lekiem z wyboru w prewencji migotania komór w zespole krótkiego QT jest:
 • metoprolol
 • propafenon
 • chinidyna
 • karwedilol
 • amlodypina

Uzasadnienie: Uważa się, że chinidyna jest lekiem mogącym stanowić pierwszy wybór w zapobieganiu migotaniu komór w SQTS i może być stosowana zarówno u chorych po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora jak i u tych, którzy nie zgadzają się na wszczepienie kardiowertera-defibrylatora oraz u noworodków.

Punkty: 0


3. Wskaż odpowiedź prawidłową dotyczącą odstępu QT:
 • jest wartością stałą
 • nie powinien przekraczać 550 ms
 • wydłuża się wraz ze wzrostem częstości rytmu serca
 • jest to odstęp mierzony od początku załamka Q do końca załamka T
 • skraca się wraz ze spadkiem częstości rytmu serca

Uzasadnienie: Odstęp QT jest mierzony od początku załamka Q (zespołu QRS) do końca załamka T. Jego wydłużenie może zwiastować ciężkie zaburzenia rytmu serca (torsade de pointes). Odstęp QT nie jest wartością stałą, zależy od częstości rytmu serca – skraca się, gdy czynność serca wzrasta- nie powinien jednak przekraczać 450 ms.

Punkty: 0


4. W zawale przednioprzegrodowym zmiany w EKG dotyczą następujących odprowadzeń:
 • V1-V4
 • V1-V3
 • V5-V6
 • V1-V6
 • I i aVL

Uzasadnienie: W zawale przednioprzegrodowym zmiany w EKG dotyczą odprowadzeń V1-V3. W zawale bocznym zmiany elektrokardiograficzne dotyczą odprowadzeń V5-V6. W zawale przednio-bocznym zmiany w EKG dotyczą odprowadzeń V1-V6. W zawale wysokim bocznym zmiany w EKG dotyczą odprowadzenia I i aVL.

Punkty: 0


5. Pacjentka leczona metforminą ma mieć wykonaną koronarografię. Co należy zalecić pacjentce:
 • zmniejszenie dawki metforminy do połowy na 24h przed i po badaniu
 • odstawienie metforminy na 24h przed i po badaniu
 • zmianę leku na glipizyd na 24h przed i po badaniu
 • zmianę leku na akarbozę na 48h przed i po badaniu
 • czasową insulinoterapię na 48h przed i po badaniu

Uzasadnienie: Stosowanie metforminy jest przeciwwskazane 48h przed i po badaniu z kontrastem. W tym czasie istnieją wskazania do zastosowania czasowej insulinoterapii.

Punkty: 0


6. Wskaż twierdzenie prawdziwe.
 • Niedokrwistość towarzysząca chłoniakom nieziarniczym zawsze świadczy o zajęciu szpiku.
 • Chłoniakom nieziarniczym nigdy nie towarzyszy leukopenia.
 • Chłoniaki nieziarnicze nigdy nie rozwijają się w pierścieniu gardłowym Waldeyera.
 • W rozpoznaniu chłoniaka nieziarniczego rozstrzygającą rolę odgrywa badanie histopatologiczne węzła chłonnego, rozszerzone o ocenę immunofenotypową nieprawidłowych komórek.
 • Chłoniaki B-komórkowe występują najrzadziej.

Uzasadnienie: Niedokrwistość towarzysząca chłoniakom nieziarniczym nie zawsze świadczy o zajęciu procesem chorobowym szpiku. Może być ona także spowodowana zespołem wielu czynników prowadzących do niedokrwistości chorób przewlekłych, niedokrwistością o podłożu hemolitycznym lub sekwestracyjnym w przebiegu znacznego hipersplenizmu, a także wskutek ostrej lub przewlekłej utraty krwi w przypadku lokalizacji chłoniaka w obrębie przewodu pokarmowego i/lub towarzyszącej skazy krwotocznej małopłytkowej. Leukopenia przy ubogokomórkowym szpiku jest częstym objawem zajęcia układu krwiotwórczego przez chłoniaka limfoplazmocytowego i białaczkę włochatokomórkową. Pierścień gardłowy Waldeyera jest częstym miejscem, gdzie dochodzi do rozwoju chłoniaków nieziarniczych. Chłoniaki B-komórkowe są częstsze od T-komórkowych, stanowią prawie 90% chłoniaków nieziarniczych.

Punkty: 0


7. W bloku lewej odnogi pęczka Hissa załamek R jest z reguły niski w odprowadzeniach:
 • V5
 • V6
 • prawokomorowych
 • V4 i V6
 • V5 i V6

Uzasadnienie: W bloku lewej odnogi pęczka Hissa załamek R jest z reguły niski w odprowadzeniach prawokomorowych czyli V1 i V2.

Punkty: 0


8. Bromek tiotropium - wskaż zdanie prawdziwe:
 • jest krótkodziałającym cholinolitykiem
 • jest stosowany raz na dobę
 • udowodnione jest, że nie zmniejsza częstości zaostrzeń choroby
 • rozszerza oskrzela krótkotrwale i słabiej niż bromek ipratropium
 • działa krócej niż bromek ipratropium

Uzasadnienie: Długo działający bromek tiotropium może być podawany jeden raz na dobę w formie kapsułki do inhalacji. Długotrwale i silniej niż bromek ipratropium rozszerza oskrzela a w leczeniu przewlekłym zmniejsza częstość zaostrzeń choroby i poprawia jakość życia chorych.

Punkty: 0


9. Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące leczenia β-adrenolitykami u chorych na cukrzycę:
 • β-adrenolityki są uznaną grupą leków w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego
 • wykazano, że β-adrenolityki maskują objawy hipoglikemii
 • zaleca się stosowanie kardioselektywnych β1-adrenolityków
 • zaleca się stosowanie blokerów receptorów α1 i β1
 • leczenie β-adrenolitykami chorych na ChNS poprawia rokowanie w przebiegu choroby

Uzasadnienie: β-adrenolityki są najskuteczniejszymi lekami w ChNS i stanowią podstawę leczenia chorych na cukrzycę z tą chorobą. β-adrenolityki są również uznaną grupą leków w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Zaleca się stosowanie kardioselektywnych β1-blokerów takich jak atenolol, metoprolol i bisoprolol oraz blokerów receptorów α1 i β1 takich jak celiprolol, karwedilol. Leczenie β-adrenolitykami chorych na cukrzycę ze współistniejącą ChNS poprawia rokowanie w przebiegu choroby, powodując zmniejszenie powikłań sercowo-naczyniowych, kolejnych zawałów i zgonów. Obawy o maskowanie objawów hipoglikemii nie potwierdziły się w praktyce.

Punkty: 0


10. Zaznacz stwierdzenie fałszywe odnoszące się do zjawiska obrzęku niedokrwiennego mózgu
 • badaniem czulszym w stosunku do tomografii komputerowej w wykrywaniu zmian obrzękowych mózgu jest obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
 • obrzęk w udarze niedokrwiennym występuje w ok. 60% przypadków
 • ma charakter mieszany cytotoksyczno-wazogenny
 • obrzęk jest wynikiem wzrostu przepuszczalności komórek śródbłonka naczyń włosowatych
 • u większości pacjentów z niedrożnością tętnic początkowo rozwija się obrzęk cytotoksyczny, a po nim naczyniopochodny

Uzasadnienie: Wyróżnia się trzy rodzaje obrzęku mózgu: • naczyniopochodny (wazogenny) • komórkowy (cytotoksyczny) oraz • śródmiąższowy, związany z wodogłowiem U większości pacjentów z niedrożnością tętnic rozwija się pierwotnie obrzęk komórkowy, a po nim naczyniopochodny. Faza komórkowa obrzęku niedokrwiennego rozwija się szybko, bo już kilka minut lub godzin od wystąpienia niedokrwienia i na tym etapie może być jeszcze odwracalna. Faza naczyniopochodna rozwija się później, zwykle po kilka dniach, prowadząc nieuchronnie do zawału mózgu, który jest uszkodzeniem trudno odwracalnym lub trwałym. Obrzęk komórkowy dotyczy wszystkich składowych elementów tkanki mózgowej. Towarzyszy mu zmniejszenie ilości płynu zewnątrzkomórkowego w tkankach mózgowia. Nie dochodzi zwykle w jego przebiegu do zmiany przepuszczalności naczyń włosowatych. Mechanizmem za to odpowiedzialnym jest wzrost osmolalności płynu zewnątrzkomórkowego, wtórny do gromadzenia się w cytoplazmie jonów sodu, wodoru, mleczanów, wapnia, a wraz z nimi cząsteczek wody. Obrzęk naczyniopochodny jest wynikiem wzrostu przepuszczalności komórek śródbłonka naczyń włosowatych dla makromolekuł. Wzrost przepuszczalności można zidentyfikować w obrazach TK mózgu jako wzmocnienie kontrastowe. Badaniem czulszym w wykrywaniu zmian obrzękowych jest oczywiście MR. Obserwuje się wówczas wzrost intensywności sygnału, spowodowany zwiększeniem gromadzenia wody w tkance i w przestrzeni pozakomórkowej.

Punkty: 0


11. Wskaż stwierdzenie fałszywe. Płuco jasne w obrazie RTG może występować w przebiegu:
 • hipoplazji tętnicy płucnej
 • zatorowości płucnej
 • niedodmy
 • rozedmy wentylowej
 • nadciśnienia płucnego

Uzasadnienie: Płuco jasne jest spotykane w hipoplazji tętnicy płucnej, zatorowości, nadciśnieniu płucnym czy rozedmie wentylowej. Natomiast obszar niedodmy ma zmniejszoną objętość. Zarys szczelin międzypłatowych jest przemieszczony i wklęsły. Wnęki i śródpiersie oraz przepona przemieszczają się w stronę niedodmy.

Punkty: 0


12. Według norm International Diabetes Federation otyłość brzuszną można rozpoznać u kobiet, gdy obwód talii przekracza już:
 • 75cm
 • 80 cm
 • 85 cm
 • 89 cm
 • 96 cm

Uzasadnienie: W ocenie występowania otyłości brzusznej możemy opierać się o kryteria zaproponowane przez ATP-3, kiedy to rozpoznanie otyłości brzusznej u kobiet stwierdzenie obwodu pasa powyżej 88 cm, a u mężczyzn powyżej 102 cm upoważnia nas do rozpoznania otyłości brzusznej. International Diabetes Federation zaproponowała znacznie bardziej rygorystyczne normy, upoważniające do rozpoznania otyłości brzusznej. W przypadku kobiet jest to 80 cm, w przypadku mężczyzn - 94 cm.

Punkty: 0


13. Rak jelita grubego:
 • u pacjentów z obciążeniem genetycznym rozwija się najczęściej po 50 r.ż.
 • objawia się pienistymi biegunkami
 • charakteryzuje się podwyższonym stężeniem CEA od wczesnych stadiów rozwoju
 • występuje częściej u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelit
 • objawia się w pierwszej kolejności ołówkowatymi stolcami

Uzasadnienie: Rak jelita grubego częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet; jego częstotliwość wzrasta po 50 r.ż. Czynnikiem ryzyka jest rodzinna polipowatość jelita. U obciążonych rodzinnie pacjentów nowotwór prawie zawsze rozwija się w młodszym wieku (często w 2 dekadzie życia). Innym czynnikiem ryzyka jest wrzodziejące zapalenie jelit. Nie wyjaśniono, czy wszystkie polipy jelita są zmianami przedrakowymi, ale polipy ze strukturą kosmkową wykazują tendencje do przemiany złośliwej.

Punkty: 0


14. Ostra niewydolność nerek w przebiegu rabdomiolizy występuje u:
 • 5 – 10% pacjentów
 • 10 – 40% pacjentów
 • 40 – 70% pacjentów
 • 100% pacjentów
 • ostra niewydolność nerek w ogóle nie występuje w przebiegu rabdomiolizy

Uzasadnienie: Ostra niewydolność nerek jest najczęstszym powikłaniem rabdomiolizy występującym u 10-40% chorych z uszkodzeniem mięśni. Mechanizm ostrej niewydolności nerek w przebiegu rabdomiolizy nie jest znany. Bierze się pod uwagę zablokowanie cewek nerkowych związane z wytrącaniem się w nich mioglobiny, martwicę cewek nerkowych i skurcz naczyń w korze nerki.

Punkty: 0


15. Sarkoidoza:
 • jako choroba śródmiąższowa płuc zaliczana jest do chorób restrykcyjnych;
 • występuje głównie u ludzi starszych;
 • ma wpływ na przebieg ciąży;
 • to choroba charakteryzująca się tworzeniem serowaciejących ziarniniaków głównie w płucach i węzłach chłonnych;
 • występuje tylko u kobiet.

Uzasadnienie: Sarkoidoza jako choroba śródmiąższowa płuc zaliczana jest do chorób restrykcyjnych. W rzeczywistości zmniejszenie VC i TLC nie jest często stwierdzane w tej chorobie. U chorych (szczególnie w I stadium i częściowo w II) zwykle nie wykrywa się żadnych zaburzeń czynnościowych układu oddechowego. Najczęstsze zaburzenia czynnościowe to zmniejszenie zdolności dyfuzyjnej tlenku węgla i podatności płuc, które stwierdza się u 1/3 chorych z prawidłową spirometrią. U prawie połowy chorych spotyka się zaburzenia przepływów w drobnych oskrzelach lub nadreaktywność oskrzeli, które prawdopodobnie wynikają z zajęcia oskrzeli przez proces zapalny. Klinicznym tego wyrazem jest przewlekły suchy kaszel.

Punkty: 0


16. Do przyczyn zaparć wtórnie związanych z okrężnicą, odbytnicą i odbytem nie należy:
 • ciąża
 • endometrioza
 • guz jajnika
 • niewydolność odbytowo-odbytnicza
 • choroba Leśniowskiego-Crohna

Uzasadnienie: Niewydolność odbytowo-odbytnicza należy do przyczyn zaparć pierwotnie związanych z okrężnicą, odbytnicą i odbytem. Przyczyny związane pierwotnie z tymi strukturami z punktu widzenia patofizjologii dzieli się na: zaparcia z prawidłowym lub z nieznacznie zwolnionym tranzytem jelitowym, czasem pasażu mas kałowych wzdłuż jelita, zaparcia ze zwolnionym tranzytem (colonic inertia) oraz niewydolność odbytowo-odbytniczą, czyli utrudniony akt defekacji i ewakuacji stolca. Zaparcia z prawidłowym lub z nieznacznie zwolnionym tranzytem jelitowym najczęściej występują w zespole jelita drażliwego skojarzonego z dominacją zaparć.

Punkty: 0


17. W rozpoznaniu chłoniaka nieziarniczego rozstrzygającą rolę odgrywa:
 • morfologia krwi
 • badanie kariotypu
 • biopsja śledziony
 • badanie tomograficzne
 • badanie histopatologiczne węzła chłonnego, rozszerzone o ocenę immunofenotypową nieprawidłowych komórek

Uzasadnienie: Badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu chłoniaka nieziarniczego jest badanie histopatologiczne, rozszerzone o ocenę immunofenotypową nieprawidłowych komórek. W tym celu należy pobrać cały węzeł chłonny lub fragment zajętego narządu. Ocena morfologiczna komórek chłoniakowych oraz charakter ich tkankowego wzrostu (grudkowy lub rozlany), z zachowaniem lub zatarciem prawidłowego utkania chłonnego i charakter odczynu podścieliska stanowią zasadnicze elementy diagnostyki z tak pobranego materiału. Rozpoznanie histopatologiczne chłoniaków nieziarniczych musi być w każdym przypadku uzupełnione oceną stopnia zaawansowania klinicznego choroby według skali Ann Arbor i czynników rokowniczych wchodzących w zakres Międzynarodowego Indeksu Prognostycznego.

Punkty: 0


18. W ocenie zaawansowania POChP stosuje się skalę duszności. Stopień trzeci charakteryzuje się m.in. tym, że:
 • duszność występuje jedynie podczas dużego wysiłku fizycznego
 • duszność uniemożliwia choremu opuszczanie domu lub występuje przy ubieraniu lub rozbieraniu się
 • po przejściu około 100 m lub po kilku minutach marszu po płaskim terenie chory musi się zatrzymać dla nabrania tchu
 • duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie
 • duszność w ogóle nie występuje w tym stopniu

Uzasadnienie: Skala duszności pozwala lekarzowi na jej ilościowa ocenę i jest podstawą do modyfikacji leczenia, bardziej użyteczną od wskaźnika FEV1. Skala ta obejmuje pięć stopni: 0 - duszność występuje jedynie podczas dużego wysiłku fizycznego, 1 - duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub wchodzenia na niewielkie wzniesienie, 2 - z powodu duszności chory chodzi wolniej niż rówieśnicy lub idąc we własnym tempie po płaskim terenie, musi się zatrzymywać dla nabrania tchu, 3 - po przejściu około 100 m lub po kilku minutach marszu po płaskim terenie chory musi się zatrzymać dla nabrania tchu i 4 - duszność uniemożliwia choremu opuszczanie domu lub występuje przy ubieraniu lub rozbieraniu się.

Punkty: 0


19. Wskaż zdanie fałszywe:
 • Sarkoidoza jest chorobą nawracającą;
 • W sarkoidozie bardzo często dochodzi do samoistnego ustąpienia zmian;
 • Zaobserwowano znamiennie częstsze występowanie nowotworów u chorych na sarkoidozę;
 • Przy ocenie rokowania w sarkoidozie nie ma znaczenia stopień zmian radiologicznych;
 • Sarkoidoza jest chorobą o nieznanej dokładnej etiologii.

Uzasadnienie: Nasilenie zmian czynnościowo-radiologicznych ma znaczenie prognostyczne. Gorsze rokowanie obserwowano u chorych z obturacją i przy zmniej¬szeniu VC. W I stadium choroby spontaniczna remisja występuje u 60-90%, w II u 40-70%, w III tylko 10-20% a w IV - 0% (pod warunkiem dobrej klasyfikacji).

Punkty: 0


20. POCHP charakteryzuje:
 • całkowicie odwracalne ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe
 • niepostępujące ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe
 • najważniejszą przyczyną jest dym tytoniowy
 • w leczeniu nie stosujemy przeważnie bromku ipratropium
 • u stabilnych chorych leczeniem z wyboru jest stosowanie glikokortykosteroidów p.o.

Uzasadnienie: Przewlekła obturacyjna choroba płuc, według definicji GOLD, jest niecałkowicie odwracalnym, postępującym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, któremu towarzyszy nieprawidłowa odpowiedź zapalna płuc na szkodliwe pyły i gazy, której najważniejszą przyczyną jest dym tytoniowy.

Punkty: 0


21. Uznanym wskazaniem do zastosowania filtrów żylnych nie jest:
 • stwierdzenia podwyższonego poziomu dimeru D.
 • wystąpienie zatorowości płucnej u chorych z zakrzepica żylną i przeciwwskazaniami do leczenia przeciwzakrzepowego.
 • nawroty zatorowości płucnej mimo prowadzenia prawidłowej antykoagulacji u osoby z zakrzepicą żył kończyn dolnych.
 • wysokie nadciśnienie płucne celem zabezpieczenia przed epizodem zatorowości płucnej.
 • stan po chirurgicznej embolektomii.

Uzasadnienie: Metodą zapobiegania wystąpienia zatorowości płucnej są filtry żylne. Wprowadzane są one przez żyłę udową lub żyłę szyjną do żyły głównej dolnej poniżej ujścia żył nerkowych. Podstawowymi wskazaniami do ich stosowania jest wystąpienie zatorowości płucnej u chorych z zakrzepica żylną i przeciwwskazaniami do leczenia przeciwzakrzepowego, a także nawroty zatorowości płucnej mimo prowadzenia prawidłowej antykoagulacji u osoby z zakrzepicą żył kończyn dolnych. Dodatkowymi wskazaniami mogą być wysokie nadciśnienie płucne celem zabezpieczenia przed potencjalnie nawet niewielkim, ale groźnym epizodem zatorowości płucnej, a także stan po chirurgicznej embolektomii.

