SZUKAJ
»
 
Zapraszamy do serwisu medVOD w portalu podyplomie.pl. Wszystkie materiały z serwisu LekarskaTV są tam dostępne bezpłatnie
Zestaw LEP: Zestaw losowy LEP (2010-09-07 00:28:28)

Rozwiązano: 2010-10-05 23:13:03

Twój wynik: 0/200 (0 %)


1. U pacjenta z chorobą wieńcową arteriografia naczyń wieńcowych wykazała 50% zwężenie światła lewej przedniej tętnicy zstępującej. Przepływ przez tętnice, w porównaniu z tętnicą prawidłową i przy danym tętniczo-żylnym gradiencie ciśnień zmniejszy się:
 • 2-krotnie
 • 4-krotnie
 • 6-krotnie
 • 8-krotnie
 • 16-krotnie

Uzasadnienie: Prędkość przepływu krwi przez naczynia jest proporcjonalna do czwartej potęgi promienia, zgodnie z prawem Poiseuille’a. Zatem zmnijeszenie promienia naczynia o połowę zmniejsza przepływ 16-krotnie.

Punkty: 0


2. Złotym standardem w diagnostyce GERD jest:
 • manometria przełyku
 • 24 godzinna pH metria
 • badanie rtg z kontrastem w przełyku
 • reakcja na leczenie H2 blokerami
 • bronchoskopii

Uzasadnienie: Złotym standardem w diagnostyce choroby refluksowej przełyku jest 24 godzinna pH-metria przełyku, którą warto wykonać gdy zastosowane leczenie nie powoduje poprawy.

Punkty: 0


3. O sterilitas secundaria można mówić, gdy:
 • kobieta była już w ciąży zakończonej porodem lub poronieniem i nie może ponownie zajść w ciążę
 • kobieta nie była w ciąży
 • kobieta nie może donosić ciąży, ponieważ kończy się ona poronieniem
 • kobieta nie może donosić ciąży, ponieważ kończy się ona porodem przedwczesnym
 • u pary współistnieje niepłodność kobieca i męska

Uzasadnienie: Według jednego z kryteriów rozróżniamy niepłodność pierwotną - sterilitas primaria, gdy kobieta nigdy nie była w ciąży, niepłodność wtórną - sterilitas secundaria, gdy kobieta była już w ciąży zakończonej porodem lub poronieniem (naturalnym lub sztucznym) i nie może ponownie zajść w ciążę. O niemożności donoszenia ciąży, czyli infertilitas mówimy w sytuacji, w której kobieta nie ma kłopotów z zajściem w ciążę, natomiast kończą się one poronieniem lub porodem przedwczesnym.

Punkty: 0


4. Średnie ryzyko zakażenia wertykalnego w przypadku HCV jest oceniane na:
 • 3-5%
 • 6-10%
 • 15-20%
 • 30-40%
 • żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Ryzyko zakażenia wertykalnego w przypadku HCV jest zależne od wielkości wiremii i średnio oceniane jest na 3 do 5%.

Punkty: 0


5. Otyłość nie zwiększa ryzyka wystąpienia:
 • raka jelita grubego
 • raka trzonu macicy
 • szpiczaka mnogiego
 • raka piersi
 • raka pęcherzyka żółciowego

Uzasadnienie: Udowodniono, że otyłość jest czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia raka jelita grubego, raka piersi, raka trzonu macicy, raka pęcherzyka żółciowego oraz raka nerki.

Punkty: 0


6. U pacjenta z enteropatią po zastosowaniu NLPZ należy zlecić:
 • metronidazol
 • wankomycynę
 • obfite nawadnianie
 • omeprazol
 • klarytromycynę

Uzasadnienie: Częstym powikłaniem terapii NLPZ jest enteropatia, która jeśli nawet ma przebieg utajony, to długo trwająca prowadzi do utraty białka lub/i nieznacznego krwawienia z niedoborem żelaza i anemią. W etiopatogenezie enteropatii odgrywa rolę patogenna beztlenowa flora bakteryjna, w związku z tym w leczeniu należy odstawić NLPZ i włączyć metronidazol w dawce 800 mg na dobę, pamiętając o możliwości wystąpienia neuropatii w czasie leczenia.

Punkty: 0


7. W rozpoznaniu chłoniaka nieziarniczego rozstrzygającą rolę odgrywa:
 • morfologia krwi
 • badanie kariotypu
 • biopsja śledziony
 • badanie tomograficzne
 • badanie histopatologiczne węzła chłonnego, rozszerzone o ocenę immunofenotypową nieprawidłowych komórek

Uzasadnienie: Badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu chłoniaka nieziarniczego jest badanie histopatologiczne, rozszerzone o ocenę immunofenotypową nieprawidłowych komórek. W tym celu należy pobrać cały węzeł chłonny lub fragment zajętego narządu. Ocena morfologiczna komórek chłoniakowych oraz charakter ich tkankowego wzrostu (grudkowy lub rozlany), z zachowaniem lub zatarciem prawidłowego utkania chłonnego i charakter odczynu podścieliska stanowią zasadnicze elementy diagnostyki z tak pobranego materiału. Rozpoznanie histopatologiczne chłoniaków nieziarniczych musi być w każdym przypadku uzupełnione oceną stopnia zaawansowania klinicznego choroby według skali Ann Arbor i czynników rokowniczych wchodzących w zakres Międzynarodowego Indeksu Prognostycznego.

Punkty: 0


8. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące typu B kacheksji
 • występuje w niedrożności przewodu pokarmowego
 • w typie tym dowóz, wchłanianie i trawienie pokarmu jest prawidłowe
 • w typie tym bilans azotowy jest ujemny
 • jest to względny spadek podaży substratów energetycznych i budulcowych
 • w typie tym zapotrzebowanie na substraty energetyczne i budulcowe przewyższa podaż

Uzasadnienie: Typ B kacheksji polega na względnym zmniejszeniu podaży substratów energetycznych i budulcowych, tj. sytuacji, w której pomimo prawidłowego dowozu produktów, ich wchłaniania i trawienia, dochodzi do wyniszczenia organizmu. W typie tym zapotrzebowanie na produkty energetyczne i budulcowe przewyższa ich podaż. Wzrost zużycia tlenu i wzrost podstawowej przemiany materii prowadzi do powstania ujemnego bilansu azotowego, który pomimo hiperalimentacji bardzo trudno wyrównać lub jest to zupełnie niemożliwe. Typ A kacheksji czyli bezwzględne zmniejszenie podaży substratów energetycznych i budulcowych może być spowodowane niedrożnością przewodu pokarmowego lub jego uciskiem z zewnątrz. W tym przypadku wzrost podaży pokarmów ma szansę wyrównać ujemny bilans azotowy i zmniejszyć tym samym ubytek masy ciała.

Punkty: 0


9. Dla drżenia samoistnego nie jest typowym:
 • nasilenie przy obciążaniu kończyn
 • dobra reakcja na alkohol
 • jednostronne drżenie kończyn
 • nasilenie pod wpływem emocji
 • brak innych objawów neurologicznych

Uzasadnienie: Choroba Parkinsona bardzo często mylona jest z drżeniem samoistnym. W drżeniu samoistnym występuje jednak obustronne, pozycyjne lub kinetyczne drżenie kończyn górnych (brak zaś drżenia spoczynkowego, często jednostronnego, charakterystycznego dla zespołów parkinsonowskich) oraz brak innych objawów neurologicznych. U znacznego odsetka chorych z drżeniem samoistnym stwierdza się rodzinne występowanie choroby lub dobrą reakcję na alkohol (w zespołach parkinsonowskich zwykle nie obserwuje się takich reakcji). Drżenie samoistne nasila się pod wpływem emocji oraz przy obciążaniu kończyn.

Punkty: 0


10. O prawogramie mówimy, gdy zespoły QRS skierowane są:
 • w odprowadzeniach I i II do siebie
 • w odprowadzeniach I i III do siebie
 • w odprowadzeniach I i II od siebie
 • w odprowadzeniach I i III od siebie
 • w odprowdzeniach I i III do góry

Uzasadnienie: O prawogramie mówimy, gdy zespoły QRS w odprowadzeniach I i III skierowane są do siebie, Kiedy skierowane są od siebie, to mamy do czynienia z lewogramem. Gdy zespoły QRS w I i III odprowadzeniu skierowane są do góry, to jest to normogram, a gdy skierowane są do dołu mówimy o osi niezdefiniowanej serca.

Punkty: 0


11. W przypadku stwierdzenia cukrzycy typu 1 badanie okulistyczne należy wykonać:
 • w momencie wykrycia choroby
 • po wyrównaniu stanu metabolicznego
 • 2 lata od wykrycia choroby
 • 5 lat od wykrycia choroby
 • po osiągnięciu przez chorego 30 r.ż.

Uzasadnienie: Badanie okulistyczne powinno być wykonywane w typie 2 cukrzycy od chwili rozpoznania, w typie 1 po 5 latach trwania choroby.

Punkty: 0


12. Definicja zespołu metabolicznego wg IDF (International Diabetes Federation) obejmuje zaburzenia gospodarki lipidowej pod postacią:
 • stężenia cholesterolu całkowitego > 300 mg/dl lub leczenie tego zaburzenia
 • stężenia LDL-cholesterolu > 200 mg/dl lub leczenie tego zaburzenia
 • stężenia LDL-cholesterolu > 150 mg/dl lub leczenie tego zaburzenia
 • stężenia triglicerydów > 150 mg/dl lub leczenie tego zaburzenia
 • stężenia HDL-cholesterolu > 40 mg/dl u mężczyzn i > 50 mg/dl u kobiet

Uzasadnienie: Według definicji IDF u osoby z zespołem metabolicznym musi występować: • otyłość centralna > 80 cm obwodu talii u Europejek i > 94 cm u Europejczyków oraz 2 z 4 czynników, czyli: • stężenie triglicerydów > 150 mg/dl lub leczenie tego zaburzenia; • cholesterol HDL < 40 mg/dl u mężczyzn i < 50 mg/dl u kobiet lub leczenie tego zaburzenia; • RR > 135/80 mmHg lub leczenie nadciśnienia; • glikemia na czczo > 100 mg/dl lub rozpoznana cukrzyca typu 2

Punkty: 0


13. Badanie glikemii na czczo wykonuje się u wszystkich ludzi:
 • > 30 r.ż. co 5 lat
 • > 40 r.ż. co 2 lata
 • > 45 r.ż co 3 lata
 • > 50 r.ż. co 2 lata
 • e) u pacjentów bez objawów klinicznych ani czynników ryzyka cukrzycy nie wykonuje się badania glikemii na czczo

Uzasadnienie: Badanie glikemii na czczo wykonuje się u wszystkich ludzi > 45 r.ż co 3 lata w celu wykrycia stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy.

Punkty: 0


14. Należy przerwać leczenie statynami, gdy w badaniach laboratoryjnych stwierdzi się:
 • wykładniki laboratoryjne hemolizy krwinek czerwonych
 • ponad 3-krotny wzrost stężenia aminotransferaz lub ponad 10-krotny wzrost stężenia kinazy kreatynowej
 • znaczące obniżanie się parametrów lipidogramu
 • 5-krotny wzrost stężenia fosfatazy zasadowej
 • ponad 2-krotny wzrost stężenia kinazy kreatynowej

Uzasadnienie: Leczenie statyną należy przerwać, gdy: • nastąpi ponad 3-krotny wzrost stężenia aminotransferaz lub gdy • nastąpi ponad 10-krotny wzrost stężenia kinazy kreatynowej (CK), co jest objawem uszkodzenia mięśni. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do terapii statynami są przewlekłe choroby wątroby i ciąża.

Punkty: 0


15. Wskaż twierdzenie prawdziwe.
 • Niedokrwistość towarzysząca chłoniakom nieziarniczym zawsze świadczy o zajęciu szpiku.
 • Chłoniakom nieziarniczym nigdy nie towarzyszy leukopenia.
 • Chłoniaki nieziarnicze nigdy nie rozwijają się w pierścieniu gardłowym Waldeyera.
 • W rozpoznaniu chłoniaka nieziarniczego rozstrzygającą rolę odgrywa badanie histopatologiczne węzła chłonnego, rozszerzone o ocenę immunofenotypową nieprawidłowych komórek.
 • Chłoniaki B-komórkowe występują najrzadziej.

Uzasadnienie: Niedokrwistość towarzysząca chłoniakom nieziarniczym nie zawsze świadczy o zajęciu procesem chorobowym szpiku. Może być ona także spowodowana zespołem wielu czynników prowadzących do niedokrwistości chorób przewlekłych, niedokrwistością o podłożu hemolitycznym lub sekwestracyjnym w przebiegu znacznego hipersplenizmu, a także wskutek ostrej lub przewlekłej utraty krwi w przypadku lokalizacji chłoniaka w obrębie przewodu pokarmowego i/lub towarzyszącej skazy krwotocznej małopłytkowej. Leukopenia przy ubogokomórkowym szpiku jest częstym objawem zajęcia układu krwiotwórczego przez chłoniaka limfoplazmocytowego i białaczkę włochatokomórkową. Pierścień gardłowy Waldeyera jest częstym miejscem, gdzie dochodzi do rozwoju chłoniaków nieziarniczych. Chłoniaki B-komórkowe są częstsze od T-komórkowych, stanowią prawie 90% chłoniaków nieziarniczych.

Punkty: 0


16. Bezwzględne, populacyjne 10-letnie ryzyko złamań to:
 • ilość złamań u 1000 osób w danej grupie populacyjnej w ciągu 10 lat
 • ilość złamań u 100 osób w danej grupie populacyjnej w ciągu 1 roku
 • ilość złamań u 100 osób w danej grupie populacyjnej w ciągu 100 lat
 • ilość złamań u 100 osób w danej grupie populacyjnej w ciągu 10 lat
 • wskaźnik ryzyka zachorowania na osteoporozę

Uzasadnienie: Bezwzględne, populacyjne 10-letnie ryzyko złamań to ilość złamań u 100 osób w danej grupie populacyjnej w ciągu 10 lat.

Punkty: 0


17. Czynnikiem ryzyka złamania kości zależnym od BMD jest:
 • płeć żeńska
 • wiek
 • palenie papierosów
 • niski BMI
 • glikokortykosteroidoterapia

Uzasadnienie: Czynniki ryzyka złamania kości. 1.niezależne od BMD: wiek, przebyte złamanie osteoporotyczne kości, skłonność do upadków, kortykosteroidy, złamanie b.k.k.u. w rodzinie, niska masa ciała/niski BMI, palenie papierosów, picie alkoholu; 2. zależne od BMD: płeć żeńska, rasa biała, przedwczesna menopauza, niedobór witaminy D, pierwotny i wtórny brak miesiączki, pierwotny i wtórny hipogonadyzm u mężczyzn, długie unieruchomienie, niedobór wapnia w diecie.

Punkty: 0


18. Adaptacja do przyjmowanych leków z grupy NLPZ polega na:
 • przyjmowaniu coraz większych dawek leków celem zapewnienia właściwego działania przeciwbólowego
 • uzależnieniu od leku
 • zmniejszeniu objawów dyspeptycznych po przyjęciu kolejnych dawek leku
 • reakcji błony śluzowej w odpowiedzi na szkodliwe działanie NLPZ
 • zmniejszeniu ryzyka krwotoku wywołanego lekami odwrotnie proporcjonalnie do czasu przyjmowania leku

Uzasadnienie: Jednym z ciekawszych zjawisk związanych z przyjmowaniem NLPZ jest adaptacja: uszkodzenie błony śluzowej w pierwszym, drugim dniu stosowania leku jest większe niż po tygodniu stosowania. Najprawdopodobniej w mechanizmie adaptacji odgrywają rolę czynniki wzrostowe, które w odpowiedzi na szkodliwe działanie NLPZ stymulują przepływ krwi i proliferację komórek nabłonkowych.

Punkty: 0


19. W skład zestawu do samoleczenia zaostrzeń astmy nie wchodzi:
 • β-2 mimetyk w inhalatorze MDI
 • β-2 mimetyk w ampułkach do nebulizacji
 • pisemny plan działania w razie pogorszenia przebiegu astmy
 • glikokortykosteroid podawany dożylnie
 • opakowanie prednizonu

Uzasadnienie: U każdego pacjenta należy prowadzić edukację podczas wizyty lekarskiej, w szkole dla chorych na astmę, lub przez spotkania z wyszkolonym edukatorem i zawsze wyposażać go w pisemną instrukcję postępowania na wypadek pogorszenia przebiegu astmy oraz zalecić posiadanie zestawu pierwszej pomocy. W jego skład wchodzą: 1. pisemny plan działania w razie pogorszenia przebiegu astmy 2. β-2 mimetyk w inhalatorze MDI lub ampułkach do nebulizacji, ewentualnie cholinolityk 3. nebulizator ze sprężarką, ewentualnie komora inhalacyjna 4. prednizon lub metyloprednizolon

Punkty: 0


20. Wskaźnik FEV1 to:
 • szczytowy przepływ wydechowy
 • natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa
 • natężona objętość wdechowa pierwszosekundowa
 • średni przepływ wydechowy na 1 sekundę
 • średni przepływ wdechowy na 1 sekundę

Uzasadnienie: Podstawowymi parametrami ocenianymi w badaniu spirometrycznym są: natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa (FEV1), określająca objętość powietrza wydychaną z płuc w pierwszej sekundzie natężonego wydechu; pojemność życiowa mierzona w czasie natężonego wydechu, czyli FVC, pojemność życiowa spoczynkowa VC, szczytowy przepływ wydechowy PEF oraz wskaźnik Tiffenau, czyli stosunek FEV1% do VC.

Punkty: 0


21. O niewydolności oddechowej świadczy:
 • a) PaO2 <10,0 kPa (60 mm Hg) i ewentualnie PaCO2 >6,7 kPa (50 mm Hg) przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym na poziomie morza
 • b) PaO2 <8,0 kPa (60 mm Hg) i ewentualnie PaCO2 >6,7 kPa (50 mm Hg) przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym na poziomie morza
 • c) PaO2 <10,0 kPa (60 mm Hg) i ewentualnie PaCO2 >6 kPa (50 mm Hg) przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym na poziomie morza
 • d) PaO2 <11,0 kPa (60 mm Hg) i ewentualnie PaCO2 >5 kPa (50 mm Hg) przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym na poziomie morza
 • e) PaO2 <12,0 kPa (60 mm Hg) i ewentualnie PaCO2 >4 kPa (50 mm Hg) przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym na poziomie morza

Uzasadnienie: Do niewydolności oddechowej może dojść w wyniku zaburzeń wymiany gazowej w płucach lub mechanizmu tłoczącego powietrze do płuc. Niewydolność oddechową można podzielić na ostrą lub przewlekłą spotykaną w zaawansowanych chorobach płuc np. POChP. Badaniami pozwalającymi na określenie wydolności oddechowej są wysycenie krwi tętniczej tlenem (prawidłowe ≥94%) i ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (prawidłowo 72-107 mm Hg (9,6-14,3 kPa)).

Punkty: 0


22. Z badania densytometrycznego nie uzyska się informacji o:
 • masie kości
 • gęstości kości
 • stanie odporności mechanicznej kości
 • budowie przestrzennej kości
 • parametrach ilościowych masy kostnej

Uzasadnienie: Metody densytometryczne dostarczają obiektywnych ilościowych informacji na temat masy i gęstości kości oraz umożliwiają pośrednio prognozę stanu odporności mechanicznej kości. Mankametem metody jest brak informacji o jakości tkanki kostnej i jej budowie przestrzennej. Powoduje to istotne obniżenie czułości tej metody diagnostycznej przy wysokiej jej specyficzności.

Punkty: 0


23. Do zakażenia gruźlicą dochodzi jedynie u:
 • wszystkich osób narażonych na kontakt z gruźlicą
 • 5% eksponowanych osób
 • 10-15% eksponowanych osób
 • 20-50% eksponowanych osób
 • 60% eksponowanych osób

Uzasadnienie: Zakażeniu gruźlicą sprzyjają bliskość i częstość kontaktu z chorym prątkującym, natężenie kaszlu, liczba prątków w plwocinie chorego i różne czynniki środowiskowe. Zakażenie nie jest równoznaczne z rozwojem objawów. Spośród zakażonych osób tylko u kilku procent rozwinie się gruźlica.

