SZUKAJ
»
 
Zapraszamy do serwisu medVOD w portalu podyplomie.pl. Wszystkie materiały z serwisu LekarskaTV są tam dostępne bezpłatnie
Zestaw LEP: Zestaw losowy LEP (2010-12-09 17:55:30)

Rozwiązano: 2011-04-11 13:37:01

Twój wynik: 0/200 (0 %)


1. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące migotania przedsionków:
 • charakterystyczna jest całowita niemiarowość zespołów QRS
 • brak załamków P
 • zespoły QRS są zwykle poszerzone
 • odstępy R-R są zmienne
 • fala migotania widoczna jest najwyrażniej w odprowadzeniu V1

Uzasadnienie: W migotaniu przedsionków charakterystyczna jest całkowita niemiarowość zespołów QRS, odstępy R-R są zmienne, nie ma załamków P, zespoły QRS są zazwyczaj wąskie, prawidłowe (występujące pojedynczo lub salwami szerokie zepoły QRS mogą być następstwem zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego). Fala migotania jest najwyraźniej widoczna w odprowadzeniu V1.

Punkty: 0


2. W nowotworach z pierwotnych komórek rozrodczych nie oznacza się:
 • AFP
 • CEA
 • CA125
 • beta-hCG
 • gonadotropiny kosmówkowej

Uzasadnienie: Guzy mózgu: marker biochemiczny - AFP, hCG , miejsce oznaczenia - płyn mózgowo-rdzeniowy Guzy wątroby: marker biochemiczny - AFP, miejsce oznaczania - surowica krwi Nowotwory z pierwotnych komórek rozrodczych: marker biochemiczny - AFP, hCG i CEA, miejsce oznaczania - surowica krwi

Punkty: 0


3. Ostra niewydolność nerek w przebiegu rabdomiolizy występuje u:
 • 5 – 10% pacjentów
 • 10 – 40% pacjentów
 • 40 – 70% pacjentów
 • 100% pacjentów
 • ostra niewydolność nerek w ogóle nie występuje w przebiegu rabdomiolizy

Uzasadnienie: Ostra niewydolność nerek jest najczęstszym powikłaniem rabdomiolizy występującym u 10-40% chorych z uszkodzeniem mięśni. Mechanizm ostrej niewydolności nerek w przebiegu rabdomiolizy nie jest znany. Bierze się pod uwagę zablokowanie cewek nerkowych związane z wytrącaniem się w nich mioglobiny, martwicę cewek nerkowych i skurcz naczyń w korze nerki.

Punkty: 0


4. Które z kryteriów nie musi być spełnione, żeby zadecydować o rozpoczęciu insulinoterapii:
 • poziom HbA1c > 7%
 • kilkukrotne potwierdzenie hiperglikemii
 • stwierdzenie glukozy w moczu
 • wtórna nieskuteczność doustnych leków hipoglikemizujących
 • wykluczenie potencjalnie usuwalnych przyczyn hiperglikemii

Uzasadnienie: Kryteria rozpoczęcia leczenia insuliną ustalone przez PTD w 2007 roku obejmują: poziom HbA1c > 7% oraz kilkukrotne potwierdzenie hiperglikemii i wykluczenie potencjalnie usuwalnych przyczyn niestabilności. Wskazaniem do rozpoczęcia insulinoterapii jest rozpoznanie wtórnej nieskuteczności leków doustnych.

Punkty: 0


5. Najczęstszą zmianą oczną w sarkoidozie jest:
 • zapalenie błony naczyniowej;
 • zaćma;
 • jaskra;
 • zapalenie suche spojówek;
 • zapalenie brzegu powiek.

Uzasadnienie: Zajęcie narządu wzroku należy do najczęstszych lokalizacji, ale dane epidemiologiczne są bardzo zróżnicowane – rozbieżność wyników jest spowodowana czynnikami rasowymi i geograficznymi. Zmiany oczne szczególnie często występują u Japończyków a kilkukrotnie rzadziej u Europejczyków. Szacuje się, że zmiany struktur oka mogą dotyczyć 15-50% chorych na sarkoidozę. Należy jednak pamiętać, że mogą też być one jedynym objawem sarkoidozy. Najczęściej dochodzi do zapalenia błony naczyniowej, ale zajęte mogą być wszystkie struktury oka.

Punkty: 0


6. Cechą charakterystyczną rytmu pochodzenia zatokowego nie jest:
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu I
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu II
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu aVR
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu aVF
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu V6

Uzasadnienie: Cechy rytmu pochodzenia zatokowego to: • Dodatni załamek P w I, II, aVF, V2-V6 • Ujemny załamek P w aVR • W odprowadzeniu aVL załamek P może byc płaski, ujemny lub dodatni

Punkty: 0


7. Wskaż twierdzenie prawdziwe.
 • Najwyższy odsetek powikłań zatorowych stwierdzano wśród osób z tak zwanym „niezastawkowym” migotaniem przedsionków.
 • Roczne ryzyko poważnych krwawień u osób leczonych acenokumarolem jest wyższe niż ryzyko udaru niedokrwiennego u osób z „niezastawkowym” migotaniem przedsionków.
 • U pacjentów z migotanie przedsionków współistniejącym z reumatyczną stenozą mitralną ryzyko udaru niedokrwiennego wynosi rocznie średnio 5%.
 • „Samotne”migotania przedsionków występuje wśród ludzi poniżej 60. roku życia, nie obciążonych innymi chorobami układu krążenia lub płuc, ani cukrzycą.
 • Kwalifikację do leczenia przeciwkrzepliwego przeprowadza się odmiennie u chorych z napadowym i utrwalonym migotaniem przedsionków.

Uzasadnienie: Najniższy odsetek powikłań zatorowych stwierdzano w przypadku występowania „samotnego” migotania przedsionków, określanego także jako „izolowane” migotanie przedsionków lub „niezastawkowe”. Ten typ arytmii występuje wśród ludzi poniżej 60. roku życia, nie obciążonych innymi chorobami układu krążenia lub płuc, ani cukrzycą. Odsetek powikłań zatorowych wśród osób z tak zwanym „zastawkowym” migotaniem przedsionków przekracza 10% rocznie. Ten termin dotyczy migotania przedsionków współistniejącego z reumatyczną stenozą mitralną lub ze wszczepioną sztuczną zastawką serca. U pacjentów z „niezastawkowym” migotaniem przedsionków roczna zapadalność na udar niedokrwiennym mózgu wynosi średnio 5%. Jeżeli oprócz jawnych klinicznie udarów mózgu weźmiemy pod uwagę również nieme klinicznie udary oraz napady przemijającego niedokrwienia mózgu, to liczba ta wzrośnie do 7% rocznie. Jest to więc znacznie więcej niż wynosi roczne ryzyko poważnych krwawień u osób leczonych acenokumarolem, które ocenia się przeciętnie na 2% rocznie. Kwalifikację do leczenia przeciwkrzepliwego przeprowadza się w taki sam sposób u chorych z napadowym, jak i utrwalonym migotaniem przedsionków.

Punkty: 0


8. Do parametrów skali Ransona ocenianych przy przyjęciu należą wszystkie oprócz:
 • leukocytozy
 • aktywności transaminazy asparaginianowej
 • poziomu glukozy
 • stężenia azotu mocznikowego
 • aktywności LDH

Uzasadnienie: Skala Ransona obejmuje 11 parametrów. Wiek, leukocytoza, aktywność LDH, AspAT i glikemia oceniane są przy przyjęciu. Natomiast stężenie azotu mocznikowego, hematokryt, stężenie wapnia, PaO2, niedobór zasad i niedobór płynów oceniane są po upływie 48 h.

Punkty: 0


9. Do kryteriów zespołu metabolicznego nie należy:
 • glikemia na czczo ponad 110 mg/dl
 • ciśnienie tętnicze krwi powyżej 135/85 mmHg
 • stężenie triglicerydów większe niż 180 mg/dl
 • stężenie cholesterolu HDL poniżej 40 mg/dl dla mężczyzn lub 50 mg/dl dla kobiet
 • obwód talii powyżej 94 cm u mężczyzn lub 80 cm u kobiet

Uzasadnienie: Do rozpoznania zespołu metabolicznego wystarczą trzy z pięciu następujących kryteriów: obwód talii powyżej 94 cm u mężczyzn lub 80 cm u kobiet, ciśnienie tętnicze krwi powyżej 130/85 mmHg, glikemia na czczo ponad 110 mg/dl, stężenie triglicerydów większe niż 150 mg/dl oraz cholesterolu HDL poniżej 40 mg/dl dla mężczyzn lub 50 mg/dl dla kobiet.

Punkty: 0


10. U osoby szczepionej przeciwko WZW typu B z poziomem przeciwciał anty-HBs wynoszącym 8 j.m/ml po ekspozycji na krew osoby zakażonej HBV należy postąpić w następujący sposób:
 • wystarczy podać jedną dawkę swoistej immunoglobuliny anty-HBV
 • wystarczy przemyć i zdezynfekować ranę, gdyż ryzyko zakażenia jest bardzo niskie
 • wystarczy podać pierwszą dawkę szczepionki przeciwko HBV
 • należy przemyć i zdezynfekować ranę, podać swoistą immunoglobulinę anty-HBV i rozpocząć cykl szczepień
 • należy rozpocząć leczenie interferonem alfa

Uzasadnienie: Potwierdzenie odpowiedzi na szczepienie w postaci obecności miana przeciwciał anty-HBs wynoszącego kilkaset j.m./l bezpośrednio po jego przeprowadzeniu oznacza efektywne uodparnianie bez konieczności powtarzania w przyszłości szczepień. Brak takiej informacji, z poziomem anty HBs poniżej 10 j.m./l w przypadku ekspozycji wymaga przeprowadzenia szczepienia oraz podania immunoglobuliny.

Punkty: 0


11. Najczęstszą przyczyną schyłkowej niewydolności nerek jest/są:
 • Cukrzyca
 • Błoniaste zapalenie nerek
 • Miażdżyca tętnic nerkowych
 • Zakażenia układu moczowego
 • Dysplazja tętnic nerkowych

Uzasadnienie: Cukrzyca jest obecnie najczęstszą przyczyną niewydolności nerek u pacjentów dializowanych. Udowodniono, że skrupulatna kontrola glikemii i utrzymanie poziomu hemoglobiny glikozylowanej poniżej 7% zmniejsza ryzyko wystąpienia mikroalbuminurii, wg niektórych doniesień z piśmiennictwa aż o ok. 35%, zarówno w cukrzycy typu 1, jak i typu 2.

Punkty: 0


12. Lekami pierwszego rzutu w leczeniu gruźlicy są:
 • rifmpicyna, izoniazyd,
 • etambutol, etionamid
 • streptomycyna, cykloseryna
 • ofloksacyna, ceftriakson
 • pyrazynamid, amikacyna

Uzasadnienie: Do leków bakteriobójczych pierwszego rzutu należą rifmpicyna, izoniazyd, pyrazynamid, etambutol oraz streptomycyna. Do leków drugiego rzutu należą słabsze leki bakteriostatyczne m.in. amikacyna, kapreomycyna, etionamid, cykloseryna i ofloksacyna.

Punkty: 0


13. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące postępowania w mukowiscydozie:
 • dieta powinna pokrywać około 130-150% zapotrzebowania zdrowych rówieśników
 • niemowlęta powinny być jak najdłużej karmione piersią
 • nie należy dodawać preparatów trzustkowych w postaci mikrogranulek zawartych w kapsułce
 • należy ograniczyć podaż chlorku sodu
 • należy podawać witaminy A, D, E i K oraz witaminę B6

Uzasadnienie: W mukowiscydozie niezbędne jest uzupełnienie diety o dodatkową podaż chlorku sodu.

Punkty: 0


14. Cecha charakterystyczna bloku lewej odnogi pęczka Hissa, wspólna dla odprowadzeń: I, aVL i V5-V6 to:
 • nadmiernie wysoki załamek R
 • brak załamka Q
 • zawęźlenie na ramieniu wstępującym R
 • poszerzenie zespołu ORS > 0,21 sekundy
 • wydłużenie odstępu PQ

Uzasadnienie: We wszystkich wymienionych odprowadzeniach występuje brak załamka Q.

Punkty: 0


15. Lepsza jakość obrazu i rekonstrukcji w aparatach wielorzędowych jest związana z wszystkimi poniższymi, poza:
 • zmniejszeniem ilości artefaktów
 • możliwością wykonania rekonstrukcji wtórnych
 • redukcją dawki promieniowania
 • pozyskiwaniem jak najcieńszych przekrojów
 • skróceniem konieczności wstrzymania bezdechu przez pacjenta

Uzasadnienie: Kluczowe czynniki pozwalające tomografom wielorzędowym na zapewnienie wyższej wartości diagnostycznej to: • skrócony czas badania, • zmniejszenie ilości artefaktów, • wprowadzenie badań naczyniowych i udoskonalenie kontrastowych • rekonstrukcje wtórne, • możliwość skanowania większego obszaru ciała podczas badania na jednym wstrzymaniu oddechu.

Punkty: 0


16. Najbardziej charakterystyczne nieprawidłowości zapisu EKG dla arytmogennej kardiomiopatii prawej komory to:
 • QRS w V1-V3, III >110 ms w stosunku do czasu QRS w V4-V6 i I
 • skrócenie okresu depolaryzacji w obrębie lewej komory
 • blok lewej odnogi pęczka Hisa
 • fala delta na ramieniu wstępującym QRS
 • obniżenie odcinka PQ

Uzasadnienie: Najważniejszą grupą kryteriów diagnostycznych są kryteria elektrokardiograficzne. Najbardziej charakterystyczne jest wydłużenie okresu depolaryzacji w obrębie prawej komory wyrażające się wydłużeniem czasu trwania zespołu QRS w odprowadzeniach V1-V3 i III ponad 110ms i w stosunku do czasu QRS w odprowadzeniach V4-V6 i I (wartość diagnostyczna 84% czułości i 100% swoistości - kryterium większe).

Punkty: 0


17. Przeciwwskazaniem do wykonania badania spirometrycznego nie jest:
 • rozpoznany tętniak
 • opatrunek gipsowy klatki piersiowej
 • odma opłucnowa
 • astma
 • brak możliwości współpracy

Uzasadnienie: Względnymi przeciwwskazaniami do badania spirometrycznego są: ból w obrębie klatki piersiowej, ból brzucha, brak możliwości współpracy z powodu wieku lub stanu psychicznego dziecka, warunki ograniczające ruchomość klatki piersiowej takie jak opatrunek gipsowy lub gorset na klatce piersiowej, obecność rurki tracheostomijnej, choroba zakaźna lub intensywny, uporczywy kaszel. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do badania spirometrycznego są odma opłucnowa i rozpoznany tętniak.

Punkty: 0


18. Do stanów przedrakowych żołądka należy/-ą:
 • polip gruczolakowaty żołądka
 • wrzód żołądka
 • nieżyt zanikowy w przebiegu niedokrwistości złośliwej
 • stan po częściowej resekcji żołądka
 • wszystkie wymienione

Uzasadnienie: Wsród stanów i zmian przedrakowych zagrażających powstaniem raka żołądka wymienia się: • polipy gruczolakowate żołądka, • nieżyt zanikowy błony śluzowej żołądka, • nieżyt zanikowy błony śluzowej w przebiegu niedokrwistości złośliwej, • metaplazja jelitowa, • ogniska dysplazji błony śluzowej żołądka, • przewlekły wrzód żołądka, • stan po uprzedniej częściowej resekcji żołądka.

Punkty: 0


19. Za dodatni wynik próby rozkurczowej przyjmuje się:
 • wzrost wartości FEV1, VC lub FVC o nie mniej niż 100 ml i 18% wartości należnej
 • spadek wartości FEV1, VC lub FVC o nie mniej niż 200 ml i 12% wartości należnej
 • wzrost wartości FEV1, VC lub FVC o nie mniej niż 200 ml i 20% wartości należnej
 • wzrost wartości FEV1, VC lub FVC o nie mniej niż 200 ml i 12% wartości należnej
 • spadek wartości FEV1, VC lub FVC o nie mniej niż 150 ml i 15% wartości należnej

Uzasadnienie: Próbę rozkurczową wykonuje się w celu zróżnicowania pomiędzy astmą a POChP. Astmę oskrzelową charakteryzuje odwracalność obturacji podczas gdy w POChP odwracalność obturacji jest niecałkowita lub nie stwierdza się jej w ogóle

Punkty: 0


20. Chemioterapia BEP z reguły prowadzi do wyleczenia chorych na nienasieniaka jądra w pierwszym stopniu zaawansowania:
 • w 95% przypadków
 • w 75% przypadków
 • w 55% przypadków
 • w 45% przypadków
 • w 35% przypadków

Uzasadnienie: "U około 30 % chorych na nienasianiaka w I stopniu zaawansowania badanie mikroskopowe usuniętych węzłów chłonnych przestrzeni zaotrzewnowej ujawni mikroprzerzuty. Ryzyko nawrotu nowotworu w przestrzeni zaotrzewnowej po prawidłowo wykonanej RPLND w modyfikacji oszczędzającej nerwy jest bardzo niskie (poniżej 2%), podobnie jak ryzyko zaburzeń ejakulacji."

Punkty: 0


21. Do powikłań kontrapulsacji wewnątrzaortalnej należą:
 • posocznica
 • hemoliza
 • obwodowa neuropatia
 • pęknięcie balonu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Uzasadnienie: Do powikłań kontrapulsacji wewnąrzaortalnej należą: • niedokrwienie kończyny dolnej (znacznie rzadziej trzewi lub rdzenia kręgowego) • uszkodzenie ściany naczynia • poważne krwawienie • sepsa, hemoliza • małopłytkowość • obwodowa neuropatia • pęknięcie balonu

Punkty: 0


22. Do kryteriów powikłań narządowych w przebiegu ostrego zapalenia trzustki należą wszystkie poza:
 • ciśnieniem skurczowym < 90 mmHg
 • stężeniem kreatyniny w surowicy > 2 mg/dl
 • poziomem wapnia > 2,8 mmol/l
 • ilością punktów równą lub większą od 3 w skali Ranson i i > 8 w skali APACHE-II
 • liczbą płytek krwi < 100 000/mm3

Uzasadnienie: Zaburzenia czynności narządów w przebiegu ozt występują najczęściej pod postacią ARDS, ostrej niewydolności nerek, hipotensji i DIC, prowadzącego do małopłytkowości. Dodatkowym kryterium powikłań narządowych jest ilość punktów równą lub większą od 3 w skali Ranson i i > 8 w skali APACHE-II. Hipokalcemia natomiast stanowi jeden z parametrów rokowniczych przebiegu choroby.

Punkty: 0


23. Wysypka w przebiegu ostrej choroby retrowirusowej - wybierz prawdziwe:
 • jest zwiewna, podobna do wysypki w różyczce
 • nie dotyczy twarzy
 • towarzyszy jej nasilony świąd
 • ustępuje po 3 dniach, co powoduje trudności diagnostyczne w różnicowaniu jej z "trzydniówką"
 • w przeciwieństwie do mononukleozy jej wystąpienie nie ma związku z antybiotykoterapią

Uzasadnienie: Bardzo charakterystyczne jest wystąpienie wysypki plamisto-grudkowej, zlokalizowanej najczęściej na twarzy i tułowiu, która pojawia się u 50 do 70% pacjentów. W przeciwieństwie do infekcji EBV jej pojawienie się nie będzie miało związku z wcześniejszą antybiotykoterapią. Wysypka przebiega bez świądu, nie pozostawia blizn, zwykle znika po 2-3 tygodniach.

Punkty: 0


24. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące osteoporozy w chorobach reumatycznych:
 • osteoporoza jest głównie wynikiem działania mediatorów przewlekłego stanu zapalnego na tkankę kostną
 • w ocenie posługujemy się tymi samymi kryteriami co w osteoporozie pomenopauzalnej
 • najczęściej występuje w przebiegu rzs i zzsk
 • osteoporoza miejscowa, okołostawowa jest jednym z najwcześniejszych objawów radiologicznych rzs
 • u ok. 50% chorych na rzs pojawia się osteopenia lub osteoporoza w osiowej części szkieletu

Uzasadnienie: Nie wiadomo, czy w ocenie osteoporoz wtórnych np. w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, czy zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, można posługiwać się takimi samymi kryteriami jak w osteoporozie pomenopauzalnej i czy istotnie wartość wskaźnika T-score poniżej –2,5 SD może decydować o rozpoznaniu. Uważa się też, że szczególne znaczenie ma w takich przypadkach obniżenie wskaźnika Z-score. Jednakże w osteoporozie o podjęciu leczenia decyduje obliczenie 10-letniego ryzyka złamania.