Punkty: 0


22. Częstotliwość impulsów generowana przez komórki Purkinjego wynosi:
 • 70/min
 • 45-60/min
 • 40/min
 • 20/min
 • 10/min

Uzasadnienie: Ośrodki bodźcotwórcze w sercu: Częstotliwość impulsacji • węzeł przedsionkowo-komorowy 45-60/min • rozgałęzienia pęczka Hisa 40/min • komórki Purkiniego 20/min

Punkty: 0


23. Przewaga aparatów spiralnych nad zwykłymi aparatami tomograficznymi, w ocenie ukrwienia mózgowia, polega na:
 • uwidocznieniu obszaru zawału dokonanego
 • uwidocznieniu strefy malacji
 • uwidocznieniu penumbry
 • uwidocznieniu układu komorowego
 • uwidocznieniu zatok żylnych

Uzasadnienie: Dzięki wprowadzeniu do diagnostyki aparatów spiralnych umożliwiających badanie dynamiczne oraz wielokrotne skanowanie na tym samym poziomie, możliwa jest ocena przepływu krwi w naczyniach włosowatych badanego obszaru. Ma to zastosowanie m.in. w ocenie ukrwienia mózgowia. Pozwala na ocenę stanu krążenia, a zwłaszcza na uwidocznienie penumbry (obszarów niedokrwienia, w którym można odzyskać prawidłowe unaczynienie). W rutynowym badaniu TK takiej możliwości nie ma - widoczne są jedynie obszary zawału dokonanego i strefy malacji.

Punkty: 0


24. W grupie wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego docelowymi stężeniami cholesterolu całkowitego i LDL-cholesterolu są wartości:
 • LDL-cholesterolu < 175 mg/dl, cholesterolu całkowitego < 250 mg/dl
 • LDL-cholesterolu < 150 mg/dl, cholesterolu całkowitego < 200 mg/dl
 • LDL-cholesterolu < 100 mg/dl, cholesterolu całkowitego < 175 mg/dl
 • LDL-cholesterolu < 70 mg/dl, cholesterolu całkowitego < 100 mg/dl
 • najniższe możliwe do osiągnięcia przy użyciu farmakoterapii

Uzasadnienie: W działaniach prewencyjnych i leczniczych priorytetem są grupy wysokiego ryzyka, do których należą pacjenci: • z rozpoznaną chorobą naczyniową na podłożu miażdżycy; • z rozpoznaną cukrzycą typu 2 oraz • pacjenci bezobjawowi z licznymi czynnikami ryzyka składającymi się na zespół metaboliczny, z całkowitym SCORE ≥ 5% lub z pojedynczym bardzo silnym czynnikiem ryzyka, jak stężenie cholesterolu ≥ 320 mg/dl, LDL-cholesterolu ≥ 240 mg/dl, ciśnienie tętnicze ≥ 180/110 mmHg. W tych grupach należy dążyć do obniżenia stężenia cholesterolu LDL poniżej 100 mg/dl, a cholesterolu całkowitego poniżej 175 mg/dl.

Punkty: 0


25. Dla rozpoznania zespołu Brugadów poza stwierdzeniem I typu zmian elektrokardiograficznych, konieczne jest stwierdzenie jednego z następujących objawów:
 • udowodnione przebycie migotania komór
 • udowodnione przebycie częstoskurczu nadkomorowego
 • wywiad rodzinny nagłego zgonu > 45 roku życia
 • depizod zaburzeń oddychania o typie Cheyne’go-Stockes’a
 • występowanie napadowego migotania przedsionków

Uzasadnienie: Dla rozpoznania choroby, poza stwierdzeniem I typu zmian EKG, konieczne jest stwierdzenie przynajmniej jednego z poniższych objawów: udowodnione przebycie migotania komór lub polimorficznego częstoskurczu komorowego, wywiad rodzinny nagłego zgonu < 45 roku życia lub typ I zmian EKG u przynajmniej jednego krewnego, utrata przytomności lub epizod ciężkich zaburzeń oddychania w nocy, łatwa prowokacja częstoskurczu komorowego lub migotania komór w czasie programowanej stymulacji komór.

Punkty: 0


26. Zmiana MCHC może świadczyć o:
 • anizocytozie
 • poikilocytozie
 • zaburzeniach syntezy urobiliny
 • hipochromii
 • leukocytopenii

Uzasadnienie: MCHC - mean cell haemoglobin concentration, czyli średnie stężenie hemoglobiny w krwince ma głównie znaczenie w diagnostyce niedoboru żelaza. Krwinki stają się hipochromiczne przy głębokim niedoborze żelaza, obniżenie MCHC wiąże się niemal zawsze z mikrocytozą.

Punkty: 0


27. U chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową nadmierna podaż tlenu może prowadzić do:
 • kwasicy i śpiączki hiperkapnicznej
 • zasadowicy
 • hiperwentylacji
 • nigdy nie powoduje działań niepożądanych
 • euforii

Uzasadnienie: Do działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tlenu należą: retencja CO2 i śpiączka hiperkapniczna, toksyczność wolnych rodników tlenowych i niebezpieczeństwo eksplozji. Retencja CO2 może wystąpić u pacjentów z zaburzonym napędem oddechowym zależnym od O2.

Punkty: 0


28. Leczenie nawracających bólów brzucha po przebytym martwiczym zapaleniu trzustki rozpoczynamy od podania preparatów trzustkowych w dawce:
 • 5-10 tys. j. lipazy do posiłku
 • 10-20 tys. j. lipazy do posiłku
 • 10-25 tys. j. lipazy do posiłku
 • 20-32 tysięcy j. lipazy do posiłku
 • 32-40 tys. j. lipazy do posiłku

Uzasadnienie: W pierwszym okresie leczenia nawracających bólów brzucha po przebytym martwiczym zapaleniu trzustki próbuje się usunąć ból przez leczenie wyciągami trzustkowymi, zaczynając od dawek większych (20-32 tysięcy j. lipazy do posiłku) i po uzyskaniu korzystnego efektu zmniejsza się dawkę do połowy.

Punkty: 0


29. Do leków osmotycznych nie należy:
 • laktuloza
 • dokusat
 • glikol polietylenowy
 • gliceryna
 • sorbitol

Uzasadnienie: Do leków osmotycznie czynnych zalicza się: glikol polietylenowy, laktulozę, sorbitol, glicerynę. Dokusat, podobnie jak glikozydy antrachinonowe czy też bisakodyl, zalicza się do środków stymulujących.

Punkty: 0


30. W zależności od odpowiedzi gospodarza zakażenie H. pylori może być przyczyną następujących chorób z wyjątkiem:
 • choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy
 • przewlekłego zapalenia żołądka
 • choroby refluksowej przełyku
 • raka żołądka
 • chłoniaka typu MALT

Uzasadnienie: W zależności od odpowiedzi gospodarza zakażenie H. pylori może być przyczyną: przewlekłego zapalenia żołądka, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastncy, chłoniaka typu MALT, a nawet raka żołądka.

Punkty: 0


31. Przeciwwskazaniem do zastosowania balonu do kontrapulsacji aortalnej (IABP) jest:
 • zawał NSTEMI
 • niewydolność serca
 • miażdzyca tętnic wieńcowych
 • niedomykalność zastawki aortalnej
 • ubytek przegrody międzykomorowej

Uzasadnienie: Kontrapulsacja wewnątrzaortalna jest bardzo efektywną metodą inwazyjnego leczenia zawału serca czy istotnej klinicznie niewydolności serca. Umieszczony w aorcie piersiowej balon rozpręża się w okresie rozkurczu komór powodując większy przepływ krwi przez naczynia wieńcowe w rozkurczu. Jednoczenie u pacjentów z niedomykalnością aortalną może on prowadzić do pogłębienia tej wady z wszelkimi konsekwencjami hemodynamicznymi.

Punkty: 0


32. W przypadku świeżo rozpoznanej gruźlicy w fazie wstępnej i podtrzymującej stosuje się odpowiednio:
 • dwa i jeden lek
 • dwa i trzy leki
 • cztery i jeden lek
 • trzy i dwa leki
 • cztery i dwa leki

Uzasadnienie: O schemacie leczenia decydują: wynik badania plwociny, rozległość zmian w płucach, czas prątkowania, stan kliniczny chorego, czy jest to wznowa gruźlicy czy nowe zachorowanie, wcześniejsze niepowodzenia leczenia. W zależności od występowanie wyżej wymienionych czynników dobierane są czas trwania fazy wstępnej i podtrzymującej oraz liczba stosowanych leków.

Punkty: 0


33. Zaznacz odpowiedź nieprawidłową. U pacjenta z podejrzeniem incydentu naczyniowego w obrębie OUN należy bezwzględnie:
 • zmierzyć ciśnienie tętnicze
 • monitorować akcję serca
 • wykonać EKG
 • sprawdzić wysycenie krwi tętniczej tlenem
 • sprawdzić stężenie mioglobiny w osoczu

Uzasadnienie: Po zebraniu wstępnego wywiadu od chorego dotkniętego udarem mózgu lub świadka zachorowania należy ocenić podstawowe czynności życiowe: • oddychanie • ciśnienie tętnicze • czynność serca • EKG • wysycenie krwi tętniczej tlenem

Punkty: 0


34. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące terapii tzw. antysensami:
 • antysensy stanowią komplementarny do budowy genu fragment RNA
 • przy pomocy antysensów można zablokować sam gen oraz mRNA, nie można zaś zahamować produktu genu
 • zastosowanie antysensów zalicza się do tzw. terapii korekcyjnej
 • antysensy stosowane są między innymi do oczyszczania autologicznego szpiku z komórek nowotworowych przed ich przeszczepieniem
 • antysensem może być białko

Uzasadnienie: Metodą wpływu na geny jest stosowanie syntetycznych oligonukleotydów tzw. antysensów. Oligonukleotydy stanowią komplementarny do budowy genu fragment DNA. Przy ich pomocy można dokonać hamowania genu na różnych poziomach: tj. po pierwsze samego genu, po drugie jego przekaźnika czyli mRNA i po trzecie produktu genu. Antysensy znalazły zastosowanie w oczyszczaniu autologicznego szpiku kostnego z komórek nowotworowych przed ich przeszczepieniem.

Punkty: 0


35. Diagnostyka obecności krwi w wymiocinach powinna w pierwszej kolejności wykluczyć:
 • zapalenie trzustki
 • GERD
 • krwawiący wrzód
 • zapalenie wątroby
 • ostre nadżerkowe zapalenie żołądka

Uzasadnienie: Krew w wymiocinach może świadczyć o: • Krwawiącym wrzodzie • Żylakach przełyku • Krwawieniu z nosa • Zespole Mallory’ego-Weissa

Punkty: 0


36. Dla zespołu Brugadów charakterystyczne jest:
 • występowanie zmian w EKG wyłącznie po prowokacji wysiłkiem fizycznym
 • uniesienie odcinka ST ≥ 2mm i ujemne załamki T w przynajmniej 2 odprowadzeniach od V1 do V3
 • trzepotanie przedsionków
 • nadciśnienie tętnicze
 • współwystępowanie cukrzycy typu 2

Uzasadnienie: Zespół Brugadów jest kardiomiopatią o podłożu genetycznym, charakteryzującą się wysokim ryzykiem nagłego zgonu w mechanizmie wielokształtnych częstoskurczów komorowych i migotania komór oraz uniesieniem odcinka ST w odprowadzeniach prawokomorowych elektrokardiogramu u osób bez organicznej choroby serca. Rozpoznanie opiera się głównie na analizie EKG. EKG typ I zespołu Brugadów charakteryzuje się kopulastym uniesieniem odcinka ST >=2mm i ujemnymi załamkami T w przynajmniej 2 odprowadzeniach od V1 do V3. II typ to siodełkowate uniesienie ST z wysokim położeniem punktu J ≥ 2 mm i dwufazowy lub dodatni załamek T. W typie III uniesienie zatoczkowate lub siodełkowate nie przekracza 1 mm.

Punkty: 0


37. Zakażenie EBV zostało potwierdzone w 95% przypadków zachorowań na:
 • endemicznego chłoniaka Burkitta
 • chłoniaka grudkowego
 • szpiczaka mnogiego
 • prekursorową T-limfoblastyczna białaczkę
 • chłoniaka z obwodowych komórek T

Uzasadnienie: Zakażenie wirusem Epstein-Barr (EBV) zostało potwierdzone w 95% przypadków zachorowań na endemicznego chłoniaka Burkitta oraz prawie w 20% przypadków tej postaci chłoniaka występujących poza rejonem Afryki Równikowej. Przypuszcza się, iż proces rozwoju jest wieloetapowy, w którym infekcja EBV inicjuje poliklonalną proliferację limfocytów B, a zakażenie malarią dalej ją podtrzymuje. EBV jest ważnym czynnikiem etiopatogenetycznym także innych postaci chłoniaków nieziarniczych, zwłaszcza u osób z upośledzoną odpornością.

Punkty: 0


38. Badania w kierunku toksoplazmozy wrodzonej należy przeprowadzić u:
 • noworodków matek zakażonych toksoplazmozą w czasie 5 ostatnich lat przed ciążą
 • noworodków matek z wynikami przeciwciał w czasie ciąży: IgG(-), IgM (-)
 • noworodków z objawami uogólnionego zakażenia, po wyłączeniu innych przyczyn infekcji
 • dzieci z nadciśnieniem tętniczym
 • nastolatków z jednostronnym powiększeniem węzłów chłonnych szyjnych

Uzasadnienie: "Badania diagnostyczne w kierunku toksoplazmozy u dzieci powinno przeprowadzić się w przypadku: – noworodków matek zakażonych toksoplazmozą w czasie ciąży, – noworodków z objawami uogólnionego zakażenia, po wyłączeniu innych przyczyn infekcji, – niemowląt i dzieci z objawami neurologicznymi i brakiem postępu w rozwoju psychomotorycznym, – dzieci z wrodzonymi wadami narządu wzroku, zapaleniem siatkówki i naczyniówki, osłabieniem ostrości wzroku, zezem, – stwierdzenia zwapnień wewnątrzczaszkowych, – dzieci z limfadenopatią lub/i hepatosplenomegalią po wyłączeniu innych ich przyczyn, – dzieci z niewyjaśnionymi stanami gorączkowymi."

Punkty: 0


39. Które z poniższych twierdzeń nie dotyczy napadowego migotania przedsionków?
 • Napadowe migotanie przedsionków nie jest wywołane odwracalną przyczyną.
 • Napadowe migotanie przedsionków trwa od 30 sekund do 7 dni.
 • Napadowe migotanie przedsionków współistnieje tylko z reumatyczną stenozą mitralną.
 • Napadowe migotanie przedsionków ustępuje samoistnie.
 • Napadowe migotanie przedsionków ma charakter nawrotowy.

Uzasadnienie: Zgodnie z definicją napadowego migotania przedsionków, nie jest ono wywołane odwracalną przyczyną, jak świeży zawał serca, operacja kardiochirurgiczna, zatorowość płucna, zapalenie płuc czy inna ostra choroba, po której ustąpieniu nawroty migotania przedsionków są mniej prawdopodobne. Trwa od 30 sekund do 7 dni, a ustępuje samoistnie. Poza tym ma charakter nawrotowy, to znaczy dla jego rozpoznania konieczne jest stwierdzenie przynajmniej dwóch napadów Natomiast tak zwane zastawkowe migotanie przedsionków dotyczy migotania przedsionków współistniejącego z reumatyczną stenozą mitralną lub ze wszczepioną sztuczną zastawką serca.

Punkty: 0


40. Hamującego wpływu na absorpcję żelaza w przewodzie pokarmowym nie wykazuje/wykazują:
 • fityniany
 • kwas askorbinowy
 • mleko
 • szczawiany
 • antybiotykoterapia

Uzasadnienie: Wchłanianie żelaza odbywa się głównie przez przyswajanie go w przewodzie pokarmowym, przede wszystkim w dwunastnicy i górnej części jelita cienkiego. Warunkiem przyswojenia żelaza jest jego występowanie w formie rozpuszczalnej i zredukowanej czyli dwuwartościowej. Kwasy soku żołądkowego odczepiają żelazo z połączeń organicznych i redukują je. Wchłanianie żelaza przyspieszają substancje redukujące, zwłaszcza kwas askorbinowy. Hamująco na absorpcję żelaza wpływają fosforany i związki fitynowe a także duża ilość masy pokarmowej, antybiotykoterapia wpływająca niekorzystnie na prawidłową florę bakteryjną jelit oraz szybka perystaltyka. Wchłanianie żelaza zależy również od stosowanej diety. Jednostronna dieta węglowodanowa lub tłuszczowa zwiększa wchłanianie żelaza a dieta białkowa z dużą zawartością aminokwasów zmniejsza je.

Punkty: 0


41. Szczyt zachorowań na ostre podgłośniowe zapalenie krtani przypada na:
 • 1-3 r.ż.
 • 5-10 r.ż.
 • 12-15 r.ż.
 • 17-25 r.ż.
 • 25-30 r.ż.

Uzasadnienie: Ostre podgłośniowe zapalenie krtani występuje najczęściej u niemowląt i małych dzieci do 5 r.ż., ze szczytem zachorowań przypadającym pomiędzy 1 a 3 r.ż.

Punkty: 0


42. Wskaż stwierdzenie nieprawidłowe:
 • awidność to siła wiązania całej cząsteczki przeciwciała z cząsteczką antygenu
 • pierwotną odpowiedź poszczepienną cechuje występowanie przeciwciał głównie w klasie IgM i IgA
 • szczepionka przeciwko WZW B zawiera żywe atenuowane drobnoustroje
 • szczepionki inaktywowane - zawierają zabite drobnoustroje, całe lub ich fragmenty
 • najczęstszymi toksoidami stosowanymi w anatoksynach są toksoidy: tężcowy, krztuścowy i błoniczy

Uzasadnienie: Awidność to suma powinowactwa i efektu biologicznego, czyli siła wiązania całej cząsteczki przeciwciała z cząsteczką antygenu uwzględniająca wartościowość przeciwciała i antygenu oraz przestrzenną konformację cząsteczek. Pierwotna odpowiedź poszczepienna cechuje się powolnym okresem narastania stężenia przeciwciał głównie w klasie IgM i IgA. Szczepionki inaktywowane zawierają zabite drobnoustroje, całe lub ich fragmenty. Najczęstszymi toksoidami stosowanymi w anatoksynach są toksoidy: tężcowy, krztuścowy i błoniczy. Szczepionka przeciwko WZW B należy do szczepionek rekombinowanych, a więc zawierających odpowiadający za uodpornienie antygen lub antygeny drobnoustroju chorobotwórczego, a nie cały drobnoustrój.

Punkty: 0


43. Pęcherzyki ropne o trwałej, napiętej pokrywie, często przebite włosem, otoczone rąbkiem zapalnym, które po kilku dniach zasychają w strupy i ustępują bez pozostawienia blizny to charakterystyczny obraz:
 • ropni mnogich niemowląt
 • liszajca pęcherzowego
 • zapalenia mieszków włosowych
 • gronkowcowego pęcherzowo-złuszczającego zapalenia skóry
 • paciorkowcowego zapalenia skóry
Punkty: 0


44. Jednostką chorobową, z którą najczęściej różnicuje się refluks żołądkowo-przełykowy u niemowląt jest:
 • alergia na białko mleka krowiego
 • rak przełyku
 • polekowe zapalenie przełyku
 • choroba wrzodowa żołądka
 • rozlany skurcz przełyku

Uzasadnienie: Refluks żołądkowo-przełykowy najczęściej różnicuje się u niemowląt z alergią na białka mleka krowiego. Bardzo przydatna w różnicowaniu tych dwóch jednostek chorobowych jest dieta hipoalergenowa.