Punkty: 0


24. „Niebiescy sapacze” przeważnie charakteryzują się...Wybierz nieprawidłowe zdanie:
 • beczkowatą klatką piersiową
 • mają podwyższony BMI
 • często mają sinicę centralną
 • względnie dobrze tolerują wysiłek fizyczny
 • obficie odkrztuszają plwocinę

Uzasadnienie: Pacjentów z zaawansowaną postacią POChP zazwyczaj dzieli się na chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli („niebieskich sapaczy”) i chorych z rozedmą („różowych dmuchaczy”). Chorzy z przewagą PZO są zazwyczaj młodsi, często z podwyższonym BMI, odkrztuszają obficie plwocinę, mają mniejsze poczucie duszności mimo wcześniejszego występowania u nich niewydolności hipoksemicznej i hiperkapnicznej oraz objawów przewlekłego serca płucnego. Często mają sinicę centralną. Względnie dobrze tolerują wysiłek fizyczny. Dzieje się tak, dlatego że mają mniejszy napęd oddechowy spowodowany zmniejszeniem wrażliwości ich ośrodka oddechowego na stężenie CO2.

Punkty: 0


25. Do lekarza POZ zgłosiła się 50-letnia kobieta chorująca na cukrzycę, z częstomoczem i pieczeniem przy oddawaniu moczu. Objawy występują od dwóch dni. Poprzednie epizody bolesnego oddawania moczu wystąpiły 2 tygodnie oraz 1,5 miesiąca temu, pacjentka nie zgłaszała się wówczas do lekarza. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
 • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • niepowikłane zapalenie dolnych dróg moczowych
 • ropień nerki
 • kłębuszkowe zapalenie nerek
 • nawrotowe zapalenie pęcherza moczowego

Uzasadnienie: Klasyfikacja zakażeń układu moczowego: I. W zależności od umiejscowienia zakażenia: 1. zakażenia dolnego odcinka układu moczowego to jest pęcherza moczowego lub cewki moczowej 2. zakażenia górnego odcinka układu moczowego: nerek, układów kielichowo-miedniczkowych, okolicy okołonerkowej. II. W zależności od stopnia nasilenia objawów klinicznych oraz istnienia czynników sprzyjających zakażeniu zaproponowano podział na objawowe oraz bezobjawowe ZUM. 1. Do objawowych zakażeń układu moczowego należą: a. zakażenia niepowikłane - to jest u kobiet bez czynników obciążających na przykład: ostre zapalenie dolnych dróg moczowych, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, nawrotowe zapalenie dolnych dróg moczowych. O zakażeniach powikłanych mówimy w przypadku współistnienia u chorego czynników obciążających. Do postaci powikłanych ZUM zaliczyć można: -wspomniane wyżej ostre zapalenie dolnych dróg moczowych i ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, a także: -nawrotowe odmiedniczkowe zapalenie nerek -ropnia nerki -ropnia okołonerkowego.

Punkty: 0


26. Wskaż stwierdzenie prawdziwe dotyczące stosowania antykoagulantów doustnych w profilaktyce wtórnej udarów mózgu:
 • trzepotanie przedsionków występuje u ok. 10-20% chorych z udarem mózgu
 • leczenie przeciwzakrzepowe dotyczy przede wszystkim chorych z migotaniem przedsionków
 • u chorych ze sztucznymi zastawkami serca zaleca się utrzymanie INR w granicach 2-3
 • leczenie antykoagulacyjne powinno być rozpoczęte po upływie 5 dni od zachorowania po wykluczeniu za pomocą TK rozległego obrzęku mózgu i wtórnego ukrwotocznienia ogniska zawałowego
 • żadne z powyższych nie jest prawdziwe

Uzasadnienie: Doustne leczenie antykoagulacyjne dotyczy przede wszystkim chorych z migotaniem przedsionków i zmniejsza ryzyko kolejnego udaru mózgu o 70% w porównaniu z 18% redukcją ryzyka u chorych leczonych kwasem acetylosalicylowym. Dla przypomnienia migotanie przedsionków występuje u ok. 10-20% chorych z udarem mózgu, a ryzyko jego wystąpienia zwiększa się wraz z wiekiem. Leczenie przeciwzakrzepowe powinno być również stosowane w profilaktyce wtórnej u chorych z chorobami zastawek serca, po zawale mięśnia sercowego, zapaleniu wsierdzia, u pacjentów z drożnym otworem owalnym oraz przy obecności skrzepliny w lewej komorze serca. W Polsce stosuje się acenokumarol w dawkach pozwalających zachować wskaźnik INR w przedziale od 2 do 3. Jednak według rekomendacji European Stroke Initiative (EUSI) u chorych z migotaniem przedsionków powyżej 75 roku życia, ze względu na zwiększone ryzyko powikłań krwotocznych, za docelowy należy uznać INR rzędu 2,0 (1,6-2,5). U chorych ze sztucznymi zastawkami serca zaleca się utrzymanie INR w granicach 2,5-3,5. Doustne leczenie antykoagulacyjne powinno być rozpoczęte po upływie 7 do 10 dni od zachorowania po wykluczeniu za pomocą TK rozległego obrzęku mózgu i wtórnego ukrwotocznienia ogniska zawałowego. Leczenie przeciwkrzepliwe wymaga ścisłej współpracy z pacjentem. Należy więc rozważyć włączenie terapii u chorych z ograniczonym kontaktem słownym i logicznym. Prowadzenie leczenia jest możliwe wówczas przy współpracy z rodziną. W przypadku braku możliwości leczenia przeciwkrzepliwego zaleca się kwas acetylosalicylowy w dawce 300 mg dziennie.

Punkty: 0


27. Wskaż stwierdzenie błędne dotyczące diagnostyki refluksu żołądkowo-przełykowego:
 • 24h pH-metria służy do rozpoznawania kwaśnego refluksu żołądkowo-przełykowego
 • kontrastowe badanie radiologiczne z barytem pozwala na wykluczenie wad anatomicznych przełyku
 • endoskopia umożliwia rozpoznawanie zapalenia przełyku
 • scyntygrafia izotopowa znajduje zastosowanie, gdy występują objawy ze strony układu oddechowego
 • potwierdzeniem rozpoznania jest próba Bernsteina

Uzasadnienie: Próba Bernsteina polega na śledzeniu reakcji na wstrzyknięcie do przełyku soli fizjologicznej i kwasu (0,1 HCl). Kaszel po podaniu kwasu, a jego brak po podaniu NaCl ma potwierdzać rozpoznanie. Próba Bernsteina ma znaczenie historyczne, ponieważ swoistość próby była niska i została zastąpiona monitorowaniem pH-metrii.

Punkty: 0


28. Do wyliczenia eGFR ze wzoru MDRD potrzebna(y) jest:
 • masa ciała
 • wzrost
 • PESEL
 • numer dowodu osobistego
 • stężenie kreatyniny w moczu

Uzasadnienie: MDRD (Modification of Diet in Renal Disease bierze pod uwagę tylko wiek, płeć i rasę. W Polsce potrzebne dane do wyliczenia GFR wg MDRD zawiera numer pesel, stąd łatwość podawania przez laboratorium oprócz stężenia kreatyniny, także wyliczonego GFR, czyli eGFR.

Punkty: 0


29. Zaznacz stwierdzenie fałszywe dotyczące tiklopidyny:
 • klopidogrel charakteryzuje się większym profilem bezpieczeństwa niż tiklopidyna
 • tiklopidyna należy do leków hamujących agregację płytek poprzez działanie na ich błonę komórkową
 • stosowanie tiklopidyny wymaga monitorowania morfologii krwi ze względu na ryzyko wystąpienia neutropenii i trombocytopenii
 • tiklopidyna jest lekiem I rzutu w profilaktyce wtórnej udarów
 • stosowana jest w dawce 250 mg 2 razy na dobę

Uzasadnienie: Tiklopidyna jest lekiem stosowanym w profilaktyce wtórnej udaru. Należy ona do leków hamujących agregację płytek poprzez działanie na ich błonę komórkową. Stosowana jest w dawce 250 mg 2 razy na dobę. Wymaga monitorowania morfologii co 2 tygodnie w ciągu pierwszych dwóch miesięcy ze względu na ryzyko wystąpienia neutropenii i trombocytopenii. Prowadzono badanie porównujące skuteczność tiklopidyny i ASA w zapobieganiu ostrym incydentom naczyniowym. Okazało się, że większe korzyści stosowania tiklopidyny są widoczne tylko w okresie pierwszego roku.

Punkty: 0


30. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące H. pylori:
 • rezerwuarem tych bakterii jest wyłącznie człowiek
 • w jednym żołądku może bytować tylko jeden szczep tej bakterii
 • do zakażenia H. pylori dochodzi prawdopodobnie w dzieciństwie
 • w niesprzyjających warunkach bakterie tworzą się formy przetrwalnikowe
 • H. pylori jest karcynogenem

Uzasadnienie: Rezerwuarem H. pylori jest człowiek. W niesprzyjających warunkach bakteria tworzy małe ziarniakowe formy przetrwalnikowe oraz duże, ziarniakowe formy degeneracyjne. Zakażenie szerzy się drogami: fekalno-oralną, oralno-oralną oraz żołądkowo-oralną. Prawdopodobnie do zakażenia dochodzi w dzieciństwie- w rodzinie lub na drodze zakażeń między dziećmi. W jednym żołądku może bytować kilka szczepów. To może tłumaczyć trudności w likwidacji zakażenia. Konsekwencją wieloletniej infekcji H. pylori może być rak żołądka. H. pylori, uznany został przez Międzynarodową Agencję Badań nad Nowotworami Światowej Organizacji Zdrowia za karcynogen grupy pierwszej, o udowodnionym wpływie karcynogennym.

Punkty: 0


31. W leczeniu substytucyjnym niedoczynności nadnerczy u dorosłych stosuje się dawkę hydrokortyzonu:
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 30 mg
 • 60 mg

Uzasadnienie: W przewlekłym leczeniu substytucyjnym niedoczynności kory nadnerczy stosuje się 20-30 mg/24h hydrokortyzonu w jednej dawce rano lub 20 mg rano i 10 mg po południu (zgodnie z dobowym rytmem wydzielania kortyzolu).

Punkty: 0


32. Cechą charakterystyczną rytmu pochodzenia zatokowego nie jest:
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu I
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu II
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu aVR
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu aVF
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu V6

Uzasadnienie: Cechy rytmu pochodzenia zatokowego to: • Dodatni załamek P w I, II, aVF, V2-V6 • Ujemny załamek P w aVR • W odprowadzeniu aVL załamek P może byc płaski, ujemny lub dodatni

Punkty: 0


33. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą testu odwracalności nadciśnienia płucnego:
 • test wykonuje się tylko w przypadku podwyższonego ciśnienia w łożysku płucnym
 • test wykonuje się przy użyciu cewnika wprowadzonego przez żyłę udową
 • test wykonuje się przy użyciu leku wazodylatacyjnego podawanego do tętnicy płucnej
 • słaba reakcja na wazodylatator nie jest czynnikiem ryzyka niewydolności prawostronnej przeszczepionego serca
 • słaba reakcja na wazodylatator wraz z wysokimi wartościami oporów w łożysku płucnym (5-6j. Wooda) jest przeciwwskazaniem do transplantacji serca

Uzasadnienie: W przypadku stwierdzenia znacznie podwyższonego ciśnienia w łożysku płucnym z oporem naczyniowym > 320 ARU wykonujemy test odwracalności nadciśnienia płucnego poprzez podanie bezpośrednio do tętnicy płucnej NTG. Po podaniu NTG ponownie mierzymy wartości ciśnienia i oporów w krążeniu płucnym. W przypadku stwierdzenia oporów w łożysku płucnym (PVR) > 400-480 ARU ( tj. 5-6 j. Wooda) ze słabą reakcją (tzn. brak istotnego spadku) po podaniu NTG, chory nie powinien być kwalifikowany do przeszczepienia serca, ze względu na wysokie ryzyko (nawet 6 razy większe) ostrej niewydolności prawej komory przeszczepionego serca, która zwykle prowadzi do zgonu chorego.

Punkty: 0


34. Maksymalna dawka metamizolu w leczeniu bólu nowotworowego wynosi:
 • 1 g
 • 2 g
 • 3 g
 • 4 g
 • 3 mg

Uzasadnienie: Metamizol podaje się w dawce 500-1000 mg co 6-8 godzin, przy maksymalnej dawce dobowej 3 g. Ma bardzo silne działanie szczególnie w bólach kolkowych oraz przebijających.

Punkty: 0


35. Zlecając badanie w lampie szczelinowej u 40 letniego pacjenta, podejrzewam:
 • chorobę Huntingtona
 • wczesną postać choroby Parkinsona
 • chorobę ciał Lewy’ego
 • chorobę Wilsona
 • chorobę Hallervordena-Spatza

Uzasadnienie: U pacjenta, który ma mniej niż 45 lat, prezentującego objawy parkinsonizmu powinno się wykonać badanie oka w lampie szczelinowej. Pacjenci ci mogą chorować na chorobę Wilsona. Choroba ta należy do tzw. zespołów parkinsonowskich plus, w których poza parkinsonizmem występują także inne zaburzenia. Wykonując badanie w lampie szczelinowej poszukiwać będziemy pierścieni Kaysera-Fleishera charakterystycznych dla tej choroby.

Punkty: 0


36. Rozpoznanie zarażenia Toxoplasma gondi u kobiety ciężarnej jest pewne, gdy wg Europejskiej Sieci Naukowej ds. Wrodzonej Toksoplazmozy spełnione jest kryterium:
 • wysokiej awidności IgG
 • serokonwersji swoistych przeciwciał IgG w badaniu dwóch kolejnych próbek surowicy podczas ciąży
 • stwierdzenia przeciwciał IgA w badaniu dwóch kolejnych próbek surowicy podczas ciąży
 • wysokiego miana przeciwciał IgG przy braku przeciwciał IgM
 • niskiego miana przeciwciał IgG przy braku przeciwciał IgA

Uzasadnienie: Europejska Sieć Naukowa ds. Wrodzonej Toksoplazmozy podaje ścisłe kryteria rozpoznawania zarażenia pierwotniakiem u kobiet w ciąży i noworodków. Zgodnie z tymi kryteriami prawidłowa jest odpowiedź b

Punkty: 0


37. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące oznaczania biochemicznych markerów obrotu kostnego:
 • oznaczanie biochemicznych markerów obrotu kostnego służy ocenie tempa przebudowy kostnej
 • oznaczanie biochemicznych markerów obrotu kostnego służy ocenie kierunku przebudowy kostnej
 • biochemicznym markerem kościotworzenia jest np. osteokalcyna
 • do biochemicznych markerów resorpcji kości należą głównie produkty degradacji kolagenu
 • oznaczanie biochemicznych markerów obrotu kostnego nie ma zastosowania w monitorowaniu leczenia osteoporozy

Uzasadnienie: Oznaczanie biochemicznych wskaźników obrotu kostnego ma znaczenie zarówno w osteoporozie pomenopauzalnej jak i w innych osteoporozach, służy bowiem do oceny tempa i kierunku przebudowy kostnej. Markery te podzielono na markery kościotworzenia i resorpcji. Biochemicznymi markerami kościotworzenia są: izoenzym kostny alkalicznej fosfatazy, osteokalcyna oraz N końcowy propeptyd prokolagenu typu I. Ich stężenie w surowicy jest wykładnikiem funkcjonowania osteoblastów. Do markerów resorpcji należą głównie produkty degradacji kolagenu oraz winianooporna kwaśna fosfataza izoenzym b. Są one związane z funkcjonowaniem osteoklastów i procesami resorpcji, a ich stężenie w surowicy i moczu jest tego obrazem. Niestety tylko w nielicznych laboratoriach w Polsce można oznaczać stężenie markerów, koszt tych badań jest dość wysoki, a ich wykorzystanie ograniczone. W przyszłości wykorzystanie diagnostyki biochemicznej będzie zapewne coraz szersze.

Punkty: 0


38. Do hiperkalcemii może/mogą prowadzić:
 • szpiczak mnogi
 • chłoniaki
 • sarkoidoza
 • unieruchomienie
 • wszystkie wymienione

Uzasadnienie: We wszystkich wymienionych stanach można spodziewać się hiperkalcemii we krwi. Ponadto stężenie wapnia wzrośnie w następujących sytuacjach: • w pierwotnej nadczynności przytarczyc • w nowotworach złośliwych produkujących PTHrP • w innych chorobach ziarniniakowych • w tyreotoksykozie • w niedoczynności nadnerczy • w guzie chromochłonnym • w ostrej niewydolności nerek • podczas stosowania tiazydów, wit.A, D, androgenów

Punkty: 0


39. W przypadku wystąpienia biegunek w przebiegu neuropatii autonomicznej wskazane są poniższe działania z wyjątkiem:
 • eliminacja glutenu i laktozy z diety
 • zastosowanie oktreotydu
 • zastosowanie preparatów trzustkowych
 • zastosowanie leków zapierających
 • zastosowanie erytromycyny

Uzasadnienie: W przypadku występowania biegunek w przebiegu neuropatii autonomicznej wskazana jest eliminacja glutenu lub laktozy z diety. Korzystny efekt może wywierać stosowanie loperamidu, cyzaprydu lub difenoksylatu z atropiną. Podejmowane są próby podawania oktreotydu – analogu somatostatyny, który hamuje wydalanie wody z jelita – oraz preparatów enzymów trzustkowych. Erytromycyna pobudza motorykę przewodu pokarmowego, właściwość ta wykorzystywana jest w leczeniu zaparć.

Punkty: 0


40. Przeciwgorączkową dawką paracetamolu jest:
 • 1-5 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.o.
 • 10-15 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.o. u dziecka <12 r.ż.
 • 10-15 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.r. u dziecka <12 r.ż.
 • 10-15 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.r. u dziecka >12 r.ż.
 • 15-20 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.r.

Uzasadnienie: Dawkowanie paracetamolu: Dzieci < 12 r.ż. - 10-15 mg/kg m.c./24h p.o.; 20-30 mg/kg m.c./dawkę p.r. Dzieci > 12 r.ż. - 750-1000 mg/dawkę p.o. (max 4,0 g/24h); 1500-2000 mg/dawkę p.r. (max. 8,0 g/24h)

Punkty: 0


41. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące zapaleń krtani:
 • przyczyną zapaleń krtani są najczęściej bakterie
 • duszność krtaniowa jest charakterystyczna, gdyż występuje zwykle w fazie wdechu
 • ostre rozlane zapalenie krtani leczy się objawowo
 • ostre zapalenie nagłośni jest najczęściej wywoływane przez Haemophilus influenzae typu B
 • typowymi objawami zapalenia nagłośni są silny ból podczas przełykania oraz ślinotok, głos jest zmieniony i określany jako tzw. „barani głos”

Uzasadnienie: Przyczyną zapaleń krtani są najczęściej wirusy: paragrypy, RS, adenowirusy, rhinowirusy. Infekcja bakteryjna jest zwykle powikłaniem zakażenia pierwotnie wirusowego. Objawami schorzeń krtani są: chrypka, duszność, szczekający kaszel. Duszność krtaniowa jest charakterystyczna, gdyż występuje zwykle w fazie wdechu, w odróżnieniu od duszności oskrzelowej obserwowanej w fazie wydechu. Przyczyną zakażeń nagłośni jest w ponad 80% Haemophilus influenze typu B. Najczęściej chorują dzieci między 2 a 4 rokiem życia. Proces zapalny obejmuje struktury znajdujące się w okolicy nagłośniowej krtani, głównie nagłośnię i fałdy nalewkowo-nagłośniowe. Prowadzi to do znacznego przekrwienia i obrzęku błony śluzowej przedsionka krtani, pogrubienia i nacieczenia zapalnego fałdów nalewkowo-nagłośniowych, obrzęku i powiększenia nagłośni. Nagle pojawiają się ból gardła i gorączka. Dziecko sprawia wrażenie ciężko chorego. Objawy pojawiają się w ciągu kilku godzin, prowadząc do zaburzeń oddychania i groźnej dla życia duszności. Typowy jest silny ból podczas przełykania oraz charakterystyczny objaw – ślinotok. Głos jest zmieniony, określany jako tzw. „głos barani”. Może występować wilgotny kaszel, chociaż dziecko broni się przed odkasływaniem ze względu na silne dolegliwości bólowe.

