SZUKAJ
»
 
Zapraszamy do serwisu medVOD w portalu podyplomie.pl. Wszystkie materiały z serwisu LekarskaTV są tam dostępne bezpłatnie
Zestaw LEP: Zestaw losowy (2010-09-23 23:26:35)

Rozwiązano: 2010-10-05 20:51:18

Twój wynik: 0/200 (0 %)


1. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące pletyzmografii:
 • umożliwia pomiar oporu dróg oddechowych
 • umożliwia pomiar pojemności zalegającej
 • istota badania polega na wywołaniu z zewnątrz ucisku na klatkę piersiową i brzuch przez możliwie szybkie wypełnienie odpowiedniej kamizelki powietrzem
 • mukowiscydoza jest wskazaniem do wykonania badania
 • niemowlę umieszczone w kabinie oddycha powietrzem w warunkach BTPS

Uzasadnienie: Metoda pletyzmografii całego ciała pozwala na określenie objętości powietrza pozostającego w płucach po wykonaniu najgłębszego nawet wydechu czyli objętości zalegającej oraz czynnościowej pojemności zalegającej. Pletyzmograf składa się ze szczelnej kabiny, w której siedzi badany. Badany początkowo oddycha przez ustnik powietrzem zawartym w kabinie. Po ukończeniu spokojnego wydechu, następuje krótkie zamknięcie dróg oddechowych, a pacjentowi poleca się wykonywanie ruchów oddechowych wbrew przeszkodzie. Podczas tych czynności (przy zamkniętym ustniku) następuje kolejno dekompresja i kompresja gazu wewnątrz klatki piersiowej przy jednoczesnych zmianach ciśnienie w kabinie. Na podstawie prawa Boyle'a Mariotte'a można obliczyć wielkość czynnościowej pojemności zalegającej. Pletyzmografia całego ciała pozwala także na określenie oporu dróg oddechowych.

Punkty: 0


2. Jak nazywa się objętość powietrza pozostająca w płucach i drogach oddechowych po zakończeniu pełnego wydechu:
 • objętość zalegająca RV (residual volume)
 • całkowita pojemność płuc TLC(total lung capacity)
 • czynnościowa pojemność zalegająca FRC (functional residual capacity)
 • pojemność życiowa VC (vital capacity)
 • zapasowa objętość wydechowa ERV (expiratory reserve volume)

Uzasadnienie: Objętością zalegającą RV (residual volume) nazywamy objętość powietrza pozostającą w płucach i drogach oddechowych po zakończeniu maksymalnego wydechu. Wynosi ona ok. 1,2 l.

Punkty: 0


3. Wskaż odpowiedź prawidłową dotyczącą odstępu QT:
 • jest wartością stałą
 • nie powinien przekraczać 550 ms
 • wydłuża się wraz ze wzrostem częstości rytmu serca
 • jest to odstęp mierzony od początku załamka Q do końca załamka T
 • skraca się wraz ze spadkiem częstości rytmu serca

Uzasadnienie: Odstęp QT jest mierzony od początku załamka Q (zespołu QRS) do końca załamka T. Jego wydłużenie może zwiastować ciężkie zaburzenia rytmu serca (torsade de pointes). Odstęp QT nie jest wartością stałą, zależy od częstości rytmu serca – skraca się, gdy czynność serca wzrasta- nie powinien jednak przekraczać 450 ms.

Punkty: 0


4. Wskaż twierdzenie fałszywe. Wysokość ciśnienia tętniczego:
 • jest iloczynem pojemności minutowej serca i oporu naczyń obwodowych
 • zależy od objętości łożyska wewnątrznaczyniowego
 • zależy od kurczliwości mięśnia sercowego
 • zależy od układu renina-angiotensyna-aldosteron
 • nie zależy od pory dnia

Uzasadnienie: Wysokość ciśnienia tętniczego jest iloczynem pojemności minutowej serca i oporu naczyń obwodowych, a każdy z tych czynników zależy z kolei od wielu innych, takich jak objętość łożyska wewnątrznaczyniowego, kurczliwość mięśnia sercowego, skurcz i przerost naczyń czy aktywność układu współczulnego i układu renina-angiotensyna-aldosteron. Wzrost ciśnienia tętniczego jest odpowiedzią układu krążenia na wpływ czynników środowiskowych, która jest modyfikowana przez czynniki genetyczne. Do najważniejszych czynników środowiskowych należą: nadmierne spożycie soli i alkoholu, otyłość, stres, mała aktywność fizyczna, niedobór potasu i wapnia w diecie oraz inne prawdopodobne czynniki, takie jak nieprawidłowe środowisko rozwoju płodowego, które manifestuje się małą masą urodzeniową.

Punkty: 0


5. W bloku lewej odnogi pęczka Hissa opóźnienie ujemnego zwrotu ocenia się w odprowadzeniach:
 • I i II
 • II i aVL
 • V1 i V2
 • V5 i V6
 • I i III

Uzasadnienie: Blok lewej odnogi pęczka Hissa powstaje w wyniku przerwania przewodzenia impulsów w tejże odnodze. Ocenia się między innymi opóźnienie ujemnego zwrotu w odprowadzeniach V5 i V6, które w pełnym bloku wynosi ponad 0,06 s.

Punkty: 0


6. Czynnikiem ryzyka rozwoju zespołu przerostu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego nie jest/są:
 • obecność ślepej pętli jelitowej
 • zaburzenie motoryki przewodu pokarmowego w skutek cukrzycy
 • uchyłki
 • usunięcie zastawki krętniczo-kątniczej
 • nadużywanie probiotyków

Uzasadnienie: Czynnikami ryzyka rozwoju zespołu przerostu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego są między innymi achlorhydria, przetoki jelitowe, usunięcie zastawki krętniczo-kątniczej, uchyłki, zdwojenia jelita, ślepa pętla, zaburzenia motoryki w przebiegu cukrzycy, sklerodermii i innych zapalnych schorzeń tkanki łącznej, niedożywienie oraz wcześniactwo

Punkty: 0


7. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące zmian w obrazie RTG klatki piersiowej:
 • zagęszczenia miąższowe nie prowadzą do utraty powietrzności płuc
 • bronchogram powietrzny jest typowy dla płatowego zapalenia płuc
 • naciek od niedodmy odróżnia zachowana objętość zajętego obszaru
 • zmiany śródmiąższowe związane są z zajęciem zrębu
 • zmiany śródmiąższowe dają obraz linijnych i siatkowatych zagęszczeń

Uzasadnienie: Zmiany śródmiąższowe związane są z zajęciem zrębu. Dają one obraz zagęszczeń linijnych i siatkowatych, a także zmiany drobnoguzkowe.

Punkty: 0


8. W zawale wysokim bocznym zmiany w EKG dotyczą następujących odprowadzeń:
 • V1-V4
 • V1-V3
 • V5-V6
 • V4-V6 oraz I i aVL
 • I i aVL

Uzasadnienie: W zawale przednioprzegrodowym zmiany w EKG dotyczą odprowadzeń V1-V3. W zawale bocznym zmiany elektrokardiograficzne dotyczą odprowadzeń V5-V6. W zawale przednio-bocznym zmiany w EKG dotyczą odprowadzeń V4-V6 oraz I i aVL. W zawale wysokim bocznym zmiany w EKG dotyczą odprowadzenia I i aVL.

Punkty: 0


9. Zmniejszenia szczytowej masy kostnej można spodziewać się u pacjenta przyjmującego przewlekle: 1. heparynę, 2. metylprednizon, 3. alprazolam, 4. tyroksynę, 5. meloksykam, prawidłowe są:
 • 1,2,3,
 • 1,2, 4,5
 • 1,2,4
 • 2,3,5
 • 1,2,3,4,5

Uzasadnienie: Do leków zmniejszających BMD należą: glikokortykoidy, heparyny, hormony tarczycy oraz leki przeciwpadaczkowe. Prawidłowe jest więc zestawienie c.