Punkty: 0


45. Do wczesnych powikłań zamartwicy nie należy:
 • nadciśnienie płucne
 • NEC
 • niewydolność nerek
 • ADHD
 • ARDS

Uzasadnienie: Zespół nadpobudliwości ruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) podobnie jak zespół mózgowego porażenia dziecięcego czy padaczka mogą być odroczonymi (późnymi) skutkami przebytych komplikacji niedotlenieniowo-niedokrwiennych w okresie okołoporodowym.

Punkty: 0


46. Prawidłowa wartość wskaźnika MEF50 u dzieci do 18 r.ż. wynosi:
 • ≥ 60% wartości należnej
 • ≥ 65% wartości należnej
 • ≥ 70% wartości należnej
 • ≥ 75% wartości należnej
 • ≥ 50% wartości należnej

Uzasadnienie: W pediatrii nieco inaczej niż u osób dorosłych określa się granice wartości przyjmowanych za prawidłowe, i tak wskaźnik dla wskaźnika MEF50 wartości prawidłowe są większe lub równe 75% wartości należnych.

Punkty: 0


47. Lekiem II rzutu w leczeniu anginy paciorkowcowej jest:
 • fenoksymetylopenicylina
 • cefadroksyl
 • amoksycylina
 • spiramycyna
 • cefprozil

Uzasadnienie: Rekomendacje 2003 roku zalecają w przypadku nieskuteczności terapii fenoksymetylopenicyliną zastosowanie cefalosporyn I generacji, które są również lekami I rzutu. Leczeniem alternatywnym jest zastosowanie cefalosporyn II generacji: np. cefprozilu.

Punkty: 0


48. Pełny cykl szczepień przeciwko Hawmophilus typu b:
 • jest zalecany według schematu: dawka podstawowa w 2 m.ż., ¾ m.ż. i w 5 m.ż. oraz dawka przypominająca w 2 r.ż.
 • jest obowiązkowy według schematu: dawka podstawowa w 2 m.ż., 3-4 m.ż. i w 5-6 m.ż. oraz dawka przypominająca w 2 r.ż.
 • jest zalecany według schematu: dawka podstawowa w 1 m.ż. oraz dawka przypominająca w 2 r.ż.
 • jest obowiązkowy według schematu: dawka podstawowa w 1 m.ż. oraz dawka przypominająca w 2 r.ż
 • jest zalecany tylko u dzieci uczęszczających do przedszkola

Uzasadnienie: Z dniem 01.04.2007 r. zmianie ulega obowiązujący Kalendarz Szczepień. Nowelizacja została wprowadzona przez specjalistów z Ministerstwa Zdrowia, na podstawie aktualnej wiedzy medycznej i sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Największą zmianą wprowadzoną do kalendarza szczepień w tym roku jest wprowadzenie obowiązku szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typu b wszystkich dzieci w pierwszym i drugim roku życia. Pierwsza dawka szczepionki powinna być podana w drugim miesiącu życia, jednocześnie ze szczepionkami przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi oraz wirusowi zapalenia wątroby typu B, a dalsze jednocześnie z kolejnymi dawkami szczepionki przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi. Pełen cykl szczepień powinien składać się z trzech dawek szczepienia pierwotnego, podawanych trzykrotnie w pierwszym roku życia oraz jednej dawki uzupełniającej podanej w drugim roku życia dziecka, o ile producent nie zaleca innego schematu uodpornienia. [wypowiedź Rzecznika GIS]

Punkty: 0


49. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo u niemowląt między 6-12 m.ż. wynosi:
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 6 mg
 • 8 mg
 • 12 mg

Uzasadnienie: Niemowlęta między 6-12 m.ż. potrzebują dziennie około 12 mg żelaza, dzieci między 1-12 r.ż. 7-10mg, dorastający chłopcy 11 mg, a dziewczęta w okresie dojrzewania 15 mg żelaza, z tego należy pamiętać, że zostaje wchłonięte tylko około 10%.

Punkty: 0


50. W jakim czasie od ustąpienia objawów choroby zakaźnej można bezpiecznie zaszczepić dziecko szczepionką BCG?
 • 1 tydzień
 • 2 tygodnie
 • 4 tygodnie
 • 2 miesiące
 • 6 miesięcy

Uzasadnienie: Według zaleceń dziecko może być bezpieczne zaszczepione szczepionką BCG po upływie 4 tygodni od ustąpienia objawów choroby zakaźnej.

Punkty: 0


51. Efekt pułapowy oznacza:
 • brak skuteczności leczenia przeciwbólowego
 • zwiększoną skuteczność leczenia przeciwbólowego przy stosowaniu dawek leków wyższych nich maksymalne
 • brak zwiększania działania przeciwbólowego przy podawaniu dawki leku większej od optymalnej
 • maksymalną dawkę leku przeciwbólowego jaką może przyjąć pacjent
 • działanie niepożądane powstałe w wyniku przyjmowania opioidowych leków przeciwbólowych

Uzasadnienie: Efekt pułapowy dotyczy takich leków przeciwbólowych jak słabe opioidy np. kodeina i niesteroidowe leki przeciwzapalne np. paracetamol. Nie dotyczy on silnych leków opiodowych takich jak morfina i fentanyl co oznacza, że skuteczną dawką przeciwbólową tych leków jest ta, która jest dawką działającą.

Punkty: 0


52. W leczeniu alergii na białka mleka krowiego nie stosuje się:
 • hydrolizatów serwatkowych
 • mieszanin wolnych aminokwasów
 • preparatów sojowych
 • mleka pasteryzowanego
 • diety eliminacyjnej

Uzasadnienie: Podstawą leczenia alergii pokarmowych jest dieta eliminacyjna, polegająca na trwałym lub czasowym usunięciu z diety szkodliwego lub źle tolerowanego składnika pokarmowego i wprowadzeniu na jego miejsce składników zastępczych, o równoważnych właściwościach odżywczych W leczeniu alergii na białka mleka krowiego – najczęstszej postaci alergii u małych dzieci – zastosowanie mają preparaty mlekozastępcze, do których należą hydrolizaty białkowe oraz preparaty sojowe.

Punkty: 0


53. Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania na astmę oskrzelową w wieku dziecięcym zaliczamy wszystkie, z wyjątkiem:
 • niską masę urodzeniową
 • cięcie cesarskie
 • wcześniactwo
 • nadużywanie alkoholu przez matkę w czasie ciąży
 • palenie tytoniu przez matkę w czasie ciąży

Uzasadnienie: Stwierdzono, że niska masa urodzeniowa, zaburzenia rozwoju wewnątrzmacicznego, wcześniactwo, palenie tytoniu przez matkę w czasie ciąży, złe warunki socjalno-ekonomiczne mogą zwiększać ryzyko zachorowania na astmę oskrzelową w wieku dziecięcym. Szansa na wystąpienie astmy jest wyższa u dzieci urodzonych przez cięcie cesarskie, za pomocą kleszczy lub przy pomocy ręcznej. Dzieci z niższą liczbą punktów w skali Apgar w 1 i w 5 minucie po urodzeniu mają wyższe ryzyko wystąpienia astmy w porównaniu z dziećmi urodzonymi w dobrym stanie.

Punkty: 0


54. Efekt pułapowy nie dotyczy m.in. takich leków jak:
 • paracetamol
 • kodeina
 • morfina
 • ketoprofen
 • buprenorfina

Uzasadnienie: Efekt pułapowy oznacza brak zwiększania działania przeciwbólowego przy podawaniu dawki leku większej od optymalnej.

Punkty: 0


55. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zarażenia tasiemcami:
 • samica tasiemca uzbrojonego składa jaja w okolicy odbytu
 • człowiek może być żywicielem pośrednim dla tasiemca uzbrojonego
 • jaja inwazyjne tasiemców zachowują żywotność i zdolność zarażania przez ponad rok
 • tasiemce mogą przeżyć nawet do kilkudziesięciu lat
 • ryzyko zarażenia tasiemcem jest znacznie większe w krajach o ciepłym klimacie

Uzasadnienie: Tasiemce należą do obojnaków. Każdy z segmentów pasożyta zawiera własne organy reprodukcyjne. Dojrzałe, końcowe człony tasiemców zawierają tysiące jaj. Człony te wydalane są z kałem w całości. Tasiemce potrzebują do pełnego rozwoju 2 żywicieli – pośredniego i ostatecznego. W organizmie żywiciela pośredniego np. świni, połknięte jaja przekształcają się w larwy, które przenikają przez błonę śluzową jelita do krwi, następnie przenoszone są do różnych tkanek, gdzie tworzą po około pół roku wągry. Żywiciel ostateczny, którym najczęściej jest człowiek, zaraża się przez zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa, zawierającego formy larwalne. W jelicie żywiciela ostatecznego pasożyty mogą przeżyć od kilku do kilkudziesięciu lat. Jajo inwazyjne po wydostaniu się z członu macicznego odznacza się dużą wytrzymałością na działanie czynników zewnętrznych. W polskich warunkach klimatycznych może zachować żywotność i zdolność zarażenia żywiciela pośredniego przez ponad rok. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dla tasiemca uzbrojonego człowiek może być żywicielem pośrednim, wywołując chorobę zwaną wągrzycą, stanowiącą osobny problem kliniczny i terapeutyczny. Tasiemczyce występują na całym świecie. Ryzyko zarażenia jest jednak znacznie większe w krajach o ciepłym klimacie i w tych, gdzie istnieje zwyczaj spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa.

Punkty: 0


56. Dobrze udokumentowane jest działanie probiotyków w leczeniu:
 • biegunki pędraków
 • chorób zapalnych błony śluzowej żołądka
 • mukowiscydozy
 • ostrej biegunki infekcyjnej
 • raka jelita grubego

Uzasadnienie: Wykazano, że w przypadku biegunki zakaźnej stosowanie probiotyków skraca jej trwanie.

Punkty: 0


57. Do kryteriów diagnostycznych niedotlenienia nie należy:
 • stężenie kwasu mlekowego < 60 mg/dl
 • bradykardia u płodu < 80/min utrzymująca się przez 60s
 • kwasica metaboliczna o pH < 7,1
 • niedobór zasad > -12 mEq/l
 • późne deceleracje utrzymujące się po ustaniu skurczu macicy

Uzasadnienie: W klinice do oceny stanu płodu najpowszechniej wykorzystuje się badanie kardiotokograficzne. Wskaźnikiem zagrożenia płodu jest bradykardia poniżej 80/min, utrzymująca się przynajmniej przez 60 sek. oraz późniejsze deceleracje, czyli zwolnienia czynności serca utrzymujące się po ustaniu skurczu macicy. U noworodka w ocenie przebytego niedotlenienia wewnątrzmacicznego stosuje się przeważnie skalę Apgar, parametry równowagi kwasowo-zasadowej i stężenie kwasu mlekowego we krwi pępowinowej. Kryteriami diagnostycznymi przebytego niedotlenienia są: konieczność podjęcia resuscytacji oddechowej, kwasica metaboliczna o pH <7,1 i niedobór zasad (powyżej -12 mEq/l oraz podwyższone stężenie kwasu mlekowego (powyżej 60 mg/dl ) we krwi pępowinowej.

Punkty: 0


58. Wskaz twierdzenie nieprawdziwe dotyczące alergii pokarmowej:
 • stanowi wstępną manifestację choroby atopowej u dzieci
 • czynnikiem ryzyka rozwoju alergii pokarmowej jest niedojrzała bariera jelit oraz zaburzenie równowagi komórek T na korzyść limfocytów Th2
 • głównymi potencjalnymi alergenami pokarmowymi u niemowląt są: białka mleka krowiego, soi, jaja kurzego, glutenu i mięsa zwierząt
 • nie udowodniono wpływu karmienia piersią na obniżenie ryzyka wystąpienia alergii pokarmowej
 • mleko matek atopowych ma wyższy poziom proalergicznych cytokin

Uzasadnienie: Z prospektywnych nieinwazyjnych badań wynika, że karmienie piersią wiąże się z obniżeniem ryzyka alergii pokarmowej (głównie na alergeny mleka krowiego).

Punkty: 0


59. Szczepionki przeciw rotawirusom i wirusowi brodawczaka ludzkiego są:
 • zalecane i finansowane z budżetu państwa
 • zalecane, ale nie finansowane z budżetu państwa
 • obowiązkowe u wszystkich dzieci z grup ryzyka i finansowane z budżetu państwa
 • obowiązkowe u dzieci w 4 r.ż.
 • żadne ze stwierdzeń nie jest prawidłowe

Uzasadnienie: Wśród szczepień zalecanych, które nie są finansowane z budżetu państwa w najnowszej wersji Kalendarza Szczepień (01.04.2007) znalazły się między innymi szczepionki przeciw rotawirusom i wirusowi brodawczaka ludzkiego.

Punkty: 0


60. Ferrytyna:
 • transportuje żelazo w krwiobiegu
 • receptory ferrytyny są obecne na powierzchni erytroblastów
 • odkłada się głównie w wątrobie
 • stanowi ruchomą rezerwę żelaza
 • inaczej jest nazywana transferyną

Uzasadnienie: Ferrytyna jest białkiem zapasowym żelaza. Stanowi ona ruchomą rezerwę żelaza, która w razie zwiększonego zapotrzebowania jest szybko uruchamiana i pokrywa zapotrzebowanie. Jej stężenie w surowicy krwi dobrze odzwierciedla poziom zapasów żelaza w ustroju. Zmniejszony poziom ferrytyny występuje w niedoborze żelaza.

Punkty: 0


61. Alergia na białka mleka krowiego nie jest przyczyną występowania:
 • kolki niemowlęcej
 • przewlekłych zaparć
 • stolców tłuszczowych
 • utajonych krwawień z przewodu pokarmowego
 • żadnego z powyższych

Uzasadnienie: Osoba uczulona na mleko krowie zazwyczaj wykazuje cechy nadwrażliwości na więcej niż jedną z frakcji białek mleka. Wchłanianie tłuszczy nie jest zaburzone.

Punkty: 0


62. U chłopca w wieku 17 lat w leczeniu zapalenia płuc o podejrzanej atypowej etiologii nie zastosujemy:
 • aksetylu cefuroksymu
 • klarytromycyny
 • lewofloksacyny
 • doksycykliny
 • spiramycyny

Uzasadnienie: Aksetyl cefuroksymu nie jest antybiotykiem makrolidowym więc przy podejrzeniu atypowego zapalenia płuc nie zastosujemy go u dziecka w jakimkolwiek wieku. Doksycyklinę można stosować u dzieci > 8 r.ż., a fluorochinolony > 16 r.ż.

Punkty: 0


63. Polskie Rekomendacje 2003 zalecają jako leczenie ostrego zapalenia ucha środkowego w przypadku alergii na betalaktamy:
 • amoksycylinę
 • amoksycylinę z kwasem klawulanowym
 • metronidazol
 • cefalosporyny II generacji
 • klarytromycynę

Uzasadnienie: W przypadku alergii na betalaktamy w leczeniu OZUŚ: klarytromycyna - < 12 r.ż. 15mg/kg m.c./24h w 2 dawkach - dzieci starsze 250-500 mg 2x/24h przez 5 dni azytromycyna - < 12 r.ż. 10 mg/kg m.c./24h - I dawka, następnie 5 mg/kg m.c./24h przez kolejne 4 dni - dzieci starsze 500 mg/24h - I dawka, następnie 250 mg/24h przez kolejne 4 dni Źródło: Polskie Rekomendacje 2003 powstałe w wyniku ustaleń Polskiej Grupy Roboczej ds. Opracowania Rekomendacji i Standardów Profilaktyki i Racjonalnej Terapii Zakażeń oraz Zespołu Recenzujących Ekspertów.

Punkty: 0


64. W leczeniu bakteryjnego zapalenia płuc u dziecka w wieku 10 lat nie można zastosować:
 • samej amoksycyliny
 • amoksycyliny z kwasem klawulanowym
 • aksetylu cefuroksymu
 • ciprofloksacyny
 • doksycykliny

Uzasadnienie: Lekami pierwszego rzutu w ambulatoryjnym leczeniu zapalenia płuc o typowej etiologii są doustne β-laktamy, tj.: amoksycylina, amoksycylina z kwasem klawulanowym i aksetyl cefuroksymu. W leczeniu atypowych zapaleń płuc stosujemy makrolidy. U dzieci > 8 r.ż. można zastosować w leczeniu alternatywnym doksycyklinę. Fluorochinolony mogą być stosowane w przypadku atypowych zapaleń płuc u dzieci > 16 r.ż.

Punkty: 0


65. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące nowotworów występujących u dzieci:
 • obraz mikroskopowy nowotworów jest monotonny
 • nowotwory dziecięce to najczęściej nowotwory nienabłonkowe
 • duża część nowotworów dziecięcych jest wrażliwa na chemioterapię
 • nowotwory dziecięce występują częściej u chłopców
 • nowotwory te są często wykrywane na etapie znacznego zaawansowania

Uzasadnienie: Nowotwory wieku dziecięcego wyróżnia kilka charakterystycznych cech: • są to nowotwory nienabłonkowe • mają monotonny obraz mikroskopowy, niskie zróżnicowanie komórek • cechuje je jednakowa częstość u obu płci • lokalizują się w: szpiku, układzie limfatycznym, oun, nerkach, układzie współczulnym, tkankach miękkich, kościach, gonadach, wątrobie, siatkówce • są rozpoznawane w stadium dużego zaawansowania • często są wrażliwe na chemioterapię.

Punkty: 0


66. Wskaż błędne stwierdzenie dotyczące odruchu obejmowania Moro
 • odruch ten można wywołać u dziecka najwcześniej w 3 miesiącu życia
 • jednostronny brak odruchu nasuwa myśl o uszkodzeniu splotu ramiennego
 • odruch ten najczęściej zanika w 6 miesiącu życia
 • utrzymywanie się odruchu po upływie 9 miesiąca życia potwierdza chorobę OUN
 • jest zaliczany do odruchów fizjologicznych

Uzasadnienie: Odruch ten można wywołać u dziecka od chwili urodzenia mniej więcej do 5 miesiąca życia. Jednostronny brak odruchu nasuwa myśl o uszkodzeniu splotu ramiennego lub innych obwodowych neuronów ruchowych. Utrzymywanie się odruchu po upływie 6 miesięcy sugeruje istnienie choroby OUN, a po upływie 9 miesięcy ją potwierdza.

Punkty: 0


67. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące zarażenia owsikami:
 • zarażenie owsikiem występuje najczęściej w 2 – 3 roku życia
 • owsiki mogą czasami umiejscawiać się w jamie otrzewnej
 • owsiki są obojnakami
 • uwagę rodziców przukuwa zazwyczaj nadmierny apetyt dziecka
 • retroinwazji sprzyjają zaparcia

Uzasadnienie: Do zarażenia owsikiem dochodzi zazwyczaj w skupiskach dziecięcych takich jak przedszkole, szkoła czy internat. Zarażenie może wystąpić w każdym wieku, ale zazwyczaj zdarza się u dzieci pomiędzy 5 a 14 rokiem życia. Owsiki nie są obojnakami. Zarażenie następuje poprzez połknięcie jaj inwazyjnych owsika przenoszonych zazwyczaj pod płytkami paznokci. Istnieje także możliwość zarażenia przez brudną pościel, ubrania, kurz domowy a nawet zarażone jedzenie. Do zarażenia może dojść również drogą retroinwazji, kiedy to jaja opuszczają otoczkę jajową na skórze odbytu i wracają z powrotem do jelita grubego, lub autoendoinwazji, gdy samica składa jaja w okrężnicy bądź prostnicy. Taka sytuacja występuje częściej u pacjentów cierpiących na zaparcia. Do typowych objawów owsicy zalicza się: nocny świąd okolicy odbytu, miejscowy stan zapalny skóry oraz przeczosy. Uwagę rodzica zwykle zwraca także brak apetytu, bladość skóry, cienie pod oczami oraz nadpobudliwość nerwowa. Dziecko często płacze bez powodu, zgrzyta zębami, obgryza paznokcie, ma trudności w skupieniu uwagi, nie śpi w nocy.