Punkty: 0


42. Do wczesnych powikłań zamartwicy nie należy:
 • nadciśnienie płucne
 • NEC
 • niewydolność nerek
 • ADHD
 • ARDS

Uzasadnienie: Zespół nadpobudliwości ruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) podobnie jak zespół mózgowego porażenia dziecięcego czy padaczka mogą być odroczonymi (późnymi) skutkami przebytych komplikacji niedotlenieniowo-niedokrwiennych w okresie okołoporodowym.

Punkty: 0


43. Wskazania do profilaktycznego podawania żelaza nie występują u:
 • wcześniaków
 • dzieci narażonych na straty krwi w okresie porodowym
 • wszystkich donoszonych noworodków
 • dzieci z ciąż bliźniaczych
 • dzieci, których matki w czasie ciąży miały niedokrwistość

Uzasadnienie: Bezwzględne wskazania do profilaktycznego podawania żelaza występują u: wcześniaków, dzieci z ciąż mnogich, dzieci z obniżonym poziomem hemoglobiny w okresie noworodkowym, dzieci narażonych na straty krwi w okresie porodowym, dzieci, których matki w czasie ciąży miały niedokrwistość. Wskazania względne do podawania żelaza w dawce profilaktycznej są u dzieci: z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego i pokarmowego; w okresie szybkiego wzrostu, zwłaszcza u dziewcząt w czasie pokwitania, obficie i nieregularnie miesiączkujących; z upośledzonym łaknieniem, zwłaszcza gdy występuje niechęć do spożywania mięsa, jarzyn, owoców; ze skłonnościami do krwawień.

Punkty: 0


44. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące krztuśca:
 • krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego charakteryzującą się nawracającymi napadami kaszlu i przedłużającą się dusznością wdechową
 • czynnikiem etiologicznym jest Bordetella pertussis
 • w Polsce szczepienia są obowiązkowe
 • niemowlęta są chronione przeciwciałami odmatczynymi
 • w okresie nieżytowym i we wczesnym okresie kaszlu napadowego lekiem z wyboru jest erytromycyna

Uzasadnienie: Niemowlęta nie są chronione przeciwciałami odmatczynymi. Pełna odporność poszczepienna trwa od 3 do 5 lat.

Punkty: 0


45. W przypadku podejrzenia ropnia okołomigdałkowego należy:
 • kontynuować antybiotykoterapię
 • dołączyć leczenie przeciwzapalne
 • zdrenować ropień
 • wykonać punkcję nacieku, a w przypadku podejrzenia treści ropnej - naciąć ropień
 • w znieczuleniu ogólnym wykonać tonsillectomię

Uzasadnienie: Objawem ropnia okołomigdałkowego są: silny ból gardła po jednej stronie, promieniujący do ucha, trudności w połykaniu, szczękościsk, ślinienie, oraz nieprzyjemny zapach z ust. Dołącza się do nich wysoka temperatura ciała. Stan ogólny chorego jest zły. Leczenie należy powierzyć laryngologom, którzy po potwierdzeniu obecność treści ropnej, dokonają jej ewakuacji pod osłoną antybiotykoterapii. Leczenie antybiotykami należy kontynuować do czasu poprawy stanu chorego.

Punkty: 0


46. Do najczęstszych przyczyn gorączki u dzieci należą:
 • choroby układu oddechowego
 • zakażenia układu moczowego
 • infekcje ośrodkowego układu nerwowego
 • infekcje żołądkowo-jelitowe
 • zapalenie wsierdzia

Uzasadnienie: Najczęściej gorączka jest wywołana przez infekcję wirusową lub bakteryjną, zwłaszcza infekcję górnych dróg oddechowych i płuc. Poza tym gorączka towarzyszyć może zakażeniom układu moczowego, zapaleniu migdałków, zapaleniu ucha środkowego, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, infekcjom żołądkowo-jelitowym oraz chorobom zakaźnym wieku dziecięcego.

Punkty: 0


47. Cechą typową wirusowego zapalenia dolnych dróg oddechowych nie jest:
 • prawidłowa lub zwiększona częstość oddechów
 • gorączka < 38,5C
 • świszczący oddech
 • powiększenie węzłów chłonnych wnęki płuca w zdjęciu rentgenowskim
 • znaczne wciągnięcie ścian klatki piersiowej

Uzasadnienie: Cechy wirusowego zapalenia dolnych dróg oddechowych to: występowanie częściej u niemowląt i młodszych dzieci, świszczący oddech, gorączka < 38,5°C, znaczne wciągnięcie ścian klatki piersiowej, cechy rozdęcia płuc, częstotliwość oddechów prawidłowa lub zwiększona, na radiogramie klatki piersiowej rozdęcie płuc, a u 25% plamiste ogniska niedodmy, a w ciężkich przypadkach niedodma płatowa.

Punkty: 0


48. W przypadku ryzyka wystąpienia niedotlenienia okołoporodowego postępowanie lecznicze nie obejmuje:
 • wsparcia oddechowego
 • natychmiastowej indukcji porodu
 • uzupełnienia płynów w przypadku hipowolemii
 • restrykcji płynowych
 • podanie katecholamin

Uzasadnienie: Postępowanie terapeutyczne w przypadku wystąpienia niedotlenienia okołoporodowego należy rozpocząć od przywrócenia podstawowych funkcji życiowych – oddechu i krążenia. W przypadku rozpoznania hipowolemii należy wypełnić łożysko naczyniowe. W tym celu najchętniej stosuje się krystaloidy, a w dalszej kolejności koloidy 10-20 ml/kg a w sytuacjach uzasadnionych masę erytrocytarna. W następnej kolejności można podać katecholaminy. Ważne jest kontrolowanie i utrzymanie diurezy. W czasie pierwszych 24-48 godzin należy prowadzić bilans płynów. Często potrzebne są restrykcje podaży w granicach 50-60 ml/kg/dobę oraz monitorowanie i w razie potrzeby korekta poziomu elektrolitów i glukozy.

Punkty: 0


49. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące diagnostyki mikrobiologicznej gruźlicy.
 • metody chromatograficzne pozwalają wykryć kwasy mykolowe prątków
 • dwufazowy zestaw hodowlany pozwala uzyskać informacje o wzroście prątków po około 7 dniach
 • system Bactec pozwala uzyskać pełne informacje o wzroście prątków po około 2 tygodniach
 • sonda genetyczna służy jedynie typowaniu wyhodowanego szczepu
 • metody biologii molekularnej pozwalają potwierdzić obecność prątków w ciągu 1-2 dni

Uzasadnienie: W systemie Bactec pierwsze informacje o wzroście prątków można uzyskać już po 5-6 dniach. Pełne informacje uzyskuje się po 6 tygodniach hodowli.

Punkty: 0


50. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo u dziewcząt w okresie dojrzewania wynosi:
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 5 mg
 • 7-10 mg
 • 15 mg

Uzasadnienie: Niemowlęta między 6-12 m.ż. potrzebują dziennie około 12 mg żelaza, dzieci między 1-12 r.ż. 7-10 mg, dorastający chłopcy 11 mg, a dziewczęta w okresie dojrzewania 15 mg żelaza, z tego należy pamiętać, że zostaje wchłonięte tylko około 10%.

Punkty: 0


51. Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą guza Wilmsa:
 • stanowi 25% wszystkich nowotworów wieku dziecięcego
 • częściej występuje u dzieci z zespołem WAGR
 • nie daje przerzutów do kości
 • radioteriapia jest przeciwwskazana
 • w obrazie szpiku dominują blasty

Uzasadnienie: Guz Wilmsa częściej występuje u dzieci z zespołami: WAGR (Wilms` tumor –aniridia-genitourinary malformation mental retardation); Beckwitha-Wiedermanna; Denysa-Drasha; Perlmana. Współistnienie wad wrodzonych dotyczy około 12-15% pacjentów.

Punkty: 0


52. Probiotyki:
 • wchodzą w skład każdego rodzaju mleka modyfikowanego
 • są przeciwwskazane jako dodatek do mlek następnych u dzieci powyżej 5. miesiąca życia
 • w niektórych sytuacjach klinicznych, np. w biegunce zakaźnej, mają doraźny korzystny efekt
 • są wskazane jako dodatek do mlek początkowych u wcześniaków
 • korzyści płynące z ich stosowania potwierdzono w licznych badaniach klinicznych

Uzasadnienie: Probiotyki nie są obowiązkowym składnikiem – są dodawane do wybranych mieszanek. Wydają się być bezpieczne dla dzieci powyżej 5. miesiąca życia. Nie udowodniono w randomizowanych badaniach korzyści z ich stosowania poza profilaktyką biegunki poantybiotykowej. Nie są wskazane dla wcześniaków. Mają doraźny korzystny efekt w biegunce zakaźnej.

Punkty: 0


53. U dziecka z odwodnieniem <5% zalecana objętość doustnego płynu nawadniającego, którą należy podać w ciągu pierwszych 4 godzin nawadniania wynosi:
 • < 30 ml/kg/4h
 • 30-50 ml/kg/4h
 • 50-100 ml/kg/4h
 • > 100 ml/kg/4h
 • w tym przypadku konieczne jest zastosowanie nawodnienia dożylnego

Uzasadnienie: Nawadnianie dziecka doustnym płynem nawadniającym (DPN) w ciągu pierwszych 4 godzin, tj. w fazie rehydratacji, wygląda następująco: Stopień odwodnienia - Zalecana objętość DPN (doustnego płynu nawadniającego); < 5% - 30-50 ml/kg/4h ; 5-10% - 50-100 ml/kg/4h ; > 5% - >100 ml/kg/4h (wg Centers for Disease Control and Prevention 2003 oraz American Academy of Pediatrics 2004)

Punkty: 0


54. Szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typ b:
 • są obowiązkowe u wszystkich dzieci tylko w 2 m.ż. i 5 m.ż.
 • są obowiązkowe u wszystkich dzieci w 2 m.ż., 3-4 m.ż., 5-6 m.ż. oraz w 16-18 m.ż.
 • są zalecane u dzieci w 2 m.ż. i 4 r.ż.
 • są zalecane u dzieci w 2 m.ż. i 3 r.ż.
 • są zalecane u dzieci > 1 r.ż.

Uzasadnienie: Z dniem 01.04.2007 r. zmianie ulega obowiązujący Kalendarz Szczepień. Nowelizacja została wprowadzona przez specjalistów z Ministerstwa Zdrowia, na podstawie aktualnej wiedzy medycznej i sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Największą zmianą wprowadzoną do kalendarza szczepień w tym roku jest wprowadzenie obowiązku szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typu b wszystkich dzieci w pierwszym i drugim roku życia. Pierwsza dawka szczepionki powinna być podana w drugim miesiącu życia, jednocześnie ze szczepionkami przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi oraz wirusowi zapalenia wątroby typu B, a dalsze jednocześnie z kolejnymi dawkami szczepionki przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi. Pełen cykl szczepień powinien składać się z trzech dawek szczepienia pierwotnego, podawanych trzykrotnie w pierwszym roku życia oraz jednej dawki uzupełniającej podanej w drugim roku życia dziecka, o ile producent nie zaleca innego schematu uodpornienia. [wypowiedź Rzecznika GIS]

Punkty: 0


55. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące diagnostyki i leczenia anafilaksji.
 • próby prowokacyjne mogą być przydatne w reakcjach anafilaktoidalnych
 • próby prowokacyjne mogą być przydatne w ustaleniu przyczyny anafilaksji
 • chorzy przyjmujący Beta-blokery stanowią grupę zwiększonego ryzyka anafilaksji
 • uchorych przyjmujących Beta-blokery należy spodziewać się trudności w trakcie leczenia anafilaksji
 • badanie swoistych IgE jest znacznie czulsze od testów skórnych

Uzasadnienie: Ogólnie testy skórne są metodą diagnostyczną z wyboru w ocenie większości potencjalnych przyczyn anafilaksji, choć w przypadku silnego uczulenia stwarzają ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Dlatego niekiedy zastępuje się je mniej czułym badaniem swoistych IgE.

Punkty: 0


56. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo dzieci między 1-12 r.ż. wynosi:
 • 1 mg
 • 2 mg
 • 3 mg
 • 4 mg
 • 7-10 mg

Uzasadnienie: Niemowlęta między 6-12 m.ż. potrzebują dziennie około 12 mg żelaza, dzieci między 1-12 r.ż. 7-10 mg, dorastający chłopcy 11 mg, a dziewczęta w okresie dojrzewania 15 mg żelaza, z tego należy pamiętać, że zostaje wchłonięte tylko około 10%.

Punkty: 0


57. Zaznacz zdanie fałszywe dotyczące miejscowych odczynów poszczepiennych
 • należy do nich obrzęk, świąd, zaczerwienie
 • pojawiają się około 12-48 godzin po zaszczepieniu
 • są związane z nadwrażliwością na białko jaja kurzego
 • rzadko prowadzą do nacieku w miejscu iniekcji
 • odczynem tym może być podwyższona ciepłota ciała oraz bóle mięśni i stawów

Uzasadnienie: Niepożądane odczyny poszczepienne: • objawy miejscowe: zaczerwienienie, obrzęk, świąd, rzadko prowadzące do nacieku w miejscu iniekcji, występują ok. 12-48 godzin po szczepieniu • objawy ogólne: podwyższona ciepłota ciała, bóle mięśni i stawów, ból głowy • objawy alergiczne: dreszcze, obrzęk Quinkego, astma alergiczna, wstrząs anafilaktyczny (występują wyjątkowo rzadko i wiążą się z nadwrażliwością na białko jaja kurzego, obecnego w śladowych ilościach w szczepionce)

Punkty: 0


58. Niedokrwistość Fanconiego – wskaż fałszywe twierdzenie:
 • jest dziedziczona autosomalnie dominująco
 • jest niedokrwistością aplastyczną
 • objawy kliniczne aplazji szpiku występują ok. 4 roku życia dziecka
 • towarzyszy jej ryzyko wtórnych nowotworów złośliwych
 • mogą współwystępować wady kośćca

Uzasadnienie: Wrodzona niedokrwistość aplastyczna (niedokrwistość Fanconiego) jest chorobą dziedziczoną w sposób autosomalny recesywny, związaną z niestabilnością chromosomalną i zwiększonym ryzykiem zachorowania na wtórne nowotwory złośliwe, zwłaszcza ostrą białaczkę mieloblastyczną. U 30-40% chorych na FA stwierdza się obciążenie dziedziczne albo charakterystyczne wady wrodzone układu kostno-stawowego, anomalie skórne, rzadziej: mikrocefalię, wady układu moczowego. Objawy aplazji szpiku nie występują od razu po urodzeniu dziecka, najczęściej zaburzenia ujawniają się ok. 4 roku życia. W pytaniu należy więc zaznaczyć odpowiedź a.

Punkty: 0


59. Sferocytoza wrodzona – wybierz prawdziwe:
 • najczęściej ujawnia się dopiero w okresie pokwitania
 • u wszystkich chorych stwierdza się kamicę żółciową
 • u chorych z przełomami aplastycznymi nie należy usuwać śledziony ze względu na zagrażające piorunujące zakażenia pneumokokowe
 • najcięższym powikłaniem choroby są przełomy aplastyczne
 • usunięcie śledziony leczy całkowicie chorobę

Uzasadnienie: Przyczyną sferocytozy wrodzonej są genetyczne nieprawidłowości strukturalnych białek błony komórkowej krwinki czerwonej: upośledzona synteza spektryny, wytwarzanie niestabilnej cząsteczki spektryny, anomalie ankiryny i białek 4.1 lub 4.2.Choroba ujawnia się niekiedy już w okresie noworodkowym w formie ciężkiej żółtaczki i niedokrwistości. Umiarkowaną niedokrwistość, dyskretną żółtaczkę i powiększoną śledzionę obserwuje się na ogół już od 2 roku życia. Kamica żółciowa występuje u 50% chorych. Można ją udokumentować już w 4-5 roku życia. Najcięższym powikłaniem choroby w dzieciństwie są zagrażające życiu epizody aplastyczne. Usuniecie śledziony zapobiega ich występowaniu, a także kamicy żółciowej, hemosyderozy i uszkodzeń wątroby. Po usunięciu nadal jednak we krwi znajdują się sferocyty.

Punkty: 0


60. Koilonychią określamy:
 • łyżeczkowaty kształt paznokci
 • występowanie nadżerek w kącikach ust
 • kruchość paznokci
 • mleczne zabarwienie paznokci
 • nadmierną łamliwość paznokci

Uzasadnienie: Koilonychia to wklęśnięcie płytki paznokciowej. Przyczyną tego schorzenia są najprawdopodobniej zaburzenia w synchronicznym wytwarzaniu dwóch warstw płytki paznokciowej. Środkowa część płytki paznokciowej ulega szerokiemu płytkiemu zagłębieniu, a wolny brzeg paznokcia unosi się i wywija ku górze.

Punkty: 0


61. Do lekarza rodzinnego zgłosiła się matka z 6 letnią córką szczepioną 2 miesiące temu szczepionką BCG. W badaniu przedmiotowym uwagę zwraca duży ropień podskórny w miejscu szczepienia oraz powiększone węzły chłonne pachowe po stronie lewej. Poza tym w badaniu bez odchyleń. Co należy zrobić w tej sytuacji?
 • nic, sytuacja ta nie wymaga interwencji
 • zalecić stosowanie antybiotyku miejscowo
 • zalecić odkażanie zmiany roztworem jodyny
 • włączyć leczenie przeciwprątkowe
 • skierować pacjenta do szpitala

Uzasadnienie: Duże ropnie w miejscu szczepienia oraz zmiany w okolicznych węzłach chłonnych to tzw. niepożądane odczyny poszczepienne. Niepożądanymi odczynami poszczepiennymi mogą być również: owrzodzenie w miejscu szczepienia o średnicy > 10 mm u niemowląt oraz > 20 mm u starszych dzieci utrzymujące się powyżej 2 miesięcy, ropnie podskórne, uogólniony rozsiew prątków (prosówka, BCG-itis), osteitis BCG oraz zmiany w innych narządach i tkankach. Należy pamiętać, że jedynie uogólniony rozsiew prątków wymaga natychmiastowej hospitalizacji i leczenia, natomiast powikłania miejscowe jak i zmiany w okolicznych węzłach chłonnych nie wymagają żadnego leczenia ani zwolnienia dziecka z innych szczepień.

Punkty: 0


62. Do mechanizmów adaptacyjnych chroniących płód przed asfiksją nie należy:
 • synteza hemoglobiny płodowej
 • zmniejszenie wytwarzania erytrocytów
 • centralizacja krążenia do ważnych życiowo narządów
 • obniżenie temperatury ciała
 • hipometabolizm

Uzasadnienie: Najważniejszym przystosowaniem płodu do fizjologicznego niedotlenienia w trakcie porodu jest synteza hemoglobiny płodowej. Ponadto u płodów obserwuje się zjawisko intensywnego wytwarzania erytrocytów oraz tzw. centralizacji krążenia do ważnych życiowo narządów: mózgu, serca, nadnerczy. W warunkach niedoboru tlenu i substancji odżywczych dochodzi także do obniżenia tempa metabolizmu i spadku temperatury ciała.

Punkty: 0


63. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące budowy klatki piersiowej noworodków i niemowląt:
 • żebra są ustawione bardziej poziomo niż u osób dorosłych
 • przepona jest bardziej wysklepiona niż u osób dorosłych
 • klatka piersiowa jest ustawiona wdechowo
 • przeważa brzuszny tor oddychania
 • przepona jest mniej wysklepiona niż u osób dorosłych

Uzasadnienie: Pod względem budowy klatki piersiowej noworodki i niemowlęta różnią się znacznie od osób dorosłych. Żebra są ustawione bardziej poziomo, a przepona jest mniej wysklepiona niż u dorosłych. Oznacza to wdechowe ustawienie klatki piersiowej i w konsekwencji ograniczenie możliwości znacznego zwiększenia jej objętości. Wiotkość ścian klatki piersiowej dodatkowo zmniejsza skuteczność ruchów oddechowych. U niemowląt przeważa brzuszny tor oddychania.