Punkty: 0


25. Jednym ze spirometrycznych kryteriów rozpoznania POChP jest spadek FEV1 po podaniu bronchodilatatora:
 • poniżej 80% wartości należnej
 • poniżej 90% wartości należnej
 • poniżej 85% wartości należnej
 • po podaniu bronchodilatatora w POChP FEV1 nie ulega zmianie
 • poniżej 95%

Uzasadnienie: POChP rozpoznaje się, jeżeli FEV1 zmierzone po zastosowaniu bronchodilatatora jest niższe od 80% wartości należnej normy a stosunek FEV1/FVC jest niższy od 0,7 (70%). U osób palących papierosy, u których FEV1 jest w normie, lecz wskaźnik FEV1/FVC jest niższy od 0,7 (70%), POChP jest na początkowym etapie rozwoju (wczesna postać choroby).

Punkty: 0


26. Prawidłowa gęstość względna moczu u osób powyżej 60 r.ż. wynosi:
 • 1,015-1,020
 • > 1,021
 • 1,013 – 1,018
 • < 1,020
 • jest zależna od GFR

Uzasadnienie: Prawidłowa gęstość względna wynosi 1,023 – 1,035 u osób poniżej 60 roku życia, natomiast u osób starszych ponad 1.021.

Punkty: 0


27. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zaburzeń metabolicznych w kacheksji
 • charakterystyczna jest insulinooporność
 • charakterystyczne jest zmniejszone wytwarzanie białek w wątrobie
 • charakterystyczna jest nasilona lipoliza przez czynniki wytwarzane przez guz
 • charakterystyczny jest zwiększony metabolizm białek mięśni przez czynniki wytwarzane przez guz
 • charakterystyczna jest zmniejszona lipogeneza

Uzasadnienie: Zaburzenia metaboliczne występujące w zespole wyniszczenia obejmują zaburzenia metabolizmu węglowodanów, białek i tłuszczów. Zaburzenia metabolizmu węglowodanów: • nasilenie beztlenowego toru przemian • zwiększenie glukoneogenezy z aminokwasów i mleczanów • zwiększony metabolizm glukozy • oporność na insulinę • hipoglikemia wywołana przez insulinopodobny czynnik wzrostu Zaburzenia metabolizmu białek: • zwiększony katabolizm białek mięśni • zwiększony całkowity metabolizm białek • zwiększone wytwarzanie białek w wątrobie • zmniejszenie biosyntezy białek mięśni Zaburzenia metabolizmu lipidów: • nasilona lipoliza, zwiększony obrót glicerolu • zmniejszona lipogeneza • zmniejszenie aktywności lipazy lipoproteinowej • hiperlipidemia

Punkty: 0


28. Podstawę leczenia biegunki podróżnych stanowi:
 • dobre nawodnienie
 • ciprofloksacyna
 • loperamid
 • salicylan bizmutylu
 • kotrimoksazol

Uzasadnienie: Leczenie biegunki podróżnych zależy od jej nasilenia, lecz niezależnie od tego zawsze podstawą terapii jest dobre nawodnienie pacjenta. Leki zapierające (loperamid) i osłonowe (salicylan bizmutylu) pełnią rolę wspomagającą. Antybiotykoterapia empiryczna wskazana jest tylko w cięższych przypadkach. Stosuje się kotrimoksazol lub cyprofloksacynę w dawkach takich jak w leczeniu ostrej biegunki przez jeden do pięciu dni. Zaleca się także azytromycynę oraz furazolidon. Nowym, choć jeszcze niedostępnym w Polsce lekiem dla dorosłych z biegunką podróżnych jest niewchłaniający się z przewodu pokarmowego antybiotyk rifaksymina.

Punkty: 0


29. Wskaż stwierdzenie błędne dotyczące scyntygrafii izotopowej w diagnostyce refluksu żołądkowo-przełykowego:
 • polega na doustnym lub dożołądkowym podaniu mieszanki mlecznej znakowanej izotopem
 • charakteryzuje się małą czułością
 • charakteryzuje się dużą swoistością
 • jest stosowana w przypadku pojawienia się objawów ze strony układu oddechowego
 • do znakowania mieszanki mlecznej wykorzystuje się izotop technetu

Uzasadnienie: Znaczenie scyntygrafii przełyku i żołądka z podaniem znacznika z promieniotwórczym izotopem technetu w mieszance mlecznej lub innym pokarmie w diagnostyce i leczeniu choroby refluksowej przełyku nie zostało dotychczas potwierdzone.

Punkty: 0


30. U pacjenta z chorobą wieńcową arteriografia naczyń wieńcowych wykazała 50% zwężenie światła lewej przedniej tętnicy zstępującej. Przepływ przez tętnice, w porównaniu z tętnicą prawidłową i przy danym tętniczo-żylnym gradiencie ciśnień zmniejszy się:
 • 2-krotnie
 • 4-krotnie
 • 6-krotnie
 • 8-krotnie
 • 16-krotnie

Uzasadnienie: Prędkość przepływu krwi przez naczynia jest proporcjonalna do czwartej potęgi promienia, zgodnie z prawem Poiseuille’a. Zatem zmnijeszenie promienia naczynia o połowę zmniejsza przepływ 16-krotnie.

Punkty: 0


31. Zaznacz stwierdzenie nieprawdziwe odnoszące się do pojęcia penumbry
 • obszar penumbry jest stanem pośrednim pomiędzy korą mózgową martwiczą a korą mózgową poddaną oligowolemii
 • jest to strefa tzw. umiarkowanego niedokrwienia
 • dzięki modelowi „mismatch” można z doskonałą dokładnością określić obszar penumbry
 • penumbra niedokrwienna jest obszarem wykazującym nieprawidłowości perfuzji
 • zwana jest inaczej „strefą półcienia”

Uzasadnienie: Penumbra, zwana inaczej strefą półcienia, jest obszarem mózgowia, w którym istnieje zwiększone ryzyko zawału w następstwie zmniejszenia przepływu krwi. W tym obszarze nie stwierdza się jednak jeszcze nieodwracalnego uszkodzenia tkanki mózgowej. Należy wprowadzić rozgraniczenie takich pojęć jak tkanka mózgowa martwicza czy tkanka mózgowa o krytycznie zredukowanym przepływie (stan oligowolemii.) Obszar penumbry jest stanem pośrednim pomiędzy tkanką mózgową martwiczą a tkanką mózgową o krytycznie zredukowanym przepływie (stan oligowolemii). Istnienie krążenia obocznego powoduje, że centralny obszar martwicy jest oddzielony od zdrowych tkanek strefą umiarkowanego niedokrwienia, odpowiadającą właśnie strefie penumbry. Odpowiednie leczenie daje szansę na powrót do stanu prawidłowego w tym obszarze, natomiast jego brak lub nieodpowiednia terapia prowadzą do powiększenia strefy nieodwracalnej martwicy. W ujęciu neuroradiologicznym penumbra niedokrwienna jest to obszar wykazujący nieprawidłowości perfuzji, ale bez uszkodzenia strukturalnego i ograniczenia dyfuzji.

Punkty: 0


32. Do objawów niedoczynności kory nadnerczy nie należy:
 • osłabienie
 • brak apetytu
 • ortostatyczne spadki ciśnienia
 • bielactwo
 • hiperglikemia

Uzasadnienie: Wskutek braku glikokortykosteroidów zarówno w pierwotnej jak i we wtórnej niedoczynności kory nadnerczy występuje tendencja do hipoglikemii

Punkty: 0


33. Leczeniem z wyboru w rabdomiolizie jest:
 • suplementacja wapnia
 • podanie płynów w ilości pozwalającej utrzymać diurezę na poziomie 300 ml/h
 • podanie mannitolu w dawce 200 mg/kg i.v.
 • antybiotykoterapia
 • podanie allopurynolu

Uzasadnienie: Najlepszym sposobem zarówno zapobiegania, jak i leczenia ostrej niewydolności nerek jest szybkie uzupełnianie płynów. Zaleca się dożylne podawanie 0,9% NaCl, tak aby uzyskać diurezę rzędu 300 ml/h. Obecnie nie zaleca się stosowania mannitolu. Natomiast podanie diuretyków pętlowych może okazać się korzystne u pacjentów z oligurią. Towarzysząca rabdomiolizie hipokalcemia zwykle nie daje objawów i rzadko wymaga suplementacji wapnia. Allopurynol nie jest stosowany w leczeniu radbomiolizy, lecz dny moczanowej.

Punkty: 0


34. Sarkoidoza:
 • jako choroba śródmiąższowa płuc zaliczana jest do chorób restrykcyjnych;
 • występuje głównie u ludzi starszych;
 • ma wpływ na przebieg ciąży;
 • to choroba charakteryzująca się tworzeniem serowaciejących ziarniniaków głównie w płucach i węzłach chłonnych;
 • występuje tylko u kobiet.

Uzasadnienie: Sarkoidoza jako choroba śródmiąższowa płuc zaliczana jest do chorób restrykcyjnych. W rzeczywistości zmniejszenie VC i TLC nie jest często stwierdzane w tej chorobie. U chorych (szczególnie w I stadium i częściowo w II) zwykle nie wykrywa się żadnych zaburzeń czynnościowych układu oddechowego. Najczęstsze zaburzenia czynnościowe to zmniejszenie zdolności dyfuzyjnej tlenku węgla i podatności płuc, które stwierdza się u 1/3 chorych z prawidłową spirometrią. U prawie połowy chorych spotyka się zaburzenia przepływów w drobnych oskrzelach lub nadreaktywność oskrzeli, które prawdopodobnie wynikają z zajęcia oskrzeli przez proces zapalny. Klinicznym tego wyrazem jest przewlekły suchy kaszel.

Punkty: 0


35. Cyklooksygenaza 1 (COX-1) - wybierz fałszywe:
 • jest enzymem konstytutywnym
 • fizjologicznie występuje w płytkach krwi
 • fizjologicznie występuje w śluzówce przewodu pokarmowego
 • jest hamowana przez glikokortykosteroidy
 • odpowiada za syntezę tromboksanu AII

Uzasadnienie: COX-1 jest enzymem konstytutywnym, fizjologicznie występuje w śluzówce przewodu pokarmowego, w płytkach krwi i w śródbłonku naczyń, nie jest hamowana przez glikokortykosteroidy. COX-1 odpowiedzialna jest za syntezę prostaglandyn mających ochronny wpływ na przewód pokarmowy oraz tromboksanu AII i prostacykliny.

Punkty: 0


36. Lekarz po zakłuciu się podczas zszywania rany wykonał test III generacji na obecność przeciwciał anty-HIV, który wyszedł ujemnie. Zgodnie z zaleceniami powtórzył test po 12 tygodniach. Tym razem otrzymał wynik dodatni. Jakie powinno być dalsze postępowanie:
 • stwierdzenie zakażenia HIV i włączenie leczenia
 • wykonanie testu EIA IV generacji
 • wykonanie testu potwierdzającego zakażenie metodą Western-Blot
 • pobranie materiału do wykonania hodowli komórkowej w poszukiwaniu antygenów wirusa
 • ponowne powtórzenie testu, różne wyniki wskazują na możliwość błędu laboratoryjnego

Uzasadnienie: W diagnostyce zakażenia HIV jako metodę przesiewową stosuje się test EIA - immunoenzymatyczny. Pozytywny wynik testu EIA należy zawsze zweryfikować, wykonując go ponownie z nowo pobranej próbki krwi. Eliminuje to możliwość błędu „ludzkiego” – np. złe oznakowanie próbówek. Ważne jest by pamiętać, iż pozytywny wynik testu przesiewowego nie upoważnia do rozpoznania zakażenia HIV! W przypadku ponownego uzyskania wyniku dodatniego należy go potwierdzić przez wykonanie testu Western-Blot. Wyniki fałszywie ujemne (ujemny EIA) zdarzają się bardzo rzadko i ich główną przyczyną jest wykonywanie oznaczenia w okresie okienka serologicznego, czyli w okresie pomiędzy zakażeniem a pojawieniem się swoistych przeciwciał. Testy IV generacji umożliwiają wcześniejsze rozpoznanie zakażenia. W przypadku ich stosowania zakażenie HIV można wykryć po ok. 4 tyg. Nie jest jednak konieczny wykonywanie testu IV generacji po teście III generacji. Hodowla komórkowa wykorzystywana jest dla potwierdzenia zakażenia w przypadkach trudnych do zdiagnozowania.

Punkty: 0


37. W leczeniu arytmogennej kardiomiopatii prawej komory lekiem o największej skuteczności jest:
 • amiodaron
 • sotalol
 • ajmalina
 • propafenon
 • karbamazepina

Uzasadnienie: U pacjentów z AKPK, z dobrze tolerowanymi i nie zagrażającymi życiu komorowymi zaburzeniami rytmu stosuje się leki beta-adrenolityczne. U chorych ze złożonymi zaburzeniami rytmu najbardziej skuteczny jest sotalol (80%). Warunkiem skuteczności sotalolu jest stosowanie dużych dawek leku, tj od 240 do 360 mg na dobę. Objawy uboczne występują rzadko, co jest prawdopodobnie wynikiem prawidłowej funkcji lewej komory.

Punkty: 0


38. U pacjenta z objawami wskazującymi na niedoczynność kory nadnerczy w badaniach laboratoryjnych można spodziewać się: 1. hipokaliemii, 2. hiperkaliemii, 3. hipokalcemii, 4. hiperkalcemii, 5. hiponatremii, 6. hipernatremii, Prawidłowe jest zestawienie:
 • 1,3,5
 • 1,2,3,4,6
 • 2
 • 2,4,5
 • 1,4,5

Uzasadnienie: Niedobór hormonów kory nadnerczy skutkuje hiperkaliemią, hiperkalcemią oraz obniżeniem stężenia sodu w surowicy krwi.

Punkty: 0


39. Nadreaktywność oskrzeli nie występuje:
 • w czasie i po ostrej infekcji oskrzelowej
 • w niewydolności krążenia
 • w POCHP
 • w chorobie wrzodowej żołądka
 • w astmie

Uzasadnienie: Stwierdzenie nadreaktywności oskrzeli nie oznacza pewnego rozpoznania astmy, potwierdza tylko jedną z cech astmy, ale trzeba pamiętać, że nadreaktywność oskrzeli może również występować: 1. Po ostrej infekcji oskrzelowej 2. W niewydolności krążenia 3. W POCHP 4. W rozstrzeniach oskrzeli 5. W mukowiscydozie 6. Po szczepieniu na grypę 7. Po wypaleniu papierosa. Dopiero wywiad sugerujący rozpoznanie astmy w powiązaniu z dodatnią prowokacją może być podstawą do pewnego rozpoznania astmy.

Punkty: 0


40. Do najczęściej uczulających pokarmów wśród dzieci nie zaliczamy:
 • mleka krowiego
 • pszenicy
 • jaja kurzego
 • ryb
 • orzechów

Uzasadnienie: W naszej szerokości geograficznej spożywanie ryb jest stosunkowo rzadkie, przez co dzieci są mniej eksponowane na te alergeny.

Punkty: 0


41. Hamującego wpływu na absorpcję żelaza w przewodzie pokarmowym nie wykazuje/wykazują:
 • fityniany
 • kwas askorbinowy
 • mleko
 • szczawiany
 • antybiotykoterapia

Uzasadnienie: Wchłanianie żelaza odbywa się głównie przez przyswajanie go w przewodzie pokarmowym, przede wszystkim w dwunastnicy i górnej części jelita cienkiego. Warunkiem przyswojenia żelaza jest jego występowanie w formie rozpuszczalnej i zredukowanej czyli dwuwartościowej. Kwasy soku żołądkowego odczepiają żelazo z połączeń organicznych i redukują je. Wchłanianie żelaza przyspieszają substancje redukujące, zwłaszcza kwas askorbinowy. Hamująco na absorpcję żelaza wpływają fosforany i związki fitynowe a także duża ilość masy pokarmowej, antybiotykoterapia wpływająca niekorzystnie na prawidłową florę bakteryjną jelit oraz szybka perystaltyka. Wchłanianie żelaza zależy również od stosowanej diety. Jednostronna dieta węglowodanowa lub tłuszczowa zwiększa wchłanianie żelaza a dieta białkowa z dużą zawartością aminokwasów zmniejsza je.

Punkty: 0


42. Okres kanalikowy rozwoju płuc trwa:
 • do 16 Hbd
 • między 16-24 Hbd
 • między 24-32 Hbd
 • od 32 Hbd do urodzenia
 • po urodzeniu

Uzasadnienie: Pomiędzy 16 a 24 Hbd przeważa rozwój oskrzelików ze stopniowym przekształcaniem się komórek nabłonka cylindrycznego w nabłonek sześcienny. Ten etap rozwoju określa się jako okres kanalikowy.

Punkty: 0


43. Nadwrażliwość:
 • to natychmiastowa reakcja organizmu na powtórny kontakt z czynnikiem, który uprzednio był dobrze tolerowany
 • to natychmiastowa reakcja organizmu na pierwszy kontakt z czynnikiem uczulającym
 • to obiektywnie występujące, powtarzalne objawy wywołane przez ekspozycję na bodziec o sile i dawce dobrze tolerowanej przez zdrowe osoby
 • najważniejszymi lekami są sterydy i leki przeciwhistaminowe stosowane przewlekle
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Uzasadnienie: W 2001 r. grupa ekspertów Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej zaproponowała nową definicję anafilaksji, jako ciężkiej, zagrażającej życiu, systemowej lub uogólnionej, natychmiastowej reakcji nadwrażliwości na powtórny kontakt z czynnikiem, który uprzednio był dobrze tolerowany. Nadwrażliwość zaś została określona, jako obiektywnie występujące, powtarzalne objawy wywołane przez ekspozycję na bodziec o sile, dawce dobrze tolerowanej przez zdrowe osoby. Zaproponowana nowa definicja anafilaksji nie podkreśla konieczności jej immunologicznego podłoża. Nadwrażliwość i anafilaksja określają zdolność organizmu do określonego typu reagowania i nie są klasyfikowane jako jednostki chorobowe.

Punkty: 0


44. Polskie Rekomendacje 2003 zalecają jako leczenie skorygowane np. w przypadku nawrotu ostrego zapalenia ucha środkowego:
 • amoksycylinę
 • metronidazol
 • cefalosporyny II generacji
 • klarytromycynę
 • azytromycynę

Uzasadnienie: Leczenie podstawowe: Amoksycylina: < 12 r.ż. 80-90 mg/kg/dobę w 2 dawkach przez 5-7 dni; dzieci starsze 1500-2000 mg 2x/24h przez 5-7 dni. Leczenie skorygowane: amoksycylina/kwas klawulanowy 1000-2000 mg w stosunku 7:1 2x/24h przez 5-7 dni, cefalosporyny II generacji: cefuroksym < 12 r.ż. 30 mg/kg m.c./24h w 2 dawkach przez 3 dni; dzieci starsze 1000 mg/24h przez 3 dni. Źródło: Polskie Rekomendacje 2003 powstałe w wyniku ustaleń Polskiej Grupy Roboczej ds. Opracowania Rekomendacji i Standardów Profilaktyki i Racjonalnej Terapii Zakażeń oraz Zespołu Recenzujących Ekspertów.

Punkty: 0


45. Najlepszą prewencję rozwoju choroby alergicznej u niemowląt stanowi:
 • późne wprowadzenie produktów zbożowych do diety dziecka
 • eliminacja z diety matki produktów zbożowych
 • karmienie piersią
 • stosowanie hydrolizatów mlekozastępczych
 • stosowanie mieszanek elementarnych

Uzasadnienie: Najlepszą prewencję rozwoju choroby alergicznej u niemowląt stanowi karmienie piersią. Komórki zwane makrofagami, występujące w mleku matki, zawierają zmagazynowaną immunoglobulinę A, która jest uwalniana w przewodzie pokarmowym dziecka podczas kontaktu z czynnikami chorobotwórczymi. Zaś limfocyty zawarte w pokarmie, pełnią dużą rolę w rozwoju tzw. tolerancji immunologicznej. U matek z rodzin z wywiadem atopowym warto wyeliminować z diety substancje alergizujące, a także zastosować suplementację wapniem i witaminami.