Punkty: 0


68. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zarażenia glistą ludzką:
 • migracja larw trwa około 10 dni
 • samica składa około 200 tysięcy jaj na dobę
 • dojrzałe osobniki przeżywają 1-2 lata
 • żywicielem pośrednim glisty jest kot a ostatecznym człowiek
 • larwy drażnią nabłonek oddechowy, wywołując odruch kaszlowy

Uzasadnienie: Glista ludzka podobnie jak owsik ma tylko jednego żywiciela, człowieka. Glista musi dwukrotnie trafić do przewodu pokarmowego swego żywiciela, aby się rozmnożyć. Stadium zakaźnym dla człowieka jest jajo glisty, zawierające larwę inwazyjną. Jaja wydalane są z kałem zarażonego żywiciela. Inwazyjność osiągają po kilkunastu dniach dojrzewania w sprzyjających warunkach w glebie. Zarażenie następuje drogą pokarmową, najczęściej przez brudne ręce lub zanieczyszczony pokarm. Larwy wykluwają się w jelicie, następnie przenikają przez jego ściany i trafiają do naczyń krwionośnych, którymi dostają się do wątroby. Następnie przez układ wrotny i krążenie małe migrują do pęcherzyków płucnych, skąd przedostają się do oskrzeli i tchawicy. Drażnienie nabłonka dróg oddechowych przez larwy wywołuje odruch kaszlowy i odkrztuszanie larw a następnie ich ponowne połykanie. Ta długa wędrówka larw trwa w sumie ok. 10 dni. Po powtórnym przedostaniu się ich do jelita cienkiego, w ciągu następnych 60–80 dni, larwy dojrzewają do postaci dorosłych. Zapłodniona samica w ciągu doby może złożyć nawet do 200 tys. jaj, które stanowić będą kolejne źródło zakażenia.

Punkty: 0


69. Jakie kryteria wg najnowszych wytycznych muszą zostać spełnione, żeby rozpoznać zespół antyfosfolipidowy?
 • obecność antykoagulantu toczniowego, immunoglobulin antykardiolipinowych klasy G (IgG) i M (IgM) a także przeciwciał klasy IgG i IgM skierowanych przeciw b2-glikoproteinie
 • współistnienie przynajmniej dwóch kryteriów laboratoryjnych i jednego kryterium klinicznego
 • współistnienie przynajmniej jednego kryterium laboratoryjnego i dwóch kryteriów klinicznych
 • nie można postawić rozpoznania, jeśli pomiędzy wystąpieniem objawów klinicznych a pojawieniem się przeciwciał antyfosfolipidowych minęło powyżej 2 lat
 • żadne z powyższych nie odnosi się do aktualnych wytycznych

Uzasadnienie: W 2006 r. międzynarodowy zespół ekspertów ogłosił uzupełnienia do kryteriów z Sapporo rozpoznawania zespołu antyfosfolipidowego. W nowych wytycznych utrzymano podział kryteriów na laboratoryjne i kliniczne czyli powikłanie zakrzepowe, a uzasadnieniem rozpoznania APS jest współistnienie przynajmniej jednego kryterium laboratoryjnego i jednego kryterium klinicznego, przy czym kryterium laboratoryjne powinno być spełnione dwukrotnie w odstępie przynajmniej 12 tygodni. Nie można postawić rozpoznania, jeśli pomiędzy wystąpieniem objawów klinicznych a pojawieniem się przeciwciał antyfosfolipidowych minęło powyżej 5 lat. W nowych kryteriach laboratoryjnych uwzględniono obecność antykoagulantu toczniowego, immunoglobulin antykardiolipinowych klasy G (IgG) i M (IgM) oraz dodano obecność przeciwciał klasy IgG i IgM skierowanych przeciw b2-glikoproteinie

Punkty: 0


70. Wskazaniem do próby Queckenstedta jest podejrzenie:
 • zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
 • guza rdzenia kręgowego
 • guza oczodołu
 • hepatoblastoma
 • guza zarodkowego gonady

Uzasadnienie: Próbę Queckenstedta wykonuje się podczas nakłucia lędźwiowego, przy podejrzeniu guza rdzenia kręgowego, zrostów w kanale rdzeniowym lub innych przeszkód. Do igły znajdującej się w przestrzeni podoponowej należy podłączyć aparat do pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Następnie należy wykonać obustronny ucisk na żyły szyjne (przez 10 sekund), co powinno spowodować wyraźny wzrost ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, które po zwolnieniu ucisku powinno wrócić do wartości wyjściowej. Jeżeli istnieje przeszkoda mechaniczna na odcinku między jamą czaszki a miejscem nakłucia, ciśnienie PMR nie ulega zmianie lub wzrasta tylko nieznacznie.

Punkty: 0


71. W przypadku zabiegu przezskórnej angioplastyki balonowej tętnic najlepsze wyniki obserwuje się gdy długość zwężenia wynosi:
 • 1-2 cm
 • 6-7 cm
 • 8-10 cm
 • 3-5 cm
 • <1 cm

Uzasadnienie: Angioplastykę balonową stosuje się przy występowaniu krótkich zwężeń lub niedrożności tętnic obwodowych. Najlepsze wyniki osiąga się w naczyniach o dużej średnicy (tętnice biodrowe, udowe, nerkowe, podobojczykowe) gdzie zwężenia są niewiększe niż 3-5 cm i mają charakter koncentryczny. Do udrożnienia stosuje się balon, który wypełnia się kilkakrotnie w miejscu zwężenia ciśnieniem 4-10 atmosfer przez 30-60 sekund. Zaletą tego typu zabiegów jest mniejsze obciążenie dla pacjenta. Powikłaniami są najczęściej rozwarstwienie ścian tętnicy, zakrzepy i zatory obwodowe, skurcz tętnicy, powstanie krwiaków i tętniaków rzekomych.

Punkty: 0


72. Krytyczne niedokrwienie kończyn:
 • rozpoznajemy, gdy ból spoczynkowy trwa dłużej niż dwa tygodnie i wymaga silnych leków przeciwbólowych
 • rozpoznajemy u chorych z niedokrwiennym bólem spoczynkowym w stopniu II wg klasyfikacji Fontaine'a
 • rozpoznajemy u chorych z owrzodzeniami w okolicy kostek w stopniu II wg klasyfikacji Fontaine'a
 • stwierdzenie tętna na tętnicach obwodowych wyklucza ciężkie niedokrwienie
 • rozpoznajemy, gdy ciśnienie na poziomie kostek wynosi 70-90 mm Hg

Uzasadnienie: Termin krytyczne niedokrwienie kończyn powinien być używany jedynie w odniesieniu do chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyny dolnej. Obejmuje on chorych z niedokrwiennym bólem spoczynkowym, w stopniu III wg klasyfikacji Fontaine'a oraz chorych z owrzodzeniami niedokrwiennymi lub martwicą, w stopniu IV wg klasyfikacji Fontaine'a. Krytyczne niedokrwienie kończyny rozpoznajemy wówczas gdy: • ból spoczynkowy trwa dłużej niż dwa tygodnie i wymaga silnych leków przeciwbólowych • stwierdza się zamiany martwicze lub zgorzelinowe na stopie • ciśnienie na poziomie kostek 50-70 mm Hg • ciśnienie na paluchu <30-50 mm Hg • ciśnienie parcjalne tlenu TcPO2 <30-50 mm Hg. Stwierdzenie tętna na tętnicach obwodowych nie wyklucza ciężkiego niedokrwienia.

Punkty: 0


73. Przeciwwskazaniem bezwzględnym do przeszczepienia nerki jest:
 • przebyta choroba nowotworowa
 • przebyty zawał serca
 • uogólniony proces nowotworowy
 • przebyta sepsa
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Przeciwwskazaniem bezwzględnym do transplantacji jest uogólniony proces nowotworowy, znacznie zaawansowana miażdżyca, zwłaszcza tętnic mózgu i serca, niedające się opanować zakażenia bakteryjne lub wirusowe, rokowanie przeżycia poniżej 2 lat, a także brak współpracy z pacjentem z powodu choroby psychicznej, narkomanii i alkoholizmu.

Punkty: 0


74. Badaniem z wyboru po urazie czaszkowo-mózgowym jest:
 • EEG
 • TK mózgu z oknem kostnym
 • MRI mózgu
 • nakłucie lędźwiowe
 • RTG czaszki

Uzasadnienie: U chorych po urazie czaszkowo-mózgowym badaniem z wyboru jest tomografia komputerowa głowy bez kontrastu wraz z oknem kostnym. Pozwala ona na ocenę obrażeń wewnątrzczaszkowych, w tym złamań w obrębie kości podstawy czy sklepistości czaszki.

Punkty: 0


75. Naciek okołowyrostkowy:
 • jest wskazaniem do pilnej operacji
 • nie jest wskazaniem do leczenia szpitalnego
 • w leczeniu wykorzystuje się ciepłe okłady
 • powstaje przez wgłobienie jelita grubego do cienkiego
 • leczy się podając m.in. antybiotyk o szerokim spektrum działania

Uzasadnienie: Naciek jest utworzony przez zlepione ze sobą pętle jelita cienkiego, sieć, kątnicę a czasami nawet esicę, które otaczają zapalnie zmieniony wyrostek. Powstaniu plastrona sprzyja zlekceważenie przez chorego niepokojących objawów i/lub przeoczenie ich przez lekarza. Leczenie obejmuje zimne okłady na brzuch, antybiotykoterapię i obowiązkowe leczenie szpitalne. Po wchłonięciu się nacieku można zoperować wyrostek.

Punkty: 0


76. W 24. tygodniu ciąży wyrostek robaczkowy znajduje się na wysokości:
 • spojenia łonowego
 • grzebienia kości biodrowej
 • dwóch palców poniżej pępka
 • dwóch palców powyżej pępka
 • łuku żebrowego

Uzasadnienie: W I trymestrze wyrostek pozostaje w normalnej lokalizacji. Po 12 tygodniu ciąży rosnąca macica zaczyna przemieszczać wyrostek dogłowowo i bocznie. W 24 tygodniu osiąga on poziom grzebienia kości biodrowej i przemieszcza się dalej w trakcie trzeciego trymestru pod łuk żebrowy.

Punkty: 0


77. Wybierz nieprawidłowe stwierdzenie. Leczenie glikokotykosteroidami:
 • nie jest leczeniem z wyboru w przypadku „łokcia tenisisty”
 • ma znikomą liczbę nawrotów
 • stosuje się je w formie 2-3 zastrzyków wykonywanych co 7 dni
 • jest najskuteczniejsze w pierwszych 6 tygodniach leczenia
 • wywołuje nasilenie się bólu w czasie 1-2 dni po podaniu

Uzasadnienie: Sterydy powodują szybkie ustąpienie dolegliwości co jednak łączone jest z dużą liczbą jej nawrotów. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że szybkie ustąpienie bólu zachęca do zwiększenia aktywności ruchowej a co za tym idzie do ponownego uszkodzenia nie w pełni wyleczonego przyczepu prostowników.

Punkty: 0


78. Ropień okołowyrostkowy – wskaż nieprawdziwe:
 • najczęściej jest zejściem nacieku okołowyrostkowego
 • leczy się go zachowawczo
 • prawidłowym postępowaniem jest opróżnienie ropnia
 • w leczeniu stosuje się antybiotyk
 • ropień można usunąć przez przezskórne nakłucie pod kontrolą USG

Uzasadnienie: Ropień okołowyrostkowy, tak jak i każdy inny, wymaga ewakuacji i następowego leczenia antybiotykiem. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Konieczne jest pobranie wymazy na posiewu i antybiogram.

Punkty: 0


79. Do wzrostu stężenia PSA w surowicy nie dochodzi w przypadku:
 • zapalenia gruczołu krokowego
 • po cewnikowaniu pęcherza moczowego
 • raka gruczołu krokowego
 • po badaniu per rectum
 • zapalenia cewki moczowej

Uzasadnienie: Wzrost stężenia PSA obserwuje się: w łagodnym rozroście gruczołu krokowego, w zapaleniu prostaty, po cewnikowaniu pęcherza moczowego czy też zabiegach endoskopowych na dolnych drogach moczowych oraz po badaniu per rectum.

Punkty: 0


80. Wskaż zdanie fałszywe. Zacienienie w okolicy prawego kąta przeponowo-żebrowego spowodowane jest najczęściej:
 • przepukliną Morgagniego
 • nagromadzeniem tkanki tłuszczowej przysercowej
 • guzem wnęki płuca
 • torbielą celomatyczną worka osierdziowego
 • żadnym z powyższych

Uzasadnienie: Zacienienie w okolicy prawego kąta przeponowo-sercowego może być spowodowane najczęściej przepukliną Morgagniego, nagromadzeniem tkanki tłuszczowej przysercowej czy torbielą celomatyczną worka osierdziowego.

Punkty: 0


81. Jaki procent bólów krzyża wymaga leczenia operacyjnego?
 • 0,5 %
 • 1 %
 • 2 %
 • 2,5 %
 • 3 %

Uzasadnienie: 1% bólów krzyża wymaga leczenia operacyjnego.

Punkty: 0


82. Zakażenie dróg moczowych po operacji u zacewnikowanego pacjenta pojawia się najczęściej w:
 • 1-2 dobie
 • 3 dobie
 • 6 dobie
 • 4-5 dobie
 • 7 dobie

Uzasadnienie: Gorączka u pacjenta po operacji, w zależności od czasu jej wystąpienia, może wskazywać na możliwe przyczyny jej wystąpienia. Pojawienie się podwyższonej temperatury ciała w 0 dobie może być spowodowane zaburzeniami metabolicznymi, hormonalnymi lub zakażeniem beztlenowcami, 1-4 doba jest charakterystyczna dla powikłań płucnych, 3-7 dla zakrzepowego zapalenia żył, 4-5 zakażenia dróg moczowych u osób zacewnikowanych, 5-6 zakażenia rany bakteriami tlenowymi a 7-12 dla ropni wewnątrzbrzusznych.

Punkty: 0


83. Do czynników warunkujących prawidłowy powrót żylny z kończyn dolnych nie zalicza się:
 • siły ssącej prawego przedsionka serca
 • sprawnych zastawek żylnych
 • pompy mięśniowej
 • prawidłowej budowy ściany naczyń żylnych
 • drożności żył

Uzasadnienie: Czynnikami warunkującymi prawidłowy powrót żylny są: sprawne zastawki, pompa mięśniowa, prawidłowa budowa ściany naczyń, zachowana ich drożność oraz ujemne ciśnienie generowane w klatce piersiowej podczas wdechu.

Punkty: 0


84. Pacjent we wstrząsie oparzeniowym wymaga przetaczania dużych ilości płynów. Do jej obliczenia stosuje się najczęściej regułę Brooka lub Parklanda. Poprawny wzór reguły Parklanda to:
 • 1 ml x kg masy ciała x % oparzonej powierzchnia ciała
 • 2 ml x kg masy ciała x % oparzonej powierzchnia ciała x wzrost
 • 3 ml x kg masy ciała x % nieoparzonej powierzchni ciała
 • 4 ml x kg masy ciała x % oparzonej powierzchnia ciała
 • 6 ml x kg masy ciała x % oparzonej powierzchnia ciała

Uzasadnienie: Reguła Parklanda jest jedną z najpopularniejszych reguł stosowanych do obliczania zapotrzebowania płynowego u chorych oparzonych. Wzór na zapotrzebowanie płynowe to 2-4 ml x kg m.c. x % oparzonej powierzchni ciała. Do przetoczenia stosuje się mleczanowy roztwór Ringera. Zasady przetaczania płynów u oparzonych polegają na przetoczeniu w ciągu pierwszych 8h połowy obliczonej objętości, w ciągu kolejnych 8h 25% obliczonej objętości, w ciągu następnych 8h pozostałych 25% obliczonej objętości np. u chorego z zapotrzebowaniem 10 000 ml przez pierwsze 8h przetaczamy 5000 ml, w następne 8h 2500 ml, w kolejne 8h 2500 ml. Zawsze należy pamiętać, że w/w reguły są jedynie orientacyjne i należy kierować się przede wszystkim stanem pacjenta, objawami wstrząsu, diurezą godzinową.

Punkty: 0


85. Najczęstszą postacią miażdżycy tętnic kończyn dolnych jest:
 • niedrożność końcowego odcinka aorty brzusz¬nej
 • niedrożność tętnic biodrowych
 • niedrożność tętnicy udowej i(lub) podkolanowej
 • niedrożność obwodowa
 • niedrożność wielopoziomowa

Uzasadnienie: Niedrożność tętnicy udowej i(lub) podkolanowej występuje najczęściej i dotyczy około 70% chorych.

Punkty: 0


86. Początkowa dawka acenokumarolu w leczeniu zakrzepicy żył głębokich wynosi:
 • 2 mg i powinna być podana od drugiego dnia stosowania heparyny
 • 4 mg i powinna być podana od trzeciego dnia stosowania heparyny
 • 5 mg i powinna być podana po zakończeniu stosowania heparyny
 • 6-8 mg i powinna być podana od pierwszego dnia stosowania heparyny
 • 8-10 mg i powinna być podana od pierwszego dnia stosowania heparyny

Uzasadnienie: W leczeniu zakrzepicy żył głębokich dawki acenokumarolu powinny być tak dobrane aby INR pacjenta utrzymywał się na poziomie między 2,0-3,0. Czas jego stosowania waha się od 6-12 tygodni do 12 miesięcy lub przez całe życie w przypadku chorych na nowotwory złośliwe. Pochodne kumaryny są przeciwwskazane podczas ciąży.

Punkty: 0


87. Jaki procent chorych na zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej stanowią osoby uprawiające tenis:
 • 10%
 • 5%
 • 15%
 • 20%
 • 25%

Uzasadnienie: Dane szacunkowe mówią, że wśród aktywnych tenisistów 10 do 50% z nich będzie miało objawy charakterystyczne dla „łokcia tenisisty”. Ryzyko to rośnie od 2-3-krotnie w przypadku, kiedy gra się powyżej dwóch godzin tygodniowo i 4-krotnie, kiedy wiek grającego przekracza 40 lat.

Punkty: 0


88. Teleangiektazje:
 • są najczęstszą postacią kliniczną przewlekłej niewydolności żylnej
 • to nienaturalnie poszerzone włośniczki, żyłki i tętniczki, umiejscowione w warstwie podbrodawkowatej skóry
 • to trwałe, organiczne rozsze¬rzenia żył powierzchownych, które przyjmują postać wężowatych sznurów, splotów lub kłębów
 • występują u około 50% populacji po 40 roku życia, znacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet
 • mają barwę jasnoniebieską, średnicę w granicach 3-6 mm i są umiejscowione w głębokiej warstwie skóry

Uzasadnienie: Teleangiektazjami (pajączkami czy miotełkami) nazywamy grupy nienaturalnie poszerzonych włośniczek, żyłek i tętniczek, o średnicy nie przekraczającej 3 mm, umiejscowionych w warstwie podbrodawkowatej skóry. Mają zabarwienie sine, brunatne lub jasnoczerwone. Mogą występować pojedynczo lub w skupiskach przypominających gałęzie sosny nadmorskiej.

Punkty: 0


89. Progresji objawów klinicznych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego najlepiej zapobiega terapia:
 • finasterydem
 • skojarzona: finasterydem i doksazosyną
 • doksazosyną
 • skojarzona: terazosyną i preparatami pochodzenia roślinnego
 • preparatami pochodzenia roślinnego

Uzasadnienie: Z praktycznego punktu widzenia istotny jest, potwierdzony badaniami klinicznymi fakt, iż długotrwałe skojarzone leczenie finasterydem i alfa-blokerem np. doksazosyną, skuteczniej zapobiega progresji objawów klinicznych niż każdy z tych leków stosowany oddzielnie.