Punkty: 0


64. Wskaż stwierdzenie nieprawidłowe:
 • awidność to siła wiązania całej cząsteczki przeciwciała z cząsteczką antygenu
 • pierwotną odpowiedź poszczepienną cechuje występowanie przeciwciał głównie w klasie IgM i IgA
 • szczepionka przeciwko WZW B zawiera żywe atenuowane drobnoustroje
 • szczepionki inaktywowane - zawierają zabite drobnoustroje, całe lub ich fragmenty
 • najczęstszymi toksoidami stosowanymi w anatoksynach są toksoidy: tężcowy, krztuścowy i błoniczy

Uzasadnienie: Awidność to suma powinowactwa i efektu biologicznego, czyli siła wiązania całej cząsteczki przeciwciała z cząsteczką antygenu uwzględniająca wartościowość przeciwciała i antygenu oraz przestrzenną konformację cząsteczek. Pierwotna odpowiedź poszczepienna cechuje się powolnym okresem narastania stężenia przeciwciał głównie w klasie IgM i IgA. Szczepionki inaktywowane zawierają zabite drobnoustroje, całe lub ich fragmenty. Najczęstszymi toksoidami stosowanymi w anatoksynach są toksoidy: tężcowy, krztuścowy i błoniczy. Szczepionka przeciwko WZW B należy do szczepionek rekombinowanych, a więc zawierających odpowiadający za uodpornienie antygen lub antygeny drobnoustroju chorobotwórczego, a nie cały drobnoustrój.

Punkty: 0


65. Żywe atenuowane mikroorganizmy nie występują w szczepionce przeciwko:
 • odrze
 • różyczce
 • H.influenzae typu b
 • żółtej febrze
 • ospie wietrznej

Uzasadnienie: Szczepionki, w których obecne są żywe mikroorganizmy mogą zawierać naturalne - odzwierzęce drobnoustroje o zmniejszonej zjadliwości (np. ospa prawdziwa, gruźlica-BCG) lub atenuowane (np. poliomyelitis-Sabin, odra, różyczka, świnka, żółta febra, ospa wietrzna, rotawirusy). Szczepionka przeciw H.influenzae typu b należy do tzw. szczepionek rekombinowanych, które w swoim składzie zawierają odpowiadający za uodpornienie antygen lub antygeny drobnoustroju chorobotwórczego.

Punkty: 0


66. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące biegunki osmotycznej:
 • przyczyną biegunki osmotycznej może być uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego
 • w biegunce tej dochodzi do biernego przenikania wody do światła jelita
 • w wyniku głodzenia biegunka ta nie ustępuje
 • w biegunce tej osmolalność stolca może być zwiększona
 • w biegunce tej pułapka jonowa jest znacznie wyższa niż 100 mOsm/kg

Uzasadnienie: Biegunka osmotyczna Biegunka sekrecyjna Objętość stolca zwiększona bardzo duża Głodzenie bez biegunki bez wpływu Osmolalność stolca prawidłowa/zwiększona norma Pułapka jonowa >> 100 mOsm/kg < 100 mOsm/kg W biegunce osmotycznej dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej, wzrostu ciśnienia osmotycznego w świetle jelita oraz biernego przenikania wody do światła jelita. W biegunce sekrecyjnej nie dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej, dochodzi zaś do aktywnej sekrecji wody i elektrolitów do światła jelita.

Punkty: 0


67. Lekiem z wyboru w terapii mało nasilonych zmian liszajca zakaźnego jest:
 • penicylina
 • azytromycyna
 • mupirocyna
 • klindamycyna
 • cefalosporyny

Uzasadnienie: Lekiem z wyboru do miejscowego stosowania w liszajcu zakaźnym jest mupirocyna, aplikowana 4 do 5 razy dziennie. W przypadku zmian rozległych lub nieustępujących po leczeniu miejscowym wskazane jest podawanie doustne erytromycyny lub antybiotyków beta-laktamowych opornych na beta-laktamazy.

Punkty: 0


68. Poikilocytoza to obecność we krwi obwodowej:
 • erytrocytów o różnej wielkości
 • schizocytów
 • erytrocytów o różnych kształtach
 • ciałek Heinza w erytrocytach
 • dużych okrągłych erytrocytów

Uzasadnienie: Poikilocytoza to jednoczesne występowanie we krwi różnokształtnych erytrocytów.

Punkty: 0


69. Patologicznej próby Queckenstedta można oczekiwać w:
 • zespole Fanconiego
 • zespole Froina
 • zespole Sweet’a
 • zespole Friedrichsen’a
 • żadnym z wymienionych

Uzasadnienie: Patologiczna próba Queckenstedta charakteryzuje się brakiem wzrostu ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego po obustronnym ucisku na żyły szyjne. Powodem tego jest najczęściej guz rdzenia kręgowego blokujący przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Płyn taki określamy zastoinowym (lub nazwą: zespół Froina), a charakteryzuje się on bardzo znacznym podwyższeniem zawartości białka – nawet powyżej 10 g/l.

Punkty: 0


70. Próba Queckenstedta polega na:
 • pomiarze szybkości wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego podczas nakłucia lędźwiowego
 • obserwacji koloru uzyskanego płynu mózgowo-rdzeniowego
 • reakcji płynu mózgowo-rdzeniowego z określonymi odczynnikami barwnymi
 • pomiarze ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego przed i po 10-sekundowym ucisku żył szyjnych
 • określeniu stosunku stężenia glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym do stężenia glukozy w surowicy

Uzasadnienie: Próbę Queckenstedta wykonuje się podczas nakłucia lędźwiowego. Do igły znajdującej się w przestrzeni podoponowej należy podłączyć aparat do pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Następnie należy wykonać obustronny ucisk na żyły szyjne (przez 10 sekund), co powinno spowodować wyraźny wzrost ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, które po zwolnieniu ucisku powinno wrócić do wartości wyjściowej. Jeżeli istnieje przeszkoda mechaniczna na odcinku między jamą czaszki a miejscem nakłucia, ciśnienie PMR nie ulega zmianie lub wzrasta tylko nieznacznie.

Punkty: 0


71. Staw rzekomy hipotroficzny – wybierz fałszywe:
 • słabe unaczynienie końców odłamów
 • nieczynny biologicznie
 • końce odłamów zaokrąglone
 • obfita kostnina
 • brak aktywności w scyntygrafii

Uzasadnienie: Staw rzekomy to utrwalony brak zrostu pomiędzy końcami odłamów kostnych. Staw hipotroficzny, czyli nieaktywny biologicznie, charakteryzuje się słabym unaczynieniem końców odłamów, które zyskują zaokrąglony kształt, skąpą kostniną oraz brakiem aktywności w scyntygrafii

Punkty: 0


72. Chorego z wolem nadczynnym można operować:
 • w okresie eutyreozy
 • w czasie przełomu tarczycowego hipometabolicznego
 • w lekkiej niedoczynności
 • prawidłowe A i B
 • prawidłowe A i C

Uzasadnienie: Leczenie operacyjne powinno się wykonywać u pacjentów będących w stanie eutyreozy lub lekkiej niedoczynności. W tym celu pacjenta przez kilka miesięcy przygotowuje się do zabiegu lekami tyreostatycznymi i β-blokerami. Obowiązuje również, zwłaszcza w przypadku choroby Gravesa-Basedowa, podawanie przez tydzień przed operacją jodku potasu (KI np. roztwór Lugola) w celu zmniejszenia uwalniania hormonów tarczycy z gruczołu oraz krwawienia w czasie zabiegu operacyjnego.

Punkty: 0


73. Ryzyko wystąpienia raka przełyku u chorych z przełykiem Barretta jest:
 • 5 razy większe niż u reszty populacji
 • 15 razy większe niż u reszty populacji
 • 10 razy większe niż u reszty populacji
 • 20 razy większe niż u reszty populacji
 • 30 razy większe niż u reszty populacji

Uzasadnienie: Przełyk Barretta jest to rozpoznawalna endoskopowo, dowolnej długości, zmiana w obrębie nabłonka przełyku o charakterze metaplazji jelitowej potwierdzonej badaniem histologicznym. W przypadku podejrzenia przełyku Barretta podczas badania endoskopowego należy pobrać wycinki w celu wykrycia zmian dysplastycznych, które są wstępnym etapem procesu nowotworowego. Szczególną uwagą należy zwrócić na osoby z długo utrzymującymi się objawami choroby refluksowej przełyku, szczególnie po 50. roku życia. Należy u nich wykonywać badania endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego w celu wykrycia przełyku Barretta.

Punkty: 0


74. Jakie kryteria wg najnowszych wytycznych muszą zostać spełnione, żeby rozpoznać zespół antyfosfolipidowy?
 • obecność antykoagulantu toczniowego, immunoglobulin antykardiolipinowych klasy G (IgG) i M (IgM) a także przeciwciał klasy IgG i IgM skierowanych przeciw b2-glikoproteinie
 • współistnienie przynajmniej dwóch kryteriów laboratoryjnych i jednego kryterium klinicznego
 • współistnienie przynajmniej jednego kryterium laboratoryjnego i dwóch kryteriów klinicznych
 • nie można postawić rozpoznania, jeśli pomiędzy wystąpieniem objawów klinicznych a pojawieniem się przeciwciał antyfosfolipidowych minęło powyżej 2 lat
 • żadne z powyższych nie odnosi się do aktualnych wytycznych

Uzasadnienie: W 2006 r. międzynarodowy zespół ekspertów ogłosił uzupełnienia do kryteriów z Sapporo rozpoznawania zespołu antyfosfolipidowego. W nowych wytycznych utrzymano podział kryteriów na laboratoryjne i kliniczne czyli powikłanie zakrzepowe, a uzasadnieniem rozpoznania APS jest współistnienie przynajmniej jednego kryterium laboratoryjnego i jednego kryterium klinicznego, przy czym kryterium laboratoryjne powinno być spełnione dwukrotnie w odstępie przynajmniej 12 tygodni. Nie można postawić rozpoznania, jeśli pomiędzy wystąpieniem objawów klinicznych a pojawieniem się przeciwciał antyfosfolipidowych minęło powyżej 5 lat. W nowych kryteriach laboratoryjnych uwzględniono obecność antykoagulantu toczniowego, immunoglobulin antykardiolipinowych klasy G (IgG) i M (IgM) oraz dodano obecność przeciwciał klasy IgG i IgM skierowanych przeciw b2-glikoproteinie

Punkty: 0


75. Jaka jest najczęstsza przyczyna zapalenia otrzewnej:
 • perforacja ściany przewodu pokarmowego
 • perforacja pęcherzyka żółciowego w przebiegu kamicy
 • samoistne bakteryjne zapalenia otrzewnej w przebiegu nadciśnienia wrotnego
 • ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
 • niedrożność mechaniczna jelita grubego

Uzasadnienie: Pozostałe przyczyny zapalenia otrzewnej obejmują: -zakażenia zewnątrzpochodne -przemieszczenie bakterii bez perforacji -zakażenie dróg rodnych u kobiet -zakażenie krwiopochodne Najczęstszymi patogenami są bakterie E. coli, Streptococcus, Bacteroides. Żadziej zapalenie otrzewnej powodują K. pneumoniae i Clostridium.

Punkty: 0


76. Podczas operacji osoby o potwierdzonym zakażeniu HBV chirurg zakłuł się igłą. Jakie postępowanie zapobiegawcze powinno zostać wdrożone u lekarza?:
 • nie należy wdrażać postępowania zapobiegawczego ponieważ chirurg jest zaszczepiony przeciwko HBV
 • należy podać immunoglobulinę anty-HBV najlepiej w czasie do 24h od zdarzenia
 • nie należy szczepić ponieważ chirurg, z racji wykonywanej pracy, jest na pewno nosicielem wirusa HBV
 • należy wykonać badania oznaczające ilość przeciwciał anty-HBs i wdrożyć postępowanie na podstawie uzyskanego wyniku
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Zasady profilaktyki poekspozycyjnej w przypadku kontaktu z materiałem zakażnym HBV: -osoba eksponowana nieszczepiona – immunoglobulina swoista anty-HBV (HBIG 0,06 ml/kg m.c.) + pełna seria szczepień - osoba eksponowana szczepiona: a) anty-HBs  10 mjm./ml - bez swoistej immunoglobuliny i bez szczepienia b) anty-HBs  10 mjm./ml – immnoglobulina swoista + dawka przypominająca szczepionki c) poziom anty-HBs nieznany – oznaczenie anty-HBs i postępowanie jak wyżej - osoba eksponowana zakażona - bez swoistej immunoglobuliny i bez szczepienia

Punkty: 0


77. W przypadku zabiegu przezskórnej angioplastyki balonowej tętnic najlepsze wyniki obserwuje się gdy długość zwężenia wynosi:
 • 1-2 cm
 • 6-7 cm
 • 8-10 cm
 • 3-5 cm
 • <1 cm

Uzasadnienie: Angioplastykę balonową stosuje się przy występowaniu krótkich zwężeń lub niedrożności tętnic obwodowych. Najlepsze wyniki osiąga się w naczyniach o dużej średnicy (tętnice biodrowe, udowe, nerkowe, podobojczykowe) gdzie zwężenia są niewiększe niż 3-5 cm i mają charakter koncentryczny. Do udrożnienia stosuje się balon, który wypełnia się kilkakrotnie w miejscu zwężenia ciśnieniem 4-10 atmosfer przez 30-60 sekund. Zaletą tego typu zabiegów jest mniejsze obciążenie dla pacjenta. Powikłaniami są najczęściej rozwarstwienie ścian tętnicy, zakrzepy i zatory obwodowe, skurcz tętnicy, powstanie krwiaków i tętniaków rzekomych.

Punkty: 0


78. Triada Charcota:
 • 1, 2, 4
 • 5, 4, 7
 • 1, 3, 4
 • 3, 2, 7
 • 6, 1, 3

Uzasadnienie: Triada Charcota jest charakterystyczna dla zapalenia pęcherzyka i dróg żółciowych. Najczęstszymi patogenami są E. coli, Streptococcus faecalis, Klebsiella,Enterobacter i Clostridium perfringens. Najczęściej (90%) zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych powstaje na tle kamicy.

Punkty: 0


79. U 45-letniej pacjentki operowanej w lekkiej niedoczynności tarczycy z powodu wola nadczynnego po ok. półtorej godziny po zakończeniu operacji pojawiła się duszność, wzrosło tętno i zaobserwowano spadek ciśnienia. Co może być przyczyną takiej sytuacji?:
 • uszkodzenie przytarczyc i związane z tym osłabienie mięśni oddechowych
 • niedowład fałdów głosowych
 • krwotok z rany
 • zakażenie rany pooperacyjnej
 • przełom tarczycowy wynikający z nieprawidłowego przygotowania chorej do operacji

Uzasadnienie: Najczęstsze powikłania po operacji tarczycy: - krwotok podczas i po operacji - niedowład jednego lub obydwu fałdów głosowych - niedoczynność gruczołów przytarczycznych - niedoczynność tarczycy - nawrotowa nadczynność tarczycy - bardzo rzadko przełom tarczycowy

Punkty: 0


80. Typowymi objawami tamponady mięśnia serca są:
 • 1, 4, 3
 • 2, 3, 6
 • 3, 4, 5
 • 2, 3, 5
 • 3, 5, 6

Uzasadnienie: Tamponada serca jest ostrym stanem zagrożenia życia, powstałym w wyniku nagromadzenia się płynu w worku osierdziowym. Objawy są uzależnione od szybkości zwiększania się objętości płynu w worku osierdziowym. Pojawienie się już 100 ml płynu może doprowadzić do ostrej tamponady serca. Jej najczęstszymi przyczynami są pęknięcie wolnej ściany mięśnia sercowego w wyniku zawału, uraz mechaniczny serca oraz pęknięcie tętniaka aorty do worka osierdziowego. Powolne narastanie płynu, nawet w przypadku jego dużej objętości (nawet 2–3 l), nie zawsze daje objawy w postaci zaburzenia jego czynności. Tamponada podostra może wystąpić w przebiegu infekcyjnego zapalenia osierdzia, chorób tkanki łącznej (np. tocznia układowego) oraz niewydolności nerek (np. mocznicy). Ostra tamponada serca ma postać rozwiniętego wstrząsu. Charakterystycznym, choć nie zawsze występującym, objawem jest tętno paradoksalne (zmniejszenie wypełnienia tętna na szczycie wdechu, a następnie wzrost wypełnienia fali tętna na wydechu). W przypadku tamponady podostrej chory skarży się zazwyczaj na narastające osłabienie i duszność, może także zgłaszać bóle w klatce piersiowej. W badaniu przedmiotowym stwierdza się tachypnoë, s

Punkty: 0


81. Do leczenia przyczynowego przewlekłego zapalenia trzustki nie zalicza się:
 • zakazu picia alkoholu
 • usunięcia przytarczyc w przebiegu ich nadczynności
 • usunięcia czynnika zaporowego blokujšcego odpływ soku trzustkowego
 • leczenia buprenorfiną
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Leczenie przyczynowe przewlekłego zapalenia trzustki ma za zadanie usunąć czynnik etiologiczny wywołujący tę chorobę. Możemy do niego zaliczyć: niespożywanie alkoholu, usunięcie przytarczyc w przebiegu ich nadczynności, czy usunięcie czynnika zaporowego blokującego odpływ soku trzustkowego. Leczenie przeciwbólowe np. buprenorfiną jest leczeniem objawowym.

Punkty: 0


82. Początkowa dawka acenokumarolu w leczeniu zakrzepicy żył głębokich wynosi:
 • 2 mg i powinna być podana od drugiego dnia stosowania heparyny
 • 4 mg i powinna być podana od trzeciego dnia stosowania heparyny
 • 5 mg i powinna być podana po zakończeniu stosowania heparyny
 • 6-8 mg i powinna być podana od pierwszego dnia stosowania heparyny
 • 8-10 mg i powinna być podana od pierwszego dnia stosowania heparyny

Uzasadnienie: W leczeniu zakrzepicy żył głębokich dawki acenokumarolu powinny być tak dobrane aby INR pacjenta utrzymywał się na poziomie między 2,0-3,0. Czas jego stosowania waha się od 6-12 tygodni do 12 miesięcy lub przez całe życie w przypadku chorych na nowotwory złośliwe. Pochodne kumaryny są przeciwwskazane podczas ciąży.

Punkty: 0


83. 57-letni pacjent w trzeciej dobie po operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego nie oddał jeszcze gazów ani stolca. Co w tej sytuacji powinien zrobić lekarz prowadzący chorego?:
 • zgłosić ten fakt lekarzowi, który operował pacjenta i żądać wyjaśnień co do przebiegu operacji
 • nie musi podejmować żadnych specjalnych kroków poza rutynowym postępowaniem pooperacyjnym
 • powinien założyć sondę do żołądka i przepłukać przewód pokarmowy
 • brak gazów i stolca to objaw niedrożności, która powinna być natychmiast leczona operacyjnie
 • opisane objawy są dowodem na istnienie mechanicznej przeszkody w przewodzie pokarmowym

Uzasadnienie: Pooperacyjna niedrożność porażenne jelit może utrzymywać się przez 1-3 dni. Jej główną przyczyną jest reakcja organizmu na stres związany z zabiegiem chirurgicznym. Nie jest uznawana za stan patologiczny.

Punkty: 0


84. Bezwzględnym wskazaniem do spiralnej tomografii komputerowej odcinka szyjnego kręgosłupa jest:
 • ból w tej okolicy
 • skolioza
 • choroba zwyrodnieniowa
 • podejrzenie niestabilnych złamań
 • wole guzowate tarczycy

Uzasadnienie: Podejrzenie niestabilnego złamania kręgosłupa szyjnego jest bezwzględnym wskazaniem do niezwłocznej tomografii komputerowej tego odcinka. Wartość szczególna urządzeń wielowarstwowych polega na możliwości wykonania wysokiej jakości rekonstrukcji w płaszczyznach strzałkowej i czołowej kręgów szyjnych.

Punkty: 0


85. Jaki kod przyznasz osobie, u której stwierdzono kontrolowany krwotok zewnętrzny?:
 • czarny
 • żółty
 • czerwony
 • zielony
 • czerwono-żółty

Uzasadnienie: W systemie START pacjentów oznacza się kolorami, które określają stan chorego i kolejność jego ewakuacji. Kolorem czerwonym oznacza się osoby wymagające natychmiastowej ewakuacji i leczenia (niedrożność dróg oddechowych, niewydolność krążenia/wstrząs, niekontrolowany krwotok zewnętrzny, krwotok wewnętrzny, urazy głowy z zaburzeniami świadomości, oparzenia twarzy i górnych dróg oddechowych, oparzenia II0 i III0 20-60% powierzchni ciała, wdychanie gazów drażniących, stan padaczkowy lub astmatyczny), kolorem żółtym oznacza się osoby wymagające pilnego transportu i leczenia szpitalnego (otwarte złamania, urazy kręgosłupa, amputacje, złamania wielomiejscowe, obrażenia twarzy i oczu, rozległe zranienia, II0 i III0 10-20%), kolorem zielonym osoby, których obrażenia są na tyle drobne, że nie zagrażają ich życiu oraz kolorem czarnym osoby nieżyjące.