Punkty: 0


10. Wskazaniem do stosowania glikokortykosteroidów doustnych u chorych na POChP jest:
 • leczenie zaostrzeń
 • leczenie postaci umiarkowanej POChP
 • wystąpienie niewydolności oddechowej
 • nie ma wskazań do stosowania GKS doustnych w leczeniu POChP
 • leczenie wspomagające podczas domowego leczenia tlenem

Uzasadnienie: Doustne postacie GKS podaje się tylko w okresie zaostrzeń. Stosuje się leczenie prednizolonem podawanym doustnie w dawce 30-40 mg/d przez 7-10 dni. Dłuższe leczenie nie przynosi dodatkowych korzyści, natomiast wiąże się z ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych.

Punkty: 0


11. Charakterystyczne dla wczesnego okresu włóknienia płuc jest stwierdzenie w badaniach czynnościowych układu oddechowego:
 • występowania zaburzeń restrykcyjnych
 • występowania w samoistnym włóknieniu płuc, któremu nie towarzyszą inne choroby, zaburzeń obturacyjnych
 • wczesnego zmniejszenia DLCO i hipoksemii
 • dobrej korelacji między tymi badaniami a wynikami badania radiologicznego płuc
 • późnego zmniejszenia DLCO i hipoksemii

Uzasadnienie: U zdecydowanej większości chorych już w chwili ustalenia rozpoznania choroby stwierdzane są zaburzenia wentylacyjne o typie restrykcji ze zmniejszeniem zarówno całkowitej pojemności płuc, objętości zalegającej jak i pojemności życiowej. W samym IPF, któremu nie towarzyszą inne choroby, nie spotyka się też nigdy zaburzeń obturacyjnych. Prostym badaniem wskazującym na zmiany typowe dla IPF jest stwierdzenie desaturacji tlenu w 6-minutowym teście marszu.

Punkty: 0


12. Objawem neuropatii autonomicznej nie jest:
 • bólowa polineuropatia
 • zaparcie
 • opóźnione opróżniania żołądka
 • biegunka
 • hipotonia ortostatyczna

Uzasadnienie: Objawami neuropatii autonomicznej są: hipotonia ortostatyczna, zaparcia, opóźnione opróżnianie żołądka i biegunki. Bólowa polineuropatia wynika z uszkodzenia obwodowego układu nerwowego.

Punkty: 0


13. Za próg rozpoznawania osteoporozy techniką densytometryczną DXA u kobiet po menopauzie uznaje się:
 • obniżkę BMD poniżej 0,5 odchylenia standardowego w stosunku do szczytowej masy kostnej
 • obniżkę BMD poniżej 1 odchylenia standardowego w stosunku do szczytowej masy kostnej
 • obniżkę BMD poniżej 1,5 odchylenia standardowego w stosunku do szczytowej masy kostnej
 • obniżkę BMD poniżej 2,0 odchyleń standardowych w stosunku do szczytowej masy kostnej
 • obniżkę BMD poniżej 2,5 odchyleń standardowych w stosunku do szczytowej masy kostnej

Uzasadnienie: Obniżkę BMD poniżej 2,5 odchyleń standardowych w stosunku do szczytowej masy kostnej przyjęto za próg rozpoznawczy osteoporozy u kobiet po menopauzie. (Źródło: WHO)

Punkty: 0


14. Niedokrwistość Blackfana-Diamonda: 1) jest niedokrwistością hipoplastyczną, 2) ujawnia się około 4 roku życia dziecka, 3) może jej towarzyszyć upośledzenie wzrastania, 4) można ją podejrzewać u tzw.”białych noworodków”, 5) występuje dużo prawidłowych retikulocytów
 • prawdziwe 1 i 2
 • prawdziwe 1,2,5
 • prawdziwe 1,3,5
 • prawdziwe 1,3,4
 • prawdziwe 1,3,4,5

Uzasadnienie: Niedokrwistość Blackfana-Diamonda to wrodzona wybiórcza hipoplazja układu czerwonokrwinkowego z zachowaną zdolności wytwarzania innych komórek układu krwiotwórczego. Wykrywana jest już w pierwszym miesiącu życia dziecka, cechy niedokrwistości występują od urodzenia: bladość powłok skórnych (stąd nazwa tzw. „białe noworodki”), przyspieszona akcja serca, inne objawy stwierdzane w miarę rozwoju dziecka to m.in.: upośledzenie wzrastania, hiperteloryzm, zez, retinopatia, wytrzeszcz gałek ocznych, rozszczep wargi i podniebienia, achodroplazja, wady żeber, nerek, serca. We krwi obwodowej brak jest retikulocytów, w szpiku mało prekursorów erytropoezy, ale są one prawidłowe.

Punkty: 0


15. Do kryteriów SIRS nie należy:
 • temperatura ciała >38°C lub <36°C
 • częstość rytmu serca < 60/min
 • częstość oddechów > 20/min
 • liczba leukocytów >12 000 lub <4000/mm3
 • PaCO2 <32 mm Hg

Uzasadnienie: SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome), czyli zespół uogólnionej odpowiedzi zapalnej, definiuje się jako wystąpienie co najmniej dwóch z następujących kryteriów: temperatury ciała >38°C lub <36°C, częstotliwości rytmu serca > 90/min, częstotliwości oddechów > 20/min, PaCO2 <3 2 mm Hg i liczby leukocytów >12 000 lub <4000/mm3.

Punkty: 0


16. Indeks Mentzara < 12 sugeruje:
 • niedobór Fe
 • talasemię
 • defekty błonowe erytrocytów
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkową
 • aplazję szpiku

Uzasadnienie: Charakterystyczną cechą talasemii jest nieproporcjonalnie duża liczba krwinek czerwonych, która mieści się w granicach normy lub może być nawet zwiększona, przy obecności innych parametrów niedokrwistości, w tym zmniejszonym MCV. Ta właściwość wykorzystana jest w indeksie Mentzara (MCV/RBC), ułatwiającym różnicowanie anemii z niedoboru żelaza i talasemii. Indeks Mentzara > 14 sugeruje niedobór żelaza, a < 12 talasemię.

Punkty: 0


17. Przyczyną ciemnego zabarwienia moczu w przebiegu rabdomiolizy jest:
 • pojawienie się w moczu mioglobiny
 • hematuria
 • pojawienie się w moczu prekursorów hemu
 • pojawienie się w moczu hemu
 • alkalizacja moczu

Uzasadnienie: Rozpad dużej ilości komórek mięśniowych powoduje przechodzenie uwolnionych z nich substancji, w tym głównie mioglobiny, do moczu. Substancja jest filtrowana przez nerki i zabarwia mocz na ciemnobrązowy kolor. Ciemne zabarwienie moczu, spowodowane obecnością w moczu prekursorów hemu, obserwowane jest w porfirii.

Punkty: 0


18. Płciowe rozmnażanie Toxoplasma gondi ma miejsce w:
 • układzie krwionośnym kotowatych
 • jelicie cienkim kotowatych
 • jelicie cienkim człowieka
 • układzie krwionośnym człowieka
 • układzie siateczkowo-śródbłonkowym człowieka

Uzasadnienie: "Rozwój płciowy T.gondi – zachodzi jedynie w komórkach nabłonkowych błony śluzowej jelita cienkiego kotowatych, w tym kota domowego."