Punkty: 0


90. „Łokieć tenisisty” może powstać z przyczyn zlokalizowanych poza stawem łokciowym. Jedną z nich jest:
 • złamanie w obrębie stawu łokciowego
 • zespół cieśni nadgarstka
 • uszkodzenie nerwu łokciowego
 • artroza stawu śródręczno-paliczkowego I
 • zapalenie w obrębie stawu łokciowego

Uzasadnienie: Artroza stawu śródręczno-paliczkowego I przez podrażnienie przyczepu mięśnia prostownika nadgarstka promieniowego krótkiego powoduje jego przeciążenie i pojawienie się objawów charakterystycznych dla łokcia tenisisty.

Punkty: 0


91. Do niepożądanych efektów działania inhibitorów 5-α-reduktazy należy:
 • zwiększenie stężenia dihydrotestosteronu w surowicy
 • nadciśnienie tętnicze
 • wzrost stężenia cholesterolu
 • hipotonia ortostatyczna
 • zmniejszenie libido, zaburzenia erekcji, zmniejszenie objętości ejakulatu

Uzasadnienie: Objawami niepożądanymi, występującymi w trakcie leczenia inhibitorami 5-α-reduktazy u około 4% chorych, są: spadek libido, zaburzenia erekcji, zmniejszenie objętości ejakulatu.

Punkty: 0


92. Do grupy tylnej mięśni przedramienia, związanych z powstawaniem „łokciem tenisisty”, należy:
 • mięsień prostownik łokciowy nadgarstka
 • mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka
 • mięsień zginacz głęboki palców
 • mięsień odwracacz
 • mięsień zginacz powierzchowny kciuka

Uzasadnienie: Dziewiętnaście mięśni przedramienia ma swój przyczep zlokalizowany w obrębie nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Dzielą się one na trzy grupy: przednią, tylną i boczną. „Łokieć tenisisty” wiąże się z patologiami w obrębie grupy bocznej i części grupy tylnej mięśni przedramienia. Do pozostałych mięśni grupy tylnej mięśni przedramienia mogących być przyczyną powstania „łokcia tenisisty” należą mięsień prostownik palców i mięsień prostownik palca małego.

Punkty: 0


93. W leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych wykorzystywane są wszystkie, za wyjątkiem:
 • cilostazol
 • diosmina
 • kwas acetylosalicylowy
 • tiklopidyna
 • statyny

Uzasadnienie: Diosmina znajduje zastosowanie w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej. Pozostałe zalecane są w leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn. Leki te przeciwdziałają tworzeniu się bądź narastaniu skrzeplin w świetle tętnic, protez naczyniowych lub udrożnionych odcinkach tętnic. Zalecane są zarówno w leczeniu przed-, jak i pooperacyjnym. Zapobiegają zgonom i powikłaniom powstającym w następstwie zawałów serca i udarów.

Punkty: 0


94. Wskaż zdanie prawdziwe:
 • nieaktywna choroba zapalna jelit predysponuje do wad płodu
 • jeśli choroba zapalna jelit jest aktywna w momencie zajścia w ciąże to w większości przypadków choroba ulegnie remisji w ciąży
 • jeśli choroba zapalna jelit jest nieaktywna w momencie zajścia w ciąże to ryzyko nawrotu jest takie jak u chorych nieciężarnych
 • ) aktywność choroby zapalnej jelit w momencie zajścia w ciążę nie ma znaczenia prognostycznego dla płodu
 • nigdy nie obserwuje się remisji choroby zapalnej jelit podczas ciąży

Uzasadnienie: Podstawowym czynnikiem prognostycznym dla ciężarnej, jak i dla płodu, jest aktywność choroby zapalnej jelit w momencie zajścia w ciążę. Jeśli choroba jest aktywna w momencie zajścia w ciąże, to w 70% przypadków będzie nadal aktywna lub w czasie ciąży nastąpi pogorszenie. Obserwuje się, choć rzadko, remisję choroby podczas ciąży, głównie w I trymestrze. Jeśli choroba zapalna jelit jest nieaktywna w momencie zajścia w ciąże, to ryzyko nawrotu jest takie jak u chorych nieciężarnych. Nieaktywna choroba zapalna jelit nie predysponuje do poronień, urodzenia martwego płodu ani wad płodu. Niezależnie od aktywności choroby obserwuje się niższą masę urodzeniową, a w przypadku choroby aktywnej stwierdzono większe ryzyko porodu przedwczesnego.

Punkty: 0


95. W sytuacji przedstawionej w poprzednim pytaniu prawidłowym postępowaniem jest:
 • natychmiastowa rewizja rany i puszczenie szwów
 • podanie wapnia
 • założenie tracheostomii
 • podanie leków hamujących syntezę hormonów tarczycy
 • podanie antybiotyków o szerokim spektrum działania

Uzasadnienie: Krwotok pojawia się najczęściej w pierwszych 12h po operacji. Zagrożeniem jest nagromadzenie się dużej ilości krwi, która może uciskać na drogi oddechowe utrudniając lub uniemożliwiając oddychanie.

Punkty: 0


96. Staw rzekomy hipotroficzny – wybierz fałszywe:
 • słabe unaczynienie końców odłamów
 • nieczynny biologicznie
 • końce odłamów zaokrąglone
 • obfita kostnina
 • brak aktywności w scyntygrafii

Uzasadnienie: Staw rzekomy to utrwalony brak zrostu pomiędzy końcami odłamów kostnych. Staw hipotroficzny, czyli nieaktywny biologicznie, charakteryzuje się słabym unaczynieniem końców odłamów, które zyskują zaokrąglony kształt, skąpą kostniną oraz brakiem aktywności w scyntygrafii

Punkty: 0


97. Bezwzględnym wskazaniem do leczenia zabiegowego łagodnego rozrostu gruczołu krokowego nie jest/są:
 • nawracający krwiomocz, spowodowany łagodnym rozrostem stercza
 • powtarzające się epizody zatrzymania moczu
 • nawroty zakażeń dróg moczowych
 • duże uchyłki pęcherza
 • kamica nerek

Uzasadnienie: Bezwzględne wskazania do leczenia zabiegowego łagodnego rozrostu gruczołu krokowego to: powtarzające się epizody zatrzymania moczu, nawracający krwiomocz, spowodowany łagodnym rozrostem stercza, duże uchyłki pęcherza, kamica pęcherza moczowego, nawroty zakażeń dróg moczowych oraz objawy niewydolności nerek.

Punkty: 0


98. Próba kaszlowa polega na ocenie:
 • ilości moczu (w ml) popuszczanego przez pacjentkę podczas kaszlu
 • ilości moczu zalegającego w pęcherzu po popuszczeniu moczu podczas kaszlu
 • stopnia obniżania się narządu rodnego podczas kaszlu
 • ciężaru podpaski po 1 godzinie testu na gubienie moczu podczas kaszlu lub wysiłku
 • popuszczania moczu w trakcie kaszlu, stwierdzeniu zniesienia nietrzymania moczu po podparciu cewki moczowej w badaniu ginekologicznym

Uzasadnienie: Próbę kaszlową można przeprowadzić tylko gdy pacjentka zgłosi się z pełnym pęcherzem. Próba jest dodatnia, gdy pod wpływem kaszlu lub parcia stwierdza się wypływ moczu (nie jest konieczna ocena jego ilości w ml). Podparcie cewki moczowej przez przednią ścianę pochwy znosi nietrzymanie moczu. Jest to bardzo proste badanie, które w połączeniu z wywiadem pozwala z dużym prawdopodobieństwem postawić rozpoznanie.

Punkty: 0


99. O makrosomii można mówić, gdy masa ciała płodu przekracza:
 • 50 percentyl w stosunku do wieku ciążowego
 • 70 percentyl w stosunku do wieku ciążowego
 • 75 percentyl w stosunku do wieku ciążowego
 • 90 percentyl w stosunku do wieku ciążowego
 • 95 percentyl w stosunku do wieku ciążowego

Uzasadnienie: Makrosomia płodu wynika z hiperglikemii i hiperinsulinemii płodowej. O makrosomii mówi się, gdy masa ciała noworodka wynosi powyżej 4200 g lub powyżej 90 centyla w stosunku do wieku ciążowego.

Punkty: 0


100. Duszność w przebiegu ciąży może być spowodowana występowaniem:
 • niedokrwistostości u kobiety ciężarnej
 • chorobami serca
 • napadem atmy
 • zatorowością płucną
 • wszystkie odpowiedź są prawidłowe

Uzasadnienie: "Różnicowanie przyczyn duszności w ciąży: 1. zjawisko fizjologiczne 2. niedokrwistość 3. choroby serca 4. napad astmy 5. obrzęk płuc 6. zator tętnicy płucnej."

Punkty: 0


101. W czasie ciąży przebieg astmy:
 • u około 1/3 kobiet pogarsza się
 • u około 1/3 kobiet ulega złagodzeniu
 • u około 1/3 kobiet pozostaje bez zmian
 • sugeruje się, że zależy od przebiegu astmy u kobiety przed zajściem w ciążę
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Uzasadnienie: Podczas ciąży w organizmie kobiety zachodzą burzliwe zmiany hormonalne, metaboliczne oraz anatomiczne, które mogą wpływać na przebieg astmy oskrzelowej i zmieniać jej stopień ciężkości. Jak podaje najnowszy raport GINA, w czasie ciąży u około 1/3 kobiet dochodzi do pogorszenia przebiegu choroby, u kolejnej 1/3 - jej złagodzenia, a u pozostałych nie ma zmian w przebiegu choroby. Pojawiają się jednak mało optymistyczne sugestie, że u kobiet z ciężką astmą istnieje większe prawdopodobieństwo jej nasilenia - łagodniejsza postać astmy wykazuje tendencje do poprawy.

Punkty: 0


102. Wybierz stwierdzenie nieprawdziwe dotyczące leczenia raka piersi:
 • abciximab – nowy lek w terapii raka piersi - ma za zadanie hamować angiogenezę, powstrzymując w ten sposób rozwój procesu nowotworzenia
 • współczesne leczenie raka gruczołu piersiowego to w zdecydowanej większości przypadków terapia skojarzona
 • przy kwalifikacji pacjentki do leczenia określa się profil oceniający występowanie u niej receptorów estrogenowych i progesteronowych
 • przy klasyfikacji do leczenia bardzo istotny jest wiek pacjentki, stan menopauzalny, ekspresja genu HER2neu i dynamika wzrostu guza
 • żadne z powyższych

Uzasadnienie: Abciximab jest fragmentem Fab chimerowego monoklonalnego przeciwciała 7E3. Łączy się z receptorami GPIIb/IIIa aktywnych płytek krwi, które są częścią receptorów adhezyjnych z rodziny integryn i głównymi receptorami powierzchniowymi płytek związanymi z procesem agregacji. Stosowany jest pomocniczo w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym i heparyną w przypadkach przezskórnej koronaroplastyki i implantacji stentu w celu zapobiegania sercowym powikłaniom niedokrwiennym. Lek wskazany jest również u osób z niestabilną dławicą piersiową w celu krótkotrwałego (jednomiesięcznego) zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca u pacjentów niereagujących na konwencjonalne sposoby leczenia i zakwalifikowanych do zabiegów na naczyniach wieńcowych.

Punkty: 0


103. Wykazano wysokie ryzyko rozwoju raka endometrium u córek kobiet stosujących w okresie ciąży:
 • estradiol
 • dietylostilbestrol
 • bromokryptynę
 • progesteron
 • paracetamol

Uzasadnienie: Wykazano związek między aplikacją dwuetylostilbesterolu we wczesnym okresie ciąży a rakiem endometrium i pochwy u córek oraz rakiem jądra u synów leczonych kobiet.

Punkty: 0


104. Powstawaniu wad u noworodków matek z cukrzycą sprzyja:
 • otyłość u matki
 • genotyp cukrzycowy
 • obecność powikłań naczyniowych cukrzycy
 • intensywna insulinoterapia
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

Uzasadnienie: Obecność powikłań naczyniowych w cukrzycy sprzyja powstawaniu wad wrodzonych ze względu na to, że u kobiet z powikłaną cukrzycą częściej występują zaburzenia metaboliczne: częściej obserwuje się hiperglikemię, pacjentki rzadziej stosują się do ścisłych wytycznych dotyczących diety i leczenia.

Punkty: 0


105. Kobiety ciężarne, należące do grupy ryzyka wystąpienia wad cewy nerwowej, powinny przyjmować kwas foliowy w dawce:
 • 0,4 mg
 • 4 ug
 • 4 mg
 • 40 mg
 • 400 mg

Uzasadnienie: Kobiety w wieku rozrodczym powinny przyjmować codziennie po jednej tabletce zawierającej 0,4 mg kwasu foliowego. Kobiety planujące ciążę powinny przyjmować od 0,4 do 1,0 mg kwasu foliowego dziennie przez cztery tygodnie przed planowanym zapłodnieniem i przez pierwsze trzy miesiące ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym, pochodzące z rodzin obciążonych występowaniem wad cewy nerwowej powinny przyjmować 4,0 mg kwasu foliowego dziennie.

Punkty: 0


106. Cukrzyca ciążowa G1 oznacza:
 • ) nieprawidłową tolerancję glukozy z normoglikemiią w warunkach stosowania diety
 • ) nieprawidłową tolerancję glukozy z normoglikemiią w warunkach stosowania insuliny
 • hiperglikemię poposiłkową z hipoglikemią na czczo
 • hiperglikemię na czczo z hiperglikemią poposiłkową
 • nieprawidłową glikemię na czczo

Uzasadnienie: Definicja cukrzycy ciążowej obejmuje różnego stopnia zaburzenia tolerancji glukozy, które po raz pierwszy wystąpiły lub zostały wykryte w okresie ciąży. Wyróżnia się dwie klasy cukrzycy ciążowej – GDM: G1 - nieprawidłową tolerancję glukozy z normoglikemiią w warunkach stosowania diety G2 - hiperglikemię na czczo z hiperglikemią poposiłkową

Punkty: 0


107. 35-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza z powodu niemożności zajścia w ciążę. W wywiadzie: zaburzenia miesiączkowania - miesiączki rzadkie, skąpe. Przedmiotowo: nadwaga, zarost nad górną wargą, skóra ze skłonnością do łojotoku i trądziku. W badaniach laboratoryjnych: podwyższony stosunek LH/FSH, podwyższone stężenie testosteronu. Stwierdzając PCOS kobiecie tej należy dodatkowo zaproponować:
 • MRI celowane na przysadkę mózgową
 • test doustnego obciążenia glukozą
 • USG nadnerczy
 • test estrogenowy
 • stężenie kortyzolu w surowicy krwi

Uzasadnienie: Przedstawione objawy: zaburzenia miesiączkowania, nadwaga, cechy androgenizacji oraz androgenemia w badaniach laboratoryjnych: podwyższony stosunek LH/FSH, podwyższone stężenie testosteronu upoważniają do rozpoznania zespołu policystycznych jajników. Zespół ten jest skojarzony z insulinoopornością, dlatego wskazana jest diagnostyka stanów wskazujących na upośledzenie gospodarki węglowodanowej.

Punkty: 0


108. W zabiegu TOT wykorzystuje się:
 • dostęp przezpochwowy
 • dostęp nadłonowy
 • dostęp z cięcia Pfannenstiela
 • technikę laparoskopową
 • tkanki własne chorej

Uzasadnienie: Skrót techniki: TOT pochodzi od angielskiego Trans- Obturator-Tape. Zabieg ten jest minimalnie inwazyjny i jak podają wstępne badania epidemiologiczne, cechuje się wysokim, bo ponad 80% odsetkiem wyleczeń. Polega on na umieszczeniu syntetycznej taśmy pod cewką moczową z dostępu przedłonowego - to jest przez otwory zasłonione. Specjalne igły z taśmą wprowadzane są od strony pochwy i po przejściu przez otwory zasłonione i przebiciu skóry wyprowadzane na zewnątrz.

Punkty: 0


109. 35-letniej kobiecie po transplantacji nerki z powodu ostrej niewydolności nerek po urazie komunikacyjnym należy zaproponować wykonywanie profilaktycznej cytologii:
 • co 6 miesięcy
 • co 12 miesięcy
 • co 3 lata
 • początkowo co 3 a następnie co 5 lat
 • jeśli kobieta nie planuje ciąży, nie ma potrzeby prowadzenia skriningu cytologicznego

Uzasadnienie: Prawidłowe wyniki wymazów cytologicznych i brak czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy pozwalają na prowadzenie badania przesiewowego co 3 lata. Kontroli co 12 miesięcy wymagają kobiety: -zakażone HIV -przyjmujące leki immunosupresyjne -zakażone HPV-typem wysokiego ryzyka -leczone w przeszłości z powodu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN 2, CIN 3) lub raka szyjki macicy.

Punkty: 0


110. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące zogniskowanej chirurgii ultradźwiękowej:
 • polega ona na koagulacji
 • prowadzi do rozrywania tkanek mięśniaka poprzez miejscowy wzrost temperatury do ponad 1000C
 • zabieg planowany jest na podstawie obrazów uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego
 • jest to technika nieinwazyjna
 • energia cieplna wytwarzana jest w ograniczonej objętości tkanki

Uzasadnienie: Zogniskowana chirurgia ultradźwiękowa (focused ultrasound surgery - FUS) jest nowoczesną nieinwazyjną techniką, przy pomocy której wybiórczo można niszczyć patologicznie zmiany. Polega ona na wytwarzaniu energii cieplnej w niewielkiej ograniczonej objętości tkanki. Zabieg planowany jest na podstawie obrazów uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego. Powoduje to w nim kilkusekundowy wzrost temperatury do 55-900C. Elektromagnetyczna siła dźwiękowa wywołująca wzrost temperatury, powinna być utrzymywana poniżej 1000C, aby uniknąć wrzenia wody znajdującej się wewnątrz komórek oraz powstawania pęcherzyków gazu, mogącego prowadzić do rozrywania tkanek.

Punkty: 0


111. Do oceny obniżenia narządu rodnego służy skala:
 • POP-Q
 • Blaivsa
 • TNM
 • Kegla
 • Tannera

Uzasadnienie: Skala POP-Q - Pelvic Organ Prolaps Quantification to ang. skrót skali oceniającej obniżenie narządu rodnego.

Punkty: 0


112. Terapia hormonalna - wybierz zdanie fałszywe:
 • często jest przerywana przez pacjentki z obawy przed rakiem
 • w określonych przypadkach może polegać na zastosowaniu samych estrogenów
 • terapia "skrojona" na miarę potrzeb pacjentki wymaga indywidualnego dostosowania dawek hormonów
 • terapia "skrojona" na miarę potrzeb pacjentki jest zawsze terapią doustną
 • wybór pomiędzy terapią doustną a przezskórną zależy od chorób współistniejących

Uzasadnienie: Przyczynami przerwania kuracji były najczęściej objawy uboczne, brak efektów leczenia oraz obawa przed rakiem. Bardzo ważne zatem jest, żeby pacjentki rozumiały sens podejmowanej terapii i ją akceptowały. Stosowanie terapii hormonalnej tak zwanej "skrojonej" na miarę potrzeb pacjentki - od ang. tailored hormone therapy u kobiety w okresie menopauzy wymaga od lekarza, który rozpoczyna lub kontynuuje u niej leczenie hormonalne, podejmowania ważnych decyzji dotyczących wyboru typu HT. Dotyczy to nie tylko rodzaju zastosowanego estrogenu i progestagenu czy dawek preparatów hormonalnych, lecz również - a może nawet przede wszystkim - drogi podania hormonów.