Punkty: 0


46. W jakim czasie od ustąpienia objawów choroby zakaźnej można bezpiecznie zaszczepić dziecko szczepionką BCG?
 • 1 tydzień
 • 2 tygodnie
 • 4 tygodnie
 • 2 miesiące
 • 6 miesięcy

Uzasadnienie: Według zaleceń dziecko może być bezpieczne zaszczepione szczepionką BCG po upływie 4 tygodni od ustąpienia objawów choroby zakaźnej.

Punkty: 0


47. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące hemosyderyny:
 • hemosyderyna jest białkiem magazynującym żelazo
 • uruchomienie żelaza zmagazynowanego w hemosyderynie nie jest możliwe
 • żelazo zmagazynowane w hemosyderynie uwalnia się powoli
 • prawdopodobnie hemosyderyna jest nierozpuszczalną formą ferrytyny
 • zmagazynowana jest głównie w wątrobie i śledzionie

Uzasadnienie: Hemosyderyna jest białkiem należącym do metaloprotein, magazynującym żelazo. Zmagazynowana jest głównie w wątrobie i śledzionie. Prawdopodobnie jest produktem częściowej degradacji ferrytyny. Jej uruchomienie odbywa się bardzo powoli, ale jest możliwe.

Punkty: 0


48. Polskie Rekomendacje 2003 zalecają jako leczenie ostrego zapalenia ucha środkowego w przypadku alergii na betalaktamy:
 • amoksycylinę
 • amoksycylinę z kwasem klawulanowym
 • metronidazol
 • cefalosporyny II generacji
 • klarytromycynę

Uzasadnienie: W przypadku alergii na betalaktamy w leczeniu OZUŚ: klarytromycyna - < 12 r.ż. 15mg/kg m.c./24h w 2 dawkach - dzieci starsze 250-500 mg 2x/24h przez 5 dni azytromycyna - < 12 r.ż. 10 mg/kg m.c./24h - I dawka, następnie 5 mg/kg m.c./24h przez kolejne 4 dni - dzieci starsze 500 mg/24h - I dawka, następnie 250 mg/24h przez kolejne 4 dni Źródło: Polskie Rekomendacje 2003 powstałe w wyniku ustaleń Polskiej Grupy Roboczej ds. Opracowania Rekomendacji i Standardów Profilaktyki i Racjonalnej Terapii Zakażeń oraz Zespołu Recenzujących Ekspertów.

Punkty: 0


49. Względne wskazania do profilaktycznego podawania żelaza występują u:
 • wcześniaków
 • dzieci narażonych na straty krwi w okresie porodowym
 • dziewczynek w okresie dojrzewania
 • dzieci z ciąż bliźniaczych
 • dzieci, których matki w czasie ciąży miały niedokrwistość

Uzasadnienie: Bezwzględne wskazania do profilaktycznego podawania żelaza występują u: • wcześniaków • dzieci z ciąż mnogich • dzieci z obniżonym poziomem hemoglobiny w okresie noworodkowym • dzieci narażonych na straty krwi w okresie porodowym • dzieci, których matki w czasie ciąży miały niedokrwistość Wskazania względne do podawania żelaza w dawce profilaktycznej są u dzieci : • z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego i pokarmowego • w okresie szybkiego wzrostu, zwłaszcza u dziewcząt w czasie pokwitania, obficie i nieregularnie miesiączkujących • z upośledzonym łaknieniem, zwłaszcza gdy występuje niechęć do spożywania mięsa, jarzyn, owoców • ze skłonnościami do krwawień

Punkty: 0


50. Zjawisko brzasku – wybierz prawidłowe:
 • nie występuje u zdrowych dzieci
 • jest szczególnie zaznaczone w okresie niemowlęcym
 • jest uwarunkowane nocnym wydzielaniem hormonu wzrostu
 • niedobór insuliny łagodzi jego rozmiary
 • żadne ze stwierdzeń nie jest prawidłowe

Uzasadnienie: Zjawisko brzasku polega na zwiększaniu się stężenia glukozy we krwi przed świtem, tj. ok. godziny 5 rano. Stężenie glukozy podwyższane jest za sprawą hormonu wzrostu, którego szczyt wydzielania przypada na godziny nocne. Występuje ono zarówno u zdrowych jak i u chorych na cukrzycę, u których jednak hiperglikemia nasilana jest przez niedobór insuliny. Na szczególnie wysokie wzrosty glikemii narażone są dzieci w okresie pokwitania (ponownie rola GH). Prawidłowa jest odpowiedź c.

Punkty: 0


51. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL):
 • może wywodzić się z linii komórkowej limfocytów T
 • największa liczba przypadków występuje między 3 a 6 r. ż.
 • badaniem decydującym o rozpoznaniu jest cytometria przepływowa
 • niekorzystnym czynnikiem rokowniczym jest obecność translokacji t(9:22)
 • podstawą leczenia jest wielolekowa chemioterapia

Uzasadnienie: Badaniem decydującym o rozpoznaniu białaczki jest obraz szpiku kostnego, w którym stwierdza się jednorodny rozplem komórek nowotworowych.

Punkty: 0


52. Żywe atenuowane mikroorganizmy nie występują w szczepionce przeciwko:
 • odrze
 • różyczce
 • H.influenzae typu b
 • żółtej febrze
 • ospie wietrznej

Uzasadnienie: Szczepionki, w których obecne są żywe mikroorganizmy mogą zawierać naturalne - odzwierzęce drobnoustroje o zmniejszonej zjadliwości (np. ospa prawdziwa, gruźlica-BCG) lub atenuowane (np. poliomyelitis-Sabin, odra, różyczka, świnka, żółta febra, ospa wietrzna, rotawirusy). Szczepionka przeciw H.influenzae typu b należy do tzw. szczepionek rekombinowanych, które w swoim składzie zawierają odpowiadający za uodpornienie antygen lub antygeny drobnoustroju chorobotwórczego.

Punkty: 0


53. Ustalenie dobowej dawki insuliny u dziecka 11-letniego powinno uwzględniać podane parametry, za wyjątkiem
 • wieku
 • stadium dojrzałości płciowej
 • płci
 • czasu trwania cukrzycy
 • codziennej aktywności fizycznej

Uzasadnienie: W populacji dzieci z cukrzycą dawkowanie insuliny powinno być ustalane indywidualnie dla każdego dziecka. Bezpośredniego wpływu na przyjmowaną dawkę nie ma płeć dziecka. U dziecka z cukrzycą dawki insuliny zmieniają się w zależności od jego wieku, masy ciała, dojrzałości płciowej (większe zapotrzebowanie w okresie dojrzewania), aktywności fizycznej (zmniejszenie zapotrzebowania), czasu trwania choroby i chorób towarzyszących, jakości posiłków przyjmowanych w trakcie dnia i wyników badań monitorujących (hemoglobina glikowana).

Punkty: 0


54. Do zalet paracetamolu nie należy:
 • duża rozpiętość między dawką terapeutyczną a toksyczną
 • możliwość kojarzenia z innymi lekami przeciwbólowymi
 • silne działanie przeciwzapalne
 • możliwość stosowania u noworodków i kobiet karmiących
 • mnogość postaci, pozwalająca na podawanie leku p.o., p.r. i i.v.

Uzasadnienie: Paracetamol wykazuje jedynie działanie ośrodkowe, które odpowiada za jego właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Nie posiada natomiast właściwości przeciwzapalnych, które charakteryzują niesteroidowe leki przeciwzapalne i są wynikiem obwodowego działania tych leków. Duża rozpiętość między dawką terapeutyczną a toksyczną, możliwość stosowania nawet u noworodków i u kobiet karmiących, szybkie działanie oraz mnogość postaci, pozwalająca na podawanie paracetamolu zarówno doustnie, jak i doodbytniczo i dożylnie, a także możliwość kojarzenia z innymi lekami takimi jak kodeina, ibuprofen, tramadol, czy morfina sprawiają, że acetaminofen jest lekiem uznanym przez Agencję ds. Żywności i Leków FDA za „złoty standard” leczenia przeciwbólowego.

Punkty: 0


55. Wskaż stwierdzenie prawdziwe:
 • wzorcem do produkcji mieszanek jest mleko kozie
 • mleka początkowe mają taki sam skład białek jak mleko krowie
 • mleka początkowe maja zawartość sodu zbliżoną do stwierdzanej w pokarmie kobiecym
 • mleka następne są preparatami o wysokim stopniu hydrolizy białka
 • wierne odtworzenie składu mleka ludzkiego jest możliwe

Uzasadnienie: Wzorcem do produkcji mieszanek, zwłaszcza typu mleko początkowe, jest pokarm kobiecy, który jednak nie jest możliwy do odtworzenia, choćby ze względu na fakt, że ulega ciągłej zmianie. Mleko początkowe wytwarzane jest na podstawie mleka krowiego, ale ma zawartość sodu zbliżoną do stwierdzanej w pokarmie kobiecym, zmodyfikowany skład m.in. tłuszczów, białek (ale nie są to hydrolizaty białkowe) i jest wskazane dla dzieci w pierwszych 4-6 m.ż., jeśli nie mogą być one karmione piersią.

Punkty: 0


56. Do gabinetu lekarskiego zgłasza się matka z 4-letnim dzieckiem. Na podstawie objawów klinicznych i badania otoskopowego nie możesz stwierdzić czy na pewno dziecko ma ostre zapalenie ucha środkowego. Jaka jest właściwa opcja postępowania:
 • można wstrzymać się na 48-72h z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo
 • można wstrzymać się na 72-100h z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo
 • od początku należy leczyć dziecko amoksycyliną
 • od początku należy leczyć dziecko aytromycyną
 • od początku należy leczyć dziecko cefuroksymem

Uzasadnienie: Zgodnie z wytycznymi American Academy of Pediatrics i American Academy of Family Physicians z 2004 roku u dziecka w wieku >24 miesięcy z niepewnym rozpoznaniem OZUŚ - można wstrzymać się na 48-72 godzin z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo. W razie nasilenia się objawów lub braku poprawy po 48-72 godzinach leczenia objawowego, należy rozpocząć leczenie antybiotykiem.

Punkty: 0


57. Wskaż błędne stwierdzenie dotyczące odruchu obejmowania Moro
 • odruch ten można wywołać u dziecka najwcześniej w 3 miesiącu życia
 • jednostronny brak odruchu nasuwa myśl o uszkodzeniu splotu ramiennego
 • odruch ten najczęściej zanika w 6 miesiącu życia
 • utrzymywanie się odruchu po upływie 9 miesiąca życia potwierdza chorobę OUN
 • jest zaliczany do odruchów fizjologicznych

Uzasadnienie: Odruch ten można wywołać u dziecka od chwili urodzenia mniej więcej do 5 miesiąca życia. Jednostronny brak odruchu nasuwa myśl o uszkodzeniu splotu ramiennego lub innych obwodowych neuronów ruchowych. Utrzymywanie się odruchu po upływie 6 miesięcy sugeruje istnienie choroby OUN, a po upływie 9 miesięcy ją potwierdza.

Punkty: 0


58. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące rotawirusów:
 • jest to wirus DNA o potrójnym kapsydzie
 • u ludzi mogą występować zachorowania rotawirusami z grupy F i G
 • u ludzi najczęściej zachorowania wywołują rotawirusy z grupy A
 • podział na serotypy dotyczą tylko wirusów w grupy B
 • zakażenie rotawirusowe u dzieci jest rzadsze od zakażenia E.coli

Uzasadnienie: U ludzi występują zachorowania rotawirusami z grupy A, B, C, ale najczęściej zachorowania wywołują rotawirusy z grupy A. Rotawirus jest wirusem RNA o potrójnym kapsydzie. Serotypy opisywane są wyłącznie dla wirusów z grupy A. Zakażenie rotawirusowe jest najczęstszą przyczyną biegunki infekcyjnej u dzieci.

Punkty: 0


59. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące nowotworów występujących u dzieci:
 • obraz mikroskopowy nowotworów jest monotonny
 • nowotwory dziecięce to najczęściej nowotwory nienabłonkowe
 • duża część nowotworów dziecięcych jest wrażliwa na chemioterapię
 • nowotwory dziecięce występują częściej u chłopców
 • nowotwory te są często wykrywane na etapie znacznego zaawansowania

Uzasadnienie: Nowotwory wieku dziecięcego wyróżnia kilka charakterystycznych cech: • są to nowotwory nienabłonkowe • mają monotonny obraz mikroskopowy, niskie zróżnicowanie komórek • cechuje je jednakowa częstość u obu płci • lokalizują się w: szpiku, układzie limfatycznym, oun, nerkach, układzie współczulnym, tkankach miękkich, kościach, gonadach, wątrobie, siatkówce • są rozpoznawane w stadium dużego zaawansowania • często są wrażliwe na chemioterapię.

Punkty: 0


60. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące zapaleń krtani:
 • przyczyną zapaleń krtani są najczęściej bakterie
 • duszność krtaniowa jest charakterystyczna, gdyż występuje zwykle w fazie wdechu
 • ostre rozlane zapalenie krtani leczy się objawowo
 • ostre zapalenie nagłośni jest najczęściej wywoływane przez Haemophilus influenzae typu B
 • typowymi objawami zapalenia nagłośni są silny ból podczas przełykania oraz ślinotok, głos jest zmieniony i określany jako tzw. „barani głos”

Uzasadnienie: Przyczyną zapaleń krtani są najczęściej wirusy: paragrypy, RS, adenowirusy, rhinowirusy. Infekcja bakteryjna jest zwykle powikłaniem zakażenia pierwotnie wirusowego. Objawami schorzeń krtani są: chrypka, duszność, szczekający kaszel. Duszność krtaniowa jest charakterystyczna, gdyż występuje zwykle w fazie wdechu, w odróżnieniu od duszności oskrzelowej obserwowanej w fazie wydechu. Przyczyną zakażeń nagłośni jest w ponad 80% Haemophilus influenze typu B. Najczęściej chorują dzieci między 2 a 4 rokiem życia. Proces zapalny obejmuje struktury znajdujące się w okolicy nagłośniowej krtani, głównie nagłośnię i fałdy nalewkowo-nagłośniowe. Prowadzi to do znacznego przekrwienia i obrzęku błony śluzowej przedsionka krtani, pogrubienia i nacieczenia zapalnego fałdów nalewkowo-nagłośniowych, obrzęku i powiększenia nagłośni. Nagle pojawiają się ból gardła i gorączka. Dziecko sprawia wrażenie ciężko chorego. Objawy pojawiają się w ciągu kilku godzin, prowadząc do zaburzeń oddychania i groźnej dla życia duszności. Typowy jest silny ból podczas przełykania oraz charakterystyczny objaw – ślinotok. Głos jest zmieniony, określany jako tzw. „głos barani”. Może występować wilgotny kaszel, chociaż dziecko broni się przed odkasływaniem ze względu na silne dolegliwości bólowe.

Punkty: 0


61. Suplementacja której witaminy jest niezbędna przy leczeniu izoniazydem?
 • tiaminy
 • ryboflawiny
 • pirydoksyny
 • cyjanokobalaminy
 • kwasu foliowego

Uzasadnienie: Zgodnie z zaleceniami leczenie izoniazydem wymaga suplementacji witaminą B6, pirydoksyną.

Punkty: 0


62. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące pięciostopniowej skali Pirqueta służącej do oceny wielkości migdałków podniebiennych:
 • I˚ - migdałki podniebienne małe, schowane między łukami podniebienno-gardłowymi
 • II˚- migdałki podniebienne przekraczające linię łuków podniebienno- gardłowych
 • III˚ - migdałki podniebienne zajmujące połowę szerokości gardła środkowego
 • IV˚ - migdałki podniebienne pokryte nalotem, stykające się na tylnej ścianie gardła
 • V˚- migdałki podniebienne powiększone do rozmiarów utrudniających oddychanie

Uzasadnienie: Skala Pirqueta służy do oceny wielkości migdałków i nie uwzględnia cech makroskopowych innych niż rozmiar (czyli np.: obecności białego nalotu, wpływu na oddychanie). Tylko odpowiedź a jest prawidłowa.

Punkty: 0


63. Rozmaz metodą Tzancka zeskrobin z dna i treści pęcherza może być pomocny w rozpoznaniu zakażenia:
 • Candida albicans
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Streptococcus spp.
 • Herpes simplex
 • Molluscum contagiosum virus

Uzasadnienie: W zakażeniu wirusami Herpes w preparatach mikroskopowych z treści pęcherzyków, wykonanych metodą Tzancka, widoczne są duże komórki syncytialne, wielojądrzaste z wewnątrzjądrowymi wtrętami.

Punkty: 0


64. Pęcherzykowo-krostowe wykwity na podłożu rumieniowym zlewające się w łuszczące zmiany o ząbkowanych brzegach, umiejscowione w okolicach krocza, to charakterystyczny obraz:
 • noworodkowej melanozy krostowatej
 • opryszczki zwykłej
 • skórnej kandidiazy noworodkowej
 • niesztowicy
 • liszajca

Uzasadnienie: Miejscowe zakażenie drożdżakowe skóry jest często obserwowane w okresie noworodkowym. Typowymi miejscami lokalizacji są okolica krocza, fałdów skóry, pach a także łożyska paznokci. Pierwotne zmiany charakteryzują się małymi, pęcherzykowo-krostowymi wykwitami, powstającymi na podłoży rumieniowym, tworzącymi zlewające się łuszczące zmiany o ząbkowanych brzegach.

Punkty: 0


65. Zespół Sandifera to:
 • nietypowe ustawienie głowy dziecka
 • współwystępowanie refluksu żołądkowo-przełykowego i zapalenia krtani
 • nieswoiste zaburzenia motoryki przełyku
 • upośledzenie relaksacji dolnego zwieracza przełyku
 • charakterystyczne „napady zgięciowe” występujące we wczesnym dzieciństwie

Uzasadnienie: Przyczyną nasilonych zaburzeń ruchowych, prowadzących do nienaturalnego ułożenia szyi i głowy może być refluks żołądkowo-przełykowy. Zaburzenia te polegają na występowaniu długotrwałych lub przemijających epizodów kręczu szyi. W przebiegu ciężkiego refluksu mogą się pojawić prężenia dystoniczne całego ciała. Postać taka często występuje u dzieci z niepostępującymi encefalopatiami, ale można ją stwierdzić także u niemowląt bez zmian w układzie nerwowym. Rozpoznanie a następnie skuteczne leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego prowadzi do ustąpienia zaburzeń ruchowych. Potwierdza to rozpoznanie zespołu Sandifera, zaburzenia ruchowe pojawiają się bowiem przy spadku pH w przełyku poniżej 4,0.

Punkty: 0


66. Do lekarza rodzinnego zgłosiła się matka z 6 letnią córką szczepioną 2 miesiące temu szczepionką BCG. W badaniu przedmiotowym uwagę zwraca duży ropień podskórny w miejscu szczepienia oraz powiększone węzły chłonne pachowe po stronie lewej. Poza tym w badaniu bez odchyleń. Co należy zrobić w tej sytuacji?
 • nic, sytuacja ta nie wymaga interwencji
 • zalecić stosowanie antybiotyku miejscowo
 • zalecić odkażanie zmiany roztworem jodyny
 • włączyć leczenie przeciwprątkowe
 • skierować pacjenta do szpitala

Uzasadnienie: Duże ropnie w miejscu szczepienia oraz zmiany w okolicznych węzłach chłonnych to tzw. niepożądane odczyny poszczepienne. Niepożądanymi odczynami poszczepiennymi mogą być również: owrzodzenie w miejscu szczepienia o średnicy > 10 mm u niemowląt oraz > 20 mm u starszych dzieci utrzymujące się powyżej 2 miesięcy, ropnie podskórne, uogólniony rozsiew prątków (prosówka, BCG-itis), osteitis BCG oraz zmiany w innych narządach i tkankach. Należy pamiętać, że jedynie uogólniony rozsiew prątków wymaga natychmiastowej hospitalizacji i leczenia, natomiast powikłania miejscowe jak i zmiany w okolicznych węzłach chłonnych nie wymagają żadnego leczenia ani zwolnienia dziecka z innych szczepień.