Punkty: 0


19. Wymioty, ból w prawym podżebrzu, nasilający się po tłustym, ciężkim posiłku wskazywać może na:
 • kamicę pęcherzykową
 • zespół wymiotów cyklicznych
 • atonię żołądka
 • GERD
 • zespół Mallory’ego-Weissa

Uzasadnienie: Ból w prawym podżebrzu oraz wymioty, nasilające się po obfitym tłustym posiłku występują w: • Kamicy pęcherzykowej • Zapaleniu pęcherzyka żółciowego • Zapaleniu trzustki • Zapaleniu dróg żółciowych

Punkty: 0


20. Wariant kaszlowy astmy wymaga leczenia takiego jak:
 • astma przewlekła lekka
 • astma sporadyczna
 • astma przewlekła umiarkowana
 • astma przewlekła ciężka
 • POChP

Uzasadnienie: W przypadku stwierdzenia astmy sporadycznej nie zaleca się stosowania w leczeniu leków kontrolujących chorobę. W leczeniu doraźnym stosujemy krótko działające β2-mimetyki wziewne w dawce jednorazowej. Przy stwierdzeniu przyjmowania leków doraźnych więcej niż raz w tygodniu w przeciągu trzech miesięcy lub nieprawidłowej czynności płuc pomiędzy zaostrzeniami należy rozważyć zmianę stopnia ciężkości choroby.

Punkty: 0


21. Wtórna nadczynność przytarczyc może wystąpić u wszystkich wymienionych z wyjątkiem:
 • chorego z zespołem krótkiego jelita
 • chorego po gastrektomii z powodu ca żołądka
 • chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów przyjmującego przewlekle glikokortykosteroidy
 • chorej po usunięciu narządu rodnego przyjmującej estrogeny ze względu na objawy wypadowe
 • osoby z niedoborem witaminy D w diecie i niską ekspozycja skóry na światło słoneczne

Uzasadnienie: Wtórna nadczynność przytarczyc charakteryzuje się powiększeniem przytarczyc i nadprodukcją parathormonu w wyniku pierwotnie istniejących chorób/stanów wywołujących hipokalcemię. Spośród podanych przykładów, jedynie stosowanie estrogenów powoduje podwyższenie stężenia wapnia we krwi.

Punkty: 0


22. Do mechanizmów działania probiotyków zaliczamy wszystkie poniższe, poza:
 • konkurencją o receptor lub przyleganie do komórek nabłonkowych
 • modulacją ogólnej odpowiedzi odpornościowej
 • wytwarzaniem związków o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym
 • współzawodnictwem z innymi mikroorganizmami o składniki odżywcze
 • wytwarzaniem kwasu fosforowego

Uzasadnienie: Probiotyki nie wytwarzają kwasu fosforowego. Są to głównie bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium produkujące kwas mlekowy.

Punkty: 0


23. Oligospermii nie należy spodziewać się w przypadku:
 • leczenia tiazydami
 • leczenia glikokortykosteroidami
 • używania androgenów w znacznej ilości
 • leczenia spironolaktonem
 • leczenia sulfasalazyną

Uzasadnienie: Wśród wyżej wymienionych leków na produkcję plemników nie wpływają tiazydy. Mogą one jednak powodować zaburzenia wzwodu.

Punkty: 0


24. Którego z wymienionych leków przeciwbólowych nie zalecisz pacjentowi z astmą aspirynową:
 • paracetamol
 • salicylamid
 • celekoksyb
 • indometacyna
 • b,c

Uzasadnienie: Chorzy na astmę aspirynową mogą przyjmować:paracetamol, salicylamid, celekoksyb (w dawce jednorazowej niższej niż 1g). Przeciwwskazany jest kwas acetylosalicylowy i NLPZ np. indometacyna.

Punkty: 0


25. Wskaż stwierdzenie błędne dotyczące epidemiologii choroby wrzodowej:
 • choroba wrzodowa dwunastnicy występuje częściej niż choroba wrzodowa żołądka
 • wrzód dwunastnicy daje znać o sobie zazwyczaj między 20 a 30 r.ż.
 • wrzód żołądka powstaje zwykle ok. 40-50 r.ż.
 • znane są przypadki wrzodu trawiennego u dzieci i młodzieży
 • w ostatnich latach zwiększyła się liczba wrzodów H.pylori dodatnich

Uzasadnienie: Częstość występowania choroby wrzodowej dwunastnicy wynosi ok. 150 zachorowań na 100 tysięcy osób na rok. W przypadku wrzodów żołądka jest to ok. 50 zachorowań na 100 tysięcy osób na rok. Choroba wrzodowa dwunastnicy daje znać o sobie zazwyczaj dość wcześnie, między 20 a 30 r.ż. Wrzód żołądka, spotykany coraz rzadziej, powstaje zwykle w wieku nieco późniejszym, ok. 40-50 roku życia. Znane są przypadki wrzodu trawiennego u młodzieży i dzieci. W ostatnich latach klinicyści odnotowują coraz częściej rozwój wrzodów trawiennych dwunastnicy i żołądka bez infekcji Helicobacter pylori. Jest to związane m.in. ze zwiększonym spożyciem niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz wzrostem liczby osób niezakażonych w populacj

Punkty: 0


26. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące bąblowicy:
 • w Polsce częściej występuje bąblowica jednojamowa
 • bąblowica wielojamowa w 99% przypadków zajmuje wątrobę
 • zdecydowanie lepsze rokowanie ma bąblowica wielojamowa
 • bąblowica wielojamowa w swoim przebiegu przypomina proces nowotworowy
 • badania serologiczne nie są badaniami decydującymi w rozpoznawaniu E.granulosus

Uzasadnienie: Bąblowica wielojamowa różni się znacznie pod względem klinicznym i rokowniczym od częściej występującej w naszym kraju bąblowicy jednojamowej wywoływanej przez Echinococcus granulosus. W przeciwieństwie do echinokokozy, alweokokoza wywołana przez E. multilocularis jest ciężką, wyniszczającą chorobą pasożytniczą o przebiegu przewlekłym i niekorzystnym rokowaniu, przypominającym powolny proces nowotworowy.

Punkty: 0


27. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zespołu WPW:
 • należy do zepołów preekscytacji
 • charakterystyczna jest obecność fali delta
 • pacjenci często zgłaszają się do lekarza z powodu kołatań serca
 • odstęp PQ jest prawidłowy
 • dodatkowy pęczek skraca czas przewodzenia pobudzenia między przedsionkiem a komorą

Uzasadnienie: Zespół WPW (Wolffa-Parkinsona-White’a) dotyczy pacjentów z cechami preekscytacji w EKG oraz z częstoskurczem napadowym (objawy w postaci kołatania serca). W zespole tym w EKG charakterystyczna jest obecność zniekształceń na ramieniu wstępującym zespołu QRS pod postacią fali delta. Jest to spowodowane wcześniejszym pobudzeniem komór przez omijającą dodatkową drogę przewodzenia (dodatkowy pęczek skraca czas przewodzenia pobudzenia między przedsionkiem a komorą). W zespole WPW odstęp PQ jest skrócony i wynosi < 120 ms.

Punkty: 0


28. Podstawowe leczenie gruźlicy podzielone jest na dwie fazy, wstępną i podtrzymującą, które trwają odpowiednio:
 • trzy i cztery miesiące
 • dwa i trzy miesiące
 • dwa i cztery miesiące
 • pięć i trzy miesiące
 • jeden i pięć miesięcy

Uzasadnienie: W przypadku nowych zachorowań u chorych, u których wykryto prątki w preparacie bezpośrednim lub stwierdzono bardzo rozległe zmiany radiologiczne we wstępnej fazie leczenia stosujemy 4 leki pierwszego rzutu. U chorych z ujemnym rozmazem, z łagodnie przebiegającymi postaciami pozapłucnej gruźlicy we wstępnej fazie stosujemy 3 leki pierwszego rzutu: rifampicynę, izoniazyd oraz pyrazynamid. W obu schematach w fazie podtrzymującej podajemy 2 leki izoniazyd i rifampicynę.