Punkty: 0


113. Nasieniotok:
 • to częste i zwiększone wydobywanie się nasienia zwykle ulegające nasileniu podczas oddawaniu moczu, stolca, czy podczas kaszlu
 • to częste i zwiększone wydobywanie się nasienia, którym nie towarzyszy uczucie orgazmu
 • to częste i zwiększone wydobywanie się nasienia pozbawione czucia
 • to częste i zwiększone wydobywanie się nasienia polegające na kierowaniu nasienia podczas ejakulacji do pęcherza moczowego, a nie na zewnątrz cewki moczowej
 • żadna odpowiedź nie jest poprawna

Uzasadnienie: Nasieniotok to częste i zwiększone wydobywanie się nasienia zwykle ulegające nasileniu podczas oddawaniu moczu, stolca, czy podczas kaszlu. Może być spowodowane różnymi przyczynami: zaburzeniami organicznymi i czynnościowymi o podłożu neurologicznym, niewydolnością przewodów nasiennych, zaburzeniem funkcji zwieraczy, zaburzeniami współistniejącymi z rozrostem lub zapaleniem gruczołu krokowego, wytryskiem przedwczesnym. U tych pacjentów należy wykluczyć wydzielinę ropną lub śluzową związaną z zakażeniem, np. rzeżączką.

Punkty: 0


114. Wg zaleceń PTG w Polsce szczepienia przeciwko HPV powinno prowadzić się:
 • wśród dziewcząt i chłopców w 8 -15 roku życia
 • wśród dziewcząt w 12-15 roku życia
 • wśród kobiet z dysplazją CIN II
 • wśród kobiet w 20-60 roku życia
 • wśród wszystkich osób współżyjących w 20-40 roku życia

Uzasadnienie: Dotychczasowe wyniki badań jednoznacznie wskazują na 100% skuteczność użycia szczepionki opartej o cząstki wirusopodobne VLP HPV 16 i 18 w skutecznym przeciwdziałaniu rozwojowi przewlekłego zakażenia, a w konsekwencji powstaniem na bazie zakażenia wirusowego śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy. W Polsce zaleca się, aby populacyjnym szczepieniom profilaktycznym poddawane były dziewczęta między 12. a 15. rokiem życia.

Punkty: 0


115. U kobiet po menopauzie stężenia czynników krzepnięcia zmieniają się następująco:
 • wzrasta stężenie fibrynogenu
 • spada stężenie antytrombiny III
 • spada stężenie białka C
 • wzrasta stężenie czynnika XIII
 • spada stężenie dimeru D

Uzasadnienie: Stwierdzono, że u kobiet po menopauzie zwiększa się stężenie niektórych czynników krzepnięcia: fibrynogenu, czynnika VII, jednocześnie zwiększa się aktywność układu fibrynolitycznego: wzrasta stężenie antytrombiny III, białka C, wzrasta aktywność inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu (PAI-1).

Punkty: 0


116. Miejscowa terapia hormonalna nie będzie właściwym leczeniem u pacjentki:
 • z zapaleniem zanikowym pochwy
 • z owrzodzeniem na sromie
 • przygotowywanej do operacji wysiłkowego nietrzymania moczu
 • z objawami suchości pochwy, które pojawiły się po menopauzie
 • z dyspareunią

Uzasadnienie: Środki dopochwowe stosuje się w leczeniu nawracających zanikowych stanów zapalnych pochwy i cewki moczowej oraz w leczeniu nietrzymania moczu. Estrogeny podane dopochwowo wchłaniają się w 25-30% do krążenia. Estrogenem zalecanym w leczeniu dopochwowym jest estriol, gdyż ma on bardzo dobry wpływ na stan błon śluzowych, poprawia stan nabłonka pochwy, ukrwienie ścian pochwy i jej wilgotność.

Punkty: 0


117. Rak piersi najczęściej lokalizuje się w kwadrancie:
 • górnym zewnętrznym
 • górnym wewnętrznym
 • dolnym wewnętrznym
 • dolnym zewnętrznym
 • żadnym z powyższych

Uzasadnienie: Lokalizacja raka piersi: Zewnętrzny górny kwadrant – 55% przypadków Zewnętrzny dolny kwadrant – 15% przypadków Wewnętrzny górny kwadrant – 20% przypadków Wewnętrzny dolny kwadrant – 10% przypadków

Punkty: 0


118. Do późnych objawów raka jajnika nie należy:
 • zaparcia
 • hydrothorax
 • wodonercze
 • krwawienie z dróg rodnych
 • wszystkie z wymienionych zalicza się do późnych objawów raka jajnika

Uzasadnienie: Najczęstszymi objawami raka jajnika są uczucie zmęczenia, pełności w jamie brzusznej, wzdęcia, zaparcia, nudności, powiększenie obwodu brzucha na skutek gromadzenia płynu w jamie brzusznej, hydrothorax, powolna utrata apetytu, pieczenie przy oddawaniu moczu, ból kręgosłupa. Rzadkimi objawami są ból i krwawienie z dróg rodnych. Wodonercze jest późnym objawem raka szyjki macicy.

Punkty: 0


119. Klasyfikacja Genanta służy do oceny:
 • podatności kości na obciążenie mechaniczne
 • budowy przestrzennej kości
 • złamań osteoporotycznych kręgów
 • bezwzględnego ryzyka złamań
 • gęstości kości

Uzasadnienie: "Obecnie w praktyce wykorzystuje się klasyfikacje złamań osteoporotycznych: • Genanta, • Eastella i Meltona, • McCloskey i Kanisa, • Hedlunda i Gallaghera."

Punkty: 0


120. Do nowotworów wywoływanych przez HPV należy/należą:
 • rak odbytnicy
 • lepieże płaskie
 • raki ano-genitalne
 • wrzód miękki
 • mięsak Kaposiego

Uzasadnienie: Do niezłośliwych nowotworów wywoływanych przez HPV 6 i 11 należą kłykciny kończyste. Inne charakterystyczne zmiany skórne spowodowane zakażeniem HPV to tzw. brodawki pospolite, a wśród zmian na błonach śluzowych – kłykciny płaskie, młodzieńczy brodawczak krtani, brodawczaki na narządach płciowych, kłykciny gigantyczne Buschke-Loewensteina. Typy onkogenne wirusa czyli HPV16, 18, 31, 33, 66 i inne powodują dysplazję i raka szyjki macicy, a także inne raki okolicy ano-genitalnej oraz raki głowy i szyi.

Punkty: 0


121. Produktami protoonkogenów nie są:
 • białka regulatorowe cyklu komórkowego
 • białka uczestniczące w procesie apoptozy
 • białka tworzące kanały jonowe
 • białka tworzące struktury zonula ocludens
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Uzasadnienie: Produktami protonkogenów są białka regulatorowe cyklu komórkowego (hormony wzrostu zwane też czynnikami wzrostu, receptory dla czynników wzrostu, kinazy białkowe, przekaźniki drugiego rodzaju oraz czynniki transkrypcyjne), białka uczestniczące w procesie apoptozy oraz białka tworzące kanały jonowe.

Punkty: 0


122. Powstanie wad wrodzonych u płodu wskutek stosowania leków przeciwpadaczkowych u kobiet w ciąży zależy od:
 • stosowania zbyt wysokiej dawki leków przeciwpadaczkowych u kobiet w ciąży
 • genotypu dziecka oraz interakcji genów z lekami przeciwpadaczkowymi
 • gorszej eliminacji leków przeciwpadaczkowych u kobiet ciężarnych
 • trymestru, w którym zastosowano leczenie
 • drogi podania leku

Uzasadnienie: Wrażliwość na działanie czynnika teratogennego i w efekcie powstawanie wad rozwojowych jest w istotny sposób zależne od genotypu dziecka oraz interakcji genów z lekami przeciwpadaczkowymi. Tylko niewielki odsetek płodów narażonych "in utero" na działanie leków przeciwpadaczkowych rodzi się z wrodzonymi anomaliami, ponad 90% z nich nie wykazuje żadnych wad. Różnorodność ekspresji indukowanych przez te leki wad dostarcza dalszych dowodów potwierdzających hipotezę, że istnieją różnice w podatności na leki przeciwpadaczkowe.

Punkty: 0


123. Przyjmowanie kwasu foliowego zmniejsza ryzyko wystąpienia wady cewy nerwowej u dziecka w rodzinach z obciążonym wywiadem:
 • o 75%
 • o 100%
 • o 50%
 • o 10%
 • o 4%

Uzasadnienie: Badania prowadzone na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przez brytyjski Medical Research Council wykazały, że podawanie kwasu foliowego w okresie przedkoncepcyjnym i pierwszych 12-tu tygodniach ciąży obniżyło o 75% zapadalność na wady cewy nerwowej u dzieci kobiet, które uprzednio urodziły już dziecko z wadą cewy nerwowej.

Punkty: 0


124. Komfort współżycia seksualnego u kobiety po menopauzie można poprawić poprzez:
 • zmniejszenie częstości współżycia
 • stosowanie leków przeciwdepresyjnych
 • stosowanie leków poprawiających przepływy w naczyniach
 • miejscowe, dopochwowe stosowanie estrogenów
 • stosowanie środków przeciwbólowych

Uzasadnienie: Zastosowanie leczenia przeciwzapalnego dopochwowo oraz estrogenów w postaci gałek lub kremów, preparaty nawilżające, efektywnie odwracają sytuację. Leki hormonalne stosowane miejscowo - dopochwowo nie mają ryzyka ogólnie stosowanej hormonalnej terapii zastępczej.

Punkty: 0


125. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące transwestycyzmu nie fetyszystycznego.
 • polega na ubieraniu się w stroje płci przeciwnej w celu uzyskania zadowolenia z chwilowych doświadczeń bycia osobą płci przeciwnej
 • osoba z tym zaburzeniem nie dąży do trwałej zmiany płci
 • przebieraniu się towarzyszy podniecenie seksualne
 • należy do zaburzeń identyfikacji płciowej
 • transwestytyzm ten to inaczej transwestytyzm podwójnej roli

Uzasadnienie: Transwestytyzm nie fetyszystyczny, czyli transwestytyzm o typie podwójnej roli polega na ubieraniu się w stroje płci przeciwnej w celu uzyskania zadowolenia z chwilowych doświadczeń bycia osobą płci przeciwnej. Osoby takie nie dążą do trwałej zmiany płci. W przeciwieństwie do transwestytyzmu fetyszystycznego, przebieraniu się nie towarzyszy podniecenie seksualne.

Punkty: 0


126. Do metod diagnostycznych uzupełniających wykorzystywanych w rozpoznawaniu zespołu niespokojnych nóg zaliczamy:
 • polisomnografię
 • przezczaszkową magnetyczną stymulację mózgu
 • obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
 • spektroskopię rezonansu magnetycznego
 • tomografię komputerową

Uzasadnienie: W ostatnich latach podejmuje się próby poszukiwania zobiektywizowanych metod diagnostycznych w zespole niespokojnych nóg. Najwcześniej wykorzystywano w tym celu polisomnografię. Powinna ona obejmować zapis EEG, EKG, EMG, EOG oraz monitorowanie przepływu powietrza w drogach oddechowych.

Punkty: 0


127. Niektóre leki przeciwdepresyjne są skuteczne w długotrwałej terapii bezsenności. Nie należy do nich:
 • trazodon
 • fluoksetyna
 • mianseryna
 • mirtazapina
 • tianeptyna

Uzasadnienie: Fluoksetyna jest lekiem przeciwdepresyjnym o działaniu aktywizującym. Pozostałe leki są skuteczne w długotrwałej terapii bezsenności przewlekłej.

Punkty: 0


128. Awersja seksualna może być związana z:
 • depresją
 • rygoryzmem wychowawczym
 • fobiami
 • ukrytą homoseksualnością
 • żadnym z powyższych

Uzasadnienie: O awersji seksualnej mówimy, jeżeli perspektywa kontaktu seksualnego z partnerem powoduje niechęć lub lęk wystarczająco silne, aby unikać aktywności seksualnej. Jeśli dochodzi do kontaktów seksualnych, a pacjent nie odczuwa w nich przyjemności, wtedy stwierdzamy anhedonię seksualną, czyli brak radosnego przeżywania aktywności seksualnej. Czasem mogą pojawić się uczucia negatywne, nawet mimo prawidłowych reakcji fizjologicznych i osiągania orgazmu. Niechęć do aktywności seksualnej nie jest spowodowana brakiem sprawności seksualnej. Najczęstszą przyczyną są zaburzone relacje partnerskie oraz rygoryzm wychowawczy. Awersję powinno różnicować się z depresją, fobiami czy ukrytą homoseksualnością.

Punkty: 0


129. Klasyczne leki przeciwhistaminowe:
 • nie przenikają przez barierę krew-mózg
 • nie powodują senności i sedacji
 • metabolizowane są głównie w wątrobie
 • wykazują selektywne działanie na receptor H1
 • mogą być stosowane u pacjentów z jaskrą

Uzasadnienie: Klasyczne leki przeciwhistaminowe łatwo przechodzą do ośrodkowego układu nerwowego, wpływając depresyjnie na jego aktywność. Wszystkie są metabolizowane głównie w wątrobie, a metabolity są wydalane z moczem. Nie mają działania selektywnego, blokują również inne receptory: receptory cholinergiczne, serotoninergiczne, dopaminergiczne i adrenergiczne. A zatem często wywołują działania niepożądane.

Punkty: 0


130. Do działań niepożądanych związanych ze stosowaniem benzodiazepin nie należy:
 • spowolnienie psychoruchowe
 • tachykardia
 • obniżenie koncentracji i uwagi
 • ataksja
 • dyzartria

Uzasadnienie: Benzodiazepiny, choć zaliczane do leków relatywnie bezpiecznych i mało toksycznych, nie są pozbawione działań niepożądanych. Część z nich jest charakterystyczna dla całej grupy, niektóre jednak zależą od właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych konkretnych leków. Istnieją duże różnice osobnicze w występowaniu i nasileniu działań niepożądanych benzodiazepin. Do pierwszej grupy działań niepożądanych należą objawy psychomotoryczne obejmujące: spowolnienie psychoruchowe, senność, obniżenie koncentracji i uwagi, ataksję, dyzartrię, osłabienie siły mięśniowej oraz spowolnienie reakcji na bodźce. Charakterystyczne jest również pogorszenie pamięci, czyli tzw. niepamięć wsteczna (wykorzystywana zresztą w anestezjologii) oraz zaburzenia poznawcze, szczególnie wyraźnie nasilone u osób w wieku podeszłym. Zdarza się również, że u dzieci i osób w starszym wieku po podaniu benzodiazepin dochodzi do paradoksalnego odhamowania, polegającego na zwiększonej pobudliwości, drażliwości, agresji, wrogości lub zachowaniach impulsywnych, co w ekstremalnych przypadkach może doprowadzić do ataków szału.

Punkty: 0


131. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące orientacji ego-dystonicznej:
 • zaburzenie to występuje tylko u osób biseksualnych
 • w zaburzeniu tym pacjenci nie dążą do zmiany płci
 • zaburzenie to wywołane jest współistniejącym zaburzeniem psychicznym
 • zaburzenie to zalicza się do zaburzeń preferencji seksualnych
 • wszystkie zdania są fałszywe

Uzasadnienie: Orientacja seksualna niezgodna z ego inaczej ego-dystoniczna należy do zaburzeń psychologicznych i zaburzeń zachowania związanych z rozwojem i orientacją seksualną. Rozpoznawana jest u osób o identyfikacji płciowej i preferencjach nie budzących wątpliwości, jednak z powodu współistniejących zaburzeń psychicznych chcących aby były one odmienne. Osoby te często dążą do zmiany płci. Rozpoznanie orientacji ego-dystonicznej jest jednym z podstawowych przeciwwskazań do podjęcia postępowania mającego na celu zmianę płci.

Punkty: 0


132. Do zaburzeń treści myślenia należą urojenia:
 • prześladowcze
 • paranoiczne
 • wielkościowe
 • posłannictwa
 • owładnięcia

Uzasadnienie: zaburzenia myślenia dzielimy na zaburzenia: treści: urojenia prześladowcze, urojenia paranoiczne, posłannictwa, owładnięcia, ksobne budowy: paranoiczne, paranoidalne, inkoherentne

Punkty: 0


133. Zaznacz stwierdzenie fałszywe dotyczące kryteriów diagnostycznych zaburzeń nastroju o przebiegu sezonowym według DSM-IV:
 • pełna zmiana fazy depresyjnej na maniakalną lub hipomaniakalną występuje w charakterystycznym okresie roku
 • epizody dużej depresji sezonowej występują istotnie rzadziej niż epizody postaci niesezonowej
 • w ciągu ostatnich 2 lat muszą wystąpić dwa epizody dużej depresji
 • pełna remisja występuje w charakterystycznym okresie roku
 • dla rozpoznania depresji sezonowej konieczne jest stwierdzenie występowania co najmniej jednego objawu spośród dwóch następujących: obniżonego nastroju i utraty zainteresowań lub odczuwania przyjemności

Uzasadnienie: Kryteria diagnostyczne zaburzeń nastroju o przebiegu sezonowym według DSM-IV: A. Występuje regularny związek czasowy między początkiem epizodu dużej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I, zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu II lub zaburzenia depresyjnego nawracającego, a określonym okresem w ciągu roku. Należy zwrócić uwagę na to, by nie uwzględniać sytuacji, w których występuje oczywisty wpływ stresujących czynników psychospołecznych związanych z porą roku (na przykład, regularny brak pracy w okresie zimowym). B. Drugie kryterium mówi, że pełna remisja (lub zmiana fazy depresyjnej na maniakalną lub hipomaniakalną) występuje w charakterystycznym okresie roku. C. Według 3 kryterium, w ciągu ostatnich 2 lat muszą wystąpić dwa epizody dużej depresji, które spełniałyby kryteria czasowe określone w dwóch poprzednich punktach, a w tym samym okresie nie może wystąpić żaden epizod depresji niesezonowej. D. Kryterium czwarte zawiera warunek, iż epizody dużej depresji sezonowej występują istotnie częściej niż epizody postaci niesezonowej, które mogą występować w ciągu całego życia pacjenta.

Punkty: 0


134. W rozdziale N poświęconym chorobom układu moczowo-płciowego nie znajduje się:
 • priapizm
 • przedwczesny wytrysk
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego
 • stany związane z okresem przekwitania u kobiet
 • impotencja z przyczyn organicznych

Uzasadnienie: W klasyfikacji ICD10 w rozdziale N grupującym choroby układu moczowo-płciowego wymienia się: bolesny wzwód prącia czyli priapizm, impotencję z przyczyn organicznych, zespół napięcia przedmiesiączkowego i stany związane z okresem przekwitania u kobiet. Wytrysk przedwczesny należy do dysfunkcji seksualnych niespowodowanych zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną.

Punkty: 0


135. Do pierwszych reakcji w zespole abstynencyjnym nie zalicza się:
 • obniżenia się progu drgawkowego
 • omamów wzrokowych i słuchowych
 • zmniejszonej potliwości
 • ortostatycznych spadków ciśnienia
 • niepokojących chorego marzeń sennych

Uzasadnienie: Pierwsze reakcje w zespole abstynencyjnym pojawiają się ze strony tych układów, które – przy utrzymywaniu się wysokiego stężenia alkoholu – były hamowane przez niego. Spektakularnym tego przykładem jest obniżenie się progu drgawkowego, podwyższonego przy utrzymywaniu się wysokiego stężenia alkoholu we krwi, co klinicznie przejawia się wystąpieniem napadów padaczkowych, najczęściej maksymalnych pierwotnie uogólnionych. Ryzyko pojawienia się drgawek w alkoholowym zespole abstynencyjnym zmniejsza się znacznie po 48 godzinach abstynencji. Objawy zespołu abstynencyjnego objawiają się w pełni od 12 do 72 godzin po zaprzestaniu lub zmianie rytmu i sposobu spożywania alkoholu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu wzrasta znamiennie w zależności od czasu trwania choroby alkoholowej. Jest istotnie większe u chorych z ciągami alkoholowymi. Pierwszym objawem zespołu, występującym już w czasie kilku godzin od zaprzestania spożycia jest drżenie o posturalnym charakterze. W tym czasie pojawia się także niepokój, wahania nastroju oraz objawy ze strony układu autonomicznego, takie jak nadmierna potliwość, ortostatyczne spadki ciśnienia i mdłości. Pojawiają się zaburzenia snu, w postaci odwrócenia rytmu dobowego i intensywnych, niepokojących chorego marzeń sennych. Ostatni objaw jest związany z odhamowaniem fazy snu REM, która ulega supresji przy podwyższonym stężeniu alkoholu we krwi. Kolejnym objawem są omamy, zwykle wzrokowe i słuchowe, rzadziej węchowe i dotykowe. Omamy wzrokowe początkowo pojawiają się po zamknięciu oczu, następnie występują przy oczach otwartych. Omamy przyjmują często postać zwierząt, zwykle zniekształconych mikro-, makro- lub dysmorfopsyjnie. Chory w tym okresie, przy zachowanej syntoniczności, jest zdezorientowany allopsychicznie, z chwiejną, nieześrodkowującą się uwagą i znacznym pobudzeniem ruchowym. Częsta w tym stadium jest bezsenność, z charakterystycznym zaostrzeniem objawów w godzinach nocnych.