Punkty: 0


67. Infekcyjny nieżyt nosa o lekkim przebiegu najczęściej jest wywoływany przez:
 • adenowirusy
 • rhinowirusy
 • wirusy grypy
 • wirusy paragrypy
 • koronawirusy

Uzasadnienie: Infekcyjny nieżyt nosa jest stanem zapalnym błony śluzowej nosa, który może obejmować również błonę śluzową jednej lub kilku zatok przynosowych. Nieżyty o lekkim przebiegu spowodowane są przez rhinowirusy i koronawirusy, te o cięższym – przez wirusy grypy, paragrypy i adenowirusy.

Punkty: 0


68. Pęcherzyki ropne o trwałej, napiętej pokrywie, często przebite włosem, otoczone rąbkiem zapalnym, które po kilku dniach zasychają w strupy i ustępują bez pozostawienia blizny to charakterystyczny obraz:
 • ropni mnogich niemowląt
 • liszajca pęcherzowego
 • zapalenia mieszków włosowych
 • gronkowcowego pęcherzowo-złuszczającego zapalenia skóry
 • paciorkowcowego zapalenia skóry
Punkty: 0


69. Na SOR został przywieziony pacjent uczestniczący w wypadku komunikacyjnym. Poza licznymi otarciami i stłuczeniami oraz raną ciętą głowy skarży się na bóle lewej okolicy lędźwiowej nasilające się podczas oddychania. W badaniu przedmiotowym stwierdzono bolesność uciskową tej okolicy oraz obecność krwiaka. Badanie RTG klatki piersiowej wykazało przykręgosłupowe złamanie dwóch ostatnich żeber. Uraz jakiego jeszcze narządu może towarzyszyć złamaniom żeber w tej okolicy?:
 • wątroby
 • nerki
 • żołądka
 • dwunastnicy
 • płuca

Uzasadnienie: Najczęstszym objawem uszkodzenia nerek jest krwiomocz. Na wystąpienie urazy tego narządu może nas również naprowadzić występowanie wybroczyn i krwiaków okolicy lędźwiowej, bolesność tej okolicy oraz obrona mięśniowa. Do uszkodzenia nerki mogą też doprowadzić złamania żeber lub wyrostków poprzecznych kręgosłupa.

Punkty: 0


70. Przeciwwskazaniem bezwzględnym do przeszczepienia nerki jest:
 • przebyta choroba nowotworowa
 • przebyty zawał serca
 • uogólniony proces nowotworowy
 • przebyta sepsa
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Przeciwwskazaniem bezwzględnym do transplantacji jest uogólniony proces nowotworowy, znacznie zaawansowana miażdżyca, zwłaszcza tętnic mózgu i serca, niedające się opanować zakażenia bakteryjne lub wirusowe, rokowanie przeżycia poniżej 2 lat, a także brak współpracy z pacjentem z powodu choroby psychicznej, narkomanii i alkoholizmu.

Punkty: 0


71. Jakie kryteria wg najnowszych wytycznych muszą zostać spełnione, żeby rozpoznać zespół antyfosfolipidowy?
 • obecność antykoagulantu toczniowego, immunoglobulin antykardiolipinowych klasy G (IgG) i M (IgM) a także przeciwciał klasy IgG i IgM skierowanych przeciw b2-glikoproteinie
 • współistnienie przynajmniej dwóch kryteriów laboratoryjnych i jednego kryterium klinicznego
 • współistnienie przynajmniej jednego kryterium laboratoryjnego i dwóch kryteriów klinicznych
 • nie można postawić rozpoznania, jeśli pomiędzy wystąpieniem objawów klinicznych a pojawieniem się przeciwciał antyfosfolipidowych minęło powyżej 2 lat
 • żadne z powyższych nie odnosi się do aktualnych wytycznych

Uzasadnienie: W 2006 r. międzynarodowy zespół ekspertów ogłosił uzupełnienia do kryteriów z Sapporo rozpoznawania zespołu antyfosfolipidowego. W nowych wytycznych utrzymano podział kryteriów na laboratoryjne i kliniczne czyli powikłanie zakrzepowe, a uzasadnieniem rozpoznania APS jest współistnienie przynajmniej jednego kryterium laboratoryjnego i jednego kryterium klinicznego, przy czym kryterium laboratoryjne powinno być spełnione dwukrotnie w odstępie przynajmniej 12 tygodni. Nie można postawić rozpoznania, jeśli pomiędzy wystąpieniem objawów klinicznych a pojawieniem się przeciwciał antyfosfolipidowych minęło powyżej 5 lat. W nowych kryteriach laboratoryjnych uwzględniono obecność antykoagulantu toczniowego, immunoglobulin antykardiolipinowych klasy G (IgG) i M (IgM) oraz dodano obecność przeciwciał klasy IgG i IgM skierowanych przeciw b2-glikoproteinie

Punkty: 0


72. Metodą z wyboru w przypadku alweokokozy wątroby jest:
 • transplantacja wątroby
 • resekcja anatomiczna wątroby pod osłoną albendazolu
 • resekcja nieanatomiczna wątroby
 • chemioterapia albendazolem
 • ostrzyknięcie zmiany formaliną

Uzasadnienie: Postępowaniem leczniczym z wyboru jest wczesny, radykalny zabieg chirurgiczny, odpowiednio rozległy z uwagi na wytwarzanie przez pasożyta długich, niewidocznych wypustek np. hemihepatektomia lub resekcja obejmująca 2-3 płaty wątroby, skojarzony z długotrwałym podawaniem albendazolu przez co najmniej 2 lata oraz 10-letnia obserwacja kliniczna.

Punkty: 0


73. Badanie naczyniowe mózgu w tomografie wielorzędowym wykonuje się głównie w celu:
 • oceny stopnia nasilenia zmian miażdżycowych
 • oceny zwężeń głównych pni tętniczych
 • wykrycia tętniaków i przetok tętniczo-żylnych
 • wykrycia zmian rozrostowych
 • wykrycia wad wrodzonych

Uzasadnienie: Badanie naczyniowe dotyczyć może: • naczyń mózgowych (w poszukiwaniu tętniaków i przetok tętniczo-żylnych), • tętnic szyjnych i kręgowych (celem oceny stopnia nasilenia zmian miażdżycowych), • naczyń brzusznych (do oceny zwężeń głównych pni tętniczych - zwłaszcza tętnic nerkowych w poszukiwaniu przyczyny nadciśnienia), • tętnic płucnych (gdy podejrzewamy zator tętnicy płucnej lub jej rozgałęzień) • aorty piersiowej i/lub brzusznej (w diagnostyce tętniaków).

Punkty: 0


74. Teleangiektazje:
 • są najczęstszą postacią kliniczną przewlekłej niewydolności żylnej
 • to nienaturalnie poszerzone włośniczki, żyłki i tętniczki, umiejscowione w warstwie podbrodawkowatej skóry
 • to trwałe, organiczne rozsze¬rzenia żył powierzchownych, które przyjmują postać wężowatych sznurów, splotów lub kłębów
 • występują u około 50% populacji po 40 roku życia, znacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet
 • mają barwę jasnoniebieską, średnicę w granicach 3-6 mm i są umiejscowione w głębokiej warstwie skóry

Uzasadnienie: Teleangiektazjami (pajączkami czy miotełkami) nazywamy grupy nienaturalnie poszerzonych włośniczek, żyłek i tętniczek, o średnicy nie przekraczającej 3 mm, umiejscowionych w warstwie podbrodawkowatej skóry. Mają zabarwienie sine, brunatne lub jasnoczerwone. Mogą występować pojedynczo lub w skupiskach przypominających gałęzie sosny nadmorskiej.

Punkty: 0


75. Zwiększone stężenie fibrynogenu obserwuje się w następujących stanach klinicznych, za wyjątkiem:
 • ciąża
 • podeszły wiek
 • duże zabiegi operacyjne
 • choroby nowotworowe
 • ostre stany zapalne

Uzasadnienie: Fibrynogen jest niezależnym czynnikiem ryzyka zawału mięśnia sercowego. Zwiększone stężenie fibrynogenu obserwuje się w takich stanach klinicznych jak ciąża, podeszły wiek, ostre stany gorączkowe, przewlekłe zapalenia, duże zabiegi operacyjne, choroby nerek, kolagenozy i choroby nowotworowe. Nie obserwuje się wzrostu stężenia fibrynogenu w ostrych stanach zapalnych.

Punkty: 0


76. Zespół wyniszczenia rzadko występuje w:
 • raku piersi
 • raku krtani
 • raku żołądka
 • raku trzustki
 • raku przełyku

Uzasadnienie: Objawy wyniszczenia, na które składa się między innymi ubytek masy ciała przekraczający 10% w ciągu ostatnich 3 lub 6 miesięcy, najczęściej rozwijają się u chorych na nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego, tj. nowotwory przełyku, żołądka, trzustki, a także nowotwory płuc oraz nowotwory głowy i szyi. Ubytek masy ciała w ciągu ostatnich 6 miesięcy: rak piersi - bez ubytku - 64, 0-10% - 30, >10% - 10; mięsaki - bez ubytku - 60, 0-10% - 31, >10% - 9; rak jelita grubego - bez ubytku - 46, 0-10% - 40, >10% - 14; rak stercza - bez ubytku - 44, 0-10% - 46, >10% - 10; drobnokomórkowy rak płuca - bez ubytku - 43, 0-10% - 43, >10% - 14; niedrobnokomórkowy rak płuca - bez ubytku - 39, 0-10% - 46, >10% - 15, rak trzustki - bez ubytku - 17, 0-10% - 57, >10% - 26; rak żołądka - bez ubytku - 15, 0-10% - 51, >10% - 34;

Punkty: 0


77. Wskaż stwierdzenie prawdziwe dotyczące objawów przeszkodowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego:
 • jednym z objawów przeszkodowych są parcia naglące
 • objawy przeszkodowe nasilone są zwłaszcza w porze rannej
 • objawy przeszkodowe występują we wcześniejszym stadium choroby niż objawy podrażnieniowe
 • do objawów przeszkodowych zaliczamy pollakisurię
 • objawy przeszkodowe występują w fazie gromadzenia moczu w pęcherzu moczowym

Uzasadnienie: Objawy przeszkodowe występują w fazie wydalania moczu z pęcherza w sytuacji, kiedy powiększony stercz stanowi przeszkodę dla oddawania moczu. Nasilone są zwłaszcza w porze rannej. Jak wynika z praktyki klinicznej, objawy podrażnieniowe występują w nieco wcześniejszym stadium choroby niż objawy przeszkodowe. Do objawów przeszkody podpęcherzowej zaliczamy: trudność w rozpoczęciu mikcji, osłabienie siły i zwężenie strumienia moczu, wydłużenie czasu opróżniania pęcherza oraz konieczność napinania mięśni brzucha w czasie mikcji. Ponadto występuje przerywany strumień moczu, wykapywanie moczu po mikcji, uczucie zalegania moczu oraz zatrzymanie moczu.

Punkty: 0


78. Bezwzględnym wskazaniem do leczenia zabiegowego łagodnego rozrostu gruczołu krokowego nie jest/są:
 • nawracający krwiomocz, spowodowany łagodnym rozrostem stercza
 • powtarzające się epizody zatrzymania moczu
 • nawroty zakażeń dróg moczowych
 • duże uchyłki pęcherza
 • kamica nerek

Uzasadnienie: Bezwzględne wskazania do leczenia zabiegowego łagodnego rozrostu gruczołu krokowego to: powtarzające się epizody zatrzymania moczu, nawracający krwiomocz, spowodowany łagodnym rozrostem stercza, duże uchyłki pęcherza, kamica pęcherza moczowego, nawroty zakażeń dróg moczowych oraz objawy niewydolności nerek.

Punkty: 0


79. Zespół Sudecka najczęściej spotykany jest po złamaniach:
 • podkrętarzowych
 • przezkrętarzowych
 • nadkłykciowych kości ramiennej
 • w okolicy nadgarstka
 • podstawy V kości śródstopia

Uzasadnienie: Zespół Sudecka najczęściej występuje wskutek unieruchomienia po urazach okolicy nadgarstka i kostek goleni

Punkty: 0


80. Przeciwwskazaniem bezwzględnym do stosowania heparyn drobnocząsteczkowych nie jest:
 • świeży udar krwotoczny lub pourazowy krwiak śródczaszkowy (do 2 miesięcy)
 • skaza krwotoczna
 • rozwarstwienie aorty
 • objawowe nadciśnienie wrotne
 • choroba przewodu pokarmowego związana z dużym ryzykiem krwawienia

Uzasadnienie: Przeciwwskazaniami bezwzględnymi do stosowania HDCz są: - skaza krwotoczna - objawy krwawienia z przewodu pokarmowego - choroba przewodu pokarmowego związana z dużym ryzykiem krwawienia - objawowe nadciśnienie wrotne - rozwarstwienie aorty A przeciwwskazaniami względnymi: - świeży udar krwotoczny lub pourazowy krwiak śródczaszkowy (do 2 miesięcy) - operacja lub uraz głowy (do 20 dni) - guz mózgu - do 24 godzin po zabiegu operacyjnym, biopsji narządu lub nakłuciu tętnicy (do 4 dni, jeśli były trudności z hemostazą w trakcie zabiegu) - nakłucie lędźwiowe diagnostyczne lub lecznicze - do 24 godzin - nadciśnienie tętnicze źle kontrolowane (>200/110 mm Hg) - małopłytkowość immunologiczna zależna od heparyny (HIT) w wywiadach (dotyczy tylko HNF i HDCz) - ciąża (dotyczy acenokumarolu [z wyjątkiem kobiet z wszczepioną mechaniczną protezą zastawkową], bezpośrednich inhibitorów trombiny i inhibitorów czynnika Xa)- karmienie piersią (dotyczy bezpośrednich inhibitorów trombiny i inhibitorów czynnika Xa) - retinopatia cukrzycowa - ciężka niewydolność wątroby lub nerek z tendencją do krwawień - ostre zapalenie osierdzia - nadwrażliwość na lek (dotyczy bezpośrednich inhibitorów trombiny)

Punkty: 0


81. Najczęstsza przyczyna niedrożności mechanicznej jelit to:
 • skręt jelit
 • wgłobienie
 • zrosty w obrębie jamy brzusznej
 • przepuklina
 • nowotwór w obrębie jamy brzusznej

Uzasadnienie: W ponad połowie przypadków przyczyną niedrożności mechanicznej są zrosty w obrębie jamy brzusznej. Do częstych przyczyn należy też skręt jelit i wgłobienie. Rzadziej niedrożność jelit jest spowodowana przepukliną lub nowotworem.

Punkty: 0


82. Do podstawowych badań diagnostycznych przy podejrzeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego nie należy:
 • badanie ogólne moczu
 • pomiar stężenia całkowitego PSA
 • pomiar stężenia kreatyniny w surowicy
 • pomiar stężenia wolnego PSA
 • badanie per rectum

Uzasadnienie: Badania zalecane przy podejrzeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego to: badanie per rectum, badanie ogólne moczu, stężenie kreatyniny, oraz oznaczenie stężenia PSA w surowicy. Pomiar stężenia wolnego PSA nie jest wykonywany rutynowo. Określenie stosunku wolnego do całkowitego PSA ma znaczenie w diagnostyce wczesnego raka prostaty.

Punkty: 0


83. Jaki procent chorych na zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej stanowią osoby uprawiające tenis:
 • 10%
 • 5%
 • 15%
 • 20%
 • 25%

Uzasadnienie: Dane szacunkowe mówią, że wśród aktywnych tenisistów 10 do 50% z nich będzie miało objawy charakterystyczne dla „łokcia tenisisty”. Ryzyko to rośnie od 2-3-krotnie w przypadku, kiedy gra się powyżej dwóch godzin tygodniowo i 4-krotnie, kiedy wiek grającego przekracza 40 lat.

Punkty: 0


84. Zakażenie dróg moczowych po operacji u zacewnikowanego pacjenta pojawia się najczęściej w:
 • 1-2 dobie
 • 3 dobie
 • 6 dobie
 • 4-5 dobie
 • 7 dobie

Uzasadnienie: Gorączka u pacjenta po operacji, w zależności od czasu jej wystąpienia, może wskazywać na możliwe przyczyny jej wystąpienia. Pojawienie się podwyższonej temperatury ciała w 0 dobie może być spowodowane zaburzeniami metabolicznymi, hormonalnymi lub zakażeniem beztlenowcami, 1-4 doba jest charakterystyczna dla powikłań płucnych, 3-7 dla zakrzepowego zapalenia żył, 4-5 zakażenia dróg moczowych u osób zacewnikowanych, 5-6 zakażenia rany bakteriami tlenowymi a 7-12 dla ropni wewnątrzbrzusznych.

Punkty: 0


85. W pozycji stojącej ciśnienie w układzie żylnym na poziomie kostek sięga:
 • 50 mm Hg
 • 70 mm Hg
 • 90 mm Hg
 • 110 mm Hg
 • 130 mm Hg

Uzasadnienie: Ciśnienie w układzie żylnym kończyn dolnych zależy od pozycji ciała. Na poziomie kostek jest ono najwyższe w pozycji stojącej. Sięga wówczas 90 mm Hg. W pozycji siedzącej spada do ok. 60 mm Hg. W czasie marszu osiąga 20 mm Hg.

Punkty: 0


86. Triada Charcota:
 • 1, 2, 4
 • 5, 4, 7
 • 1, 3, 4
 • 3, 2, 7
 • 6, 1, 3

Uzasadnienie: Triada Charcota jest charakterystyczna dla zapalenia pęcherzyka i dróg żółciowych. Najczęstszymi patogenami są E. coli, Streptococcus faecalis, Klebsiella,Enterobacter i Clostridium perfringens. Najczęściej (90%) zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych powstaje na tle kamicy.

Punkty: 0


87. Jaki kod przyznasz osobie, u której stwierdzono kontrolowany krwotok zewnętrzny?:
 • czarny
 • żółty
 • czerwony
 • zielony
 • czerwono-żółty

Uzasadnienie: W systemie START pacjentów oznacza się kolorami, które określają stan chorego i kolejność jego ewakuacji. Kolorem czerwonym oznacza się osoby wymagające natychmiastowej ewakuacji i leczenia (niedrożność dróg oddechowych, niewydolność krążenia/wstrząs, niekontrolowany krwotok zewnętrzny, krwotok wewnętrzny, urazy głowy z zaburzeniami świadomości, oparzenia twarzy i górnych dróg oddechowych, oparzenia II0 i III0 20-60% powierzchni ciała, wdychanie gazów drażniących, stan padaczkowy lub astmatyczny), kolorem żółtym oznacza się osoby wymagające pilnego transportu i leczenia szpitalnego (otwarte złamania, urazy kręgosłupa, amputacje, złamania wielomiejscowe, obrażenia twarzy i oczu, rozległe zranienia, II0 i III0 10-20%), kolorem zielonym osoby, których obrażenia są na tyle drobne, że nie zagrażają ich życiu oraz kolorem czarnym osoby nieżyjące.

Punkty: 0


88. Rumień nieblednący pod wpływem ucisku umiejscowiony w okolicy krzyżowej pacjenta z zaawansowaną chorobą nowotworową może świadczyć o odleżynie w stopniu:
 • I
 • II
 • III
 • IV
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Powstawanie odleżyn jest procesem stopniowym. Można wyróżnić kolejne stopnie zaawansowania: I°- rumień blednącego pod wpływem ucisku II°- rumień nieblednący pod wpływem ucisku III°- powierzchowne owrzodzenie skóry IV°- owrzodzenie obejmuje skórę i tkankę podskórną V°- owrzodzenie obejmuje tkankę mięśniową

Punkty: 0


89. Do oceny ruchomości kręgosłupa służy
 • próba palec-nos
 • badanie objawu Laseguae’a
 • test Schobera
 • test Schillinga
 • próba Marineta

Uzasadnienie: Do oceny ruchomości kręgosłupa służy test Schobera, test Otta, próba palec-podłoga.

Punkty: 0


90. Pacjent przygotowywany do planowej operacji, u którego stwierdza się niewyrównaną cukrzycę z zaburzeniami naczyniowymi, zostanie wg skali oceny stanu fizycznego (ASA) zakwalifikowany do kategorii:
 • IIE
 • III
 • V
 • IE
 • IV

Uzasadnienie: Skala oceny stanu fizycznego pacjenta przed znieczuleniem opracowana przez American Society of Anestehesiologists jest najszerzej stosowanym narzędziem tego typu. Obejmuje ona pięć stopni, które określają stopień ryzyka znieczulenia u danego chorego. Pod uwagę bierze ona m.in. takie czynniki jak wiek, choroby przewlekłe i ich wpływ na stan pacjenta, aktualny stan pacjenta. Operacje przeprowadzane w trybie nagłym oznacza się dodatkowo literą E.