Punkty: 0


29. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami PTD prawidłowy poziom glikemii wynosi:
 • < 110 mg/dl w surowicy na czczo
 • < 126 mg/dl w surowicy na czczo
 • < 100 mg/dl w surowicy na czczo
 • < 150 mg/dl w 120 minucie testu doustnego obciążenia glukozą
 • < 160 mg/dl w 120 minucie testu doustnego obciążenia glukozą

Uzasadnienie: Uzasadnienie: Zalecenia PTD: PRAWIDŁOWA GLIKEMIA Stężenie glukozy w surowicy na czczo < 100 mg/dl; Test doustnego obciążenia glukozą < 140 mg/dl w 120 minucie testu; NIEPRAWIDŁOWA GLIKEMIA NA CZCZO (IFG) : Stężenie glukozy w surowicy na czczo ≥ 100 mg/dl - 126 mg/dl; NIEPRAWIDŁOWA TOLERANCJA GLUKOZY (IGT) : Test doustnego obciążenia glukozą ≥ 140 mg/dl - 199 mg/dl; w 120 minucie testu; KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE CUKRZYCY Stężenie glukozy w surowicy na czczo ≥ 126 mg/dl dwukrotnie; Przygodne stężenie glukozy w surowicy ≥ 200 mg/dl + objawy cukrzycy; Test doustnego obciążenia glukozą ≥ 200 mg/dl w 120 minucie testu;

Punkty: 0


30. Astmę przewlekłą ciężką charakteryzuje:
 • ograniczenie aktywności fizycznej FEV1 lub PEF ≤60% należnego
 • FEV1 lub PEF ≥80% należnego objawy w nocy 2≤w miesiącu
 • FEV1 lub PEF ≥80% należnego wahania FEV1 lub PEF 20-30%
 • objawy nocne pojawiają się częściej niż 1 raz w tygodniu, FEV1 lub PEF 60-80% należnego
 • wahania FEV1 lub PEF 20-30%

Uzasadnienie: Pozostałymi kryteriami rozpoznania astmy przewlekłej ciężkiej są codzienne pojawianie się objawów, częste zaostrzenia, częste objawy nocne, ograniczenie aktywności fizycznej i wahania FEV1 lub PEF >30%.

Punkty: 0


31. Do inhibitorów fosfodiesterazy-5 należy:
 • johimbina
 • tadalafil
 • alprostadil
 • sibutramina
 • ergotamina

Uzasadnienie: Do inhibitorów fosfodiesterazy należy tadalafil. Johimbina działa na ośrodek erekcji w rdzeniu kręgowym i na obwodowe receptory adrenergiczne i cholinergiczne. Alprostadil to substancja wazoaktywna - prostaglandyna E. Pozostałe leki nie są stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji.

Punkty: 0


32. U osoby szczepionej przeciwko WZW typu B z poziomem przeciwciał anty-HBs wynoszącym 8 j.m/ml po ekspozycji na krew osoby zakażonej HBV należy postąpić w następujący sposób:
 • wystarczy podać jedną dawkę swoistej immunoglobuliny anty-HBV
 • wystarczy przemyć i zdezynfekować ranę, gdyż ryzyko zakażenia jest bardzo niskie
 • wystarczy podać pierwszą dawkę szczepionki przeciwko HBV
 • należy przemyć i zdezynfekować ranę, podać swoistą immunoglobulinę anty-HBV i rozpocząć cykl szczepień
 • należy rozpocząć leczenie interferonem alfa

Uzasadnienie: Potwierdzenie odpowiedzi na szczepienie w postaci obecności miana przeciwciał anty-HBs wynoszącego kilkaset j.m./l bezpośrednio po jego przeprowadzeniu oznacza efektywne uodparnianie bez konieczności powtarzania w przyszłości szczepień. Brak takiej informacji, z poziomem anty HBs poniżej 10 j.m./l w przypadku ekspozycji wymaga przeprowadzenia szczepienia oraz podania immunoglobuliny.

Punkty: 0


33. Zgodnie z wytycznymi American College of Chest Physicians z 2004 roku w leczeniu zatorowości płucnej w ciąży należy stosować przede wszystkim:
 • acenokumarol.
 • kwas acetylosalicylowy
 • heparyny drobnocząsteczkowe i niefrakcjonowane.
 • terapię trombolityczną
 • żadne z powyższych twierdzeń nie jest prawdziwe.

Uzasadnienie: Ciąża i połóg są czynnikami ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, a zatorowość płucna jest jedną z głównych przyczyn zgonów w okresie okołoporodowym. Zgodnie z wytycznymi American College of Chest Physicians z 2004 roku w leczeniu zatorowości płucnej w ciąży stosowane są przede wszystkim heparyny drobnocząsteczkowe i niefrakcjonowane. Acenokumarol przenika przez łożysko i może wywołać zaburzenia rozwojowe płodu przy jego stosowaniu w pierwszy trymestrze ciąży. W trzecim trymestrze może natomiast powodować krwawienia śródczaszkowe płodu i odklejenie się łożyska. W związku z tym dopuszczalne jest stosowanie antagonistów witaminy K tylko w drugim trymestrze ciąży. W przypadkach masywnej kliniczne zatorowości płucnej, przy dużym zagrożeniu życia ciężarnej, należy rozważyć leczenie trombolityczne, które jednak związane jest z ryzykiem krwawień w obrębie łożyska i utraty płodu.

Punkty: 0


34. Badania w kierunku toksoplazmozy wrodzonej należy przeprowadzić u:
 • noworodków matek zakażonych toksoplazmozą w czasie 5 ostatnich lat przed ciążą
 • noworodków matek z wynikami przeciwciał w czasie ciąży: IgG(-), IgM (-)
 • noworodków z objawami uogólnionego zakażenia, po wyłączeniu innych przyczyn infekcji
 • dzieci z nadciśnieniem tętniczym
 • nastolatków z jednostronnym powiększeniem węzłów chłonnych szyjnych

Uzasadnienie: "Badania diagnostyczne w kierunku toksoplazmozy u dzieci powinno przeprowadzić się w przypadku: – noworodków matek zakażonych toksoplazmozą w czasie ciąży, – noworodków z objawami uogólnionego zakażenia, po wyłączeniu innych przyczyn infekcji, – niemowląt i dzieci z objawami neurologicznymi i brakiem postępu w rozwoju psychomotorycznym, – dzieci z wrodzonymi wadami narządu wzroku, zapaleniem siatkówki i naczyniówki, osłabieniem ostrości wzroku, zezem, – stwierdzenia zwapnień wewnątrzczaszkowych, – dzieci z limfadenopatią lub/i hepatosplenomegalią po wyłączeniu innych ich przyczyn, – dzieci z niewyjaśnionymi stanami gorączkowymi."

Punkty: 0


35. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące raka płuca:
 • Oprócz duszności kaszel jest jednym z najbardziej dokuczliwych objawów zaawansowanego raka płuca.
 • Przy prawidłowym obrazie RTG klatki piersiowej u chorych z podejrzeniem nowotworu nie powinno się wykonywać bronchoskopii.
 • USG jamy brzusznej należy wykonać u każdego pacjenta z rozpoznanym rakiem płuca.
 • Zmiana charakteru przewlekłego kaszlu, a zwłaszcza wystąpienie krwioplucia u wieloletniego palacza papierosów nakazują podejrzewać raka płuca.
 • Kaszel może występować u 45-75 % chorych na raka płuca.

Uzasadnienie: Wykonanie zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej w czasie diagnostyki kaszlu, w niektórych sytuacjach pozwoli wysunąć podejrzenie rozrostu nowotworowego. W tym przypadku należy skierować chorego do szpitala lub przyszpitalnej poradni pulmonologicznej bądź onkologicznej celem poszerzenia diagnostyki o bardziej dokładne badania obrazowe tj. TK, bronchoskopię, badanie histopatologiczne, biopsję. U chorych z podejrzeniem nowotworu np. u palaczy z krwiopluciem, wskazane jest wykonanie bronchoskopii nawet przy prawidłowym obrazie zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej. Oprócz duszności kaszel jest jednym z najbardziej dokuczliwych objawów zaawansowanego raka płuca. Może występować u 45-75% chorych na nowotwór płuc.