Punkty: 0


86. Skala objawów klinicznych służąca do oceny zmian występujących w przewlekłej niewydolności żylnej obejmuje następujące objawy:
 • teleangiektazje, ból, obrzęk, chromanie żylne
 • teleangiektazje, ból, obrzęk, owrzodzenia żylne
 • ból, obrzęk, chromanie żylne, owrzodzenie żylne
 • ból, przebarwienia, chromanie żylne, owrzodzenie żylne
 • ból, przebarwienia, obrzęk, chromanie żylne

Uzasadnienie: Skala objawów klinicznych oceniająca nasilenie zmian w przewlekłej niewydolności żylnej wiąże się z występowaniem takich objawów jak: ból, obrzęk, chromanie żylne oraz rozległość i czas trwania owrzodzenia żylnego.

Punkty: 0


87. U 45-letniej pacjentki ze stwierdzonym w BAC tarczycy guzem pęcherzykowym, wg USG guzek jednoogniskowy w górnym biegunie płata prawego, o średnicy ok. 1 cm, bez powiększenia okolicznych węzłów chłonnych, należy:
 • wykonać całkowite wycięcie tarczycy
 • wyciąć guzek
 • przeprowadzić terapię radiojodem
 • wykonać wycięcie płata prawego wraz z cieśnią
 • przeprowadzić naświetlanie zewnętrzne

Uzasadnienie: Ryzyko złośliwości guzów pęcherzykowych w Polsce wynosi 5%. Gdy wzrost guza jest jednoogniskowy, średnica nie przekracza 1 cm oraz nie stwierdza się przerzutów do węzłów chłonnych, zaleca się wykonanie operacji oszczędzającej, polegającej na wycięciu płata, w którym znajduje się guz, wraz z cieśnią.

Punkty: 0


88. W skali Fontaine’a stopień III oznacza:
 • brak objawów
 • chromanie przestankowe
 • bóle spoczynkowe
 • martwicę
 • żadne

Uzasadnienie: Skali Fontaine’a używa się do wyboru metody leczenia, ustalenia wskazań do operacji i rokowania w niedrożności tętnic kończyn dolnych. Skala jest czterostopniowa: I – bez objawów II – chromanie przestankowe III – bóle spoczynkowe IV – martwica Leczenie operacyjne jest wskazane w III i IV stopniu. W II stopniu może nim być krótki dystans chromania.

Punkty: 0


89. Do wzrostu stężenia PSA w surowicy nie dochodzi w przypadku:
 • zapalenia gruczołu krokowego
 • po cewnikowaniu pęcherza moczowego
 • raka gruczołu krokowego
 • po badaniu per rectum
 • zapalenia cewki moczowej

Uzasadnienie: Wzrost stężenia PSA obserwuje się: w łagodnym rozroście gruczołu krokowego, w zapaleniu prostaty, po cewnikowaniu pęcherza moczowego czy też zabiegach endoskopowych na dolnych drogach moczowych oraz po badaniu per rectum.

Punkty: 0


90. W diagnostyce przewlekłego zapalenia trzustki główne znaczenie mają badania:
 • genetyczne
 • laboratoryjne
 • obrazowe
 • przedmiotowe
 • serologiczne

Uzasadnienie: W diagnostyce przewlekłego zapalenia trzustki główną rolę odgrywają badania obrazowe. Badanie przedmiotowe oraz diagnostyka laboratoryjna nie mają podstawowego znaczenia w diagnostyce przewlekłego zapalenia trzustki. Nie można z całą pewnością wykluczyć patologii trzustki, gdy mieszczą się one w granicach normy. Ostatnio coraz większy rozgłos zyskują testy genetyczne w dziedzicznym przewlekłym zapaleniu trzustki, często związanym z rakiem trzustki. Ustalono, że jego przyczyną jest mutacja w genie PRSS1, kodującym trypsynogen, zlokalizowanym na chromosomie siódmym. Potwierdzenie obecności mutacji u dzieci i krewnych umożliwia wprowadzenie pewnych działań profilaktycznych takich jak zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, dieta ubogotłuszczowa. Żadne jednak z tych działań nie jest poparte wiarygodnymi badaniami klinicznymi.

Punkty: 0


91. Które ze stwierdzeń dotyczących leczenia chirurgicznego łagodnego rozrostu gruczołu krokowego jest fałszywe:
 • wytrysk wsteczny jest następstwem przezcewkowej elektroresekcji stercza
 • adenomektomia jest „złotym standardem” w leczeniu chirurgicznym
 • całkowite zatrzymanie moczu jako powikłanie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego nie zawsze wymaga interwencji chirurgicznej i może być opanowane przez wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego
 • redukcja objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego jest większa w przypadku chorych poddanych TURP niż chorych pozostających pod „baczną obserwacją”
 • alternatywne, małoinwazyjne metody leczenia zabiegowego, cechują się mniejszą skutecznością w porównaniu z TURP

Uzasadnienie: Elektroresekcja przezcewkowa, a nie adenomektomia, uznawana jest za "złoty standard" leczenia chirurgicznego łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Następstwem leczenia operacyjnego powyższymi metodami jest zaburzenie ejakulacji pod postacią tzw. wytrysku wstecznego. Redukcja objawów klinicznych jest większa w przypadku chorych poddanych TURP niż pozostających pod „baczną obserwacją”. W każdym okresie choroby dojść może do incydentu ostrego - całkowitego zatrzymania moczu. Powikłanie to wymaga udzielenia choremu pomocy doraźnej, nie zawsze wymaga interwencji chirurgicznej. Trudno obecnie ocenić wartość "alternatywnych" metod leczenia zabiegowego, jednak, jak wykazują dotychczasowe badania, mniejsza inwazyjność metody łączy się zazwyczaj ze spadkiem skuteczności.

Punkty: 0


92. Szansa zakażenia się HIV w wyniku zakłucia igłą od pacjenta HIV (+) wynosi:
 • 0,3 %
 • 0,5 %
 • 0,8 %
 • 1,1 %
 • 1,4 %

Uzasadnienie: Materiałami biologicznymi, które nie zawierają dostatecznej do przeniesienia zakażenia ilości wirusa HIV są mocz, kał, plwocina, ślina, wymiociny, wydzielina z nosa, pot i łzy, w przypadku, gdy nie zawierają krwi, ani nie są zmieszane z innym potencjalnie infekcyjnym materiałem (IPIM). Najważniejszymi drogami zakażenia w miejscu pracy są: 1. Skaleczenia zakażoną igłą (głównie są to zakłucia) lub innymi ostrymi narzędziami. Ponieważ stężenie wirusa HIV we krwi osób zakażonych jest relatywnie niskie, dlatego zakażenie wirusem HIV następuje rzadziej niż jeden raz na trzysta ukłuć igłą skażoną HIV (ryzyko ok. 0,23-0,32%). 2. Kontakt zakażonej krwi lub innych potencjalnie zakaźnych materiałów z powierzchnią otwartych ran, skaleczeń albo z pękniętą lub uszkodzoną skórą. 3. Wniknięcie wirusa przez błony śluzowe wyściełające jamę ustną, nos i spojówki oczu. Dla wirusa HIV ryzyko takie szacuje się na 0,09%, czyli rzadziej niż raz na tysiąc przypadków.

Punkty: 0


93. Złamania awulsyjne:
 • złamania występów kostnych
 • wywołane nadmiernym, nieskoordynowanym i niekontrolowanym napięciem przyczepiających się do nich mięśni
 • charakterystyczne dla osób w podeszłym
 • rzadko mechanizmem powstania jest uraz bezpośredni
 • prawdziwe a, b, d

Uzasadnienie: Złamania awulsyjne czyli tzw. złamania z pociągania występują przeważnie u sportowców oraz dzieci i młodzieży aktywnej ruchowo, u których pod wpływem zbyt intensywnego wysiłku dochodzi do nieproporcjonalnie większego rozwoju siły i wytrzymałości mięśni niż ich przyczepów kostnych. Wskutek nadmiernego, nieskoordynowanego napięcia mięśnia dochodzi do oderwania fragmentu kostnego.

Punkty: 0


94. W kanale Huntera przebiegają:
 • żyła i tętnica podkolanowa
 • żyła odpiszczelowa i nerw udowo-goleniowy
 • żyła i tętnica udowa
 • żyła i nerw udowy
 • żyła odstrzałkowa

Uzasadnienie: Kanał Huntera zwany jest też kanałem mięśni przywodzicieli. Przebiegają w nim: żyła udowa – bocznie i tętnica udowa – przyśrodkowo.

Punkty: 0


95. Złotym standardem leczenia przewlekłego zapalenia trzustki z poszerzonym przewodem Wirsunga jest:
 • operacja Traverso-Longmire’a
 • operacja Begera
 • operacja Puestowa
 • operacja Whipple’a
 • zabieg endoskopowy

Uzasadnienie: Pankreatojejunostomia metodą Puestowa jest metodą zespoleniową leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia trzustki. Metoda ta ze względu na niską śmiertelność i wysoką skuteczność jest złotym standardem w leczeniu chorych z poszerzonym przewodem Wirsunga. Jej celem jest odbarczenie przewodu trzustkowego poprzez zespolenie jego światła ze światłem jelita cienkiego. Metoda ta uważana jest za najbardziej bezpieczną i w większości przypadków skuteczną. Do metod resekcyjnych zalicza się m.in. częściową lub całkowitą pankreatektomię, operację Whipple’a, Traverso-Longmire’a, Begera oraz Frey-Smitha.

Punkty: 0


96. Objawy takie jak ból brzucha pojawiający się po ok. 30 min. po posiłku, zaburzenia wchłaniania, szmer naczyniowy w nadbrzuszu są charakterystyczne dla:
 • choroby wrzodowej żołądka
 • zwężenia tętnicy krezkowej górnej
 • tętniaka aorty brzusznej
 • uchyłku Meckela
 • niedrożnej żyły wrotnej

Uzasadnienie: Wyżej wymienione objawy są charakterystyczna dla anginy brzusznej. W 95% przyczyną jej powstawania jest miażdżyca. Różnicować angina abdominalis obejmuje przewlekłe choroby zapalne i nowotwory trzustki, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, zapalenia jelit i kamicę nerkową. Badaniem kwalifikującym do rodzaju leczenia operacyjnego jest aortografia. Leczyć można poszerzając miejsce zwężenia lub wykonując zespolenie omijające.

Punkty: 0


97. Refluks w układzie żylnym kończyny dolnej w badaniu dopplerowskim staje się widoczny u pacjenta:
 • w pozycji stojącej po uciśnięciu goleni
 • w pozycji leżącej po uciśnięciu okolicy rozworu odpiszczelowego
 • w pozycji leżącej po uniesieniu kończyn dolnych
 • w pozycji stojącej po zgięciu kończyny w stawie biodrowym i kolanowym
 • niezależnie od pozycji po uciśnięciu goleni

Uzasadnienie: Badanie ultrasonograficzne układu żylnego kończyny dolnej przeprowadza się w pozycji stojącej. Wypełnione wówczas żyły stają się widoczne. Próba uciskowa pozwala na zaobserwowanie refluksu. Wykonuje się ją, uciskając goleń chorego i szybko zwalniając ucisk. Refluks trwający dłużej niż 1 sekundę nazywa się patologicznym.

Punkty: 0


98. Wg zaleceń PTG w Polsce szczepienia przeciwko HPV powinno prowadzić się:
 • wśród dziewcząt i chłopców w 8 -15 roku życia
 • wśród dziewcząt w 12-15 roku życia
 • wśród kobiet z dysplazją CIN II
 • wśród kobiet w 20-60 roku życia
 • wśród wszystkich osób współżyjących w 20-40 roku życia

Uzasadnienie: Dotychczasowe wyniki badań jednoznacznie wskazują na 100% skuteczność użycia szczepionki opartej o cząstki wirusopodobne VLP HPV 16 i 18 w skutecznym przeciwdziałaniu rozwojowi przewlekłego zakażenia, a w konsekwencji powstaniem na bazie zakażenia wirusowego śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy. W Polsce zaleca się, aby populacyjnym szczepieniom profilaktycznym poddawane były dziewczęta między 12. a 15. rokiem życia.

Punkty: 0


99. Wskaż zdanie fałszywe. Ultrasonograficzne badanie gruczołów piersiowych zaleca się u pacjentek:
 • w wieku 50-60 lat
 • poniżej 30 roku życia
 • w okresie ciąży i laktacji
 • u kobiet o dużej spoistości piersi
 • skarżących się na bolesne zmiany w piersiach

Uzasadnienie: Wskazania do wykonania USG: • wykrycie zmian podejrzanych mammograficznie • guzek u kobiety poniżej 30 roku życia (w tym wieku mammografia jest raczej niewskazana) • okres ciąży i laktacji • zmiany bolesne w piersiach (mammografia ze względu na konieczność ściśnięcia piersi może być niewykonalna) • kobiety o spoistych piersiach (radiologicznie „gęstych” – o dużej gęstości tkanki gruczołowej)

Punkty: 0


100. U noworodków matek leczonych lekami przeciwpadaczkowymi w ciąży rzadziej występuje:
 • hipokalcemia
 • żółtaczka fizjologiczna
 • niższa masa urodzeniowa
 • niedobór witaminy K
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: U noworodków leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, szczególnie z grupy barbituranów, znacznie rzadziej występuje żółtaczka fizjologiczna, co wiąże się z wpływem leków przeciwpadaczkowych na przyspieszenie dojrzewania enzymów wątrobowych płodu.

Punkty: 0


101. Powstawaniu wad u noworodków matek z cukrzycą sprzyja:
 • otyłość u matki
 • genotyp cukrzycowy
 • obecność powikłań naczyniowych cukrzycy
 • intensywna insulinoterapia
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

Uzasadnienie: Obecność powikłań naczyniowych w cukrzycy sprzyja powstawaniu wad wrodzonych ze względu na to, że u kobiet z powikłaną cukrzycą częściej występują zaburzenia metaboliczne: częściej obserwuje się hiperglikemię, pacjentki rzadziej stosują się do ścisłych wytycznych dotyczących diety i leczenia.

Punkty: 0


102. U kobiety z zespołem policystycznych jajników należy przeprowadzić diagnostykę w kierunku:
 • insulinooporności
 • zaburzeń lipidowych
 • nadciśnienia tętniczego
 • choroby zakrzepowo-zatorowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Uzasadnienie: Jednym z kryteriów diagnostycznych PCOS jest stwierdzenie insulinooporności lub nietolerancji glukozy. Do częstych zaburzeń metabolicznych w tej grupie pacjentek należą: cukrzyca, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze. W późniejszym wieku pacjentki te są predysponowane do raka endometrium.

Punkty: 0


103. Przeciwwskazaniem do embolizacji tętnic macicznych nie jest:
 • ciąża
 • uczulenie na środki znieczulające
 • zakażenie miednicy mniejszej
 • przeciwwskazanie do znieczulenia ogólnego czy zewnątrzoponowego
 • niewydolności nerek

Uzasadnienie: Embolizacja tętnic macicznych jest przeciwwskazana: w przypadku uczulenia na środki znieczulające, w niewydolności nerek, w zakażeniach miednicy mniejszej, w mięśniakach współistniejących z ciążą oraz w przecieku tętniczo-żylnym. Embolizacji nie stosujemy również w niezdiagnozowanych guzach miednicy mniejszej, w nowotworach narządu rodnego i u kobiet, które zamierzają zajść w ciążę. Kandydatkami do zabiegu mogą być kobiety: nieplanujące ciąży, nieodpowiadające na leczenie farmakologiczne lub z przeciwwskazaniami farmakoterapii, znieczulenia ogólnego czy zewnątrzoponowego.

Punkty: 0


104. W przesiewowym doustnym teście tolerancji glukozy wykonywanym u kobiet ciężarnych:
 • wykonuje się go między 16 a 20 Hbd
 • stosuje się obciążenie 50 g glukozy
 • stosuje się obciążenie 75 g glukozy
 • stężenie glukozy oznacza się po 4 godzinach od podania glukozy
 • stężenie glukozy we krwi oznacza się 5 godzin po spożyciu ostatniego posiłku

Uzasadnienie: Pomiędzy 24 a 28 Hbd wykonuje się przesiewowy, doustny test tolerancji glukozy, w którym oznacza się jednorazowo stężenie glukozy we krwi po 1 godzinie od momentu podania 50 g glukozy, niezależnie od czasu jaki upłynął od spożycia ostatniego posiłku.

Punkty: 0


105. Test gestagenowy wykonuje się w diagnostyce:
 • amenorrhoea secundaria
 • predyspozycji do choroby zakrzepowo-zatorowej przed przyjmowaniem środków antykoncepcyjnych
 • niepłodności
 • prawidłowe a i c
 • prawidłowe a i b

Uzasadnienie: Test gestagenowy (progesteronowy, tzw. próba P) polega na podaniu doustnym gestagenu, zwykle przez 7-10 dni i obserwacji czy pojawia się krwawienie po zakończeniu przyjmowania leku. Krwawienie, które pojawia się w ciągu tygodnia nazywane jest krwawieniem z odstawienia. Oznacza ono prawidłowe wytwarzanie estrogenów przez jajniki, tj. że wystarczająca ilość estrogenów jest obecna (zwykle powyżej 40 pg/ml), aby śluzówka macicy rozrosła się. Wykorzystywany jest on więc w diagnostyce zaburzeń miesiączkowania, a co za tym idzie bywa przydatny w diagnostyce niepłodności u kobiet.

Punkty: 0


106. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące zogniskowanej chirurgii ultradźwiękowej:
 • polega ona na koagulacji
 • prowadzi do rozrywania tkanek mięśniaka poprzez miejscowy wzrost temperatury do ponad 1000C
 • zabieg planowany jest na podstawie obrazów uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego
 • jest to technika nieinwazyjna
 • energia cieplna wytwarzana jest w ograniczonej objętości tkanki

Uzasadnienie: Zogniskowana chirurgia ultradźwiękowa (focused ultrasound surgery - FUS) jest nowoczesną nieinwazyjną techniką, przy pomocy której wybiórczo można niszczyć patologicznie zmiany. Polega ona na wytwarzaniu energii cieplnej w niewielkiej ograniczonej objętości tkanki. Zabieg planowany jest na podstawie obrazów uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego. Powoduje to w nim kilkusekundowy wzrost temperatury do 55-900C. Elektromagnetyczna siła dźwiękowa wywołująca wzrost temperatury, powinna być utrzymywana poniżej 1000C, aby uniknąć wrzenia wody znajdującej się wewnątrz komórek oraz powstawania pęcherzyków gazu, mogącego prowadzić do rozrywania tkanek.

Punkty: 0


107. Wybierz stwierdzenie nieprawdziwe dotyczące leczenia raka piersi:
 • abciximab – nowy lek w terapii raka piersi - ma za zadanie hamować angiogenezę, powstrzymując w ten sposób rozwój procesu nowotworzenia
 • współczesne leczenie raka gruczołu piersiowego to w zdecydowanej większości przypadków terapia skojarzona
 • przy kwalifikacji pacjentki do leczenia określa się profil oceniający występowanie u niej receptorów estrogenowych i progesteronowych
 • przy klasyfikacji do leczenia bardzo istotny jest wiek pacjentki, stan menopauzalny, ekspresja genu HER2neu i dynamika wzrostu guza
 • żadne z powyższych

Uzasadnienie: Abciximab jest fragmentem Fab chimerowego monoklonalnego przeciwciała 7E3. Łączy się z receptorami GPIIb/IIIa aktywnych płytek krwi, które są częścią receptorów adhezyjnych z rodziny integryn i głównymi receptorami powierzchniowymi płytek związanymi z procesem agregacji. Stosowany jest pomocniczo w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym i heparyną w przypadkach przezskórnej koronaroplastyki i implantacji stentu w celu zapobiegania sercowym powikłaniom niedokrwiennym. Lek wskazany jest również u osób z niestabilną dławicą piersiową w celu krótkotrwałego (jednomiesięcznego) zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca u pacjentów niereagujących na konwencjonalne sposoby leczenia i zakwalifikowanych do zabiegów na naczyniach wieńcowych.