Punkty: 0


91. Staw rzekomy hipotroficzny – wybierz fałszywe:
 • słabe unaczynienie końców odłamów
 • nieczynny biologicznie
 • końce odłamów zaokrąglone
 • obfita kostnina
 • brak aktywności w scyntygrafii

Uzasadnienie: Staw rzekomy to utrwalony brak zrostu pomiędzy końcami odłamów kostnych. Staw hipotroficzny, czyli nieaktywny biologicznie, charakteryzuje się słabym unaczynieniem końców odłamów, które zyskują zaokrąglony kształt, skąpą kostniną oraz brakiem aktywności w scyntygrafii

Punkty: 0


92. Przestrzenie międzykostne zapadnięte, kłębik spłaszczony, palce lekko zgięte w stawach międzypaliczkowych, mały palec ustawiony w odwiedzeniu to uszkodzenie:
 • nerwu pośrodkowego
 • nerwu promieniowego
 • nerwu pachowego
 • nerwu łokciowego
 • nerwu dłoniowego powierzchownego

Uzasadnienie: Do uszkodzenia nerwu łokciowego może dojść w wyniku otwartego lub zamkniętego urazu, który może doprowadzić do całkowitego lub częściowego urazu nerwu. Urazowe uszkodzenia nerwów można podzielić na przecięcie – przerwanie ciągłości całego nerwu, zdławienie – silne dociśnięcie pnia nerwu do twardego podłoża i naciągnięcie – spowodowane działaniem siły wzdłuż osi nerwu przekraczającej sprężystość nerwu.

Punkty: 0


93. Pacjent we wstrząsie oparzeniowym wymaga przetaczania dużych ilości płynów. Do jej obliczenia stosuje się najczęściej regułę Brooka lub Parklanda. Poprawny wzór reguły Parklanda to:
 • 1 ml x kg masy ciała x % oparzonej powierzchnia ciała
 • 2 ml x kg masy ciała x % oparzonej powierzchnia ciała x wzrost
 • 3 ml x kg masy ciała x % nieoparzonej powierzchni ciała
 • 4 ml x kg masy ciała x % oparzonej powierzchnia ciała
 • 6 ml x kg masy ciała x % oparzonej powierzchnia ciała

Uzasadnienie: Reguła Parklanda jest jedną z najpopularniejszych reguł stosowanych do obliczania zapotrzebowania płynowego u chorych oparzonych. Wzór na zapotrzebowanie płynowe to 2-4 ml x kg m.c. x % oparzonej powierzchni ciała. Do przetoczenia stosuje się mleczanowy roztwór Ringera. Zasady przetaczania płynów u oparzonych polegają na przetoczeniu w ciągu pierwszych 8h połowy obliczonej objętości, w ciągu kolejnych 8h 25% obliczonej objętości, w ciągu następnych 8h pozostałych 25% obliczonej objętości np. u chorego z zapotrzebowaniem 10 000 ml przez pierwsze 8h przetaczamy 5000 ml, w następne 8h 2500 ml, w kolejne 8h 2500 ml. Zawsze należy pamiętać, że w/w reguły są jedynie orientacyjne i należy kierować się przede wszystkim stanem pacjenta, objawami wstrząsu, diurezą godzinową.

Punkty: 0


94. Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące żylaków kończyn dolnych:
 • żylaki pierwotne charakteryzujące się nieznaną etiologią, występują przy prawidło¬wym stanie żył głębokich
 • żylaki wtórne są następstwem przebytej zakrzepicy, niewydolności żył głębokich, przeszywają¬cych bądź przetok tętniczo-żylnych
 • odpływ krwi z kończyn dolnych zależy od ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej
 • wśród najczęściej wymienianych przyczyn powstawania żylaków wymienia się zbyt niskie ciśnienie hydrostyczne w żyłach kończyn dolnych
 • żylaki są najczęstszą postacią kliniczną przewlekłej niewydolności żylnej

Uzasadnienie: Najczęściej wymieniane przyczyny powstawania żylaków to osłabienie ściany żylnej, niewydolność zastawek żył i nadmierne ciśnienie hydrostatyczne w żyłach kończyn dolnych.

Punkty: 0


95. Do lekarza zgłosił się 64 letni pacjent, który od dłuższego czasu skarży się na trudności w połykaniu. Po dokładniejszym wywiadzie okazało się, że początkowo miał on trudności w połykaniu płynnych pokarmów a obecnie nie może już połykać praktycznie niczego. Wykonane badania dodatkowe potwierdziły istnienie raka przełyku w IV stopniu zaawansowania. Jakie postępowanie jest możliwe w tym przypadku?:
 • leczenie operacyjne
 • chemioterapia w połączeniu z radioterapią
 • protezowanie przełyku
 • poszerzenie przełyku przy pomocy balonu wypełnionego 0,9% NaCl
 • w tej sytuacji jedynym wyjściem jest całkowite odżywianie dożylne

Uzasadnienie: Wskazaniem do protezowania przewężeń w górnym odcinku przewodu pokarmowego są nieoperacyjne zmiany nowotworowe w przełyku i wpuście żołądka. Stosuje się je głównie u osób w podeszłym wieku, wyniszczonych i obciążonych chorobami układu krążenia i oddechowego. Do tego celu używa się sztywnych i tzw. samorozprężalnych protez.

Punkty: 0


96. Do leczenia przyczynowego przewlekłego zapalenia trzustki nie zalicza się:
 • zakazu picia alkoholu
 • usunięcia przytarczyc w przebiegu ich nadczynności
 • usunięcia czynnika zaporowego blokujšcego odpływ soku trzustkowego
 • leczenia buprenorfiną
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Leczenie przyczynowe przewlekłego zapalenia trzustki ma za zadanie usunąć czynnik etiologiczny wywołujący tę chorobę. Możemy do niego zaliczyć: niespożywanie alkoholu, usunięcie przytarczyc w przebiegu ich nadczynności, czy usunięcie czynnika zaporowego blokującego odpływ soku trzustkowego. Leczenie przeciwbólowe np. buprenorfiną jest leczeniem objawowym.

Punkty: 0


97. Boczną granicą kanału udowego jest:
 • żyła udowa
 • tętnica udowa
 • powięź głęboka
 • kość łonowe
 • nerw udowy

Uzasadnienie: Budowa kanału udowego - granice: - przednia: więzadło pachwinowe - tylna: więzadło grzebieniowe - przyśrodkowa: więzadło rozstępowe - boczna: żyła udowa Kanał ma kształt lejkowaty, około 3-4 cm długości, a jego górny otwór stanowi pierścień udowy, szerokości 1,5-2 cm, z wejściem do brzucha.

Punkty: 0


98. Nasieniotok:
 • to częste i zwiększone wydobywanie się nasienia zwykle ulegające nasileniu podczas oddawaniu moczu, stolca, czy podczas kaszlu
 • to częste i zwiększone wydobywanie się nasienia, którym nie towarzyszy uczucie orgazmu
 • to częste i zwiększone wydobywanie się nasienia pozbawione czucia
 • to częste i zwiększone wydobywanie się nasienia polegające na kierowaniu nasienia podczas ejakulacji do pęcherza moczowego, a nie na zewnątrz cewki moczowej
 • żadna odpowiedź nie jest poprawna

Uzasadnienie: Nasieniotok to częste i zwiększone wydobywanie się nasienia zwykle ulegające nasileniu podczas oddawaniu moczu, stolca, czy podczas kaszlu. Może być spowodowane różnymi przyczynami: zaburzeniami organicznymi i czynnościowymi o podłożu neurologicznym, niewydolnością przewodów nasiennych, zaburzeniem funkcji zwieraczy, zaburzeniami współistniejącymi z rozrostem lub zapaleniem gruczołu krokowego, wytryskiem przedwczesnym. U tych pacjentów należy wykluczyć wydzielinę ropną lub śluzową związaną z zakażeniem, np. rzeżączką.

Punkty: 0


99. U ciężarnych kobiet chorujących na astmę:
 • w okresie okołoporodowym rzadko dochodzi do zaostrzeń
 • cięcie cesarskie należy wykonywać jedynie ze wskazań położniczych
 • w indukcji porodu można stosować oksytocynę
 • tych, które przed rozwiązaniem otrzymywały doustne glikokortykosteroidy w okresie okołoporodowym należy podawać dożylnie hydrokortyzon
 • wszystkie stwierdzenia są prawdziwe

Uzasadnienie: Astma nie stanowi przeciwwskazania do porodu drogami natury. Wskutek fizjologicznego wzrostu poziomu endogennego kortyzolu u ciężarnej będącej w terminie porodu, objawy astmy z reguły w terminie porodu ulegają wyciszeniu lub złagodzeniu. Oczywiście pacjentka przez cały czas musi kontynuować swoją podstawową terapię. Poród powinien odbywać się przy zapewnieniu dostatecznej analgezji i nawodnienia ciężarnej. Nie ma przeciwwskazań do indukcji porodu oksytocyną. Pacjentki, otrzymujące doustne kortykosteroidy powinny w okresie okołoporodowym, mieć zwiększoną ich dawkę, najlepiej podaną dożylnie.

Punkty: 0


100. Test gestagenowy wykonuje się w diagnostyce:
 • amenorrhoea secundaria
 • predyspozycji do choroby zakrzepowo-zatorowej przed przyjmowaniem środków antykoncepcyjnych
 • niepłodności
 • prawidłowe a i c
 • prawidłowe a i b

Uzasadnienie: Test gestagenowy (progesteronowy, tzw. próba P) polega na podaniu doustnym gestagenu, zwykle przez 7-10 dni i obserwacji czy pojawia się krwawienie po zakończeniu przyjmowania leku. Krwawienie, które pojawia się w ciągu tygodnia nazywane jest krwawieniem z odstawienia. Oznacza ono prawidłowe wytwarzanie estrogenów przez jajniki, tj. że wystarczająca ilość estrogenów jest obecna (zwykle powyżej 40 pg/ml), aby śluzówka macicy rozrosła się. Wykorzystywany jest on więc w diagnostyce zaburzeń miesiączkowania, a co za tym idzie bywa przydatny w diagnostyce niepłodności u kobiet.

Punkty: 0


101. Wybierz stwierdzenie nieprawdziwe dotyczące leczenia raka piersi:
 • abciximab – nowy lek w terapii raka piersi - ma za zadanie hamować angiogenezę, powstrzymując w ten sposób rozwój procesu nowotworzenia
 • współczesne leczenie raka gruczołu piersiowego to w zdecydowanej większości przypadków terapia skojarzona
 • przy kwalifikacji pacjentki do leczenia określa się profil oceniający występowanie u niej receptorów estrogenowych i progesteronowych
 • przy klasyfikacji do leczenia bardzo istotny jest wiek pacjentki, stan menopauzalny, ekspresja genu HER2neu i dynamika wzrostu guza
 • żadne z powyższych

Uzasadnienie: Abciximab jest fragmentem Fab chimerowego monoklonalnego przeciwciała 7E3. Łączy się z receptorami GPIIb/IIIa aktywnych płytek krwi, które są częścią receptorów adhezyjnych z rodziny integryn i głównymi receptorami powierzchniowymi płytek związanymi z procesem agregacji. Stosowany jest pomocniczo w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym i heparyną w przypadkach przezskórnej koronaroplastyki i implantacji stentu w celu zapobiegania sercowym powikłaniom niedokrwiennym. Lek wskazany jest również u osób z niestabilną dławicą piersiową w celu krótkotrwałego (jednomiesięcznego) zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca u pacjentów niereagujących na konwencjonalne sposoby leczenia i zakwalifikowanych do zabiegów na naczyniach wieńcowych.

Punkty: 0


102. Obecnie za standard leczenia chemicznego raka jajnika uznaje się:
 • paklitaksel z doksorubicyną
 • metotreksat z karboplatyną
 • zalecana jest monoterapia karboplatyną
 • palitaksel z karboplatyną
 • rak jajnika jest niewrażliwy na chemioterapię

Uzasadnienie: Obecnie za standard leczenia raka jajnika należy przyjąć paklitaksel wraz z karboplatyną.

Punkty: 0


103. Rak piersi występuje częściej:
 • u kobiet młodych
 • po stosowaniu tamoksyfenu
 • u nosicieli mutacji BRCA1
 • u kobiet szczupłych
 • u kobiet wysokich

Uzasadnienie: Rak piersi zajmuje pierwsze miejsce wśród zachorowań i zgonów na wszystkie nowotwory złośliwe kobiet, 100 razy rzadziej występuje u mężczyzn. Ok. 80 proc. przypadków guzów sutka rozpoznają same kobiety i zgłaszają się do onkologa lub ginekologa. Etiologia tego raka nie została ustalona, choć podkreśla się rolę czynników genetycznych (zwłaszcza mutacji w genach BRCA1 i BRCA2), hormonalnych (zarówno egzo, jak i endogennych), dietetycznych oraz obecności niektórych łagodnych chorób piersi.

Punkty: 0


104. 23-letnia kobieta zgłosiła lekarzowi rodzinnemu objaw wyciekania mlecznej substancji z sutków, w wywiadzie nieregularne miesiączki od około pół roku. Kobiecie należy zaproponować w pierwszej kolejności oznaczenie stężenia:
 • testosteronu
 • prolaktyny
 • DHEAS
 • tyroksyny
 • gonadoliberyny

Uzasadnienie: Objawy: mlekotok oraz nieregularne miesiączkowanie każą podejrzewać hiperprolaktynemię. Różnicowanie hiperprolaktynemii obejmuje następujące stany chorobowe: • gruczolaki przysadki • uszkodzenie podwzgórza lub struktur lejka • przyjmowane leki, między innymi: neuroleptyki, α-metyldopa, metoklopramid, blokery receptorów histaminowych, estrogeny, opioidy • pierwotna niedoczynność tarczycy • niedoczynność nadnerczy • zaburzenia czynności nerek i wątroby • urazy rdzenia kręgowego, klatki piersiowej i szyi oraz • hiperprolaktynemia czynnościowa - którą powoduje m.in. przewlekły stres.

Punkty: 0


105. Testu doustnego obciążenia 75 g glukozy nie należy wykonywać u ciężarnych:
 • w ciąży mnogiej
 • podczas stymulacji dojrzewania płuc płodu w przypadku zagrażającego porodu przedwczesnego
 • podczas tokolizy z zastosowaniem β-mimetyków
 • w niewydolności cieśniowo-szyjkowej
 • prawidłowe b i c

Uzasadnienie: Przeciwwskazaniem do wykonania testu doustnego obciążenia glukozą u kobiet w ciąży są: prowadzona krótkotrwała kortykosteroidoterapia i do 72 h od jej zakończenia oraz dożylna terapia β-mimetykami.

Punkty: 0


106. W przypadku rozpoznania naglącego nietrzymania moczu pacjentce w pierwszej kolejności należy zalecić:
 • leczenie zachowawcze
 • operację TVT
 • zabieg typu TOT
 • operację Burcha
 • plastykę przedniej ściany pochwy

Uzasadnienie: W naglącym nietrzymaniu moczu podstawową metodą leczenia jest terapia behawioralna. Leczenie farmakologiczne pełni jedynie funkcję wspomagającą. Celem farmakoterapii jest zahamowanie bezwiednych skurczów pęcherza moczowego.

Punkty: 0


107. U noworodków matek leczonych lekami przeciwpadaczkowymi w ciąży rzadziej występuje:
 • hipokalcemia
 • żółtaczka fizjologiczna
 • niższa masa urodzeniowa
 • niedobór witaminy K
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: U noworodków leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, szczególnie z grupy barbituranów, znacznie rzadziej występuje żółtaczka fizjologiczna, co wiąże się z wpływem leków przeciwpadaczkowych na przyspieszenie dojrzewania enzymów wątrobowych płodu.

Punkty: 0


108. Do metod profilaktyki wtórnej wad cewy nerwowej nie należy:
 • oznaczenie stężenia AFP w surowicy matki
 • oznaczenie stężenia acetylocholinoesterazy w płynie owodniowym
 • kontrola ultrasonograficzna kobiety ciężarnej
 • profilaktyczne przyjmowanie kwasu foliowego
 • śródciążowa lub pourodzeniowa interwencja chirurgiczna u dzieci z wadami cewy nerwowej

Uzasadnienie: Badania prenatalne, przerywanie ciąży w przypadku wykrycia wady cewy nerwowej w badaniu prenatalnym oraz interwencja chirurgiczna po narodzeniu się chorego dziecka wchodzą w skład wtórnej profilaktyki wad cewy nerwowej. Profilaktyka pierwotna wad cewy nerwowej obejmuje propagowanie żywienia bogatego w witaminy B i kwas foliowy, u młodych kobiet mogących zajść w ciążę, propagowanie celowego przyjmowania codziennej dawki 0,4 mg kwasu foliowego - najlepiej w postaci jednej tabletki - u kobiet w okresie rozrodczym oraz wzbogacanie żywności kwasem foliowym.

Punkty: 0


109. Najczęstszym zaburzeniem seksualnym u kobiet jest:
 • brak lub utrata potrzeb seksualnych
 • anorgazmia
 • anhedonia
 • dysparuenia
 • pochwica

Uzasadnienie: Według danych z Raportu Seksualności Polaków 2002 wynika, że najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem seksualnym u kobiet jest brak lub utrata potrzeb seksualnych. Problem ten dotyczy aż 25 % kobiet a tylko 8 % mężczyzn. Najczęstszym zaburzeniem, na które skarżą się mężczyźni jest zaś wytrysk przedwczesny, który średnio dotyczy aż 39 % procent populacji męskiej. Dane z Raportu przedstawiają się następująco: brak lub utrata potrzeb seksualnych - 25 kobiet, 8 mężczyzn; awersja seksualna - 2 kobiety, 0 mężczyzn; brak reakcji genitalnej - 12 kobiet,8 mężczyzn; zaburzenia orgazmu - 10 kobiet, 4 mężczyzn; wytrysk przedwczesny - 0 kobiet, 39 mężczyzn; pochwica 2 kobiety, 0 mężczyzn; dyspareunia - 13 kobiet, 2 mężczyzn.

Punkty: 0


110. Ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej u kolejnego dziecka w przypadku wcześniejszego urodzenia dwojga dzieci z tą wadą wynosi:
 • 4%
 • 10%
 • 25%
 • 50%
 • 75%

Uzasadnienie: Urodzenie się dziecka z wadą, kwalifikuje daną rodzinę do grupy zwiększonego rodzinnego ryzyka genetycznego. Ryzyko wystąpienia wady u kolejnego dziecka wynosi już 4% i rośnie do ponad 10%, w wypadku wcześniejszego urodzenia dwojga dzieci z wadami cewy nerwowej.

Punkty: 0


111. Niewydolność fazy lutealnej - wskaż prawdziwe:
 • może występować u części zdrowych, płodnych kobiet
 • zawsze powoduje niepłodność
 • leczy się ją za pomocą elektrokauteryzacji jajników
 • charakteryzuje się nieprawidłowym stężeniem lutropiny
 • sposobem leczenia jest podawanie progesteronu przez cały cykl miesięczny

Uzasadnienie: Niewydolność fazy lutealnej może wystąpić także u zdrowych, płodnych kobiet. Sposobem leczenia u niepłodnych jest podawanie progesteronu w drugiej części cyklu, tj. dopiero po wystąpieniu owulacji.