Punkty: 0


36. Najczęstszą przyczyną schyłkowej niewydolności nerek jest/są:
 • Cukrzyca
 • Błoniaste zapalenie nerek
 • Miażdżyca tętnic nerkowych
 • Zakażenia układu moczowego
 • Dysplazja tętnic nerkowych

Uzasadnienie: Cukrzyca jest obecnie najczęstszą przyczyną niewydolności nerek u pacjentów dializowanych. Udowodniono, że skrupulatna kontrola glikemii i utrzymanie poziomu hemoglobiny glikozylowanej poniżej 7% zmniejsza ryzyko wystąpienia mikroalbuminurii, wg niektórych doniesień z piśmiennictwa aż o ok. 35%, zarówno w cukrzycy typu 1, jak i typu 2.

Punkty: 0


37. Zakażenie EBV zostało potwierdzone w 95% przypadków zachorowań na:
 • szpiczaka mnogiego
 • chłoniaka z obwodowych komórek T
 • endemicznego chłoniaka Burkitta
 • prekursorową T-limfoblastyczna białaczkę
 • chłoniaka grudkowego

Uzasadnienie: Zakażenie wirusem Epstein-Barr (EBV) zostało potwierdzone w 95% przypadków zachorowań na endemicznego chłoniaka Burkitta oraz prawie w 20% przypadków tej postaci chłoniaka występujących poza rejonem Afryki Równikowej. Przypuszcza się, iż proces rozwoju jest wieloetapowy, w którym infekcja EBV inicjuje poliklonalną proliferację limfocytów B, a zakażenie malarią dalej ją podtrzymuje. EBV jest ważnym czynnikiem etiopatogenetycznym także innych postaci chłoniaków nieziarniczych, zwłaszcza u osób z upośledzoną odpornością.

Punkty: 0


38. W zespole wymiotów cyklicznych nie stosuje się:
 • sumatryptanu
 • propranololu
 • ondansetronu
 • amoksycyliny
 • amitryptyliny

Uzasadnienie: Zespołu wymiotów cyklicznych nie można całkowicie wyleczyć. Zaleca się unikanie czynników wyzwalających takich jak czekolada, sery, glutaminian sodu, infekcje, stres. Gdy wymioty występują częściej niż 9 razy na miesiąc zaleca się stosowanie profilaktyczne i terapeutyczne takich leków jak: amitryptylina, sumatryptan, propranolol, ondansetron, lorazepam, dimenhydramina, erytromycyna, cyproheptadyna i fenobarbital.

Punkty: 0


39. Cechą charakterystyczną rytmu pochodzenia zatokowego nie jest:
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu I
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu II
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu aVR
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu aVF
 • dodatni załamek P w odprowadzeniu V6

Uzasadnienie: Cechy rytmu pochodzenia zatokowego to: • Dodatni załamek P w I, II, aVF, V2-V6 • Ujemny załamek P w aVR • W odprowadzeniu aVL załamek P może byc płaski, ujemny lub dodatni

Punkty: 0


40. Które z powikłań neurologicznych może wystąpić w przebiegu ostrej choroby retrowirusowej:
 • gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • podostre zapalenie mózgu
 • zespół Guillian-Barre
 • toksoplazmoza OUN
 • postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia

Uzasadnienie: U części osób w trakcie trwania ostrej choroby retrowirusowej mogą wystąpić objawy neurologiczne, takie jak limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, obwodowa polineuropatia, porażenie nerwu twarzowego, zespół Guillain-Barre, zapalenie splotu barkowego.

Punkty: 0


41. W którym stadium przewlekłej choroby nerek znajduje się pacjent po przeszczepie nerki z następującymi wynikami badań: GFR > 90 ml/min, albuminuria 100mg/24h, stężenie kreatyniny w surowicy 1 mg/dl ?
 • 1 stadium PChN
 • 2 stadium PChN
 • 3 stadium PChN
 • 4 stadium PChN
 • 5 stadium PChN

Uzasadnienie: Chorych po przeszczepie nerki, niezależnie od obecnej funkcji nerek, zalicza się do piątego stadium PChN.

Punkty: 0


42. W leczeniu przewlekłym bólu nowotworowego nie należy stosować
 • karabamazepiny
 • tramadolu
 • dihydrokodeiny
 • pentazocyny
 • amitryptyliny

Uzasadnienie: W leczeniu przewlekłym bólu nowotworowego nie powinno się stosować pentazocyny. Spowodowane jest to zbyt krótkim czasem jej działania, a także właściwościami ago-antagonistycznymi, które w połączeniu ze stosowaniem agonistów receptorów opioidowych mogą wywołać zespół abstynencyjny.

Punkty: 0


43. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące terapii tzw. antysensami:
 • antysensy stanowią komplementarny do budowy genu fragment RNA
 • przy pomocy antysensów można zablokować sam gen oraz mRNA, nie można zaś zahamować produktu genu
 • zastosowanie antysensów zalicza się do tzw. terapii korekcyjnej
 • antysensy stosowane są między innymi do oczyszczania autologicznego szpiku z komórek nowotworowych przed ich przeszczepieniem
 • antysensem może być białko

Uzasadnienie: Metodą wpływu na geny jest stosowanie syntetycznych oligonukleotydów tzw. antysensów. Oligonukleotydy stanowią komplementarny do budowy genu fragment DNA. Przy ich pomocy można dokonać hamowania genu na różnych poziomach: tj. po pierwsze samego genu, po drugie jego przekaźnika czyli mRNA i po trzecie produktu genu. Antysensy znalazły zastosowanie w oczyszczaniu autologicznego szpiku kostnego z komórek nowotworowych przed ich przeszczepieniem.

Punkty: 0


44. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące postępowania w mukowiscydozie:
 • dieta powinna pokrywać około 130-150% zapotrzebowania zdrowych rówieśników
 • niemowlęta powinny być jak najdłużej karmione piersią
 • nie należy dodawać preparatów trzustkowych w postaci mikrogranulek zawartych w kapsułce
 • należy ograniczyć podaż chlorku sodu
 • należy podawać witaminy A, D, E i K oraz witaminę B6

Uzasadnienie: W mukowiscydozie niezbędne jest uzupełnienie diety o dodatkową podaż chlorku sodu.

Punkty: 0


45. Sarkoidoza:
 • jako choroba śródmiąższowa płuc zaliczana jest do chorób restrykcyjnych;
 • występuje głównie u ludzi starszych;
 • ma wpływ na przebieg ciąży;
 • to choroba charakteryzująca się tworzeniem serowaciejących ziarniniaków głównie w płucach i węzłach chłonnych;
 • występuje tylko u kobiet.

Uzasadnienie: Sarkoidoza jako choroba śródmiąższowa płuc zaliczana jest do chorób restrykcyjnych. W rzeczywistości zmniejszenie VC i TLC nie jest często stwierdzane w tej chorobie. U chorych (szczególnie w I stadium i częściowo w II) zwykle nie wykrywa się żadnych zaburzeń czynnościowych układu oddechowego. Najczęstsze zaburzenia czynnościowe to zmniejszenie zdolności dyfuzyjnej tlenku węgla i podatności płuc, które stwierdza się u 1/3 chorych z prawidłową spirometrią. U prawie połowy chorych spotyka się zaburzenia przepływów w drobnych oskrzelach lub nadreaktywność oskrzeli, które prawdopodobnie wynikają z zajęcia oskrzeli przez proces zapalny. Klinicznym tego wyrazem jest przewlekły suchy kaszel.

Punkty: 0


46. Do parametrów skali Ransona ocenianych przy przyjęciu należą wszystkie oprócz:
 • leukocytozy
 • aktywności transaminazy asparaginianowej
 • poziomu glukozy
 • stężenia azotu mocznikowego
 • aktywności LDH

Uzasadnienie: Skala Ransona obejmuje 11 parametrów. Wiek, leukocytoza, aktywność LDH, AspAT i glikemia oceniane są przy przyjęciu. Natomiast stężenie azotu mocznikowego, hematokryt, stężenie wapnia, PaO2, niedobór zasad i niedobór płynów oceniane są po upływie 48 h.