Punkty: 0


108. U 33-letniej kobiety CII PI będącej w 5 tygodniu ciąży, u której w poprzedniej ciąży stwierdzono cukrzycę ciężarnych, należy wykonać:
 • test przesiewowy z 50 g glukozy w 10-14 tygodniu ciąży
 • test przesiewowy z 50 g glukozy w 24-28 tygodniu ciąży
 • pomiar glikemii na czczo i w jak najkrótszym czasie test diagnostyczny
 • test diagnostyczny w 24-28 tygodniu ciąży, jeśli poprzednie wyniki badań będą prawidłowe
 • prawidłowe c i d

Uzasadnienie: U pacjentek z cukrzycą ciężarnych w poprzedniej ciąży należy w momencie zgłoszenia się na pierwszą wizytę w kolejnej ciąży wykonać pomiar glikemii na czczo, a następnie w jak najkrótszym czasie test diagnostyczny z 75 g glukozy. Przy prawidłowym wyniku testu wykonanym w I trymestrze, tj. stężeniu glukozy w osoczu krwi żylnej poniżej 140 mg/dl należy ponownie wykonać test diagnostyczny w 24-28 tygodniu ciąży

Punkty: 0


109. Cukrzycę ciążową można rozpoznać na podstawie:
 • testu przesiewowego, gdy stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 140 mg/dl
 • testu przesiewowego, gdy stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 200 mg/dl
 • testu przesiewowego, gdy stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 125 mg/dl
 • testu OGTT, gdy stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 140 mg/dl
 • testu OGTT, stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 125 mg/dl

Uzasadnienie: Do algorytmu diagnostycznego cukrzycy ciężarnych należy wstępne oznaczenie stężenia glukozy na czczo na początku ciąży, a przy prawidłowych wartościach glikemii na czczo obowiązkowe wykonanie testu przesiewowego z 50 g glukozy u wszystkich ciężarnych w 24-28 tygodniu ciąży. W zależności od wyniku tego testu: a) wynik w normie, tj. poniżej 140 mg/dl w 1 godzinie testu – należy odstąpić od dalszej diagnostyki b) wynik pomiędzy 140-199 mg/dl w 1 godzinie testu – dalsza diagnostyka – należy niezwłocznie wykonać test diagnostyczny, tzw. OGTT z 75 g glukozy c) wynik 200 mg/dl i powyżej w 1 godzinie testu – należy rozpoznać cukrzycę ciężarnych. Prawidłowa jest wiec odpowiedź b. (wg wytycznych PTG, 2005 r.) Jeśli jednak pacjentka zostanie poddana testowi diagnostycznemu OGTT wówczas wyniki interpretujemy następująco: a) gdy wynik powyżej 100 mg/ml na czczo przed testem lub 140 mg/ml w drugiej godzinie testu – należy rozpoznać cukrzycę ciężarnych.

Punkty: 0


110. Kobietom ciężarnym chorującym na astmę nie zaleca się:
 • unikania czynników prowokujących zaostrzenia tj: dym tytoniowy, alergeny i infekcje
 • samodzielnego monitorowania przez pacjentkę PEF w domu
 • kontrolnych badań spirometrycznych
 • hospitalizacji przez cały okres trwania ciąży, ponieważ astma zawsze stanowi zagrożenie dla rozwijającego się płodu
 • wizyt kontrolnych dostosowanych do stanu pacjentki i odpowiedzi na stosowane leczenie

Uzasadnienie: Działania profilaktyczne dotyczą w równym stopniu chorych na astmę w ogólnej populacji, jak i kobiet ciężarnych. Dlatego także w ciąży wskazane jest unikanie czynników prowokujących zaostrzenia, samodzielna kontrola PEF, regularne kontrole w gabinecie lekarskim. Przy prawidłowej kontroli choroby zbędna jest hospitalizacja pacjentki.

Punkty: 0


111. Wskaż błędne twierdzenie dotyczące mechanizmu ejakulacji:
 • ejakulat przemiesza się wzdłuż cewki i poza członek za pośrednictwem klonicznych skurczów mięśni prążkowanych dna miednicy
 • wytrysk nasienia na zewnątrz cewki moczowej u zdrowych, młodych mężczyzn powoduje zwykle wyrzut ejakulatu na odległość kilkudziesięciu centymetrów
 • ośrodek wytrysku znajduje się w odcinku L2-L4 rdzenia kręgowego
 • ośrodkowo, ejakulacja jest regulowana aktywnością dwóch układów: serotoninergicznego i dopaminergicznego
 • u większości zdrowych mężczyzn ejakulacja następuje po okresie 3 do 8 minut

Uzasadnienie: Ośrodek wytrysku znajduje się w odcinku S2-S4 rdzenia kręgowego

Punkty: 0


112. Do późnych objawów raka jajnika nie należy:
 • zaparcia
 • hydrothorax
 • wodonercze
 • krwawienie z dróg rodnych
 • wszystkie z wymienionych zalicza się do późnych objawów raka jajnika

Uzasadnienie: Najczęstszymi objawami raka jajnika są uczucie zmęczenia, pełności w jamie brzusznej, wzdęcia, zaparcia, nudności, powiększenie obwodu brzucha na skutek gromadzenia płynu w jamie brzusznej, hydrothorax, powolna utrata apetytu, pieczenie przy oddawaniu moczu, ból kręgosłupa. Rzadkimi objawami są ból i krwawienie z dróg rodnych. Wodonercze jest późnym objawem raka szyjki macicy.

Punkty: 0


113. Ośrodek erekcji zlokalizowany jest w:
 • szyszynce
 • jądrze przykomorowym w podwzgórzu
 • płatach czołowych
 • rdzeniu przedłużonym
 • hipokampie

Uzasadnienie: Ośrodek erekcji zlokalizowany jest w jądrze przykomorowym w podwzgórzu. Występowanie erekcji związane jest z występowaniem różnych bodźców pobudzających i brakiem lub dominacją nad bodźcami hamującymi.

Punkty: 0


114. 35-letniej kobiecie po transplantacji nerki z powodu ostrej niewydolności nerek po urazie komunikacyjnym należy zaproponować wykonywanie profilaktycznej cytologii:
 • co 6 miesięcy
 • co 12 miesięcy
 • co 3 lata
 • początkowo co 3 a następnie co 5 lat
 • jeśli kobieta nie planuje ciąży, nie ma potrzeby prowadzenia skriningu cytologicznego

Uzasadnienie: Prawidłowe wyniki wymazów cytologicznych i brak czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy pozwalają na prowadzenie badania przesiewowego co 3 lata. Kontroli co 12 miesięcy wymagają kobiety: -zakażone HIV -przyjmujące leki immunosupresyjne -zakażone HPV-typem wysokiego ryzyka -leczone w przeszłości z powodu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN 2, CIN 3) lub raka szyjki macicy.

Punkty: 0


115. Którą metodę należy zastosować do usunięcia uszypułowanego mięśniaka podśluzówkowego wielkości 5 cm u pacjentki otyłej, obciążonej cukrzycą:
 • histerektomię
 • nadszyjkowe wycięcie trzonu macicy
 • operację wyłuszczenia mięśniaków
 • wycięcie mięśniaków macicy drogą pochwową
 • operację w histeroskopie

Uzasadnienie: Wskazania do wycięcia mięśniaków macicy drogą pochwową to: otyłość chorej, schorzenia ogólnoustrojowe, np.: cukrzyca, powodująca gorsze gojenie się ran oraz zły stan ogólny. Dodatkowym wskazaniem jest obniżenie ścian pochwy, ponieważ po wycięciu macicy można wykonać operację plastyczną pochwy.

Punkty: 0


116. Niewydolność fazy lutealnej - wskaż prawdziwe:
 • może występować u części zdrowych, płodnych kobiet
 • zawsze powoduje niepłodność
 • leczy się ją za pomocą elektrokauteryzacji jajników
 • charakteryzuje się nieprawidłowym stężeniem lutropiny
 • sposobem leczenia jest podawanie progesteronu przez cały cykl miesięczny

Uzasadnienie: Niewydolność fazy lutealnej może wystąpić także u zdrowych, płodnych kobiet. Sposobem leczenia u niepłodnych jest podawanie progesteronu w drugiej części cyklu, tj. dopiero po wystąpieniu owulacji.

Punkty: 0


117. 22-letnia kobieta planuje ciążę, wskutek intensywnego odchudzania straciła ostatnio 20 kg, aktualnie BMI 18 kg/m2, nieregularnie miesiączkuje, w cytologii - cechy zakażenia HPV. Najprawdopodobniejsza przyczyna trudności z zajściem w ciążę jest pochodzenia:
 • podwzgórzowo-przysadkowego
 • jajnikowego
 • jajowodowego
 • immunologicznego
 • szyjkowego

Uzasadnienie: Wśród podwzgórzowo-przysadkowych przyczyn zaburzeń jajeczkowania można wyróżnić zmiany czynnościowe powodowane między innymi przez stres fizyczny i psychiczny, zaburzenia odżywiania czy wyczynowe uprawianie sportu. Dochodzi wówczas do zmian czynności neuroendokrynnej generatora impulsów GnRH, to jest zmniejszenia amplitudy i częstości wydzielania GnRH. Skutkuje to aktywacją czynności nadnerczy i zanikiem cyklicznej czynności jajników. Zakażenie HPV nie jest czynnikiem upośledzającym płodność.

Punkty: 0


118. Zwiększone ryzyko wystąpienia raka jajnika wiąże się: (wskaż zdanie fałszywe)
 • z zespołem Lynch
 • z mutacją konstytucyjną w genie BRCA1
 • z doustną antykoncepcją
 • z chorobami tarczycy
 • z wczesną menarche

Uzasadnienie: Doustna antykoncepcja wykazuje ochronny wpływ po ponad 6 miesiącach stosowania, a stosowanie ponad 5-letnie wiąże się z 50% redukcją ryzyka zachorowania.

Punkty: 0


119. O makrosomii można mówić, gdy masa ciała płodu przekracza:
 • 50 percentyl w stosunku do wieku ciążowego
 • 70 percentyl w stosunku do wieku ciążowego
 • 75 percentyl w stosunku do wieku ciążowego
 • 90 percentyl w stosunku do wieku ciążowego
 • 95 percentyl w stosunku do wieku ciążowego

Uzasadnienie: Makrosomia płodu wynika z hiperglikemii i hiperinsulinemii płodowej. O makrosomii mówi się, gdy masa ciała noworodka wynosi powyżej 4200 g lub powyżej 90 centyla w stosunku do wieku ciążowego.

Punkty: 0


120. Badanie cytologiczne należy zlecać z częstością:
 • raz na trzy lata
 • raz na trzy lata, jedynie gdy prawidłowe są 3 kolejne wyniki rozmazu cytologicznego u kobiety powyżej 30 roku życia
 • co 3-6 miesięcy
 • w momencie występowania objawów, takich jak np. upławy, krwawienia kontaktowe
 • przed każdą ciążą

Uzasadnienie: Dopuszcza się odstępstwa od corocznej kontroli cytologicznej w następujących grupach: – kobiety 30-letnie i starsze (...), które mają prawidłowe 3 kolejne wyniki rozmazu cytologicznego, – kobiety po usunięciu macicy wraz z szyjką z powodu zmian niezłośliwych. Wówczas kontrolę cytologiczną należy przeprowadzać co 3 lata.

Punkty: 0


121. Do zaostrzeń astmy u kobiety w ciąży dochodzi najczęściej:
 • na początku ciąży, w I trymestrze
 • podczas porodu drogami i siłami natury
 • tuż po porodzie
 • z powodu infekcji wirusowej i niestosowania odpowiedniego leczenia
 • u kobiety w ciąży bliźniaczej

Uzasadnienie: Zaostrzenia astmy występują najczęściej pomiędzy 24 a 36 tygodniem ciąży. Dochodzi do nich najczęściej z powodu infekcji wirusowych i niestosowania odpowiedniego leczenia.

Punkty: 0


122. Do najważniejszych czynników determinujących sposób leczenia chorej na raka piersi nie należy:
 • złośliwość histologiczna nowotworu
 • stopień zaawansowania klinicznego
 • postać histologiczna raka
 • wiek wystąpienia raka
 • ocena receptorów estrogenowych (ER) i progesteronowych

Uzasadnienie: Najważniejszymi czynnikami determinującymi sposób leczenia raka piersi są: 1. Stopień zaawansowania klinicznego 2. Postać histologiczna raka 3. Złośliwość histologiczna nowotworu 4. Ocena receptorów estrogenowych (ER) i progesteronowych (PR)

Punkty: 0


123. Przyjmowanie kwasu foliowego zmniejsza ryzyko wystąpienia wady cewy nerwowej u dziecka w rodzinach z obciążonym wywiadem:
 • o 75%
 • o 100%
 • o 50%
 • o 10%
 • o 4%

Uzasadnienie: Badania prowadzone na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przez brytyjski Medical Research Council wykazały, że podawanie kwasu foliowego w okresie przedkoncepcyjnym i pierwszych 12-tu tygodniach ciąży obniżyło o 75% zapadalność na wady cewy nerwowej u dzieci kobiet, które uprzednio urodziły już dziecko z wadą cewy nerwowej.

Punkty: 0


124. Infertilitas to stan niepłodności:
 • pierwotnej
 • wtórnej
 • niemożności donoszenia ciąży
 • immunologicznej
 • obojga partnerów

Uzasadnienie: Rozróżniamy niepłodność pierwotną - sterilitas primaria, gdy kobieta nigdy nie była w ciąży, niepłodność wtórną - sterilitas secundaria, gdy kobieta była już w ciąży zakończonej porodem lub poronieniem i nie może ponownie zajść w ciążę. O niemożności donoszenia ciąży – poronieniach nawykowych, czyli infertilitas mówimy w sytuacji, w której kobieta nie miała kłopotów z zajściem w ciążę, natomiast kolejne 3 ciąże (lub kolejne 2 ciąże po 12 tygodniu) zakończyły się samoistnym poronieniem.

Punkty: 0


125. Do przeciwwskazań stosowania gum do żucia zawierających nikotynę nie należy:
 • zapalenie przełyku
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej lub gardła
 • próchnica zębów
 • niedawno przebyty zawał mięśnia serca
 • choroby stawu żuchwowo-skroniowego

Uzasadnienie: Do przeciwwskazań stosowania gum do żucia zawierających nikotynę należą: choroby stawu żuchwowo-skroniowego, niedawno przebyty zawał mięśnia serca, nadciśnienie tętnicze, choroby skurczowe naczyń, czynna choroba wrzodowa, czynne zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej lub gardła, ciąża i okres karmienia piersią.

Punkty: 0


126. Awersja seksualna może być związana z:
 • depresją
 • ukrytą homoseksualnością
 • zaburzonymi relacjami partnerskimi
 • fobiami
 • żadnym z powyższych

Uzasadnienie: O awersji seksualnej mówimy, jeżeli perspektywa kontaktu seksualnego z partnerem powoduje niechęć lub lęk wystarczająco silne, aby unikać aktywności seksualnej. Niechęć do aktywności seksualnej nie jest spowodowana brakiem sprawności seksualnej. Najczęstszą jej przyczyną są: zaburzone relacje partnerskie oraz rygoryzm wychowawczy. Awersję powinno różnicować się ponadto z: depresją, fobiami oraz ukrytą homoseksualnością.

Punkty: 0


127. Zaburzeniem seksualnym, które dotyczy średnio ¼ kobiet jest:
 • dyspareunia
 • pochwica
 • zaburzenia orgazmu
 • brak lub utrata potrzeb seksualnych
 • anhedonia

Uzasadnienie: Według danych z Raportu Seksualności Polaków 2002 r. wynika, że najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem seksualnym u kobiet jest brak lub utrata potrzeb seksualnych. Problem ten dotyczy aż 25 % kobiet a tylko 8 % mężczyzn.

Punkty: 0


128. Hipomania to:
 • podwyższony nastrój nie spełniający kryteriów czasowych manii
 • podwyższony nastrój po zastosowaniu leków przeciwdepresyjnych u osoby z depresją
 • lekki stan euforyczny występujący po zażyciu niektórych narkotyków
 • podwyższony nastrój, lecz bez cech pobudzenia psychoruchowego
 • w niewielkim stopniu podwyższony nastrój utrzymujący się dłuższy czas

Uzasadnienie: Hipomania jest to w niewielkim stopniu podwyższony nastrój utrzymujący się dłuższy czas.

Punkty: 0


129. Mechanizm działania bupropionu polega na:
 • wybiórczym hamowaniu zwrotnego wychwytu noradrenaliny i dopaminy
 • pobudzaniu receptorów dla noradrenaliny i dopaminy w OUN
 • pobudzaniu receptorów nikotynowych w OUN
 • blokowaniu wiązania nikotyny z jej receptorami w OUN
 • zablokowaniu przenikania nikotyny przez barierę krew-mózg

Uzasadnienie: Mechanizm działania bupropionu polega na hamowanie zwrotnego wychwytu noradrenaliny i dopaminy. Stymulacja wydzielania neuroprzekaźników w OUN to mechanizm działania cytyzyny, wareniklina jest tzw. częściowym agonistą i antagonistą receptora nikotynowego, częściowo pobudza receptory nikotynowe do uwalniania dopaminy oraz blokuje wiązanie nikotyny z jej receptorami. Przenikanie nikotyny przez barierę krew-mózg blokują szczepionki antynikotynowe.

Punkty: 0


130. Krzywa Kielholza opisuje:
 • wrażliwość pacjenta na psychoterapię bechawioralno-poznawczą
 • typy zaburzeń depresyjnych według czynnika przyczynowego
 • cechy osobowościowe pacjenta z zaburzeniami depresyjnymi
 • wrażliwość pacjenta na bodźce
 • reakcje chorego na sytuacje trudne

Uzasadnienie: Zgodnie z opisem: Pużyński S. Depresje i zaburzenia nastroju. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 2002.

Punkty: 0


131. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące braku reakcji genitalnej:
 • u kobiet objawia się suchością pochwy
 • u mężczyzn najczęściej występuje typ umiarkowany zaburzeń erekcji
 • główną przyczyną organicznych zaburzeń erekcji są przyczyny krążeniowe
 • w zaburzeniach psychogennych erekcja nie pojawia się podczas stosunku ze swoją partnerką oraz podczas masturbacji
 • przyczyny psychogenne dotyczą około 15% pacjentów z zaburzeniami erekcji

Uzasadnienie: Za rozpoznaniem zaburzeń psychogennych przemawia występowanie prawidłowych erekcji w innych sytuacjach, np. podczas masturbacji, snu, czy w kontaktach z inną partnerką. Taką etiologię zaburzeń stwierdza się u około 15 % mężczyzn.

Punkty: 0


132. Andropauza:
 • występuje nie u wszystkich mężczyzn
 • jest w tym samym stopniu nasilona u mężczyzn, jak menopauza u kobiet
 • nie istnieje
 • pojawia się wcześniej niż menopauza u kobiet
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Andropauza dotyczy około 60% mężczyzn. Nie jest analogiczna do menopauzy u kobiet. U mężczyzn wieku średniego przemiany hormonalne nie są aż tak silnie zaznaczone. Andropauza jest bardziej procesem psychologicznym, związanym z kwestią postrzegania własnego ciała.

Punkty: 0


133. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące transseksualizmu:
 • definiowany jest jako pragnienie życia i uzyskania akceptacji jako osoba płci przeciwnej w porównaniu z własną
 • warunkiem niezbędnym do postawienia diagnozy transseksualizmu jest stałe utrzymywanie się tożsamości transseksualnej przez przynajmniej 1 rok
 • transseksualista pragnie poddać się leczeniu hormonalnemu i operacyjnemu celem maksymalnego możliwego upodobnienia swojego ciała do ciała preferowanej płci
 • wg ICD-10 należy do zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych
 • transseksualizm trzeba różnicować z transwestytyzmem

Uzasadnienie: Transseksualizm, należący do zaburzeń identyfikacji płciowej, definiuje się jako pragnienie życia i uzyskania akceptacji jako osoba płci przeciwnej w porównaniu z własną. Transseksualiści, to osoby niezadowolone z własnych, anatomicznych cech płciowych, uważające je za nieprawidłowe i dążące do ich zmiany. Pragną poddać się leczeniu hormonalnemu i operacyjnemu celem maksymalnego możliwego upodobnienia swojego ciała do ciała preferowanej płci. Warunkiem niezbędnym do postawienia diagnozy transseksualizmu jest stałe utrzymywanie się tożsamości transseksualnej przez przynajmniej 2 lata. Stan ten nie może jednak wynikać z innego zaburzenia psychicznego, np. schizofrenii lub jakiejkolwiek nieprawidłowości interseksualnej, genetycznej, czy dotyczącej chromosomów płciowych. Transseksualizm należy różnicować z transwestytyzmem.