Punkty: 0


112. Klasa D cukrzycy przedciążowej wg P White obejmuje kobiety:
 • z retinopatią proliferacyjną w przebiegu cukrzycy
 • po transplantacji nerki z powodu cukrzycy
 • z cukrzycą trwającą powyżej 20 lat
 • z retinopatią prostą w przebiegu cukrzycy
 • prawidłowe c i d

Uzasadnienie: Klasyfikacja cukrzycy przedciażowej opracowana przez Priscillę White ma znaczenie prognostyczne dla losu ciąży i ciężarnej. Uwzględnia ona wiek w momencie zachorowania na cukrzycęczas trwania choroby, współistniejące powikłania. Cała klasyfikacja przedstawia się następująco: A – cukrzyca rozpoznana w dowolnym wieku, o różnym czasie trwania, niewymagająca leczenia insuliną, B – cukrzyca rozpoznana po 20. roku życia, trwająca poniżej 10 lat, bez powikłań naczyniowych, wymagająca leczenia insuliną, C – cukrzyca rozpoznana pomiędzy 10. a 19. rokiem życia i/lub trwająca od 10 do 19 lat, bez powikłań naczyniowych, wymagająca leczenia insuliną, D – cukrzyca rozpoznana przed 10. rokiem życia i/lub trwająca ponad 20 lat, stwierdzane są cechy retinopatii prostej, konieczne jest leczenie insuliną, R – cukrzyca rozpoznana w dowolnym wieku, o różnym czasie trwania, w której stwierdzane są cechy retinopatii proliferacyjnej, F – cukrzyca rozpoznana w dowolnym wieku, o dowolnym czasie trwania, której towarzyszą zmiany naczyniowe w nerkach o typie nefropatii cukrzycowej (z białkomoczem dobowym >0,5 g), RF – obejmuje kryteria klasy R i F, H – cukrzyca, której towarzyszą zmiany w naczyniach

Punkty: 0


113. Czynnikiem ryzyka raka sromu jest:
 • infekcja HPV
 • bezdzietność
 • stosowanie HTZ
 • rodzinne występowanie
 • stosowanie prezerwatyw

Uzasadnienie: Czynnikiem ryzyka raka sromu jest przede wszystkim wiek, następnie przewlekłe stany zapalne, infekcje HPV, immunosupresja, palenie papierosów.

Punkty: 0


114. Cukrzyca ciążowa G2 oznacza:
 • nieprawidłową tolerancję glukozy z normoglikemiią w warunkach stosowania diety
 • nieprawidłową tolerancję glukozy z normoglikemiią w warunkach stosowania insuliny
 • hiperglikemię poposiłkową z hipoglikemią na czczo
 • hiperglikemię na czczo z hiperglikemią poposiłkową
 • nieprawidłową glikemię na czczo

Uzasadnienie: Definicja cukrzycy ciążowej obejmuje różnego stopnia zaburzenia tolerancji glukozy, które po raz pierwszy wystąpiły lub zostały wykryte w okresie ciąży. Wyróżnia się dwie klasy cukrzycy ciążowej – GDM: G1 - nieprawidłową tolerancję glukozy z normoglikemiią w warunkach stosowania diety G2 - hiperglikemię na czczo z hiperglikemią poposiłkową. W klasie G2 konieczne jest leczenie skojarzone dietą i insuliną. W klasie G1 wystarczające jest leczenie dietą.

Punkty: 0


115. Wzrost stężenia Ca 125 obserwuje się w przebiegu następujących procesów niezłośliwych, z wyjątkiem:
 • I trymestr ciąży
 • stany zapalne w obrębie miednicy mniejszej
 • choroby wątroby
 • mięśniaki macicy
 • wzrost stężenia Ca 125 jest charakterystyczny tylko dla guzów jajnika

Uzasadnienie: Wzrost stężenia Ca 125 obserwuje się w przypadku wielu procesów niezłośliwych takich jak endometrioza, guzy niezłośliwe jajnika, I trymestr ciąży, mięśniaki macicy, stany zapalne narządów miednicy małej czy choroby wątroby.

Punkty: 0


116. Do objawów wazomotorycznych nie należy/nie należą:
 • uderzenia gorąca
 • zlewne poty
 • kołatania serca
 • bóle w klatce piersiowej o charakterze ucisku
 • zaczerwienienie twarzy

Uzasadnienie: Około 85% kobiet w okresie klimakterium odczuwa "uderzenia gorąca", które występują nagle, obejmują głowę, szyję i klatkę piersiową, powodują zaczerwienienie skóry, po czym występują zlewne poty, osłabienie i bicie serca. Objawy te występują najczęściej nad ranem, powodując przebudzenie ze snu.

Punkty: 0


117. Ca 125:
 • zawsze jest podwyższone w raku jajnika
 • stężenie poniżej 35 U/ml wyklucza obecność raka jajnika
 • wzrasta w przypadku wznowy
 • wzrasta w raku pęcherzyka żółciowego
 • ze względu na niską specyficzność nie znajduje zastosowania w diagnostyce raka jajnika

Uzasadnienie: We wczesnych postaciach raka jajnika Ca 125 może nie być podwyższone. Stężenie CA 125 powyżej 35 U/ml uważa się za patologiczne. Pierwszym objawem rozwijającego się nawrotu jest u większości chorych wzrost stężenia CA 125, który wyprzedza o 2-6 miesięcy pojawienie się objawów klinicznych. Ca 125 występuje także w nowotworach endometrium, jajowodu, śluzówki kanału szyjki macicy, trzustki, okrężnicy, sutka i płuc.

Punkty: 0


118. U 21-letniej kobiety współżyjącej od 6 miesięcy stwierdzono w wykonywanej pierwszy raz w życiu cytologii koilocyty. Kobiecie tej należy udzielić informacji:
 • wynik jest prawidłowy, powinna powtarzać badania cytologiczne zgodnie ze schematem zalecanym przez PTG
 • niezwłocznie zostanie skierowana na leczenie przeciwko HPV
 • cytologia powinna być powtarzana, zmiany wywołane przez HPV mogą wycofać się samoistnie
 • istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo rozwoju raka szyjki macicy, po urodzeniu dziecka powinna zdecydować się na konizację szyjki macicy
 • powinna natychmiast zaszczepić się przeciwko wirusowi HPV

Uzasadnienie: Ponad 80% zakażeń wywołanych wirusem HPV znika samoistnie, bez leczenia, w ciągu 12 miesięcy. Dopiero utrzymywanie się zakażenia przez wiele lat, czyli forma zakażenia przetrwałego, jest groźne i wiąże się z ewidentnym wzrostem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy."

Punkty: 0


119. Spośród poniższych twierdzeń dotyczących szczepienia przeciwko HPV prawdziwe jest:
 • szczepienie nie daje tak dużej odporności jak przebycie zakażenia naturalnego
 • odczyn poszczepienny może wymagać agresywnego obniżania temperatury
 • szczepienie zapobiega zakażeniu wszystkimi innymi typami wirusa HPV, niż te zawarte w szczepionce (tzw. odporność krzyżowa)
 • przeznaczone jest dla kobiet ze stanami przedrakowymi szyjki macicy
 • wydaje się, że nie jest konieczne doszczepianie po prawidłowym podaniu szczepionki

Uzasadnienie: Szczepienie daje odporność 10 do 50 razy większą niż naturalne zakażenie, a przeciwciała utrzymują się na stałym poziomie nawet powyżej 5 lat. Na chwilę aktualną nie wydaje się więc konieczne doszczepianie po prawidłowym podaniu szczepionki. Naturalne zakażenie nie zapobiega ponownemu zakażeniu tym samym typem wirusa HPV, ani też zakażeniu innymi typami. Nie wiadomo jednak, jaki poziom przeciwciał zapobiega zakażeniu. Według dostępnych danych, szczepionka przeciwwirusowa oparta na VLP HPV 16 i 18 jest całkowicie bezpieczna z punktu widzenia standardów wakcynologicznych i charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością przy jednoczesnym braku poważnych działań ubocznych. Polskie rekomendacje sugerują szczepienie w pierwszej kolejności dziewcząt pomiędzy 12 a 15 rokiem życia. Szczepionkę podaje się w 3 dawkach w odstępie 0-2-6 miesięcy.

Punkty: 0


120. Szansa na samoistne cofnięcie się zmian dysplastycznych I stopnia (CIN I) to około:
 • 10 %
 • 50%
 • 1%
 • 90%
 • 100%

Uzasadnienie: Pierwotna infekcja brodawczakiem ludzkim może doprowadzać do przetrwałego zakażenia, a następnie do stanu przedrakowego stopnia małego, średniego i dużego, aż w końcu do raka. Ale wiadomo również, że może nastąpić eliminacja wirusa, nawet w stanach przedrakowych średniego i dużego stopnia. Cofnięcie się zmian następuje w dużym odsetku w przypadku CIN I (ponad 50%), natomiast w przypadku CIN III u około 30% zakażonych pacjentek. Co więcej w przypadku CIN I do progresji do raka dochodzi tylko u 1% pacjentek. W 5% przypadków dysplazji CIN II i u ponad 12% CIN III dojdzie do progresji dysplazji do raka.

Punkty: 0


121. Wśród przyczyn przedwczesnego wytrysku nasienia znajdują się wszystkie, za wyjątkiem:
 • zbyt krótkie wędzidełko żołędzi członka
 • rzadkie kontakty seksualne
 • lęk przed ciążą
 • nadczynność tarczycy
 • otyłość

Uzasadnienie: Do przyczyn przedwczesnego wytrysku nasienia zaliczamy między innymi zbyt krótkie wędzidełko żołędzi członka, rzadkie kontakty seksualne, którym typowo towarzyszy przedwczesny wytrysk, lęk przed ciążą, praktykowanie tzw. stosunków przerywanych, niechęć wobec seksu lub partnerki, infekcje i stany zapalne cewki moczowej i prostaty, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia endokrynologiczne, takie jak nadczynność, rzadziej niedoczynność tarczycy, cukrzyca.

Punkty: 0


122. Profilaktyczna mammografia zalecana jest przez Polską Unię Onkologii u kobiet pomiędzy:
 • 50 a 60 r.ż.
 • 50 a 69 r.ż
 • 40 a 60 r.ż.
 • 40 a 80 r.ż.
 • 40 a 45 r.ż.

Uzasadnienie: Polska Unia Onkologii zaleca rutynową mammografię co 1-2 lata, między 50 a 69 r.ż.

Punkty: 0


123. Działanie czynnika powodującego powstawanie wad wrodzonych u noworodków matek z cukrzycą najprawdopodobniej ma miejsce:
 • wyłącznie przed zapłodnieniem
 • przed zapłodnieniem i do 7 tygodnia po zapłodnieniu
 • w 3 - 5 miesiącu ciąży
 • po 5 miesiącu ciąży
 • może mieć miejsce w każdym okresie ciąży

Uzasadnienie: Wady wrodzone są odpowiedzialne za 30 - 50% umieralności okołoporodowej noworodków matek z IDDM. Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że rozpoznaje się je u od około 3 do około 17% noworodków tych matek. Czynnik powodujący wady wrodzone u noworodków matek z cukrzycą oddziałuje na większość układów najprawdopodobniej przed ukończeniem 7 tygodnia ciąży.

Punkty: 0


124. Infertilitas to stan niepłodności:
 • pierwotnej
 • wtórnej
 • niemożności donoszenia ciąży
 • immunologicznej
 • obojga partnerów

Uzasadnienie: Rozróżniamy niepłodność pierwotną - sterilitas primaria, gdy kobieta nigdy nie była w ciąży, niepłodność wtórną - sterilitas secundaria, gdy kobieta była już w ciąży zakończonej porodem lub poronieniem i nie może ponownie zajść w ciążę. O niemożności donoszenia ciąży – poronieniach nawykowych, czyli infertilitas mówimy w sytuacji, w której kobieta nie miała kłopotów z zajściem w ciążę, natomiast kolejne 3 ciąże (lub kolejne 2 ciąże po 12 tygodniu) zakończyły się samoistnym poronieniem.

Punkty: 0


125. Dawka dobowa zolpidemu u osób z niewydolnością wątroby i starszych wynosi:
 • 1 mg
 • 5 mg
 • 7,5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg

Uzasadnienie: U osób z niewydolnością wątroby i starszych stosuje się połowę zwykłej dawki dobowe zolpidemu czyli 5 mg.

Punkty: 0


126. Do zaburzeń ilościowych pamięci zalicza się:
 • ekmnezję
 • kryptomnezję
 • paramnezję
 • allomnezję
 • psudomnezję

Uzasadnienie: Do grupy zaburzeń ilościowych pamięci zaliczamy hipermnezję, amnezję, hipomnezję i ekmnezję. Pozostałe przykłady należą do grupy jakościowych zaburzeń pamięci.

Punkty: 0


127. Zaznacz stwierdzenie prawdziwe odnoszące się do terapii zaburzeń lękowych:
 • terapia zaburzeń lękowych to zwykle leczenie skojarzone, obejmujące psychoterapię i farmakoterapię
 • fobia społeczna może być izolowanym zaburzeniem lękowym stwierdzanym w przebiegu depresji
 • szacuje się, że około 2/3 osób chorujących na depresję prezentuje wyraźne objawy lęku
 • blokowanie zachowań związanych z fobiami nie jest możliwe przy użyciu benzodiazepin
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe

Uzasadnienie: Zaburzenia lękowe, dawniej nazywane nerwicami, dotykają co najmniej 10% populacji osób dorosłych. Terapia zaburzeń lękowych to zwykle leczenie skojarzone, obejmujące psychoterapię i farmakoterapię. Współcześni psychoterapeuci mają świadomość, że taka kombinowana terapia pozwala na kompleksowe leczenie osób z zaburzeniami lękowymi. Algorytmy i strategie farmakoterapii zaburzeń lękowych zmieniły się znacząco w latach 90-ch ubiegłego wieku, wychodząc z zaklętego kręgu benzodiazepin. Wprowadzenie leków antydepresyjnych, zwłaszcza o wpływie na układ serotoninowy, zasadniczo zmieniło rokowanie w zaburzeniach lękowych. Ocenia się, że 2/3 osób chorujących na depresję prezentuje wyraźne objawy lęku. Objawy lęku mogą w przebiegu depresji występować w postaci izolowanych psychicznych lub somatycznych symptomów lękowych, ale także w postaci specyficznych zaburzeń lękowych takich, jak fobia społeczna czy napady paniki. Warto więc pamiętać, że terapia zaburzeń lękowych przy użyciu benzodiazepin pozwala osiągnąć jedynie pierwszy ze zdefiniowanych na planszy celów, a więc czasową redukcję objawów psychicznych i somatycznych manifestacji lęku. Blokowanie zachowań związanych z fobiami nie jest możliwe przy użyciu BDZ, a długoterminowa terapia przy użyciu tych leków wiązać się będzie z narastającym uzależnieniem. Pamiętajmy, że BDZ w terapii zaburzeń lękowych stosowane są szerzej jedynie w celu okresowego złagodzenia ekstremalnego lęku w okresie oczekiwania na działanie leków przeciwdepresyjnych, które pojawia się po kilku tygodniach terapii

Punkty: 0


128. Według psychoanalizy faza homofilna nie jest:
 • czymś normalnym
 • zawsze czymś niepokojącym
 • fazą dojrzewania płciowego tylko u chłopców
 • zawsze symptomem orientacji homoseksualnej
 • powodem do bacznej obserwacji psychologa

Uzasadnienie: Faza homofilna wyprzedza dojrzewanie i występuje w jego początkowym okresie (10-12 rok życia), może się jednak wydłużyć. Przejawia się latentnymi tendencjami homoseksualnymi i wyraża się m.in. w dążeniu do przebywania w obecności osób jedynie tej samej płci, w wysublimowanych zachowaniach w stosunku do płci własnej, z reguły związanych z uczuciem głębokiej przyjaźni (zwłaszcza u dziewcząt). W niektórych przypadkach (z badań wynika, że takie doświadczenia ma 6% dziewcząt i 12 % chłopców) może dochodzić do kontaktów homoseksualnych, najczęściej w formie pieszczot. Rzadko jest to symptom orientacji homoseksualnej.

Punkty: 0


129. Wypowiedź: „pomyślałem sobie i w domu potem lekarz zobaczyłem była święty i migały samochodu” jest przykładem:
 • rozkojarzenia
 • myślenia nieskładnego
 • przyspieszenia toku myślenia
 • myślenia dereistycznego
 • splątania

Uzasadnienie: Myślenie nieskładne ujawnia się zarówno w utracie poprawności gramatycznej składni zdania jak i nieskładności toku wypowiedzi. Dla odróżnienia w rozkojarzeniu wypowiedź choć składa się z poszczególnych wydających się posiadać sens fragmentów, nie jest zrozumiała, ale zasady gramatyczne nie są w znaczny sposób naruszane. Przyspieszenie toku myślenia objawia się przeskakiwaniem między wątkami, nie kończeniem myśli, poszczególne frazy są jednak prawidłowymi wypowiedziami. W przypadku myślenia dereistycznego wypowiedzi muszą być zrozumiałe, żeby rozpoznać treści fantastyczne, abstrakcyjne i oderwane od rzeczywistości. W splątaniu wiązki myślowe są porozrywane, częste są perseweracje, iteracje, werbigeracje i przypadkowe kojarzenie wątków.

Punkty: 0


130. Głosy nakazujące popełnienie samobójstwa słyszane wewnątrz głowy to:
 • urojenia ksobne
 • urojenia prześladowcze
 • omamy rzekome
 • omamy prawdziwe
 • myśli natrętne

Uzasadnienie: Słyszenie głosu wewnątrz głowy jest fałszywym doznaniem zmysłowym, a więc omamem w tym przypadku słuchowym. Ponieważ słyszany jest wewnątrz głowy, a nie dociera z zewnątrz, jest również omamem rzekomym. Urojenia są to fałszywe sądy i przekonania, a nie wrażenia zmysłowe. Myśli natrętne są dla pacjenta uciążliwe, rozpoznawane są jednak jako własne.

Punkty: 0


131. Zaznacz stwierdzenie prawdziwe, dotyczące terminu „łagodne zaburzenia poznawcze”.
 • w przypadku MCI dochodzi do zaburzeń codziennego funkcjonowania pacjenta
 • w przypadku MCI pogorszenie pamięci nie musi być potwierdzone za pomocą obiektywnych
 • postawienie takiego rozpoznania upoważnia lekarza do rozpoznania zespołu otępiennego
 • jest to określenie synonimiczne w stosunku do normalnie przebiegającego procesu
 • wszystkie powyższe stwierdzenia są fałszywe

Uzasadnienie: Termin "łagodne zaburzenia poznawcze" (MCI – Mild Cognitive Impairment) wprowadzono dla określenia pogorszenia funkcji poznawczych, zgłaszanych przez pacjenta i jego bliskich, jednak w stopniu nieupoważniającym do rozpoznania otępienia. Łagodne zaburzenia poznawcze plasują się pomiędzy normalnym starzeniem się i łagodnym otępieniem. Rozpoznanie łagodnych zaburzeń poznawczych stawiane jest na podstawie następujących kryteriów: • pogorszenia pamięci zgłaszanego przez chorego lub osoby z jego otoczenia • pogorszenia pamięci lub innych czynności poznawczych większych niż oczekiwane dla wieku, potwierdzonych za pomocą obiektywnych testów • niezaburzonego codziennego funkcjonowania • braku objawów otępienia

Punkty: 0


132. Do następstw upośledzonego ukrwienia ciał jamistych należą wszystkie poniższe, za wyjątkiem:
 • włóknienia tkanki prącia
 • zaburzenia mechanizmu ucisku splotów żylnych
 • wzmożonej syntezy cGMP w mięśniówce gładkiej prącia
 • zmniejszonej aktywności NOS
 • upośledzonego utlenowania ciał jamistych prącia

Uzasadnienie: Jedynie punkt c zawiera odpowiedź nieprawdziwą. W wyniku upośledzenia ukrwienia ciał jamistych dochodzi do spadku syntezy cGMP w mięśniówce gładkiej prącia.

Punkty: 0


133. Człowiek stwierdził, że w ciemnym przedpokoju stoi osoba, po zapaleniu światła okazało się, że to płaszcz wiszący na wieszaku. Pacjent ten doznał:
 • omamu prawdziwego
 • omamu rzekomego
 • iluzji
 • deja vu
 • urojenia prześladowczego

Uzasadnienie: Człowiek ten doznał iluzji czyli błędnie rozpoznał realnie istniejący przedmiot w warunkach ciemności. Jest to nieprawidłowa klasyfikacją prawidłowo odebranego bodźca. Szybko skorygował spostrzeżenie po zaświeceniu światła, jest więc prawdopodobnie zdrową osobą.

Punkty: 0


134. Terapia cytyzyną trwać powinna:
 • co najmniej 7 tygodni
 • co najmniej 12 tygodni
 • od 6-12 tygodni do roku
 • 25 dni
 • 2 tygodnie

Uzasadnienie: Leczenie cytyzyną powinno być prowadzone przez okres 25 dni.