Punkty: 0


47. Gorączka w ostrej postaci AZPP ma charakter:
 • długotrwały
 • nawracający
 • krótkotrwały
 • hektyczny
 • falujący

Uzasadnienie: W ostrej postaci AZPP, w przeciwieństwie do zakażeń gorączka występuje tylko kilka godzin i nie nawraca w następnych dniach. Jeśli w kolejnych dniach kontynuowana jest ekspozycja na antygen to nie powoduje to nawrotu czy nasilenia objawów choroby.

Punkty: 0


48. Wskaż stwierdzenie błędne dotyczące scyntygrafii izotopowej w diagnostyce refluksu żołądkowo-przełykowego:
 • polega na doustnym lub dożołądkowym podaniu mieszanki mlecznej znakowanej izotopem
 • charakteryzuje się małą czułością
 • charakteryzuje się dużą swoistością
 • jest stosowana w przypadku pojawienia się objawów ze strony układu oddechowego
 • do znakowania mieszanki mlecznej wykorzystuje się izotop technetu

Uzasadnienie: Znaczenie scyntygrafii przełyku i żołądka z podaniem znacznika z promieniotwórczym izotopem technetu w mieszance mlecznej lub innym pokarmie w diagnostyce i leczeniu choroby refluksowej przełyku nie zostało dotychczas potwierdzone.

Punkty: 0


49. Zmiana MCHC może świadczyć o:
 • anizocytozie
 • poikilocytozie
 • zaburzeniach syntezy urobiliny
 • hipochromii
 • leukocytopenii

Uzasadnienie: MCHC - mean cell haemoglobin concentration, czyli średnie stężenie hemoglobiny w krwince ma głównie znaczenie w diagnostyce niedoboru żelaza. Krwinki stają się hipochromiczne przy głębokim niedoborze żelaza, obniżenie MCHC wiąże się niemal zawsze z mikrocytozą.

Punkty: 0


50. W skład kryteriów bloku tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hissa nie wchodzi:
 • czas trwania zespołów ORS < 0,12 sekundy
 • patologiczne odchylenie osi serca w prawo
 • obecność załamka Q w odprowadzeniach III i aVF
 • wysoka amplituda R w odprowadzeniach I i V1
 • żadne z powyższych nie jest prawdziwe

Uzasadnienie: Kryteria bloku tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hissa to: czas trwania zespołów ORS < 0,12 sekundy, patologiczne odchylenie osi serca w prawo, powyżej +90 stopni, zespół rS, obecność załamka Q w odprowadzeniach II, III i aVF.

Punkty: 0


51. Szklanka soku pomarańczowego zawiera 20 g węglowodanów. Ile wymienników węglowodanowych przyjmuje się wypijając tę porcję soku?
 • 20 WW
 • 10 WW
 • 2 WW
 • 1 WW
 • 0,2 WW

Uzasadnienie: Jeden wymiennik węglowodanowy odpowiada takiej ilości produktu żywnościowego (wyrażonej w gramach lub miarach kuchennych), w jakiej zawarte jest 10 g węglowodanów w postaci skrobi.

Punkty: 0


52. Główne wskazanie do zastosowania trabekuloplastyki laserowej laserem argonowym (ALT) stanowi:
 • ostra jaskra zamkniętego kąta
 • wtórne zamknięcie kąta z blokiem źrenicznym
 • zabieg w drugim oku u pacjenta po ataku jaskry
 • jaskra z otwartym kątem przesączania
 • przewlekła jaskra zamkniętego kąta

Uzasadnienie: Wskazaniem do wykonania laserowej trabekuloplastyki jest jaskra z otwartym kątem przesączania źle poddająca się leczeniu farmakologicznemu. Od lat dwudziestu trabekuloplastykę wykonuje się laserem argonowym (ALT), przypalając okolicę beleczkowania co powoduje obkurczanie się miejsc przypalania i wtórne rozszerzenie się przestrzeni beleczkowej. Uwalnianie z komórek beleczkowania mediatory np. interleukina 1-beta, indukują metaloproteinazy tkankowe, które ułatwiają odpływ.

Punkty: 0


53. Wskaż stwierdzenie nieprawdziwe. Wtórną odpowiedź immunologiczną cechuje:
 • krótka faza narastania
 • wysoki poziom przeciwciał
 • narastanie przeciwciał głównie w klasie IgA
 • narastanie przeciwciał głównie w klasie IgG
 • powolny spadek przeciwciał

Uzasadnienie: Wtórna odpowiedź poszczepienna charakteryzuje się szybszą proliferacją komórek produkujących głównie przeciwciała w klasie IgG o wysokim powinowactwie do antygenu, a także krótszą fazą narastania, wyższym poziomem przeciwciał i powolnym jego spadkiem.

Punkty: 0


54. Wskaż twierdzenie fałszywe. Wysokość ciśnienia tętniczego:
 • jest iloczynem pojemności minutowej serca i oporu naczyń
 • jest zależna od aktywności układu współczulnego i układu renina-angiotensyna-aldosteron
 • jest niezależna od diety i trybu życia
 • przy pomiarze metodą Riva-Rocci zależy od szerokości mankietu
 • powyżej 140/90 mmHg świadczy o nadciśnieniu tętniczym

Uzasadnienie: Patogeneza nadciśnienia pierwotnego nie została dotychczas w pełni wyjaśniona. Rozwój nadciśnienia tętniczego jest najprawdopodobniej zależny od wielu czynników, które wchodzą w złożone wzajemne interakcje. Nie bez znaczenia są czynniki środowiskowe, jak dieta czy tryb życia.

Punkty: 0


55. Do typowych zmian morfologicznych widocznych w samoistnym włóknieniu płuc należą:
 • heterogenność i obwodowa lokalizacja zmian
 • rozstrzenie oskrzeli
 • umiarkowany naciek zapalny śródmiąższu i pęcherzyków płucnych
 • pogrubienie i zniekształcenie ścian pęcherzyków płucnych
 • nadmiar złogów kolagenu w macierzy pozakomórkowej

Uzasadnienie: Do pozostałych typowych zmian morfologicznych zaliczamy obustronność występowania zmian, ogniska włóknienia i występowanie obszarów o typie plastra miodu.

Punkty: 0


56. Czynnikiem ryzyka złamania kości zależnym od BMD jest:
 • płeć żeńska
 • wiek
 • palenie papierosów
 • niski BMI
 • glikokortykosteroidoterapia

Uzasadnienie: Czynniki ryzyka złamania kości. 1.niezależne od BMD: wiek, przebyte złamanie osteoporotyczne kości, skłonność do upadków, kortykosteroidy, złamanie b.k.k.u. w rodzinie, niska masa ciała/niski BMI, palenie papierosów, picie alkoholu; 2. zależne od BMD: płeć żeńska, rasa biała, przedwczesna menopauza, niedobór witaminy D, pierwotny i wtórny brak miesiączki, pierwotny i wtórny hipogonadyzm u mężczyzn, długie unieruchomienie, niedobór wapnia w diecie.

Punkty: 0


57. U chorego z leukocytospermią w badaniu nasienia należy podejrzewać:
 • wnętrostwo
 • przebyte stany zapalne narządów płciowych
 • upośledzenie odporności
 • infekcję gruczołu krokowego i/lub pęcherzyków nasiennych
 • żylaki powrózka nasiennego

Uzasadnienie: Ważną przyczyną ograniczającą płodność są infekcje gruczołów dodatkowych. Infekcjom gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych zwykle towarzyszy zmniejszona objętość ejakulatu, zmiana pH i zazwyczaj oligo- astheno- teratospermia. Często liczba leukocytów przekracza 1 mln na ml nasienia - mówi się wtedy o leukocytospermii. Przebyte stany zapalne układu moczowego, najądrzy lub choroby przenoszone drogą płciową także mają negatywny wpływ na płodność.