Punkty: 0


134. Do zaburzeń treści myślenia należą urojenia:
 • prześladowcze
 • paranoiczne
 • wielkościowe
 • posłannictwa
 • owładnięcia

Uzasadnienie: zaburzenia myślenia dzielimy na zaburzenia: treści: urojenia prześladowcze, urojenia paranoiczne, posłannictwa, owładnięcia, ksobne budowy: paranoiczne, paranoidalne, inkoherentne

Punkty: 0


135. Najdokładniejszy opis następujących po sobie objawów, występujących w przebiegu choroby Alzheimera, zawiera w sobie:
 • skala Cornell
 • Globalna Skala Deterioracji wg Reisberga
 • skala Younga
 • Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Najdokładniejszy i wielostronny opis następujących po sobie i powtarzalnych, w większości przypadków, objawów choroby Alzheimera można znaleźć w 7-stopniowej Globalnej Skali Deterioracji (Global Deterioration Scale), opracowanej w roku 1982 przez Reisberga i współpracowników.

Punkty: 0


136. U 62-letniego pacjenta wystąpił zespół objawów czołowych (zaburzenia osobowości z odhamowaniem) o potwierdzonej etiopatogenezie naczyniowej. Z którym z zespołów, wymienionych poniżej, należałoby różnicować taki obraz kliniczny w pierwszej kolejności?
 • chorobą Alzheimera
 • otępieniem z ciałami Lewy`ego
 • otępieniem czołowo-skroniowym
 • zespołem Hakima
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Zespół objawów czołowych przypomina obraz otępień czołowo-skroniowych. Dominują w nim objawy zaburzeń zachowania i osobowości z odhamowaniem, brakiem krytycyzmu, labilnością emocjonalną, obniżeniem nastroju i apatią. Często obserwuje się spowolnienie myślenia, afazje ruchową, apraksję, zaburzenia chodu, nietrzymanie moczu oraz objawy prymitywne. Uszkodzeniom dolnych części płatów czołowych mogą towarzyszyć objawy depresji.

Punkty: 0


137. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zaburzeń depresyjnych w przebiegu stwardnienia rozsianego:
 • w powstawaniu zmian demielinizacyjnych w SM mają swój udział: IL-6, IL-8, interferon gamma i TNFα
 • objawy psychiczne w stwardnieniu rozsianym mogą poprzedzać fizyczną manifestację tej choroby
 • depresja w przebiegu SM występuje ponad dwukrotnie częściej niż w innych chorobach o podobnym stopniu inwalidztwa
 • depresja występuje częściej w rdzeniowej niż w mózgowej postaci stwardnienia rozsianego
 • depresja w przebiegu SM może pojawić się w każdym okresie choroby.

Uzasadnienie: Ad. (a) Także częściej w postaci rzutowo-remisyjnej choroby, co może wiązać się z obecnością procesu zapalnego, w którym pośredniczy szereg cytokin, [Plansza18] takich jak IL-6 (interleukina 6), IL-8 (interleukina 8), interferon gamma i TNF (czynnik martwicy nowotworów), które jak dowiedziono, mogą mieć związek z depresją. Ad. (b) Za wspólnym tłem patogenetycznym może przemawiać fakt, że objawy psychiczne mogą poprzedzać fizyczną manifestację stwardnienia rozsianego. Ad. (c) W przypadku stwardnienia rozsianego depresja występuje ponad dwukrotnie częściej niż w innych chorobach o podobnym lub nawet większym stopniu inwalidztwa np. w stwardnieniu zanikowym bocznym. Ad. (d) Depresja występuje częściej w mózgowej niż w rdzeniowej postaci stwardnienia rozsianego Ad. (e) Depresja w przebiegu SM może pojawić się w każdym okresie choroby.

Punkty: 0


138. Do przyczyn odwracalnych, mogących wywołać zaburzenia otępienne, nie zalicza się:
 • guzów ośrodkowego układu nerwowego
 • nadczynności nadnerczy
 • niedoboru kwasu foliowego
 • hiponatremii
 • wszystkie z powyższych odpowiedzi mogą być odwracalnymi przyczynami zaburzeń otępiennych

Uzasadnienie: Przyczyną zgłaszanych przez chorego zaburzeń funkcji poznawczych, zwłaszcza w starszym wieku, mogą być niektóre procesy rozrostowe w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, urazy czaszkowo-mózgowe, zaburzenia hormonalne (takie jak niedoczynność tarczycy czy nadczynność nadnerczy), przewlekła hipoglikemia, zaburzenia elektrolitowe - najważniejsza w tej grupie jest hiponatremia, niedobory witamin B1 i B12, niedobór kwasu foliowego i kwasu nikotynowego, choroby wątroby i nerek; neuroinfekcje, takie jak: neuroborelioza, kiła, gruźlica, AIDS z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego czy grzybice; choroby pasożytnicze; przewlekłe zatrucia, takimi substancjami chemicznymi jak: tlenek węgla, mangan, rtęć, złoto, bizmut i glin. Ważną przyczynę stanowią również zaburzenia w krążeniu płynu mózgowo-rdzeniowego, głównie wodogłowie normotensyjne i związany z nim zespół Hakima. Należy również pamiętać, że bardzo częstą przyczyną przemijających zaburzeń funkcji poznawczych jest stosowanie niektórych leków (np. benzodwuazepin) i nadużywanie alkoholu.

Punkty: 0


139. Preparat przeciwgrzybiczy terbinafiny w postaci 1% żelu:
 • stosuje się 1x/dobę przez 7 dni
 • jest zalecany w terapii grzybicy paznokci
 • nie zaleca się jego stosowania u pacjentów poniżej 18 r.ż.
 • preparatu nie można zmywać przez 12 godzin
 • ma także właściwości przeciwbakteryjne

Uzasadnienie: Preparat przeciwgrzybiczy zawierający terbinafinę w postaci 1% żelu może być stosowany jednorazowo. Zalecany jest głównie w przypadku grzybicy stóp, szczególnie w jej odmianie międzypalcowej. Z uwagi na brak badań oceniających bezpieczeństwo tego preparatu u dzieci, nie zaleca się jego stosowania u pacjentów poniżej 18. roku życia. W trakcie leczenia należy zwrócić pacjentowi uwagę, iż po nałożeniu preparatu nie powinien on zmywać go przez minimum 24 godziny.

Punkty: 0


140. Zaznacz sformułowanie prawidłowe dotyczące agonistów receptorów dopaminergicznych stosowanych w leczeniu zespołu niespokojnych nóg:
 • preparaty te stosowane są najchętniej w jednorazowej dawce porannej
 • leczenie tymi lekami należy rozpoczynać od jak najmniejszej dawki początkowej
 • pergolid jest najczęściej stosowany w tej grupie leków
 • leki te przeciwdziałają występowaniu zaburzeń lękowych
 • kabergolina jest preparatem najczęściej stosowanym w plastrach przezskórnych

Uzasadnienie: Współczesne leczenie formy ciągłej zespołu niespokojnych nóg polega przede wszystkim na stosowaniu środków dopaminergicznych. Zgodnie z najnowszym podejściem terapeutycznym lekami pierwszego rzutu są agoniści receptora dopaminergicznego D2. Wcześniej dość powszechnie stosowano pergolid (w dawkach od 0,1 do 0,75 mg na dobę) lub kabergolinę w dawce 1–4 mg. Obecnie częściej podaje się pramipeksol w dawce 0,5-1,5 mg na dobę, ropinirol w dawce 0,5–4 mg, a także rotigotinę w plastrach przezskórnych. Preparaty te stosowane najchętniej w jednorazowej dawce wieczornej przynoszą istotną ulgę pacjentom. Ważne jest, by leczenie rozpoczynało się od najmniejszej dopuszczalnej dawki, którą można powoli zwiększać, jeśli nie nastąpi poprawa. Zawsze należy pamiętać o objawach niepożądanych towarzyszących przyjmowaniu tych leków. Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego, zaburzenia lękowe, uczucie znużenia i nadmierna senność w ciągu dnia.

Punkty: 0


141. W leczeniu osteoporozy ibandronian podaje się doustnie raz na miesiąc w dawce:
 • 50 mg
 • 150 mg
 • 250 mg
 • 500 mg
 • 5 mg

Uzasadnienie: Prawidłowa jest odpowiedź b. Ibandronian podaje się doustnie codziennie 2,5 mg lub raz na miesiąc 150 mg.

Punkty: 0


142. Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego oraz niekardiogenny obrzęk płuc mogą towarzyszyć zapaleniu płuc wywoływanemu przez:
 • L. pneumophila
 • S. pyogenes
 • wirusa grypy
 • B. fragilis
 • wirusa RS

Uzasadnienie: Oprócz zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego i niekardiogennego obrzęku płuc w legionellowym zapaleniu płuc wystąpić mogą zapalenie mięśnia serca, zapalenie osierdzia, opłucnej i mózgu, czasem objawy splątania i dezorientacji. Mogą pojawić się też cechy uszkodzenia wątroby, nerek, zapalenie stawów lub wysypka.

Punkty: 0


143. Przeciwwskazaniem do szczepienia przeciwko grypie nie jest:
 • zespół Guillain-Barre w wywiadzie
 • uczulenie na aminoglikozydy
 • uczulenie na białko jaja kurzego
 • stan po przeszczepieniu narządu
 • występowanie ostrych chorób gorączkowych

Uzasadnienie: Przeciwwskazania do szczepienia przeciw grypie: • występowanie ostrych chorób gorączkowych • zespół Guillain-Barré w wywiadzie • uczulenie na substancje zawarte w szczepionce • uczulenie na białko jaja kurzego • uczulenie na antybiotyki aminoglikozydowe • niepożądane odczyny poszczepienne

Punkty: 0


144. Gonadotropina kosmówkowa (HCG):
 • jej podwyższony poziom u mężczyzn stwierdza się w przypadku nowotworu zarodkowego jądra
 • poziom < 1.000 ng/ml w raku jądra świadczy o złym rokowaniu
 • jej poziom jest podwyższony w chorobach wątroby
 • jest wydzielana jedynie przez czyste nasieniaki
 • jest wydzielana jedynie przez nienasieniaki

Uzasadnienie: Gonadotropina kosmówkowa (HCG): fizjologicznie jest wytwarzana przez prawidłowy trofoblast. Jednakże u dorosłego mężczyzny jedyną przyczyną podwyższonego poziom HCG jest nowotwór zarodkowy. Stwierdza się go w 30 do 60% przypadków nienasieniaków oraz około 10% przypadków nasieniaków. Szczególnie duże ilości HCG może produkować utkanie choriocarcinoma.

Punkty: 0


145. Jaki jest częsty błąd popełniany przez lekarzy i rehabilitantów?
 • wykonywanie masaży w I fazie leczenia
 • ćwiczenia likwidujące fizjologiczną lordozę lędźwiową
 • stosowanie TENS w ostrym bólu krzyża
 • unikanie ćwiczeń mięśni brzucha
 • stosowanie ciepłoterapii powierzchownej w I fazie leczenia

Uzasadnienie: Błędem często popełnianym przez chorych, a także lekarzy i rehabilitantów są ćwiczenia, które likwidują fizjologiczną lordozę lędźwiową. Szkodliwe następstwa mogą mieć wykonywane w nadmiarze skłony do przodu, nadmierne ćwiczenia mięśni brzucha czy różnorodne wahadła. Prawidłowa rehabilitacja opiera się na kinezyterapii i fizykoterapii. Ogólnie przyjmuje się, że ćwiczenia ukierunkowane na poszczególne mięśnie są skuteczniejsze niż stosowanie ćwiczeń zwiększających ogólną siłę mięśniową. Wykazano przewagę ćwiczeń aktywujących liczne mięśnie odcinka lędźwiowego i mięśnie głębokie brzucha nad ćwiczeniami ogólnokondycyjnymi i fizykoterapią.

Punkty: 0


146. Zakrzepowe zapalenie żył najczęściej jest objawem paranowotworowym:
 • raka przełyku
 • raka wargi
 • raka pęcherza moczowego
 • raka żołądka
 • raka szyjki macicy

Uzasadnienie: Spośród wymienionych nowotworów zakrzepowe zapalenie żył może towarzyszyć rakowi żołądka.

Punkty: 0


147. Za skierowaniem chorego z zaostrzeniem POChP do szpitala nie przemawia występowanie następujących cech:
 • współwystępowanie innej ciężkiej choroby płucnej lub pozapłucnej
 • skuteczne dotychczasowe leczenie ambulatoryjne
 • pojawienie się świeżych zaburzeń rytmu serca
 • pojawienie się nowych objawów podmiotowych – sinicy, obrzęków obwodowych
 • zaburzenia świadomości

Uzasadnienie: Za przyjęciem do szpitala przemawia obecność typowych objawów zaostrzenia (nasilona duszność, kaszel lub produkcja plwociny) w połączeniu z co najmniej jednym z: • niemożność poruszania się po pokoju (jeżeli poprzednio chodził) • niemożność jedzenia lub spania z powodu duszności • współwystępowanie innej ciężkiej choroby płucnej lub pozapłucnej • zaburzenie świadomości • pogłębiająca się hipoksemia • pojawienie się lub narastanie hiperkapni (jej objawów) • pojawienie się świeżych zaburzeń rytmu serca • nieskuteczne dotychczasowe leczenie ambulatoryjne • znaczny wzrost nasilenia objawów, np. nagłe wystąpienie duszności spoczynkowej • ciężka POChP • pojawienie się nowych objawów podmiotowych – sinicy, obrzęków obwodowych • brak możliwości prawidłowego leczenia w domu • niepewność co do rozpoznania • długotrwałe pogarszanie się stanu klinicznego przed wizytą lekarza

Punkty: 0


148. Wśród krajów regionu Europy środkowo-wschodniej najwyższy wskaźnik zachorowań na gruźlicę sięgający 100/100 tyś. ludności ma:
 • Łotwa
 • Czechy
 • Estonia
 • Rosja
 • Węgry

Uzasadnienie: Według najnowszych danych w Rosji zapadalność na gruźlicę szacuje się na 119 przypadków na 100 tyś. ludności na rok.

Punkty: 0


149. Do pogłębienia diagnostyki gruczołu krokowego skłania:
 • wzrost PSA powyżej 0,30 ng/ml w dwóch kolejnych badaniach
 • wzrost PSA powyżej 0,55 ng/ml w dwóch kolejnych badaniach
 • wzrost PSA powyżej 0,65 ng/ml w dwóch kolejnych badaniach
 • wzrost PSA powyżej 0,75 ng/ml w dwóch kolejnych badaniach
 • wzrost PSA powyżej 0,45 ng/ml w dwóch kolejnych badaniach

Uzasadnienie: Testosteron podawany starszym mężczyznom może w minimalnym stopniu powodować wzrost objętości gruczołu krokowego. W przypadku istnienia łagodnego gruczolaka stercza nie dającego objawów uciskowych terapia może być kontynuowana. Wykrycie raka gruczołu krokowego jest bezwzględnym przeciwwskazaniem terapii androgenowej ze względu na wrażliwość tego nowotworu na androgeny. Według obecnej wiedzy hormony płciowe odpowiadają za rozwój raka w 11 proc. Stosowanie pochodnych testosteronu powinno odbywać się więc pod ścisłą kontrolą, mimo że jak dotąd nie wykazano związku między podawaniem androgenów u osób starszych, a występowaniem raka stercza.

Punkty: 0


150. Etap trzeci wypalenia zawodowego charakteryzuje m.in.:
 • frustracja, negatywna ocena samego siebie
 • izolowanie się, zmniejszenie zaangażowania
 • zmiana opieki na nadzór nad pacjentami
 • leczenie ran po okresie wypalenia zawodowego
 • zadowolenie z wykonywanej pracy i aktualnego stanu rzeczy

Uzasadnienie: Innymi objawami charakterystycznymi dla III etapu wypalenia zawodowego są: apatia, cechy depresji, brak satysfakcji z pracy, niechęć do pogłębiania wiedzy, utrata inicjatywy, szukanie wymówek, irytacja czy zanik poczucia kompetencji.

Punkty: 0


151. Za najczęstszy czynnik etiologiczny oportunistycznych grzybic systemowych są dzisiaj uznawane grzyby z rodzaju:
 • Candida
 • Trichophyton
 • Aspergillus
 • Fusarium
 • Alternaria

Uzasadnienie: Najczęściej rozpoznawaną powierzchowną postacią zakażenia drożdżakowego jest kandydoza jamy ustnej. Częste są także infekcje błon śluzowych narządów płciowych. Grzyby drożdżopodobne wywołują zakażenia skóry a zwłaszcza fałdów skórnych tworząc tzw. wyprzenia drożdżakowe, oraz infekcje struktur paznokcia. Do schorzeń skóry wywoływanych przez grzyby drożdżopodobne należy także łupież pstry, którego czynnikiem etiologicznym jest lipofilny drożdżak z rodzaju Malassezia.

Punkty: 0


152. W zapaleniu płuc wywołanym przez L. pneumophila leczenie powinno trwać co najmniej:
 • 7 dni
 • 21 dni
 • 10 dni
 • 14 dni
 • 18 dni

Uzasadnienie: W leczeniu legionellowego zapalenia płuc stosuje się antybiotyki makrolidowe np.azytromycynę w dawce 250 mg 2x/24h p.o. lub klarytromycynę w dawce 500 mg 2x/24h p.o. lub fluorochinolony np. moksyfloksacyna w dawce 400 mg/24h p.o.

Punkty: 0


153. Do oznaczania czynnika reumatoidalnego używa się metod wymienionych poniżej z wyjątkiem:
 • immunofluorescencji pośredniej
 • ELISA
 • odczynu wiązania lateksu
 • nefelometrii laserowej
 • odczynu Waaler-Rose

Uzasadnienie: Do oznaczania czynnika reumatoidalnego używa się odczynu wiązania lateksu, odczynu Waalera-Rosego, nefelometrii laserowej oraz metody ELISA. W immunofluorescencji pośredniej wykrywa się m.in. przeciwciała przeciwjądrowe oraz przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojetnochłonnych.

Punkty: 0


154. Leczeniem z wyboru łojotokowego zapalenia skóry w obrębie owłosionej skóry głowy jest:
 • 2% ketokonazol
 • 1% pirytionian cynku
 • 0,1% pirośluzan mometazonu
 • 1% cyklopiroksolamina
 • 5% oliwa salicylowa

Uzasadnienie: Leczeniem z wyboru łojotokowego zapalenia skóry w obrębie skóry owłosionej głowy jest stosowanie cyklopiroksolaminy (w stężeniu minimum 1%) w szamponie 2–3 razy w tyg. przez ok. 4 tyg. Postępowaniem alternatywnym może być stosowanie szamponów zawierających preparaty imidazolowe, głównie 2% ketokonazol, lub szamponów z 1% pirytionianem cynku.

Punkty: 0


155. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zespołu niespokojnych nóg:
 • najczęstszą jego postacią jest tak zwana postać idiopatyczna
 • postać pierwotna stanowi aż 80% wszystkich przypadków tego zespołu
 • postać objawowa może towarzyszyć wielu różnorodnym schorzeniom
 • postać wtórna występuje w ok. 45% przypadków rozpoznań
 • rodzinne występowanie idiopatycznej postaci RLS stwierdza się u 60-90% pacjentów

Uzasadnienie: Obecnie uważa się, że można wyróżnić dwie podstawowe postacie zespołu niespokojnych nóg. Najczęstszą postacią, jest tak zwana postać pierwotna, czyli idiopatyczna, występująca samoistnie u ok. 80% pacjentów. Rzadziej mamy do czynienia z występowaniem zespołu o podłożu wtórnym. Postać objawowa może towarzyszyć wielu różnorodnym schorzeniom. Przyczyny idiopatycznej postaci RLS nie są, jak dotąd w pełni poznane. Znaczącą rolę odgrywają czynniki genetyczne. Rodzinne występowanie idiopatycznej postaci RLS stwierdza się u 60-90% pacjentów. Również badania bliźniąt potwierdzają tę koncepcję, wykazano bowiem, że u ponad 80% par bliźniaków stwierdzono występowanie RLS.