Punkty: 0


135. Andropauza:
 • występuje nie u wszystkich mężczyzn
 • jest w tym samym stopniu nasilona u mężczyzn, jak menopauza u kobiet
 • nie istnieje
 • pojawia się wcześniej niż menopauza u kobiet
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Andropauza dotyczy około 60% mężczyzn. Nie jest analogiczna do menopauzy u kobiet. U mężczyzn wieku średniego przemiany hormonalne nie są aż tak silnie zaznaczone. Andropauza jest bardziej procesem psychologicznym, związanym z kwestią postrzegania własnego ciała.

Punkty: 0


136. Według psychoanalizy faza homofilna:
 • jest czymś normalnym
 • jest zawsze czymś niepokojącym
 • świadczy o orientacji homoseksualnej
 • występuje tylko wśród dziewcząt
 • wymaga bacznej obserwacji psychologa

Uzasadnienie: Faza homofilna wyprzedza dojrzewanie i występuje w jego początkowym okresie (10-12 rok życia), może się jednak wydłużyć. Przejawia się latentnymi tendencjami homoseksualnymi i wyraża się m.in. w dążeniu do przebywania w obecności osób jedynie tej samej płci, w wysublimowanych zachowaniach w stosunku do płci własnej, z reguły związanych z uczuciem głębokiej przyjaźni (zwłaszcza u dziewcząt). W niektórych przypadkach (z badań wynika, że takie doświadczenia ma 6% dziewcząt i 12 % chłopców) może dochodzić do kontaktów homoseksualnych, najczęściej w formie pieszczot. Rzadko jest to symptom orientacji homoseksualnej.

Punkty: 0


137. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące braku reakcji genitalnej:
 • u kobiet objawia się suchością pochwy
 • u mężczyzn najczęściej występuje typ umiarkowany zaburzeń erekcji
 • główną przyczyną organicznych zaburzeń erekcji są przyczyny krążeniowe
 • w zaburzeniach psychogennych erekcja nie pojawia się podczas stosunku ze swoją partnerką oraz podczas masturbacji
 • przyczyny psychogenne dotyczą około 15% pacjentów z zaburzeniami erekcji

Uzasadnienie: Za rozpoznaniem zaburzeń psychogennych przemawia występowanie prawidłowych erekcji w innych sytuacjach, np. podczas masturbacji, snu, czy w kontaktach z inną partnerką. Taką etiologię zaburzeń stwierdza się u około 15 % mężczyzn.

Punkty: 0


138. Wskaż stwierdzenie fałszywe odnoszące się do fobii społecznych.
 • unikanie sytuacji fobicznych jest cechą dominującą
 • fobie społeczne ujawniają się zwykle jako strach przed oceną ze strony innych ludzi
 • objawy choroby mogą przybierać formy bardzo ciężkie, aż do napadu lęku panicznego
 • fobie społeczne o charakterze bardziej uogólnionym wiążą się z niską samooceną i strachem przed krytyką
 • objawy psychologiczne, behawioralne lub autonomiczne w przebiegu fobii społecznych są wtórnym przejawem lęku

Uzasadnienie: Fobie społeczne ujawniają się jako strach przed oceną ze strony innych ludzi. Prowadzi to do unikania sytuacji społecznych, takich jak jedzenie w miejscach publicznych i spotkania towarzyskie. Wiadomo, iż bardziej uogólnione fobie społeczne zwykle wiążą się z niską samooceną i strachem przed krytyką. Mogą występować pod postacią skargi na czerwienienie się, jako drżenie rąk, nudności lub parcie na mocz. Objawy związane z fobią mogą przybierać cięższe formy, aż do napadu lęku panicznego. W zaburzeniu tym pewną rolę odgrywają predyspozycje genetyczne, lecz chorobę bezpośrednio wyzwalają przeżycia urazowe. Objawy często pojawiają się w okresie rozwojowym, mogą występować nawet w dzieciństwie. Może im towarzyszyć nieradzenie sobie w życiu społecznym lub trudności w nauce. Kryteria rozpoznania fobii społecznej: 1.Objawy psychologiczne, behawioralne lub autonomiczne są pierwotnym przejawem lęku. 2.Lęk jest ograniczony do sytuacji społecznych lub występuje przede wszystkim w tego typu sytuacjach. 3.Zjawisko unikania sytuacji fobicznych jest cechą dominującą.

Punkty: 0


139. Kalcytoninę łososiową powinno stosować się w dawce:
 • 200 IU leku na dobę donosowo
 • 400 IU leku na dobę donosowo
 • 200 mg leku na dobę doustnie
 • 400 IU leku na dobę doustnie
 • 200IU leku na dobę domięśniowo

Uzasadnienie: Prawidłowa jest odpowiedź a. Badanie PROOF udowodniło, że kalcytonina łososiowa podawana donosowo w dawce 200 IU na dobę zmniejsza ryzyko osteoporotycznego złamania kręgosłupa o 33% oraz w sposób znaczący zmniejsza dolegliwości bólowe. Autorzy badania oszacowali, że aby zapobiec 1 złamaniu kompresyjnemu kręgu, powinno się leczyć przez 3 lata kalcytoniną donosową w dawce 200 jednostek międzynarodowych na dobę 11 kobiet. Nie było znamiennej różnicy pod względem częstości nowych złamań kręgów, w porównaniu z placebo, w grupach otrzymujących kalcytoninę w dawce 100 lub 400 j.m./d.

Punkty: 0


140. Wszystkie stwierdzenia spośród niżej wymienionych są prawdziwe z wyjątkiem:
 • lekami o udowodnionej skuteczności w leczeniu drżenia samoistnego są propranolol i prymidon
 • drżenie samoistne należy do najczęstszych patologii w grupie mimowolnych zaburzeń ruchowych
 • w drżeniu samoistnym stwierdza się dwa typy drżenia mięśniowego: pozycyjne i kinetyczne u osób w wieku podeszłym
 • drżenie samoistne jest chorobą wtórną do spadku neurotransmisji dopaminergicznej w
 • objawy drżenia samoistnego bardzo często ustępują po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu

Uzasadnienie: Spadek neurotransmisji dopaminergicznej w obrębie jąder podstawy, a konkretnie w obrębie istoty czarnej jest charakterystyczny dla choroby Parkinsona i innych zaburzeń z kręgu zespołów parkinsonowskich.

Punkty: 0


141. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczšce zespołu niespokojnych nóg:
 • objawy mogš wystšpić w każdym wieku
 • najczęœciej zespół niespokojnych nóg stwierdza się u osób poniżej 15-20 r.ż.
 • z wiekiem objawy ulegajš osłabieniu
 • jest dolegliwoœciš występujšcš w populacji ogólnej z częstoœciš od 2 do 3%
 • wszystkie powyższe sš prawidłowe

Uzasadnienie: Częstoœć występowania zespołu niespokojnych nóg w populacji ogólnej szacuje się 5-15%. Jeœli chodzi o objawy RLS, to one mogš wystšpić w każdym wieku, w tym również u dzieci, to jednak częœciej stwierdza się je u osób starszych, powyżej 50-60 r.ż. Z wiekiem objawy ulegajš nasileniu, zarówno jeœli chodzi o częstoœć występowania, jak i natężenie choroby. U osób w młodszym wieku przebieg choroby jest bowiem zwykle łagodniejszy.

Punkty: 0


142. Wskaż zdanie fałszywe. Leczenie profilaktyczne migreny między napadami podejmuje się, gdy:
 • napady migrenowe są częste ( > 5/mies.)
 • w każdym przypadku objawowej migreny
 • napady są ciężkie, powodują niesprawność trwającą do 3 dni
 • napady nie poddają się leczeniu doraźnemu
 • istnieją przeciwwskazania do leczenia doraźnego

Uzasadnienie: Wskazania do leczenia profilaktycznego migreny: 1. Napady migreny częściej niż dwa razy w miesiącu powodujące niesprawność trwającą do 3 dni. 2. Napady migreny niepoddające się doraźnym metodom leczenia. 3. Przeciwwskazania do stosowania leczenia doraźnego. 4. Częste napady migreny (powyżej 5 w miesiącu), reagujące na leczenie doraźne, u chorych, u których istnieje niebezpieczeństwo nadużywania leków. 5. Nietypowe napady migreny.

Punkty: 0


143. Hiperprolaktynemia:
 • podwyższa czynności androgenną jąder
 • działa antagonistyczne wobec testosteronu
 • obniża czynności androgenną jąder
 • zwiększa popęd płciowy
 • podwyższa czynność androgenną jąder

Uzasadnienie: Hiperprolaktynemia u mężczyzn jest związana z występowaniem zaburzeń seksualnych w postaci obniżonego popędu płciowego i zaburzeń erekcji. Można również obserwować zmniejszenie się aktywności fizycznej i psychicznej. Jej prawidłowe stężenie jest u mężczyzn niższe niż 15 ng/ml. Do znacznego wzrostu stężenia PRL dochodzi np. w wyniku autonomicznego wydzielania w guzach przysadki o typie prolactinoma. Leczenie przyczynowe prowadzi do normalizacji jej stężenia i powoduje cofnięcie się obserwowanych objawów.

Punkty: 0


144. Które z wymienionych zdań dotyczy grzybicy strzygącej?
 • grzybicę wywołują dermatofity antropofilne i zoofilne z rodzaju Trichophyton
 • w grzybicy tej stan zapalny jest zawsze bardzo nasilony
 • ogniska wyłysienia w tej postaci mają mniejszą średnicę i są liczniejsze niż w odmianie drobnozarodnikowej
 • w grzybicy tej włosy są ułamane na różnej wysokości
 • w leczeniu tej postaci można zalecić doustnie terbinafinę w dawce 250 mg na dobę przez 2 tygodnie

Uzasadnienie: Grzybica strzygąca (tinea capitis trichophytica) to typ grzybicy owłosionej skóry głowyi. Wywołują ją antropofilne dermatofity z rodzaju Trichophyton np. Trichophyton tonsurans. Cechuje się występowaniem wielu mniejszych ognisk wyłysienia z włosami ułamanymi na różnej wysokości. Stan zapalny skóry jest zwykle niewielki, obecne jest natomiast złuszczanie. Jeżeli grzybicę wywołują zoofilne dermatofity z rodzaju Trichophyton np. Trichophyton mentagrophytes varietas granulosum, to w obrazie klinicznym choroby dominuje guz lub naciek zapalny z licznymi krostami i dużą ilością ropy, z towarzyszącą temu regionalną limfadenopatią. Infekcje takie występują u osób mających bezpośredni kontakt z chorymi zwierzętami.

Punkty: 0


145. Lek najskuteczniej eliminujący nosicielstwo paciorkowców ß-hemolizujących to:
 • fenoksymetylpenicylina
 • cefadroksyl
 • erytromycyna
 • kotrimoksazol
 • sulfametoksazol

Uzasadnienie: Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rekomendacjach opracowanych przez Polską Grupę Roboczą ds. Standardów Profilaktyki i Racjonalnej Terapii Zakażeń z 2003 roku u pacjentów z nawracającymi zapaleniami gardła i migdałków wywołanymi przez PBHGA, u których leczenie penicyliną nie daje efektu, należy zastosować antybiotyk alternatywny, a więc taki który jest niewrażliwy na B-laktamazy np. cefadroksyl lub w przypadkach nawrotów - leki drugiego rzutu, czyli cefalosporyny II generacji: cefprozil bądź aksetyl cefuroksymu.

Punkty: 0


146. Wskaż stwierdzenie fałszywe. Przewlekłe bakteryjne zapalenie błony śluzowej nosa charakteryzuje się:
 • zmianą charakteru flory bakteryjnej
 • odwracalnością zmian
 • pogrubieniem błony podstawnej
 • gorszą penetracją antybiotyków
 • nieodwracalnością zmian

Uzasadnienie: Przewlekłe bakteryjne zapalenie błony śluzowej nosa charakteryzuje się występowaniem ropnego kataru oraz bólu głowy utrzymujących się powyżej 12 tygodni. Dochodzi do przebudowy nabłonka, pogrubienia błony podstawnej błony śluzowej nosa, rozplemu fibroblastów – zmiany te w odróżnieniu od ostrego bakteryjnego zapalenia błony śluzowej nosa są nieodwracalne i powodują gorszą penetrację antybiotyków. Ponadto we florze bakteryjnej pojawiają się beztlenowce.

Punkty: 0


147. Najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn w Polsce jest:
 • rak jelita grubego
 • rak prostaty
 • rak płuca
 • rak krtani
 • rak trzustki

Uzasadnienie: Od lat na czele statystyk znajduje się rak płuca - najczęstszy nowotwór złośliwy wśród mężczyzn w Polsce.

Punkty: 0


148. Do grupy drżenia mięśniowego, występującego podczas aktywności ruchowej, zalicza się wszystkie spośród wymienionych poniżej postaci drżenia z wyjątkiem:
 • kinetycznego prostego
 • pozycyjnego
 • kinetycznego zamiarowego
 • izometrycznego
 • spoczynkowego

Uzasadnienie: Grupa drżenia mięśniowego, występującego podczas aktywności ruchowej (action tremor), dzieli się na kilka podtypów. Wyróżnia się w jej obrębie następujące podtypy drżenia: pozycyjne, izometryczne i kinetyczne. Drżenie kinetyczne z kolei dzieli się na proste i zamiarowe, które ujawnia się podczas wykonywania ruchów celowych kończyną, dokładnie tak, jak dzieje się to przy dodatniej próbie palec-nos.

Punkty: 0


149. Najsłabiej reagującą na leczenie miejscowe postacią grzybicy stóp jest postać:
 • postać piętowa
 • postać potnicowa
 • postać międzypalcowa
 • postać złuszczająca
 • postać kolanowa

Uzasadnienie: W międzynarodowych badaniach dotyczących epidemiologii grzybicy stóp u prawie 50% badanych Polaków stwierdzono tą chorobę. Grzybicę stóp najczęściej wywołują antropofilne dermatofity z gatunków: Trichophyton rubrum i Trichophyton mentagrophytes varietes interdigitale, rzadziej Epidermophyton floccosum oraz mieszana flora grzybicza. Oprócz postaci złuszczającej wyróżnia się też postaci międzypalcową i potnicową.

Punkty: 0


150. Szczyt zachorowań na sezonowe alergiczne zapalenie spojówek notuje się u:
 • małych dzieci do 7 roku życia
 • dzieci między 7 a 14 rokiem życia
 • dojrzewającej młodzieży między 14 a 20 rokiem życia
 • młodych dorosłych między 20 a 35 rokiem życia
 • dorosłych po 35 roku życia

Uzasadnienie: Na sezonowe alergiczne zapalenie spojówek chorują przede wszystkim dzieci między 7 a 14 rokiem życia, ale może ono pojawić się nawet u kilkumiesięcznych niemowląt.

Punkty: 0


151. Zaburzenia układu wewnątrzwydzielniczego w otyłości to:
 • spadek produkcji kortyzolu i wzrost produkcji hormonu wzrostu
 • wzrost produkcji hormonu wzrostu i spadek stężenia leptyny
 • spadek stężenia progesteronu u kobiet i testosteronu u mężczyzn
 • spadek stężenia estrogenów i wzrost stężenia testosteronu u kobiet
 • wzrost stężenia estrogenów u kobiet i testosteronu u mężczyzn

Uzasadnienie: Najczęstsze z zaburzeń hormonalnych towarzyszących otyłości to wzrost produkcji kortyzolu, hiperinsulinemia i insulinooporność, wzrost produkcji estrogenów i spadek stężenia progesteronu u kobiet, spadek stężenia testosteronu u mężczyzn, zmniejszenie produkcji hormonu wzrostu, wzrost stężenia leptyny i leptynooporność.

Punkty: 0


152. Do markerów obrotu kostnego należy:
 • PTH
 • CTX
 • TSH
 • witamina D
 • FT4

Uzasadnienie: W celu poprawy identyfikacji pacjentów zagrożonych osteoporozą ocenę densytometryczną rozszerza się często o ocenę jakości kości. Ocenia się wówczas poziomy biochemicznych markerów obrotu kostnego, takich jak: C-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I (CTX), N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I (NTX) oraz N-końcowy propeptyd kolagenu typu I (P1NP).

Punkty: 0


153. 30 – letni pacjent zgłosił się w porze jesiennej do lekarza POZ z objawami wodnistego kataru, kichania, temperaturą wynoszącą 37,5oC. Skarżył się również na bóle głowy i mięśni. Objawy utrzymują się od 2 dni. Najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z zakażeniem:
 • adenowirusem
 • rhinowirusem
 • wirusem grypy
 • RSV
 • enterowirusem

Uzasadnienie: Zakażenie rhinowirusem charakteryzuje się występowaniem: napadów kichania, wodnistą wydzieliną z nosa, podwyższoną temperaturą, ok. 37-38 stopni Celsjusza oraz złym samopoczuciem. Zakażenie RSV przebiega z zapaleniem gardła.

Punkty: 0


154. Do powikłań choroby refluksowej nie zaliczamy:
 • zapalenia krtani
 • zapalenia przełyku
 • hipoproteinemii
 • zespołu Mallory’ego-Weissa
 • zwężenia przełyku

Uzasadnienie: Uzasadnienie: Patologiczne zmiany, powikłania choroby refluksowej przełyku: • Zapalenie przełyku • Zwężenia przełyku • Przełyk Barretta • Zapalenie krtani • Nawracające zapalenia płuc • Hipoproteinemia • Niedokrwistość Zespół Mallory'ego-Weissa - podłużne pęknięcie błony śluzowej przełyku, zlokalizowane w okolicy wpustu żołądka. Pęknięcie powstaje najczęściej na skutek gwałtownych i obfitych wymiotów. Nie osiąga znacznych rozmiarów, może być jednak powodem obfitego krwotoku, a w większości przypadków owrzodzenia przełyku. Najczęściej występuje u alkoholików lub osób, które nadużywają często alkoholu, co związane jest z uporczywymi wymiotami. Nie leczony może prowadzić do powstania nowotworu przełyku.

Punkty: 0


155. 68-letni pacjent przyjmuje przewlekle metylprednizon z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów. Z powodu bólu stawów zaczął od miesiąca stosować piroksykam. Można spodziewać się, że wzrosło u niego ryzyko wystąpienia:
 • cukrzycy
 • depresji
 • krwawienia z przewodu pokarmowego
 • ciężkich zakażeń bakteryjnych
 • zaćmy

Uzasadnienie: Glikokortykosteroidy i niesteroidowe leki przeciwzapalne działają wrzodotwórczo i stosowane łącznie zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego.

Punkty: 0


156. Napięciowy ból głowy:
 • zawsze towarzyszą mu fotofobia i fonofobia
 • zawsze towarzyszą mu nudności i wymioty
 • może mieć obustronne umiejscowienie
 • zwykle jest pulsujący i bardzo silny
 • udowodniono, że u jego podłoża leżą zaburzenia sfery psychicznej

Uzasadnienie: KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE RZADKICH, EPIZODYCZNYCH, NAPIĘCIOWYCH BÓLÓW GŁOWY wg KLASYFIKACJI INTERNATIONAL HEADACHE SOCIETY – IHS, 2004. A. Co najmniej 10 epizodów występujących rzadziej niż przez jeden dzień w miesiącu (przez mniej niż 12 dni w roku), spełniających kryteria B-D B. Ból głowy trwający od 30 minut do 7 dni C. Ból głowy ma co najmniej dwie z następujących cech: a) obustronne umiejscowienie b) uciskowy/ściskający charakter (nie zaś pulsujący) c) łagodne lub umiarkowane natężenie d) nie nasila się przy rutynowej aktywności fizycznej D. Ból ma obie cechy: a) brak nudności i wymiotów (może wystąpić osłabienie łaknienia) b) może towarzyszyć mu fotofobia lub fonofobia, lecz nie oba te objawy naraz E. Ból głowy nie jest przypisywany innemu zaburzeniu

Punkty: 0


157. Dla bólu głowy typu Hortona nie jest charakterystyczne:
 • łzawienie
 • przekrwienie spojówki oka
 • zapalenie tętnicy skroniowej
 • wyciek z nosa
 • częstsze występowanie u mężczyzn

Uzasadnienie: KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE KLASTEROWEGO BÓLU GŁOWY (BÓL GŁOWY TYPU HORTONA) wg KLASYFIKACJI INTERNATIONAL HEADACHE SOCIETY – IHS, 2004. A. Obecność w wywiadzie co najmniej 5 napadów bólów głowy o cechach wymienionych w punktach B-D: B. Silny, jednostronny, oczodołowy, nadoczodołowy lub skroniowy ból, trwający bez leczenia od 15 do 180 minut, pojawiający się rzutami. C. Obecność przynajmniej jednego z wymienionych objawów: a) przekrwienie spojówki oka i/lub łzawienie b) uczucie zatkania i/lub wyciek z przewodu nosowego c) wzmożona potliwość czoła i twarzy d) zwężenie szpary powiekowej i/lub zwężenie źrenicy po stronie bólu e) obrzęk powieki f) uczucie niepokoju i/lub pobudzenia D. Częstość napadów waha się od 1 co drugi dzień do 8 dziennie. E. Brak innego wyjaśnienia dla wymienionych objawów i skarg.