Punkty: 0


58. Wodniste biegunki i spadek masy ciała są charakterystyczne dla:
 • raka rdzeniastego tarczycy
 • raka jelita grubego
 • oponiaka
 • chłoniaka żołądka
 • raka wątroby

Uzasadnienie: Wodniste biegunki i spadek masy ciała mogą być objawem raka rdzeniastego tarczycy. Objawy sugerujące raka jelita grubego to zaburzenia w oddawaniu stolca, niewyjaśniona niedokrwistość, spadek wagi ciała, objawy niedrożności jelit, krwawienia z odbytu, świąd okolicy odbytu oraz uczucie niepełnego wypróżnienia.

Punkty: 0


59. „Niebiescy sapacze” przeważnie charakteryzują się...Wybierz nieprawidłowe zdanie:
 • beczkowatą klatką piersiową
 • mają podwyższony BMI
 • często mają sinicę centralną
 • względnie dobrze tolerują wysiłek fizyczny
 • obficie odkrztuszają plwocinę

Uzasadnienie: Pacjentów z zaawansowaną postacią POChP zazwyczaj dzieli się na chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli („niebieskich sapaczy”) i chorych z rozedmą („różowych dmuchaczy”). Chorzy z przewagą PZO są zazwyczaj młodsi, często z podwyższonym BMI, odkrztuszają obficie plwocinę, mają mniejsze poczucie duszności mimo wcześniejszego występowania u nich niewydolności hipoksemicznej i hiperkapnicznej oraz objawów przewlekłego serca płucnego. Często mają sinicę centralną. Względnie dobrze tolerują wysiłek fizyczny. Dzieje się tak, dlatego że mają mniejszy napęd oddechowy spowodowany zmniejszeniem wrażliwości ich ośrodka oddechowego na stężenie CO2.

Punkty: 0


60. Wskaż odpowiedź fałszywą. Wariant HBe minus wirusowego zapalenia wątroby typu B charakteryzuje się:
 • brakiem antygenu HBe
 • brakiem znaczników wzmożonej replikacji określanej wysokim poziomem surowiczego HBV DNA
 • podwyższonymi wartościami AlAT
 • histologicznymi cechami aktywnego uszkodzenia wątroby
 • ciężkim i postępującym przebiegiem zapalenia prowadzącym do marskości i pierwotnego raka wątroby

Uzasadnienie: Wariant HBe minus charakteryzuje się brakiem antygenu HBe, z równoczesną obecnością znaczników wzmożonej replikacji określaną wysokim poziomem surowiczego HBV DNA i obecnością śródwątrobowej ekspresji antygenu HBc, a także podwyższonymi wartościami AlAT, histologicznymi cechami aktywnego uszkodzenia wątroby oraz ciężkim i postępującym przebiegiem zapalenia prowadzącym do marskości i HCC. Przyczyną wystąpienia wariantu HBe minus przewlekłego zapalenia wątroby typu B jest mutacja w regionie precore genomu HBV zaburzająca transkrypcję lub translację z następowym brakiem syntezy białek antygenu HBe. Mutacje te występują w późnym okresie przewlekłego zapalenia wątroby typu B, najczęściej u chorych zakażonych we wczesnym dzieciństwie. Mutacja ta należy do zmian genetycznych powstających naturalnie. Wprowadzenie terapii przeciwwirusowej analogami nukleozydowymi/nukleotydowymi tzw. analogami nn stało się przyczyną mutacji odpowiedzialnych za oporność lekową.

Punkty: 0


61. Rezerwuarem pałeczek z rodzaju Shigella jest/są:
 • tylko człowiek
 • tylko ssaki
 • człowiek i zwierzęta hodowlane
 • szczury i inne gryzonie
 • zwierzęta leśne

Uzasadnienie: Pałeczki z rodzaju Shigella wywołują czerwonkę bakteryjną. Ich rezerwuarem jest chory człowiek lub nosiciel.

Punkty: 0


62. Lepsza jakość obrazu i rekonstrukcji w aparatach wielorzędowych jest związana z wszystkimi poniższymi, poza:
 • zmniejszeniem ilości artefaktów
 • możliwością wykonania rekonstrukcji wtórnych
 • redukcją dawki promieniowania
 • pozyskiwaniem jak najcieńszych przekrojów
 • skróceniem konieczności wstrzymania bezdechu przez pacjenta

Uzasadnienie: Kluczowe czynniki pozwalające tomografom wielorzędowym na zapewnienie wyższej wartości diagnostycznej to: • skrócony czas badania, • zmniejszenie ilości artefaktów, • wprowadzenie badań naczyniowych i udoskonalenie kontrastowych • rekonstrukcje wtórne, • możliwość skanowania większego obszaru ciała podczas badania na jednym wstrzymaniu oddechu.

Punkty: 0


63. Zapalenie wszystkich stawów palca z obrzękiem i zaczerwienieniem tkanek miękkich, dające obraz tzw. „palca kiełbasowatego” jest charakterystyczne dla:
 • reumatoidalnego zapalenia stawów
 • zespołu Felty’ego
 • choroby zwyrodnieniowej stawów
 • twardziny uogólnionej
 • spondyloartropatii

Uzasadnienie: Dactylitis to zapalenie palców pod postacią pogrubienia i zaczerwienienia tkanek miękkich. Są to tzw. „palce kiełbasowate” typowe dla spondyloartropatii.

Punkty: 0


64. Do lekarza POZ zgłosił się otyły pacjent po 3 miesiącach od wykrycia cukrzycy. Miał przestrzegać diety cukrzycowej, zwiększyć wysiłek fizyczny i zredukować masę ciała. Spadek masy wynosi 2 kg, glikemia uległa zmniejszeniu z ok. 180 do 160 mg%. Prawidłowe postępowanie to:
 • kontynuacja działań niefarmakologicznych
 • wprowadzenie akarbozy lub metforminy
 • wprowadzenie pochodnej sulfonylomocznika
 • wprowadzenie glinidu
 • wyrównanie glikemii za pomocą insuliny, następnie wprowadzenie leku doustnego

Uzasadnienie: Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 2, gdy glikemie na czczo wynoszą do 200 mg/dl i pacjent nie ma objawów hiperglikemii, rozpoczynamy od działań niefarmakologicznych polegających na stosowaniu diety i wysiłku fizycznego. Jeżeli nie daje to efektu poprawy glikemii w ciągu 1–3 miesięcy, wprowadzamy leki doustne. Jeżeli przeważa insulinooporność, co szczególnie wiąże się z otyłością brzuszną należy wybrać biguanidy lub inhibitory α glikozydazy, rzadziej tiazolidinediony.

Punkty: 0


65. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące rytmu węzłowego:
 • pobudzenie powstaje w łączu przedsionkowo-komorowym
 • przedsionek jest pobudzany wstecznie
 • załamek T jest zwykle ujemny
 • załamek P jest ujemny w II, III i aVF
 • jest zwykle wolniejszy niż rytm zatokowy

Uzasadnienie: W rytmie węzłowym pobudzenie powstaje w łączu przedsionkowo-komorowym (rytm z łącza przedsionkowo-komorowego). Przedsionek pobudzany jest wstecznie, stąd załamek P jest ujemny (odprowadzenia II, III oraz aVF) i może być widoczny za zespołem QRS. Rytm węzłowy jest zwykle wolniejszy niż rytm zatokowy. W rytmie węzłowym nie ma charakterystycznych zmian dotyczących załamka T.

Punkty: 0


66. Osteoporoza, jako jedno z najistotniejszych działań niepożądanych glikokortykosteroidoterapii pojawia się u:
 • 0,5% pacjentów stosujących glikokortykosteroidy przewlekle
 • 5% pacjentów stosujących glikokortykosteroidy przewlekle
 • 10% pacjentów stosujących glikokortykosteroidy przewlekle
 • 30-50% pacjentów stosujących glikokortykosteroidy przewlekle
 • 90% pacjentów stosujących glikokortykosteroidy przewlekle

Uzasadnienie: Osteoporoza, jako jedno z najistotniejszych działań niepożądanych pojawia się u 30% -50% leczonych przewlekle GKS. O przewlekłym stosowaniu mówimy, gdy czas terapii przekracza 3 miesiące. Całkowicie „bezpieczna” dawka prednizonu lub jego równoważnika nie została dotychczas określona, ponieważ nawet podawane w inhalacjach glikokortykosteroidy wywierać mogą negatywny wpływ na metabolizm kostny. Wzrost ryzyka złamań powiązany z taką formą leczenia nie został jak dotąd potwierdzony.