Punkty: 0


156. Charakterystyczne dla jaskry ubytki w polu widzenia to:
 • całkowite, nagłe zaniewidzenie
 • ubytki w centralnym polu widzenia
 • ubytki w postaci mroczków okrągłych
 • ubytki w okolicy paracentralnej
 • bez ubytków w polu widzenia

Uzasadnienie: Pierwsze zmiany w polu widzenia to pojawienie się ubytków w okolicy paracentralnej pola, w tzw. polu Bjerumma (odległość 20° od centrum) w postaci mroczków łukowatych, które wykazują niższą czułość na światło niż otaczająca siatkówka

Punkty: 0


157. Chorzy powyżej 35 roku życia, nie obciążeni ryzykiem zachorowania powinni poddawać się badaniom dna oczu:
 • 3 razy w roku
 • 2 razy w roku
 • raz w roku
 • raz na 2 lata
 • raz na 3 lata

Uzasadnienie: Badania diagnostyczne w kierunku jaskry u pacjenta bez genetycznego ryzyka wystąpienia tej choroby powinno się wykonywać powyżej 35 roku życia raz w roku. Ryzyko ujawnienia się jaskry wzrasta po 35. roku życia, sięgając nawet 10% w populacji ludzi ok. 80. roku życia.

Punkty: 0


158. W jaskrze zamkniętego kąta przesączania:
 • komora przednia oka jest bardzo płytka
 • ciśnienie śródgałkowe podwyższa się powoli, przez miesiące i lata, nie dając
 • rozszerzenie źrenicy nie powoduje zablokowania kąta przesączania
 • zawsze obserwuje się wysokie wartości ciśnienia śródgałkowego
 • przebieg jest najczęściej bezobjawowy

Uzasadnienie: W jaskrze zamkniętego kąta przesączania, gdzie komora przednia oka jest bardzo płytka, dojście do utkania beleczkowego jest utrudnione przez grubą, mięsistą tęczówkę, zasłaniającą kąt przesączania, a przede wszystkim przez dużą, grubą soczewkę. W oku z płytką komorą przednią rozszerzenie źrenicy może spowodować dalsze blokowanie kąta, doprowadzając do tzw. ostrego napadu jaskry.

Punkty: 0


159. Wskaż twierdzenie fałszywe. Prebiotyki:
 • to nieulegające trawieniu składniki pokarmu
 • wpływają na poprawę stanu zdrowia
 • mogą wybiórczo stymulować wzrost jednego lub ograniczonej liczby bakterii mikroflory jelitowej
 • to między innymi bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium
 • mogą wybiórczo stymulować aktywność jednego lub ograniczonej liczby bakterii mikroflory jelitowej

Uzasadnienie: Prebiotyki to nieulegające trawieniu składniki pokarmu działające korzystnie poprzez wybiórczą stymulację wzrostu i (lub) aktywności jednego lub ograniczonej liczby bakterii mikroflory jelitowej, wpływającej w ten sposób na poprawę stanu zdrowia.

Punkty: 0


160. Do I grupy klasyfikacji urazów krtani według Schaeffera należy:
 • brak złamań chrząstek krtani
 • niewielkie rozerwanie błony śluzowej krtani
 • masywny obrzęk krtani
 • złamanie chrząstek bez przemieszczenia
 • rozległy uraz błony śluzowej krtani z odsłonięciem chrząstek

Uzasadnienie: Urazy krtani dzieli się w zależności od stopnia ciężkości według klasyfikacji Schaeffera na: grupę I: do której zalicza się niewielki krwiak wewnątrzkrtaniowy lub obrzęk tkanek wewnątrz krtani bez złamań i przemieszczeń chrząstek, grupę II: obejmującą obrzęk, krwiak, niewielkie rozerwanie błony śluzowej bez odsłonięcia chrząstek, złamanie chrząstek bez przemieszczenia, grupę III, do której należy rozerwanie krtani, niestabilne złamania z przemieszczeniem, poważne urazy błony śluzowej, grupę IV obejmującą masywny obrzęk tkanek wewnątrz krtani, rozległe urazy błony śluzowej z odsłonięciem chrząstek, złamanie z przemieszczeniem, porażenie fałdów głosowych, grupę V oznaczającą całkowite oderwanie krtani od tchawicy.

Punkty: 0


161. Maksymalny czas stosowania metody balonu żołądkowego w leczeniu otyłości wynosi:
 • 2 lata
 • rok
 • 6 miesięcy
 • 3 miesiące
 • dopóki jest tolerowany przez pacjenta

Uzasadnienie: Maksymalny czas stosowania metody balonu żołądkowego w leczeniu otyłości wynosi 6 miesięcy.

Punkty: 0


162. Do objawów zwężenia środkowego piętra krtani nie należy:
 • bezgłos
 • świst krtaniowy wdechowy
 • świst krtaniowy wdechowo-wydechowy
 • niezmieniony głos
 • chrypka

Uzasadnienie: Przy zwężeniu na poziomie głośni, czyli w środkowym piętrze krtani może występować: świst krtaniowy o charakterze wdechowym lub wdechowo-wydechowym z jednoczesnym zaburzeniem głosu, często występuje chrypka lub bezgłos.

Punkty: 0


163. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą zalet maski krtaniowej:
 • można ją szybko i łatwo założyć, bez konieczności poruszania głową pacjenta
 • umożliwia dobre udrożnienie dróg oddechowych
 • częściowo zabezpiecza przed aspiracją treści żołądkowej
 • umożliwia wentylację workiem Ambu
 • jest przydatna przy wentylacji pacjentów z dużymi oporami płucnymi

Uzasadnienie: Zalety maski krtaniowej: • szybkie i łatwe zakładanie, bez konieczności poruszania głową pacjenta • dobre udrożnienie dróg oddechowych, • częściowe zabezpieczenie przed regurgitacją • możliwość wentylacji aparatem ambu, możliwość sterylizacji • unikanie laryngoskopii bezpośredniej. Wady maski krtaniowej: • niecałkowite zabezpieczenie przed aspiracją treści pokarmowej • maska jest nieprzydatna przy wentylacji pacjentów z dużymi oporami płucnymi

Punkty: 0


164. Morfinę można bezpiecznie stosować:
 • w bólach porodowych
 • w kolce nerkowej
 • w chorobach dróg żółciowych
 • w zwalczaniu większości bólów pooperacyjnych
 • w nudnościach

Uzasadnienie: Opioidy łagodzą bóle powstałe wskutek ciężkich urazów, bóle pooperacyjne czy występujące w przebiegu chorób nowotworowych. Mają również zastosowanie w ostrych bólach, których nie daje się uśmierzyć tzw. nienarkotycznymi lekami przeciwbólowymi. Obwodowo morfina zwiększa napięcie mięśni gładkich, powodując zaparcia spastyczne i skurcz odźwiernika, objawiający się nudnościami. Skurcz zwieracza pęcherza i moczowodów może wywołać atak kolki nerkowej, a skurcz zwieracza Odiego może być przyczyną kolki żółciowej. Ponadto morfina hamuje czynność skurczową macicy, uwalnia histaminę nasilając atak astmy wskutek skurczu oskrzeli, wywołuje pokrzywkę i rozszerza naczynia obwodowe przyczyniając się do rozwoju hipotonii ortostatycznej.

Punkty: 0


165. U pacjenta z wytrzeszczem gałki ocznej z ostrym zapaleniem zatok najmniej prawdopodobnym powikłaniem jest:
 • obrzęk zapalny powiek
 • ropień podokostnowy
 • ropień oczodołu
 • ropień podtwardówkowy
 • zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej

Uzasadnienie: Wytrzeszcz gałki ocznej w przebiegu ostrego zapalenia zatok występuje w przypadku powikłań oczodołowych. Powikłania oczodołowe: to obrzęk zapalny powiek, zapalenie tkanek miękkich oczodołu, ropień podokostnowy oczodołu oraz ropień oczodołu. Obrzęk zapalny powiek stanowi nawet do 97% powikłań oczodołowych. Występuje najczęściej u dzieci. Nie występują zaburzenia ostrości widzenia. Nie ma również zaburzonej czynności mięśni okoruchowych. Zapalenie tkanek miękkich oczodołu charakteryzuje się wytrzeszczem gałki ocznej, przekrwieniem i obrzękiem spojówek. Przy tym powikłaniu pojawiają się zaburzenia ruchomości gałki ocznej. Ropień podokostnowy oczodołu najczęściej rozwija się pomiędzy blaszką oczodołową kości sitowej a okostną oczodołu. Gałka oczna zostaje przemieszczona ku przodowi i do boku. Ruchomość gałki ocznej jest ograniczona, zwłaszcza ruch przyśrodkowy. Może wystąpić upośledzenie ostrości widzenia. Ropień oczodołu powstaje w wyniku przerwania ciągłości okostnej oczodołu. Występuje wtedy wytrzeszcz gałki ocznej i jej unieruchomienie, a także opadnięcie powieki, duży obrzęk i przekrwienie powiek i spojówek. To powikłanie oczodołowe często kończy się ślepotą oka. Ropień podtwardówkowy natomiast rozwija się pomiędzy oponą twardą a pajęczynówką. Charakteryzują go wysoka temperatura, bóle głowy, ciężki stan ogólny. Występują objawy oponowe i ogniskowe, objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, zaburzenia świadomości, w tym śpiączka.

Punkty: 0


166. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące odmy prężnej:
 • jej objawem jest duszność
 • może spowodować zatrzymanie krążenia w mechanizmie czynności elektrycznej serca bez tętna
 • w badaniu przedmiotowym stwierdza się po stronie odmy ściszenie szmeru pęcherzykowego
 • odbarczenie odmy polega na nakłuciu 5 przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej środkowej
 • wszystkie odpowiedzi są fałszywe

Uzasadnienie: Odmę prężną zawsze trzeba podejrzewać, gdy jest ściszony lub zniesiony szmer pęcherzykowy. Odbarczenia odmy dokonuje się w drugim międzyżebrzu w linii środkowoobojczykowej po stronie ściszenia szmeru pęcherzykowego lub, jeśli to konieczne, obustronnie. Przed odbarczeniem odmy po stronie lewej u pacjentów zaintubowanych dotchawiczo zawsze należy sprawdzić położenie rurki intubacyjnej. Nie jest błędem odbarczenie odmy, gdy jej nie ma.

Punkty: 0


167. Plastry z fentanylem należy zmieniać co:
 • 12 godzin
 • 24 godziny
 • 48 godzin
 • 72 godziny
 • 6 godzin

Uzasadnienie: Fentanyl jest zazwyczaj stosowany w postaci przezskórnej, rzadziej w postaci ciągłych wlewów podskórnych i dożylnych. Dostępne plastry mają różną szybkość uwalniania fentanylu: 25, 50, 75 i 100 μg na godzinę. Stężenie terapeutyczne osiągane jest po 8 - 12 godzinach od naklejenia plastra. Skuteczność analgezji zaś ocenia się po 36-48 godzinach. Szybkość wchłaniania leku zależy częściowo od stanu skóry: jej wilgotności, owłosienia, uszkodzeń czy temperatury. Plastry zmienia się co 3 dni. Są one stosunkowo chętnie stosowane przez chorych.

Punkty: 0


168. Do potencjalnych przyczyn śpiączki strukturalnej nie należy:
 • guz mózgu
 • krwawienie śródczaszkowe
 • uraz głowy
 • naczyniowy incydent mózgowy
 • przedawkowanie leków

Uzasadnienie: Śpiączki strukturalne zwane chirurgicznymi związane są z ewidentnym morfologicznym, najczęściej makroskopowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. W procesie leczenia często wymagają one interwencji neurochirurgicznej. Największą grupę przyczyn tego stanu stanowią urazy. Ponadto zaliczamy do nich krwawienia śródczaszkowe, naczyniowe incydenty mózgowe, rozsiane zmiany mikronaczy¬niowe i guzy.

Punkty: 0


169. U pacjentów z silnym bólem nowotworowym, którzy wcześniej nie przyjmowali opioidów zaleca się podanie morfiny w dawce wstępnej:
 • 5 mg co 4h
 • 10 mg co 4h
 • 15 mg co 4h
 • 1,5 mg co 4h
 • 0,5 mg co 4h

Uzasadnienie: Dawka morfiny jest ustalana indywidualnie dla każdego chorego. Przyjmuje się, że dawka właściwa to taka, która powoduje zniesienie bólu na 4 godziny, w przypadku preparatów o natychmiastowym działaniu, a w przypadku postaci o przedłużonym działaniu na 12 godzin. Leczenie najlepiej rozpocząć od postaci o natychmiastowym działaniu. Pacjentom, którzy wcześniej nie przyjmowali opioidów zaleca się dawkę początkową wynoszącą 5 mg co 4 godziny, a pacjentom, którzy wcześniej przyjmowali opioidy 10 mg co 4 godziny. U chorych bardzo osłabionych można rozpoczynać leczenie od podania tabletek 10 miligramowych co 12 godzin. Efekt analgetyczny ocenia się po dobie.

Punkty: 0


170. Pimekrolimus
 • w Polsce jest dopuszczony do stosowania u dzieci od 6 m.ż.
 • jest mniej lipofilny niż takrolimus
 • zalecany do stosowania w łagodnym i umiarkowanym AZS
 • jest dostępny w postaci 1% żelu
 • ma właściwości przeciwbakteryjne

Uzasadnienie: Pimekrolimus dostępny jest w postaci 1% kremu do leczenia atopowego zapalenia skóry zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. W Polsce lek ten dopuszczony jest do stosowania od drugiego roku życia, chociaż w wielu krajach może być stosowany, gdy dziecko ukończy trzeci miesiąc życia. Preparat ten przeznaczono do leczenia zmian o małym i średnim nasileniu. Pimekrolimus cechuje się większą lipofilnością niż takrolimus. Lek charakteryzuje się silnym działaniem przeciwzapalnym.

Punkty: 0


171. Wybierz stwierdzenie prawdziwe dotyczące resuscytacji osoby dorosłej:
 • zaleca się obowiązkowo wykonanie 2 wstępnych oddechów ratowniczych
 • można nie podejmować prób sztucznej wentylacji poszkodowanego
 • sztuczna wentylacja powinna się odbywać z częstością 10:1
 • w przypadku czynności elektrycznej serca bez tętna (PEA) postępowaniem z wybory jest defibrylacja
 • w przypadku asystolii należy podać 3 mg adrenaliny jednorazowo

Uzasadnienie: Według obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji BLS rozpoczynamy od wykonania 30 uciśnięć klatki piersiowej, następnie wykonujemy dwa oddechy ratownicze. Odstąpiono od prowadzenia 2 wstępnych oddechów ratowniczych poprzedzających masaż serca. Jednak jeśli z jakichkolwiek przyczyn ni możemy prowadzić sztucznego oddychania wówczas należy wykonywać tylko masaż serca.

Punkty: 0


172. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące skali Morrowa.
 • dotyczy oceny punktowej ryzyka zgonu u pacjentów z dławicą piersiową z uniesieniem odcinka ST
 • zawiera dane z wywiadu, badania klinicznego oraz dane zebrane przy przyjęciu
 • uwzględnia obniżone rozkurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 50 mmHg
 • uwzględnia stopień wydolności serca w klasie od II do IV według Killipa-Kimballa
 • uwzględnia masę ciała niższą niż 67 kg

Uzasadnienie: Skala Morrowa dotyczy oceny punktowej ryzyka zgonu u pacjentów z dławicą piersiową z uniesieniem odcinka ST. Jest to skala 8-czynnikowa, w której maksymalnie można przyznać pacjentowi 14 punktów. Zawiera dane z wywiadu, badania klinicznego oraz dane zebrane przy przyjęciu. Do czynników branych pod uwagę przy stosowaniu tej skali zalicza się po pierwsze: wiek pacjenta przy czym pacjenci w wieku 75 lat lub starsi otrzymują w tej skali aż 3 punkty, a chorzy w wieku 64 do 74 lat – 2 punkty. Po drugie uwzględnia ona obecność cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej. Po trzecie, pod uwagę bierze się również, stwierdzane w badaniu klinicznym, obniżone skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 100 mmHg, czynność serca przy przyjęciu wynoszącą powyżej 100/min, stopień wydolności serca w klasie od II do IV według Killipa-Kimballa oraz masę ciała niższą niż 67 kg. Dodatkowe punkty pacjent może uzyskać, jeśli przy przyjęciu stwierdza się u niego zawał ściany przedniej lub blok lewej odnogi pęczka Hisa a także, jeśli czas od początku objawów do podjęcia leczenia wynosił więcej niż 4 godziny.

Punkty: 0


173. W przewodzeniu bodźców bólowych udziału nie biorą:
 • zmielinizowane włókna A-delta
 • szybkoprzewodzące włókna A-delta
 • zmielinizowane włókna B
 • niezmielinizowane włókna C
 • wolnoprzewodzące włókna C

Uzasadnienie: Bodźce bólowe odbierane są przez wysokoprogowe mechanoreceptory reagujące na ucisk i niskoprogowe nocyceptory odpowiadające na bodźce uciskowe, termiczne i chemiczne. Bodźce z mechanoreceptorów, znajdujących się głównie w skórze i tkance podskórnej, przewodzone są bardzo szybko przez zmielinizowane włókna A-delta. Natomiast bodźce z nocyceptorów, które rozmieszczone są w skórze, tkance podskórnej, mięśniach, stawach i trzewiach, przewodzone są przez niezmielinizowane, wolnoprzewodzące włókna C.

Punkty: 0


174. Który z poniższych koanalgetyków nie wpływa bezpośrednio na ból neuropatyczny:
 • deksametazon
 • gabapentyna
 • kwas walproinowy
 • imipramina
 • tokainid

Uzasadnienie: W bólach występujących z powodu ucisku na tkankę nerwową można stosować deksametazon w celu zmniejszenia obrzęku czy objętości tkanek otaczających guz, co w konsekwencji może zmniejszyć ucisk na otaczające struktury, w tym tkankę nerwową. Jednak jest to działanie pośrednie. Bezpośrednio na ból neuropatyczne działają m.in. pozostałe podane leki.

Punkty: 0


175. Dawka toksyczna digoksyny wynosi:
 • 1 mg
 • 2 mg
 • 5 mg
 • 8 mg
 • 10 mg

Uzasadnienie: Dawka toksyczna digoksyny wynosi 2 mg, przy czym poważne objawy zatrucia pojawiają się po zażyciu 5 mg digoksyny, a 10 mg tego leku stanowi dawkę śmiertelną.

Punkty: 0


176. Wskaż stwierdzenie błędne. W śpiączce nieurazowej o niekorzystnym rokowaniu świadczy:
 • brak odpowiedzi motorycznej
 • brak reakcji źrenic na światło w 3 dobie
 • hipotermia w 3 dobie
 • brak reakcji mózgu na potencjały somatosensoryczne po pierwszym tygodniu trwania śpiączki
 • płaski zapis lub zahamowanie wyładowań w zapisie EEG

Uzasadnienie: Rokowanie w śpiączce jest uzależnione od wielu czynników. Różnią się one w śpiączkach urazowych i nieurazowych. W śpiączce nieurazowej o niekorzystnym rokowaniu świadczą: brak odpowiedzi motorycznej i brak reakcji źrenic na światło w 3 dobie, płaski zapis lub zahamowanie wyładowań w zapisie EEG oraz brak reakcji mózgu na potencjały somatosensoryczne po pierwszym tygodniu trwania śpiączki.

Punkty: 0


177. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą podawania amiodaronu osobie dorosłej:
 • pierwszą dawkę podaje się po trzeciej defibrylacji
 • podaje się w przypadku migotania komór
 • podaje się w przypadku częstoskurczu komorowego bez tętna
 • dawka początkowa wynosi 300 mg
 • rozcieńcza się go w roztworze chlorku sodu

Uzasadnienie: Po trzeciej defibrylacji podaje się 300 mg amiodaronu w 20 ml 5% glukozy. Po podaniu leku sztuczne oddychanie i masaż pośredni serca należy prowadzić przez dwie minuty, a następnie, jeśli są do tego wskazania wykonać kolejny cykl defibrylacji.

Punkty: 0