Punkty: 0


136. Do innych leków przeciwdepresyjnych, o mechanizmie działania odmiennym niż TLPD i SSRI, zaliczamy:
 • wenlafaksynę i moklobemid
 • mirtazapinę i sertralinę
 • reboksetynę i fluwoksaminę
 • tianeptynę i imipraminę
 • klomipraminę i escitalopram

Uzasadnienie: Do innych leków przeciwdepresyjnych, o mechanizmie działania odmiennym niż TLPD i SSRI, zaliczamy: • wenlafaksynę • moklobemid • reboksetynę • mirtazapinę • tianeptynę

Punkty: 0


137. Mechanizm działania szczepionek antynikotynowych polega na:
 • wybiórczym hamowaniu zwrotnego wychwytu noradrenaliny i dopaminy
 • stymulacji wydzielania noradrenaliny i dopaminy
 • pobudzaniu receptorów nikotynowych w OUN
 • blokowaniu wiązania nikotyny z jej receptorami w OUN
 • zablokowaniu przenikania nikotyny przez barierę krew-mózg

Uzasadnienie: Szczepionki antynikotynowe blokują przenikanie nikotyny przez barierę krew-mózg. Hamowanie zwrotnego wychwytu noradrenaliny i dopaminy to mechanizm działania bupropionu, stymulacja wydzielania neuroprzekaźników w OUN - cytyzyny, wareniklina natomiast jest tzw. częściowym agonistą i antagonistą receptora nikotynowego, częściowo pobudza receptory nikotynowe do uwalniania dopaminy oraz blokuje wiązanie nikotyny z jej receptorami..

Punkty: 0


138. Do istotnych czynników ryzyka zwiększających częstość występowania choroby Alzheimera zalicza się wszystkie wymienione z wyjątkiem.
 • braku kontaktów społecznych
 • płci żeńskiej
 • krótkiego okresu edukacji
 • młodego wieku
 • naczyniowych czynników ryzyka

Uzasadnienie: Istotnymi czynnikami ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera są: wiek, płeć (około 4-krotnie częściej chorują kobiety), brak kontaktów społecznych, krótki okres edukacji i zawód niewymagający aktywności umysłowej oraz zespoły otępienne w rodzinie. Ostatnio podnosi się także istotną rolę naczyniowych czynników ryzyka w etiologii choroby Alzheimera.

Punkty: 0


139. Wybierz zdanie fałszywe:
 • podwyższony metaboliczny obrót kostny jest czynnikiem ryzyka złamań niezależnym od BMD
 • obniżenie poziomu markerów w wyniku terapii bisfosfonianami jest najważniejszym czynnikiem prognostycznym zmniejszenia ryzyka złamań
 • pierwsze bezobjawowe złamanie kręgu 4-krotnie zwiększa ryzyko kolejnego złamania kręgu
 • w pomiarach morfometrycznych wykorzystuje się falę ultradźwiękową w celu uzyskania obrazu kości
 • metoda densytometryczna określa parametry ilościowe masy kostnej

Uzasadnienie: Zdaniem fałszywym jest zdanie oznaczone punktem D. Do pomiarów morfometrycznych wykorzystywane są standaryzowane zdjęcia RTG w projekcji bocznej.

Punkty: 0


140. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące entezopatii:
 • przykurcz Dupuytrena to entezopatia mięśnia dwugłowego ramienia
 • „łokieć tenisisty” to entezopatia nadkłykcia bocznego kości ramiennej
 • „łokieć golfisty” to entezopatia nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej
 • najczęstszą entezopatią w zespole bolesnego barku jest entezopatia mięśnia nadgrzebieniowego
 • entezopatia „gęsiej stopy” występuje głównie u kobiet > 50 r.ż. z nadwagą

Uzasadnienie: Entezopatie to zapalenia przyczepów ścięgnistych. Mogą być one przyczyną bolesności ruchowej i uciskowej oraz ograniczenia ruchomości w zajętym stawie. Natomiast przykurcz Dupuytrena jest powolnie rozwijającą się chorobą rozcięgna dłoniowego, prowadzącą do jego bliznowacenia i szkliwienia, czemu towarzyszą przykurcze palców. Podobne zmiany mogą występować w rozcięgnie podeszwowym. Przykurcz Dupuytrena występuje głównie u mężczyzn między 30 i 50 r.ż. i około dwukrotnie częściej dotyczy ręki prawej. Najczęstszym miejscem występowania zmian jest łokciowa część rozcięgna, co objawia się przykurczem palców serdecznego i małego.

Punkty: 0


141. Wszystkie stwierdzenia spośród niżej wymienionych są prawdziwe z wyjątkiem:
 • lekami o udowodnionej skuteczności w leczeniu drżenia samoistnego są propranolol i prymidon
 • drżenie samoistne należy do najczęstszych patologii w grupie mimowolnych zaburzeń ruchowych
 • w drżeniu samoistnym stwierdza się dwa typy drżenia mięśniowego: pozycyjne i kinetyczne u osób w wieku podeszłym
 • drżenie samoistne jest chorobą wtórną do spadku neurotransmisji dopaminergicznej w
 • objawy drżenia samoistnego bardzo często ustępują po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu

Uzasadnienie: Spadek neurotransmisji dopaminergicznej w obrębie jąder podstawy, a konkretnie w obrębie istoty czarnej jest charakterystyczny dla choroby Parkinsona i innych zaburzeń z kręgu zespołów parkinsonowskich.

Punkty: 0


142. Główne źródło wapnia w diecie w warunkach polskich to:
 • mięso czerwone
 • rośliny strączkowe
 • mleko i jego przetwory
 • ryby morskie
 • rzodkiewka, marchewka, buraki

Uzasadnienie: Prawidłowa jest odpowiedź c. "Badania nad spożyciem wapnia w Polsce wskazują, że jest ono niedostateczne i pokrywa zaledwie 50-60% dziennego zapotrzebowania. Głównym źródłem wapnia jest mleko i jego przetwory. Niski procent realizacji dobowego zapotrzebowania na wapń w Polsce wynika właśnie ze zbyt niskiego ich spożycia. Dodatkowo w naszym kraju rozpowszechnione jest spożycie znacznych ilości mięsa i jego przetworów, które zawierają duże ilości fosforanów. Niski stosunek wapnia do fosforu w pożywieniu powoduje dodatkową stymulację procesów kościogubnych."

Punkty: 0


143. Oświetlając latarką ołówkową oko od strony skroniowej przy rąbku rogówki obserwuje się oświetlenie tęczówki od strony nosa. Kąt jest wąski wówczas, gdy:
 • źrenica nie reaguje na światło
 • występuje powierzchowne przekrwienie spojówek
 • występuje głębokie przekrwienie spojówek
 • nosowa połowa tęczówki pozostaje w cieniu
 • nosowa połowa tęczówki jest wyraźnie oświetlona

Uzasadnienie: Ocenę głębokości komory przedniej oka przeprowadzamy przy pomocy latarki ołówkowej. Lekarz oświetla nią oko od strony skroniowej przy rąbku rogówki i obserwuje oświetlenie tęczówki od strony nosa. Kąt jest wąski wówczas, gdy nosowa połowa tęczówki pozostaje w cieniu. Kąt jest szeroki lub średnio szeroki, gdy nosowa połowa tęczówki jest wyraźnie oświetlona.

Punkty: 0


144. Różowa fluorescencja w świetle lampy Wooda sugeruje rozpoznanie u pacjenta:
 • odmiany potnicowej grzybicy stóp
 • grzybicy woszczynowej
 • grzybicy strzygącej
 • międzypalcową lokalizację łupieżu rumieniowatego
 • grzybicy drobnozarodnikowej owłosionej skóry głowy

Uzasadnienie: Badanie w świetle lampy Wooda pomaga wykryć: • międzypalcową lokalizację łupieżu rumieniowatego (różowa fluorescencja) • zakażenie Pseudomonas sp. (zielonkawo-niebieska fluorescencja) • zakażenie grzybami drobnozarodnikowymi (jasnozielonkawa fluorescencja) • zakażenie grzybami woszczynowymi (matowozielona fluorescencja)

Punkty: 0


145. Wskaż zdanie fałszywe. Badanie radiologiczne zatok jest wskazane przy podejrzeniu:
 • ostrego ropnego zapalenia zatok
 • przewlekłego zapalenia zatok
 • wystąpienia powikłań po alergicznym nieżycie nosa
 • całorocznego alergicznego nieżytu nosa
 • we wszystkich wymienionych schorzeniach należy bezwzględnie wykonać RTG zatok

Uzasadnienie: Badanie radiologiczne zatok w przypadku alergicznego nieżytu nosa, sezonowego i całorocznego, nie jest wskazane, gdyż zazwyczaj nie wykazuje ono zmian lub też wykryte zmiany nie mają znaczenia w procesie leczniczym.

Punkty: 0


146. Do higieny snu nie należy:
 • dbanie o wygodne ułożenie i ciszę podczas snu
 • zażywanie przed snem leków nasennych
 • unikanie picia alkoholu przed snem
 • unikanie obfitych posiłków przed snem
 • unikanie palenia papierosów

Uzasadnienie: Zasady higieny snu wykluczają stosowanie przed snem leków nasennych.

Punkty: 0


147. Cechą charakterystyczną pęcherzycy zwykłej nie jest:
 • obecność przeciwciał przeciwko desmogleinie 3
 • objaw Nikolskiego
 • występowanie zmian wyłącznie na skórze
 • akantoliza keratynocytów w obrazie mikroskopowym
 • lokalizacja zmian na podłożu skóry pozornie niezmienionej

Uzasadnienie: Zmiany pęcherzowe w pęcherzycy zwykłej występują zarówno na skórze, jak i na błonach śluzowych, najczęściej jamy ustnej. Rzadziej zmiany umiejscawiają się w obrębie spojówek, błony śluzowej gardła i przełyku, i na strunach głosowych. Pierwsze wykwity występują zazwyczaj na błonach śluzowych jamy ustnej i mają postać nadżerek utrzymujących się nawet kilka miesięcy. Są one bardzo bolesne, z charakterystyczną lokalizacją na skórze pozornie niezmienionej. W okresie aktywnym choroby występuje spełzanie naskórka, zwane objawem Nikolskiego. Przeciwciała w pęcherzycy zwykłej należą do klasy IgG (nazywane są również przeciwciałami typu pemphigus) i skierowane są przeciwko desmogleinie 3. Przeciwciała te łącząc się z antygenami powierzchniowymi keratynocytów doprowadzają do ich akantolizy. Przyczyna produkcji autoprzeciwciał nadal nie jest w pełni poznana.

Punkty: 0


148. Zaznacz stwierdzenie fałszywe. Jednym z leków stosowanych w leczeniu profilaktycznym migreny jest:
 • kwas walproinowy
 • topiramat
 • propranolol
 • gabapentyna
 • flunaryzyna

Uzasadnienie: Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych: • lekami pierwszego rzutu w leczeniu profilaktycznym migreny są beta-adrenolityki, takie jak: propranolol czy metoprolol, które dobrze przenikają do OUN, skuteczne są również blokery kanału wapniowego (flunaryzyna), a także kwas walproinowy i topiramat • do leków drugiego rzutu zaliczono amitryptylinę, naproksen, wyciąg z lepiężnika różowego

Punkty: 0


149. Dla drżenia spoczynkowego charakterystyczne jest:
 • nasilenie pod wpływem emocji
 • występowanie drżenia głowy
 • niska częstotliwość
 • ustępowanie pod wpływem alkoholu
 • nasilenie pod wpływem obciążenia

Uzasadnienie: Choroba Parkinsona, która charakteryzuje się występowaniem drżenia spoczynkowego, bardzo często mylona jest z drżeniem samoistnym. W drżeniu samoistnym występuje jednak obustronne, pozycyjne lub kinetyczne drżenie kończyn górnych, zaś drżenie spoczynkowe rozpoczyna się zwykle jednostronnie i w miarę trwania choroby Parkinsona utrzymuje się asymetria tego objawu. U znacznego odsetka chorych z drżeniem samoistnym stwierdza się rodzinne występowanie choroby lub dobrą reakcję na alkohol (w zespołach parkinsonowskich, a więc w drżeniu spoczynkowym zwykle nie obserwuje się takich reakcji). Drżenie spoczynkowe inaczej niż samoistne nasila się pod wpływem emocji oraz przy obciążaniu kończyn. Częstotliwość drżenia spoczynkowego jest zwykle niska, inaczej niż w drżeniu samoistnym, którego częstotliwość jest wysoka. W chorobie Parkinsona zwykle nie obserwuje się drżenia głowy, jest ono bardziej charakterystyczne dla drżenia samoistnego.

Punkty: 0


150. Spośród niżej wymienionych zaznacz ten czynnik, który z najmniejszym prawdopodobieństwem można by powiązać z prowokowaniem napadów migrenowych.
 • spożywanie czekolady
 • silny wiatr
 • niedobór snu
 • wysiłek fizyczny
 • gwałtowne zmiany pogody

Uzasadnienie: Napady migrenowe pojawiają bez uchwytnej przyczyny lub mogą zostać spowodowane przez różne czynniki prowokujące napad. Ich znajomość często ułatwia postawienie właściwego rozpoznania. Należą do nich: • stres i okres odprężenia po stresie • zmiany hormonalne • pokarm (czekolada, nabiał, kakao, alkohol, przyprawy, tłuste potrawy) • pozostawanie na czczo • niedobór snu lub zbyt długi sen • zmęczenie i wysiłek fizyczny • przyjmowane leki - m.in. nitrogliceryna, estrogeny, nifedypina, teofilina, kofeina, ranitydyna • gwałtowne zmiany pogody • kosmetyki (perfumy)

Punkty: 0


151. Lekiem przeciwhistaminowym II generacji jest:
 • astemizol
 • cyproheptadyna
 • difenhydramina
 • prometazyna
 • hydroksyzyna

Uzasadnienie: Astemizol należy do grupy leków przeciwhistaminowych II generacji. Lekami I generacji są natomiast: cyproheptadyna, difenhydramina, prometazyna i hydroksyzyna.

Punkty: 0


152. Przeciwwskazaniem do szczepienia przeciwko grypie nie jest:
 • wiek powyżej 65 lat
 • zespół Guillain-Barre w wywiadzie
 • ostry stan gorączkowy
 • uczulenie na aminoglikozydy
 • uczulenie na białko jaja kurzego

Uzasadnienie: Przeciwwskazania do szczepienia przeciw grypie: • występowanie ostrych chorób gorączkowych • zespół Guillain-Barré w wywiadzie • uczulenie na substancje zawarte w szczepionce • uczulenie na białko jaja kurzego • uczulenie na antybiotyki aminoglikozydowe • niepożądane odczyny poszczepienne

Punkty: 0


153. W toczniu indukowanym lekami stwierdza się:
 • przeciwciała przeciw RNP i przeciw dwuniciowemu DNA
 • przeciwciała przeciwhistonowe i przeciw jednoniciowemu DNA
 • przeciwciała przeciw Mi-2 i przeciw dwuniciowemu DNA
 • przeciwciała przeciw RNP i antyfosfolipidowe
 • przeciwciała A-ANCA

Uzasadnienie: W toczniu indukowanym lekami występują przeciwciała przeciwhistonowe i przeciw jednoniciowemu DNA.

Punkty: 0


154. Spośród niżej wymienionych zaznacz ten czynnik, który z najmniejszym prawdopodobieństwem można by powiązać z prowokowaniem napadów migrenowych:
 • stres
 • zbyt długi sen
 • zmęczenie
 • wygrzewanie się na słońcu
 • gwałtowne zmiany pogody

Uzasadnienie: Napady migrenowe pojawiają bez uchwytnej przyczyny lub mogą zostać spowodowane przez różne czynniki prowokujące napad. Ich znajomość często ułatwia postawienie właściwego rozpoznania. Należą do nich: • stres i okres odprężenia po stresie • zmiany hormonalne • pokarm (czekolada, nabiał, kakao, alkohol, przyprawy, tłuste potrawy) • pozostawanie na czczo • niedobór snu lub • zmęczenie i wysiłek fizyczny • przyjmowane leki - m.in. nitrogliceryna, estrogeny, nifedypina, teofilina, kofeina, ranitydyna • gwałtowne zmiany pogody • kosmetyki (perfumy)

Punkty: 0


155. Nieprawdą jest, że napięciowy ból głowy:
 • może być maską depresji endogennej
 • jest tępy i słabo nasilony
 • zawsze towarzyszą mu nudności i wymioty
 • może być obustronnie umiejscowiony
 • etiologia schorzenia pozostaje nieznana

Uzasadnienie: KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE RZADKICH, EPIZODYCZNYCH, NAPIĘCIOWYCH BÓLÓW GŁOWY wg KLASYFIKACJI INTERNATIONAL HEADACHE SOCIETY – IHS, 2004. A. Co najmniej 10 epizodów występujących rzadziej niż przez jeden dzień w miesiącu (przez mniej niż 12 dni w roku), spełniających kryteria B-D B. Ból głowy trwający od 30 minut do 7 dni C. Ból głowy ma co najmniej dwie z następujących cech: a) obustronne umiejscowienie b) uciskowy/ściskający charakter (nie zaś pulsujący) c) łagodne lub umiarkowane natężenie d) nie nasila się przy rutynowej aktywności fizycznej D. Ból ma obie cechy: a) brak nudności i wymiotów (może wystąpić osłabienie łaknienia) b) może towarzyszyć mu fotofobia lub fonofobia, lecz nie oba te objawy naraz E. Ból głowy nie jest przypisywany innemu zaburzeniu

Punkty: 0


156. Za wirusową etiologią anginy przemawia:
 • nagły silny ból gardła, wzmagający się przy przełykaniu
 • powiększone i bolesne węzły chłonne szyjne
 • wysypka oraz ból głowy i brzucha
 • zapalenie spojówek
 • biegunka

Uzasadnienie: W zakażeniu paciorkowcowym choroba zaczyna się nagłym, silnym bólem gardła, nasilającym się podczas połykania i promieniującym do uszu. Taki ból jest charakterystycznym objawem anginy, niezależnie od czynnika wywołującego. Jednak w zakażeniu spowodowanym przez bakterie jest on silniej wyrażony, a dodatkowo występuje wysoka gorączka, dreszcze. Powiększone i bolesne są również węzły chłonne szyjne. Wysypka, ból głowy i brzucha, nudności oraz biegunka mogą towarzyszyć paciorkowcowemu zakażeniu. Objawami towarzyszącymi zakażeniu wirusowemu są bóle mięśni i stawów, może także pojawić się katar, kaszel, chrypka, zapalenie spojówek oraz biegunka. Biegunka więc nie jest charakterystyczna, ponieważ może towarzyszyć anginie wirusowej jak i bakteryjnej.