Punkty: 0


158. Najistotniejszym neuromediatorem aktywującym gruczoły potowe jest:
 • galaniana
 • noradrenalina
 • serotonina
 • acetylocholina
 • substancja P

Uzasadnienie: Gruczoły potowe są unerwione przez zazwojowe bezmielinowe włókna współczulne typu C. W przeciwieństwie do innych efektorów, neuroprzekaźnikiem zakończeń współczulnych jest acetylocholina, a nie noradrenalina. W pobliżu gruczołów potowych znajdują się również zakończenia adrenergiczne, przy czym większą rolę w pobudzaniu gruczołu odgrywa acetylocholina.

Punkty: 0


159. Wskaż twierdzenie fałszywe.
 • Pacjent przed pomiarem ciśnienia powinien przynajmniej przez kilka minut odpocząć
 • Nie zaleca się przed badaniem picia kawy, alkoholu oraz palenia tytoniu
 • Dla prawidłowej oceny wysokości ciśnienia tętniczego nie ma znaczenia rozmiar mankietu
 • Metoda Riva-Rocci polega na wyczuciu obecności tętna w czasie deflacji mankietu, co odpowiada skurczowemu ciśnieniu tętniczemu
 • Nadciśnienie tętnicze jest najważniejszą pojedynczą przyczyną umieralności

Uzasadnienie: Dla prawidłowej oceny wysokości ciśnienia tętniczego duże znaczenie mają rozmiary mankietu. Muszą być one dostosowane do obwodu ramienia osoby badanej. Dla przeciętnego obwodu ramienia wynoszącego 27-32 cm stosuje się mankiet o wymiarach 16 x 30 cm. Stosowanie mankietu o zbyt małym rozmiarze powoduje zawyżenie wartości ciśnienia i odwrotnie mankiet za duży wpłynie na ich redukcję.

Punkty: 0


160. Wskaż nieprawidłowe połączenie leków:
 • naproksen + kodeina + meksyletyna
 • morfina + meksyletyna + pamidronian
 • ibuprofen + diklofenak + karbamazepina
 • diklofenak + tramadol + amitryptylina
 • paracetamol + morfina + deksametazon

Uzasadnienie: Błędem terapeutycznym jest kojarzenie dwóch różnych NLPZ, ponieważ nie podnosi to skuteczności analgetycznej, natomiast zwiększa ryzyko wystąpienia objawów ubocznych. W przypadku zbyt słabego działania przeciwbólowego NLPZ należy kojarzyć je z paracetamolem lub opioidem podając leki na przemian. Leki adiuwantowe są wymieniane na wszystkich szczeblach drabiny analgetycznej WHO, jako uzupełnienie terapii analgetykami nieopioidowymi i opioidowymi.

Punkty: 0


161. W przypadku podejrzenia niedoborów pokarmowych, alkoholizmu lub zespołu Wernickego-Korsakowa u pacjenta w śpiączce zaleca się podanie tiaminy w dawce:
 • 10 mg
 • 25 mg
 • 50 mg
 • 100 mg
 • 200 mg

Uzasadnienie: Dawka tiaminy wynosi 100 mg. Podawana jest dożylnie.

Punkty: 0


162. W przebiegu omdlenia zwykle dochodzi do wystąpienia:
 • zaburzeń świadomości
 • drgawek tonicznych
 • wyprężenia ciała
 • długiego snu ponapadowego
 • oddania moczu

Uzasadnienie: W przebiegu omdlenia zwykle nie dochodzi do wystąpienia drgawek tonicznych, wyprężenia ciała, długiego snu ponapadowego oraz oddania moczu. Są to objawy charakterystyczne dla napadu padaczkowego. W przebiegu omdlenia może dochodzić do zaburzeń świadomości.

Punkty: 0


163. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące skali Morrowa.
 • dotyczy oceny punktowej ryzyka zgonu u pacjentów z dławicą piersiową z uniesieniem odcinka ST
 • zawiera dane z wywiadu, badania klinicznego oraz dane zebrane przy przyjęciu
 • uwzględnia obniżone rozkurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 50 mmHg
 • uwzględnia stopień wydolności serca w klasie od II do IV według Killipa-Kimballa
 • uwzględnia masę ciała niższą niż 67 kg

Uzasadnienie: Skala Morrowa dotyczy oceny punktowej ryzyka zgonu u pacjentów z dławicą piersiową z uniesieniem odcinka ST. Jest to skala 8-czynnikowa, w której maksymalnie można przyznać pacjentowi 14 punktów. Zawiera dane z wywiadu, badania klinicznego oraz dane zebrane przy przyjęciu. Do czynników branych pod uwagę przy stosowaniu tej skali zalicza się po pierwsze: wiek pacjenta przy czym pacjenci w wieku 75 lat lub starsi otrzymują w tej skali aż 3 punkty, a chorzy w wieku 64 do 74 lat – 2 punkty. Po drugie uwzględnia ona obecność cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej. Po trzecie, pod uwagę bierze się również, stwierdzane w badaniu klinicznym, obniżone skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 100 mmHg, czynność serca przy przyjęciu wynoszącą powyżej 100/min, stopień wydolności serca w klasie od II do IV według Killipa-Kimballa oraz masę ciała niższą niż 67 kg. Dodatkowe punkty pacjent może uzyskać, jeśli przy przyjęciu stwierdza się u niego zawał ściany przedniej lub blok lewej odnogi pęczka Hisa a także, jeśli czas od początku objawów do podjęcia leczenia wynosił więcej niż 4 godziny.

Punkty: 0


164. Do czynników prognostycznych nie branych pod uwagę po urazie głowy należy:
 • wynik w skali Glasgow po resuscytacji
 • reaktywność źrenic
 • wiek pacjenta
 • tętno pacjenta
 • płeć

Uzasadnienie: Do czynników prognostycznych po urazie głowy należą: • wynik GCS po resuscytacji • wiek • reaktywność źrenic • hipotensja ≤ 90 mmHg • obraz TK

Punkty: 0


165. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą techniki prowadzenia pośredniego masażu serca:
 • dłonie należy ułożyć pośrodku mostka poszkodowanego
 • głębokość uciśnięć mostka powinna wynosić 4-5 cm
 • częstość uciśnięć powinna wynosić 90-110/min
 • stosunek nacisku do relaksacji klatki piersiowej powinien wynosić 75:25%
 • stosunek ucisków mostka do wdechów wynosi 30:2

Uzasadnienie: W czasie trwania masażu serca, pacjent musi leżeć na równym, twardym podłożu. Ratownik klęka blisko przy chorym układając jedną dłoń w miejscu położonym pośrodku mostka. Dłoń ułożona jest równolegle do mostka i przylega do klatki piersiowej tylko nasadą. Drugą dłoń należy położyć na dłoni leżącej na klatce piersiowej. Ręce ratownika muszą być wyprostowane i zablokowane w stawach łokciowych. Następnie oburącz uciska się rytmicznie klatkę piersiową ratowanego. Głębokość uciśnięć powinna wynosić 4-5 cm, a częstość uciśnięć 90-110/min. Masaż powinien być prowadzony płynnie. Stosunek czasu nacisku do relaksacji powinien wynosić 50:50%. Skuteczny pośredni masaż serca zapewnia ok. 33% normalnego rzutu serca.

Punkty: 0


166. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą techniki oddychania usta-usta:
 • aby wykonać 2 skuteczne wdechy ratownik może podjąć 5 prób
 • o skuteczności wdechu świadczy unoszenie się klatki piersiowej ratowanego
 • wdech powinien trwać ok. 2 sekund
 • objętość powietrza wdychanego powinna wynosić 0,5-0,7 litra
 • największe ryzyko zakażenia ratownika w czasie prowadzenia oddychania usta-usta dotyczy bakterii Neisseria meninigitis

Uzasadnienie: Po wykonaniu 30 uciśnięć mostka konieczne jest wykonanie dwóch sztucznych oddechów. W tym celu należy uklęknąć przy chorym, objąć swoimi ustami usta ratowanego i wdmuchnąć do ust ratowanego powietrze. Aby wykonać dwa skuteczne wdechy ratownik może podjąć pięć prób. O skuteczności sztucznego oddechu świadczy uniesienie się klatki piersiowej ratowanego. Wdech musi trwać ok. 1 sekundy i mieć objętość ok. 0,5-0,7 litra. Z badań wynika, że największe zagrożenie dla ratownika stanowi Neisseria meningitis. Nie stwierdzono zakażeń wirusami HBV i HCV.

Punkty: 0


167. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące skali Morrowa.
 • dotyczy oceny punktowej ryzyka zgonu, ponownego zawału serca niezakończonego zgonem oraz konieczności pilnej rewaskularyzacji u pacjentów z dławicą piersiową z uniesieniem odcinka ST
 • maksymalnie można w niej uzyskać 8 punktów
 • uwzględnia obniżone skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 100 mmHg
 • uwzględnia stopień wydolności krążenia w klasie NYHA (od II do IV)
 • uwzględnia czas od początku objawów do podjęcia leczenia wynoszący więcej niż 12 godziny

Uzasadnienie: Skala Morrowa dotyczy oceny punktowej ryzyka zgonu u pacjentów z dławicą piersiową z uniesieniem odcinka ST. Jest to skala 8-czynnikowa, w której maksymalnie można przyznać pacjentowi 14 punktów. Zawiera dane z wywiadu, badania klinicznego oraz dane zebrane przy przyjęciu. Do czynników branych pod uwagę przy stosowaniu tej skali zalicza się po pierwsze: wiek pacjenta przy czym pacjenci w wieku 75 lat lub starsi otrzymują w tej skali aż 3 punkty, a chorzy w wieku 64 do 74 lat – 2 punkty. Po drugie uwzględnia ona obecność cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej. Po trzecie, pod uwagę bierze się również, stwierdzane w badaniu klinicznym, obniżone skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 100 mmHg, czynność serca przy przyjęciu wynoszącą powyżej 100/min, stopień wydolności serca w klasie od II do IV według Killipa-Kimballa oraz masę ciała niższą niż 67 kg. Dodatkowe punkty pacjent może uzyskać, jeśli przy przyjęciu stwierdza się u niego zawał ściany przedniej lub blok lewej odnogi pęczka Hisa a także, jeśli czas od początku objawów do podjęcia leczenia wynosił więcej niż 4 godziny.

Punkty: 0


168. Przy intubacji przez usta u kobiet zwykle stosujemy rurki o rozmiarze:
 • 4,5 do 5,5 mm
 • 5,5 do 6,0 mm
 • 7,0 do 9,0 mm
 • 7,5 do 10,0 mm
 • 8,0 do 12,0 mm

Uzasadnienie: W przybliżeniu można powiedzieć, iż grubość rurki intubacyjnej powinna odpowiadać grubości serdecznego palca osoby intubowanej. Przy intubacji przez usta u kobiet zwykle stosujemy rurki o rozmiarze od 7,0 do 9,0 mm., a u mężczyzn od 7,5 do 10,0 mm. U dzieci średnicę rurki intubacyjnej wylicza się dodając do wieku liczbę 16, a następnie dzieląc otrzymany wynik przez 4.

Punkty: 0


169. Najważniejszym czynnikiem prognostycznym przy ocenie chorego po urazie głowy w skali Glasgow jest składowa:
 • oczna
 • słuchowa
 • słowna
 • ruchowa
 • żadna z powyższych

Uzasadnienie: Skala Glasgow (Glasgow Coma Scale). Służy ona do ilościowego określania stanu przytomności. Innymi słowy jest ona w miarę obiektywnym miernikiem dysfunkcji mózgu. Jest sumą 3 wyników badania reakcji chorego (reakcji otwierania oczu, reakcji słownej i odpowiedzi ruchowej). Im mniejsza jest liczba odnotowanych punktów, tym cięższy jest stan chorego i rokowanie jest gorsze. A najważniejszym czynnikiem prognostycznym jest składowa ruchowa.

Punkty: 0


170. Zaznacz fałszywe stwierdzenie. Stosowania benzodiazepin należy unikać u pacjentów:
 • z wywiadem wskazującym na liczne lub ciężkie zespoły odstawienne, szczególnie jeśli doszło do wcześniejszego wystąpienia drgawek
 • z okresem nadużywania benzodiazepin dłuższy niż jeden rok
 • bez właściwego wsparcia społecznego
 • uzależnionych od opiatów
 • z klinicznie zdefiniowanymi zaburzeniami osobowości

Uzasadnienie: Stosowania benzodiazepin należy unikać u pacjentów zaliczających się do grupy chorych z: • wywiadem wskazującym na liczne lub ciężkie zespoły odstawienne, szczególnie jeśli wystąpiły epizody drgawek • u pacjentów bez właściwego wsparcia społecznego • u uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych • u pacjentów z klinicznie zdefiniowanymi zaburzeniami osobowości (np. z osobowością antysocjalną czy borderline) • gdy dawki stosowanych ostatnio benzodiazepin były wysokie, tj. w ekwiwalencie diazepamu przekraczały 30 mg oraz gdy • okres nadużywania benzodiazepin jest dłuższy niż rok

Punkty: 0


171. Standardowym rozmiarem łyżki intubacyjnej dla osób dorosłych jest łyżka nr:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Uzasadnienie: Należy dobrać odpowiedni rozmiar łyżki laryngoskopu. O wyborze łyżki decyduje wielkość twarzoczaszki pacjenta. Łyżki występują w rozmiarach od 0 do 4. Przy intubacji niemowląt wybieramy płaską, najmniejszą łyżkę nr 0, nr 1 to łyżka odpowiednia dla dzieci, nr 2 dla młodzieży i drobnych kobiet, nr 3 dla większość osób dorosłych, a nr 4 dla rosłych mężczyzn.

Punkty: 0


172. Wskaż nieprawidłowy zestaw leków w przypadku leczenia bólu przewlekłego:
 • naproksen + paracetamol
 • paracetamol + morfina + pamidronian
 • ibuprofen + kodeina + deksametazon + baklofen
 • paracetamol + petydyna + amitryptylina
 • ibuprofen + tramadol

Uzasadnienie: W zespołach bólu przewlekłego nie należy stosować pentazocyny ani petydyny, gdyż zabezpieczenie analgezji w ciągu całej doby obarczone jest kumulowaniem leku i wystąpieniem działań niepożądanych. Długotrwałe stosowanie petydyny powoduje nagromadzenie jej metabolitu – norpetydyny, która ma m. in. działanie drgawkotwórcze. Natomiast przewlekłe stosowanie pentazocyny prowadzi do wystąpienia u pacjenta halucynacji lub stanów psychotycznych.

Punkty: 0


173. Platynowe 10 minut oznacza czas od chwili zatrzymania krążenia do momentu:
 • zastosowania defibrylacji
 • rozpoczęcia pośredniego masażu serca
 • dojazdu do miejsca wezwania zespołu ratownictwa medycznego
 • podania 1 mg adrenaliny dożylnie
 • zastosowania sztucznego oddychania

Uzasadnienie: Od chwili wystąpienia urazu lub zachorowania do chwili przyjęcia pacjenta w SOR nie powinno upłynąć więcej czasu niż 60 min. czas ten określany jest jako „złota godzina”. W „złotej godzinie” wyróżniamy „diamentowe 3 minuty”, tzn. czas, w którym należy zastosować defibrylację, i „platynowe 10 minut” - czas dojazdu do miejsca wezwania zespołu ratownictwa medycznego.

Punkty: 0


174. Skala Glasgow – używana do oceny stanu przytomności pacjenta po urazie głowy, nie uwzględnia oceny:
 • reakcji ruchowej
 • odpowiedzi słownej
 • reakcji otwierania oczu
 • odpowiedzi układu wegetatywnego
 • uwzględnia wszystkie powyższe

Uzasadnienie: Skala Glasgow (Glasgow Coma Scale). Służy ona do ilościowego określania stanu przytomności. Innymi słowy jest ona w miarę obiektywnym miernikiem dysfunkcji mózgu. Jest sumą 3 wyników badania reakcji chorego (reakcji otwierania oczu, reakcji słownej i odpowiedzi ruchowej). Im mniejsza jest liczba odnotowanych punktów, tym cięższy jest stan chorego i rokowanie jest gorsze. Najważniejszym czynnikiem prognostycznym jest składowa ruchowa. Według w/w skali pacjenci przytomni to chorzy mający 9-15 pkt GCS. Chorzy w śpiączce mózgowej z reguły nie uzyskują wyższej liczby punktów niż 8. Do lekkich urazów głowy z kolei zaliczamy chorych, u których punktacja GCS wynosi 13-15 punktów, w urazach średnich 9-12 punktów, a w ciężkich 3-8 punktów.

Punkty: 0


175. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą zalet maski krtaniowej:
 • można ją szybko i łatwo założyć, unikając poruszania głową pacjenta
 • zapewnia dobre udrożnienie dróg oddechowych
 • umożliwia wentylację workiem Ambu
 • można ją stosować wielokrotnie po uprzedniej sterylizacji
 • całkowicie zabezpiecza przed aspiracją treści pokarmowej

Uzasadnienie: Uzasadnienie: Zalety maski krtaniowej: • szybkie i łatwe zakładanie, bez konieczności poruszania głową pacjenta • dobre udrożnienie dróg oddechowych, • częściowe zabezpieczenie przed regurgitacją • możliwość wentylacji aparatem Ambu • możliwość sterylizacji • unikanie laryngoskopii bezpośredniej. Wady maski krtaniowej: • niecałkowite zabezpieczenie przed aspiracją treści pokarmowej • maska jest nieprzydatna przy wentylacji pacjentów z dużymi oporami płucnymi

Punkty: 0


176. Czynność elektryczną serca bez tętna może powodować:
 • tamponada serca
 • zatorowość płucna
 • hipokaliemia
 • hiperkaliemia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Uzasadnienie: Uzasadnienie: Przyczyny czynności elektrycznej serca bez tętna (PEA) można ująć zasadą „4H,4T”. 4 „H”: Hipoksja Hipowolemia Hipo/ hiperkaliemia Hipotermia 4 „T” Tension pneumothorax (odma prężna) Tamponada Toksyny Tromboembolie

Punkty: 0


177. Trepanację zwiadowczą wykonuje się u chorego:
 • nieprzytomnego po urazie głowy z objawami wklinowania
 • ze wstrząśnieniem mózgu
 • z płynotokiem nosowym
 • po urazie głowy u wymiotującego
 • u pacjenta z przewlekłym krwiakiem podtwardówkowym

Uzasadnienie: Gdy stan chorego po urazie głowy gwałtownie pogarsza się, a objawy wskazują na możliwość wklinowania, wówczas wskazane jest wykonanie trepanacji zwiadowczej.

Punkty: 0


178. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące wstrząsu anafilaktycznego:
 • jest on najcięższą postacią anafilaksji
 • rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu objawów upośledzenia tkankowego przepływu krwi
 • jednym z objawów są blade, pokryte potem powłoki ciała
 • jednym z objawów jest spadek ciśnienia tętniczego
 • obraz kliniczny wstrząsu zależy od przyczyny wywołującej

Uzasadnienie: Wstrząs anafilaktyczny jest najcięższą postacią anafilaksji, stanowiącą zagrożenie dla życia. Rozpoznanie wstrząsu opiera się na stwierdzeniu objawów upośledzenia tkankowego przepływu krwi, co klinicznie wyraża się obecnością chłodnych, bladych, pokrytych potem powłok, zapadnięciem żył podskórnych, tętna nitkowatego, spadku ciśnienia tętniczego i jego amplitudy, skąpomoczu lub bezmoczu i utratą przytomności. Obraz kliniczny wstrząsu anafilaktycznego nie zależy od prz