Punkty: 0


157. Wskaż zdanie fałszywe:
 • sibutramina zwiększa produkcję serotoniny i noradrenaliny w mózgu powodując wzrost termogenezy
 • początkowa dawka sibutraminy wynosi 10 mg
 • działanie orlistatu polega na zmniejszeniu wchłaniania tłuszczu w jelicie
 • jeśli pacjent spożył posiłek beztłuszczowy powinien pominąć dawkę orlistatu
 • przy BMI >35 i współistnieniu innych obciążeń istnieją wskazania do leczenia chirurgicznego otyłości

Uzasadnienie: Sibutramina oraz jej metabolity hamują synaptyczny wychwyt zwrotny monoamin, a zwłaszcza serotoniny i noradrenaliny. Układ monoamin uczestniczy w centralnej regulacji przyjmowania pokarmów. Podawanie sibutraminy powoduje nasilenie poposiłkowego uczucia sytości w mechanizmie ośrodkowym. W badaniach wykazano ponadto, że objętość spożywanych posiłków znamiennie się zmniejsza, zwiększa się natomiast wydatkowanie energii wskutek pobudzenia termogenezy, zwłaszcza w brunatnej tkance tłuszczowej.

Punkty: 0


158. Zaznacz zdanie fałszywe dotyczące leków z grupy inhibitorów neuraminidazy:
 • zanamiwir jest dopuszczony do leczenia od 7 roku życia
 • oseltamiwir jest dopuszczony do leczenia od 1 roku życia
 • zanamiwir i oseltamiwir są aktywne względem wirusów grypy typu A i B
 • oseltamiwir nie jest aktywny względem wirusa grypy ptaków
 • leczenie oseltamiwirem stosuje się przez 5 dni

Uzasadnienie: Inhibitory neuraminidazy wirusa grypy to leki nowej generacji w leczeniu grypy. Należą do nich zanamivir, dopuszczony do leczenia od 7 roku życia i do profilaktyki od 5 roku życia oraz oseltamivir, dopuszczony do leczenia i profilaktyki od 1 roku życia. Oseltamiwir występuje w postaci zawiesiny dla dzieci i kapsułek dla dorosłych. Oba te leki, a więc zarówno zanamiwir jak i oseltamiwir, są aktywne wobec wirusów grypy typu A i typu B. Oseltamivir jest także aktywny wobec wirusa ptasiej grypy, zanamivir jest w ostatniej fazie badań klinicznych dotyczących aktywności w przypadku zakażenia tym wirusem.

Punkty: 0


159. W ocenie skuteczności leczenia najbardziej wiarygodne naukowo jest:
 • badanie obserwacyjne
 • seria przypadków
 • badanie kliniczno-kontrolne
 • badanie z randomizacją
 • metaanaliza wiarygodnych badań z randomizacją

Uzasadnienie: Najbardziej miarodajna jest metaanaliza wiarygodnych badań z randomizacją. Najmniej – opis lub seria przypadków.

Punkty: 0


160. Do objawów zwężenia środkowego piętra krtani nie należy:
 • bezgłos
 • świst krtaniowy wdechowy
 • świst krtaniowy wdechowo-wydechowy
 • niezmieniony głos
 • chrypka

Uzasadnienie: Przy zwężeniu na poziomie głośni, czyli w środkowym piętrze krtani może występować: świst krtaniowy o charakterze wdechowym lub wdechowo-wydechowym z jednoczesnym zaburzeniem głosu, często występuje chrypka lub bezgłos.

Punkty: 0


161. Wskaż zdanie fałszywe. Leki II stopnia schematu WHO:
 • to słabe opioidy
 • mogš być kojarzone z prostymi analgetykami
 • podobnie jak morfina mogš być stosowane w nieograniczonych dawkach
 • mogš być stosowane z karbamazepinš
 • mogš być łšczone z amitryptylinš

Uzasadnienie: Leki pierwszego i drugiego stopnia drabiny analgetycznej podawane sš do czasu, kiedy ich maksymalne dawki terapeutyczne przestajš być skuteczne. Leki trzeciego stopnia mogš być teoretycznie podawane w nieograniczonych dawkach.

Punkty: 0


162. Rozpoznanie stłuczenia mózgu można postawić na podstawie:
 • RTG czaszki
 • EEG
 • tomografii komputerowej
 • wywiadu
 • żadnej z powyższych metod

Uzasadnienie: Stłuczenie mózgu wiąże się ze zniszczeniem tkanki mózgowej w wyniku rozerwania i wynaczynienia krwi. Jest to najczęściej stwierdzane urazowe uszkodzenie mózgu w TK. Tomografia jest w tym przypadku badaniem absolutnie z wyboru. Stłuczenia kory powstają zwykle w wyniku bezpośredniego uderzenia lub odbicia mózgu o wyniosłości kostne czaszki.

Punkty: 0


163. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą techniki prowadzenia pośredniego masażu serca:
 • dłonie należy ułożyć pośrodku mostka poszkodowanego
 • głębokość uciśnięć mostka powinna wynosić 4-5 cm
 • częstość uciśnięć powinna wynosić 90-110/min
 • stosunek nacisku do relaksacji klatki piersiowej powinien wynosić 75:25%
 • stosunek ucisków mostka do wdechów wynosi 30:2

Uzasadnienie: W czasie trwania masażu serca, pacjent musi leżeć na równym, twardym podłożu. Ratownik klęka blisko przy chorym układając jedną dłoń w miejscu położonym pośrodku mostka. Dłoń ułożona jest równolegle do mostka i przylega do klatki piersiowej tylko nasadą. Drugą dłoń należy położyć na dłoni leżącej na klatce piersiowej. Ręce ratownika muszą być wyprostowane i zablokowane w stawach łokciowych. Następnie oburącz uciska się rytmicznie klatkę piersiową ratowanego. Głębokość uciśnięć powinna wynosić 4-5 cm, a częstość uciśnięć 90-110/min. Masaż powinien być prowadzony płynnie. Stosunek czasu nacisku do relaksacji powinien wynosić 50:50%. Skuteczny pośredni masaż serca zapewnia ok. 33% normalnego rzutu serca.

Punkty: 0


164. Wskaż stwierdzenie błędne. Zaburzeń termoregulacji można spodziewać się u osób:
 • w podeszłym wieku
 • przyjmujących leki antycholinergiczne
 • przyjmujących pochodne fenotiazyny
 • przyjmujących leki antyhistaminowe
 • przyjmujących statyny

Uzasadnienie: Zaburzeń termoregulacji możemy spodziewać się między innymi u osób starszych lub przyjmujących leki antycholinergiczne, pochodne fenotiazyny, β-adrenolityki, czy leki antyhistaminowe.

Punkty: 0


165. Tamponadę tylną zakłada się zwykle na:
 • 6-12h
 • 12-24h
 • 24-48h
 • 48-72h
 • powyżej 3 dni

Uzasadnienie: Tamponadę tylną zazwyczaj utrzymuje się 2-3 doby, osłonowo podaje się pacjentowi antybiotyk.

Punkty: 0


166. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące odmy prężnej:
 • jej objawem jest duszność
 • może spowodować zatrzymanie krążenia w mechanizmie czynności elektrycznej serca bez tętna
 • w badaniu przedmiotowym stwierdza się po stronie odmy ściszenie szmeru pęcherzykowego
 • odbarczenie odmy polega na nakłuciu 5 przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej środkowej
 • wszystkie odpowiedzi są fałszywe

Uzasadnienie: Odmę prężną zawsze trzeba podejrzewać, gdy jest ściszony lub zniesiony szmer pęcherzykowy. Odbarczenia odmy dokonuje się w drugim międzyżebrzu w linii środkowoobojczykowej po stronie ściszenia szmeru pęcherzykowego lub, jeśli to konieczne, obustronnie. Przed odbarczeniem odmy po stronie lewej u pacjentów zaintubowanych dotchawiczo zawsze należy sprawdzić położenie rurki intubacyjnej. Nie jest błędem odbarczenie odmy, gdy jej nie ma.

Punkty: 0


167. U pacjenta z wytrzeszczem gałki ocznej z ostrym zapaleniem zatok najmniej prawdopodobnym powikłaniem jest:
 • obrzęk zapalny powiek
 • ropień podokostnowy
 • ropień oczodołu
 • ropień podtwardówkowy
 • zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej

Uzasadnienie: Wytrzeszcz gałki ocznej w przebiegu ostrego zapalenia zatok występuje w przypadku powikłań oczodołowych. Powikłania oczodołowe: to obrzęk zapalny powiek, zapalenie tkanek miękkich oczodołu, ropień podokostnowy oczodołu oraz ropień oczodołu. Obrzęk zapalny powiek stanowi nawet do 97% powikłań oczodołowych. Występuje najczęściej u dzieci. Nie występują zaburzenia ostrości widzenia. Nie ma również zaburzonej czynności mięśni okoruchowych. Zapalenie tkanek miękkich oczodołu charakteryzuje się wytrzeszczem gałki ocznej, przekrwieniem i obrzękiem spojówek. Przy tym powikłaniu pojawiają się zaburzenia ruchomości gałki ocznej. Ropień podokostnowy oczodołu najczęściej rozwija się pomiędzy blaszką oczodołową kości sitowej a okostną oczodołu. Gałka oczna zostaje przemieszczona ku przodowi i do boku. Ruchomość gałki ocznej jest ograniczona, zwłaszcza ruch przyśrodkowy. Może wystąpić upośledzenie ostrości widzenia. Ropień oczodołu powstaje w wyniku przerwania ciągłości okostnej oczodołu. Występuje wtedy wytrzeszcz gałki ocznej i jej unieruchomienie, a także opadnięcie powieki, duży obrzęk i przekrwienie powiek i spojówek. To powikłanie oczodołowe często kończy się ślepotą oka. Ropień podtwardówkowy natomiast rozwija się pomiędzy oponą twardą a pajęczynówką. Charakteryzują go wysoka temperatura, bóle głowy, ciężki stan ogólny. Występują objawy oponowe i ogniskowe, objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, zaburzenia świadomości, w tym śpiączka.

Punkty: 0


168. Typ omdlenia występujący najczęściej u dzieci i młodzieży to:
 • odruchowa hipotonia ortostatyczna
 • podrażnienie łuku odruchowego z nerwu błędnego
 • zmiany w składzie krwi, takie jak niedocukrzenie
 • jatrogenna ortostatyczna hipotensja
 • niedotlenienie

Uzasadnienie: Typ omdlenia występujący najczęściej u dzieci i młodzieży to podrażnienie łuku odruchowego z nerwu błędnego do tworu siatkowatego pnia mózgu. Zalicza się on do przyczyn pierwotnie nerwowych omdleń. Zwykle pojawia się w określonych sytuacjach np. na widok krwi, w bólu, przy długotrwałym przebywaniu w pozycji stojącej, w sytuacjach stresowych oraz w ciąży.

Punkty: 0


169. Pimekrolimus
 • w Polsce jest dopuszczony do stosowania u dzieci od 6 m.ż.
 • jest mniej lipofilny niż takrolimus
 • zalecany do stosowania w łagodnym i umiarkowanym AZS
 • jest dostępny w postaci 1% żelu
 • ma właściwości przeciwbakteryjne

Uzasadnienie: Pimekrolimus dostępny jest w postaci 1% kremu do leczenia atopowego zapalenia skóry zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. W Polsce lek ten dopuszczony jest do stosowania od drugiego roku życia, chociaż w wielu krajach może być stosowany, gdy dziecko ukończy trzeci miesiąc życia. Preparat ten przeznaczono do leczenia zmian o małym i średnim nasileniu. Pimekrolimus cechuje się większą lipofilnością niż takrolimus. Lek charakteryzuje się silnym działaniem przeciwzapalnym.

Punkty: 0


170. Przezskórny fentanyl nie jest zalecany w przypadku chorych z przewlekłym bólem, u których wystepuje(ą):
 • choroba wrzodowa żołądka
 • zaparcia
 • niedrożność przewodu pokarmowego
 • gorączka
 • nietolerancja morfiny

Uzasadnienie: Przezskórne podawanie leku jest szczególnie zalecane u chorych z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, niedrożnością przewodu pokarmowego i w przypadku występowania nietolerancji morfiny. Plastry nie działają jednak u gorączkujących i pocących się chorych ponieważ warstewka potu przeszkadza w pasażu leku z plastra do skóry.

Punkty: 0


171. W przebiegu omdlenia zwykle dochodzi do wystąpienia:
 • zaburzeń świadomości
 • drgawek tonicznych
 • wyprężenia ciała
 • długiego snu ponapadowego
 • oddania moczu

Uzasadnienie: W przebiegu omdlenia zwykle nie dochodzi do wystąpienia drgawek tonicznych, wyprężenia ciała, długiego snu ponapadowego oraz oddania moczu. Są to objawy charakterystyczne dla napadu padaczkowego. W przebiegu omdlenia może dochodzić do zaburzeń świadomości.

Punkty: 0


172. Który z poniższych koanalgetyków nie wpływa bezpośrednio na ból neuropatyczny:
 • amitryptylina
 • kwas walproinowy
 • klonazepam
 • klodronian
 • lidokaina

Uzasadnienie: Klodronian jest przedstawicielem bisfosfonianów. Leki z tej grupy zapewniają analgezję w leczeniu bólów kostnych, zwłaszcza w przypadku licznych ognisk osteolizy i przy współistniejącej hiperkalcemii. Pozostałe leki stosowane są w leczeniu bólów neuropatycznych.

Punkty: 0


173. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą podawania amiodaronu osobie dorosłej:
 • pierwszą dawkę podaje się po trzeciej defibrylacji
 • podaje się w przypadku migotania komór
 • podaje się w przypadku częstoskurczu komorowego bez tętna
 • dawka początkowa wynosi 300 mg
 • rozcieńcza się go w roztworze chlorku sodu

Uzasadnienie: Po trzeciej defibrylacji podaje się 300 mg amiodaronu w 20 ml 5% glukozy. Po podaniu leku sztuczne oddychanie i masaż pośredni serca należy prowadzić przez dwie minuty, a następnie, jeśli są do tego wskazania wykonać kolejny cykl defibrylacji.

Punkty: 0


174. Wybierz stwierdzenie prawdziwe dotyczące hipotermii:
 • temperatura głęboka ciała poniżej 36 stopni C
 • metodą z wyboru w przypadku NZK i hipotermii jest zastosowanie krążenia pozaustrojowego w celu ogrzania pacjenta
 • należy zastosować adrenalinę gdy temperatura ciała < 30 stopni C
 • nie należy stosować płukania jam ciała płynami o temperaturze 36 stopni C
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa

Uzasadnienie: Hipotermię rozpoznajemy, gdy temperatura głęboka ciała spadnie poniżej 35 stopni C. Dzielimy ją na – łagodną (35-32 stopni C), umiarkowaną (32-30 stopni C) i ciężką (poniżej 30 stopni C). Techniki ogrzewania możemy podzielić na bierne zewnętrzne i czynne zewnętrzne oraz wewnętrzne. Techniki bierne są skuteczne w przypadku przytomnego pacjenta z łagodną hipotermią. Wśród czynnych technik ogrzewania pacjenta możemy wyróżnić m.in. stosowanie ogrzanego powietrza podczas wentylacji mechanicznej oraz podawanie ciepłych płynów zarówno dojelitowo, jak i dożylnie. A także – zastosowanie ciepłej, wilgotnej mieszaniny oddechowej, płukanie żołądka, jamy otrzewnej, jamy opłucnej lub pęcherza moczowego płynami o temperaturze 40 stopni C. Metodą z wyboru w przypadku NZK i hipotermii jest zastosowanie krążenia pozaustrojowego w celu ogrzania pacjenta.

Punkty: 0


175. Każdy chory z rozpoznaniem wstrząśnienia mózgu w pierwszej kolejności musi mieć wykonane:
 • TK mózgu z kontrastem
 • TK mózgu bez kontrastu
 • MRI mózgu z kontrastem
 • RTG czaszki
 • badanie EEG

Uzasadnienie: Pacjent z tym rozpoznaniem wstrząśnienia mózgu ma wskazanie do konsultacji chirurgicznej lub lepiej neurochirurgicznej oraz powinien mieć wykonane badania: • RTG czaszki w projekcjach AP, bok i celowane na otwór wielki • RTG odcinka szyjnego kręgosłupa od C1 do C7 W przypadku braku zmian pourazowych w w/w badaniach nie ma konieczności wykonywania badania tomografii komputerowej.

Punkty: 0


176. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące skali Morrowa.
 • dotyczy oceny punktowej ryzyka zgonu u pacjentów z dławicą piersiową z uniesieniem odcinka ST
 • zawiera dane z wywiadu, badania klinicznego oraz dane zebrane przy przyjęciu
 • uwzględnia obniżone rozkurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 50 mmHg
 • uwzględnia stopień wydolności serca w klasie od II do IV według Killipa-Kimballa
 • uwzględnia masę ciała niższą niż 67 kg

Uzasadnienie: Skala Morrowa dotyczy oceny punktowej ryzyka zgonu u pacjentów z dławicą piersiową z uniesieniem odcinka ST. Jest to skala 8-czynnikowa, w której maksymalnie można przyznać pacjentowi 14 punktów. Zawiera dane z wywiadu, badania klinicznego oraz dane zebrane przy przyjęciu. Do czynników branych pod uwagę przy stosowaniu tej skali zalicza się po pierwsze: wiek pacjenta przy czym pacjenci w wieku 75 lat lub starsi otrzymują w tej skali aż 3 punkty, a chorzy w wieku 64 do 74 lat – 2 punkty. Po drugie uwzględnia ona obecność cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej. Po trzecie, pod uwagę bierze się również, stwierdzane w badaniu klinicznym, obniżone skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 100 mmHg, czynność serca przy przyjęciu wynoszącą powyżej 100/min, stopień wydolności serca w klasie od II do IV według Killipa-Kimballa oraz masę ciała niższą niż 67 kg. Dodatkowe punkty pacjent może uzyskać, jeśli przy przyjęciu stwierdza się u niego zawał ściany przedniej lub blok lewej odnogi pęczka Hisa a także, jeśli czas od początku objawów do podjęcia leczenia wynosił więcej niż 4 godziny.

Punkty: 0


177. U pacjentów z silnym bólem nowotworowym, którzy wcześniej nie przyjmowali opioidów zaleca się podanie morfiny w dawce wstępnej:
 • 5 mg co 4h
 • 10 mg co 4h
 • 15 mg co 4h
 • 1,5 mg co 4h
 • 0,5 mg co 4h

Uzasadnienie: Dawka morfiny jest ustalana indywidualnie dla każdego chorego. Przyjmuje się, że dawka właściwa to taka, która powoduje zniesienie bólu na 4 godziny, w przypadku preparatów o natychmiastowym działaniu, a w przypadku postaci o przedłużonym działaniu na 12 godzin. Leczenie najlepiej rozpocząć od postaci o natychmiastowym działaniu. Pacjentom, którzy wcześniej nie przyjmowali opioidów zaleca się dawkę początkową wynoszącą 5 mg co 4 godziny, a pacjentom, którzy wcześniej przyjmowali opioidy 10 mg co 4 godziny. U chorych bardzo osłabionych można rozpoczynać leczenie od podania tabletek 10 miligramowych co 12 godzin. Efekt analgetyczny ocenia się po dobie.

Punkty: 0


178. Anafilaksja:
 • ciężką anafilaksję zawsze poprzedzają objawy łagodne
 • w leczeniu anafilaksji zawsze skuteczna jest adrenalina
 • to natychmiastowa reakcja nadwrażliwości na powtórny kontakt z czynnikiem, który uprzednio był dobrze tolerowany
 • łagodne reakcje same ustępują i nie dają progresji anafilaksji
 • najważniejszymi lekami są sterydy i leki przeciwhistaminowe

Uzasadnienie: W 2001 r. grupa ekspertów Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej zaproponowała nową definicję anafilaksji, jako ciężkiej, zagrażającej życiu, systemowej lub uogólnionej, natychmiastowej reakcji nadwrażliwości na powtórny kontakt z czynnikiem, który uprzednio był dobrze tolerowany.

Punkty: 0