Punkty: 0


67. Wybierz nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące bólu w ostrym zapaleniu trzustki:
 • ma duże nasilenie
 • lokalizuje się w nadbrzuszu lub śródbrzuszu
 • może promieniować do pleców
 • ma charakter pulsujący
 • może przemieszczać się do lewego dołu biodrowego

Uzasadnienie: Ból w ostrym zapaleniu trzustki ma charakter ciągły nie pulsujący.

Punkty: 0


68. Do kryteriów obrazowych większych rozpoznania arytmogennej kardiomiopatii prawej komory nie należy:
 • rozstrzeń prawej komory
 • tętniaki prawej komory
 • odcinkowe poszerzenie jamy prawej komory znacznego stopnia
 • umiarkowana stenoza mitralna
 • znaczne obniżenie frakcji wyrzutu prawej komory

Uzasadnienie: Za pomocą badań obrazowych ocenia się: wielkość prawej komory, obecność zachyłków, zaburzenia kurczliwości uogólnione i ogniskowe. Do objawów większych należą: • rozstrzeń i znaczne obniżenie frakcji wyrzutu prawej komory bez uszkodzenia (lub z niewielkim uszkodzeniem) lewej komory; • tętniaki prawej komory (obszary akinetyczne i/lub dyskinetyczne z tworzeniem zachyłków w rozkurczu); • odcinkowe poszerzenie jamy prawej komory znacznego stopnia.

Punkty: 0


69. Malaria tropikalna to:
 • pełna nazwa choroby zwyczajowo nazywanej malarią
 • malaria nabyta w kraju tropikalnym w odróżnieniu od malarii rodzimej
 • postać choroby wywołana przez Plasmodium falciparum
 • łagodniejsza postać malarii występująca u osób z odpornością naturalną
 • cięższa postać choroby, na którą chorują małe dzieci i kobiety ciężarne

Uzasadnienie: Malaria o etiologii Plasmodium falciparum zwana malarią tropikalną, różni się zasadniczo od choroby wywołanej innymi gatunkami Plasmodium. Tylko w tej postaci występuje cytoadherencja erytrocytów zarażonych pierwotniakiem do śródbłonka drobnych naczyń, ich sekwestracja i rozsiane zamknięcie tych naczyń ze wszystkimi następstwami narządowymi i metabolicznymi.

Punkty: 0


70. Lekami pierwszego rzutu w leczeniu gruźlicy są:
 • rifmpicyna, izoniazyd,
 • etambutol, etionamid
 • streptomycyna, cykloseryna
 • ofloksacyna, ceftriakson
 • pyrazynamid, amikacyna

Uzasadnienie: Do leków bakteriobójczych pierwszego rzutu należą rifmpicyna, izoniazyd, pyrazynamid, etambutol oraz streptomycyna. Do leków drugiego rzutu należą słabsze leki bakteriostatyczne m.in. amikacyna, kapreomycyna, etionamid, cykloseryna i ofloksacyna.

Punkty: 0


71. Średnia dawka budezonidu stosowanego wziewnie w astmie oskrzelowej wynosi:
 • 100-200 mikrogramy/24h
 • 200-400 mikrogramy/24h
 • 400-800 mikrogramy/24h
 • 800-1200 mikrogramy/24h
 • >1200 mikrogramy/24h

Uzasadnienie: Średnia dawka budezonidu stosowanego wziewnie w astmie oskrzelowej wynosi 400-800 mikrogramy/24h.

Punkty: 0


72. Do czynników najczęściej wywołujących bakteryjne zaostrzenia u chorych na POChP nie należy:
 • Streptococcus pneumoniae
 • Moraxella catarrhalis
 • Haemophilus influenzae
 • Klebsiella pneumoniae
 • wszystkie powyższe

Uzasadnienie: Najczęstszymi przyczynami zaostrzeń są zakażenia tchawicy i oskrzeli oraz zanieczyszczenia powietrza, ale w około 1/3 ciężkich zaostrzeń nie udaje się ustalić przyczyny. Rola zakażeń bakteryjnych, uważanych niegdyś za główną przyczynę zaostrzeń POChP, obecnie budzi kontrowersje. Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi zaostrzeń są Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae i M. catarrhalis, rzadziej tzw. patogeny atypowe oraz P.aeruginosa, pałeczki G(-), które występują raczej u chorych z ciężkim POChP leczonych w szpitalu.

Punkty: 0


73. Stopniowe zmniejszanie intensywności leczenia podtrzymującego, w celu ustalenia minimalnego zapotrzebowania na leki koniecznego do kontrolowania choroby, można rozpocząć po:
 • osiągnięciu i utrzymaniu kontroli astmy przez co najmniej 6 miesięcy
 • osiągnięciu i utrzymaniu kontroli astmy przez co najmniej 3 miesiące
 • osiągnięciu i utrzymaniu kontroli astmy przez co najmniej 4 miesięcy
 • osiągnięciu i utrzymaniu kontroli astmy przez co najmniej 5 miesięcy
 • osiągnięciu i utrzymaniu kontroli astmy przez co najmniej 2 miesięcy

Uzasadnienie: Dawkę GKS wziewnego zmniejsza się o około 25% co 3 miesiące albo odstawia się lek rozszerzający oskrzela u chorych przyjmujących glikokortykosteroid wziewny w małej dawce. Przy leczeniu skojarzonym należy rozpocząć od zmniejszenia dawki GKS wziewnego. Gdy dojdzie się do dawki 500 mg/24h beklometazonu lub równoważnej dawki innego GKS, można rozważyć odstawienie drugiego leku. Zmniejszanie intensywności leczenia pozwoli obniżyć ryzyko działań niepożądanych i zwiększy szanse przestrzegania zaleceń przez chorego.

Punkty: 0


74. Leczenie gruźlicy węzłowej trwa zwykle:
 • 4 miesiące
 • 6 miesięcy
 • 9 miesięcy
 • 12 miesięcy
 • 1,5 roku
Punkty: 0


75. Według najnowszych wytycznych, lekiem pierwszego rzutu w jaskrze jest:
 • timolol
 • acetazolamid
 • acetazolamid
 • latanoprost
 • betaksolol

Uzasadnienie: Od 2003 roku lipidy hipotensyjne zostały zaliczone do leków pierwszego wyboru w leczeniu różnych postaci jaskry. Zaliczamy do nich: analogi prostaglandyn takie jak: latanoprost i trawoprost, oraz prostamidy – bimatoprost.

Punkty: 0


76. Badanie pletyzmograficzne nie pozwala na:
 • pomiar oporów drzewa oskrzelowego
 • pomiar czynnościowej pojemności zalegającej
 • pomiar objętości zalegającej
 • ocenę dyfuzji gazów
 • umożliwia ocenę wszystkich wymienionych parametrów

Uzasadnienie: Pletyzmografia jest bardzo przydatną metodą pomiaru oporu dróg oddechowych i wielkości czynnościowej pojemności zalegającej w pierwszym okresie życia.

Punkty: 0


77. Wskazaniem do przewlekłego leczenia insuliną jest:
 • zawał mięśnia sercowego
 • udar mózgu
 • zespół stopy cukrzycowej
 • neuropatia autonomiczna
 • żadne z powyższych

Uzasadnienie: Zawał mięśnia sercowego i udar mózgu są wskazaniem do czasowej insulinoterapii. W przypadku neuropatii autonomicznej konieczne jest wyrównanie glikemii, w cukrzycy typu 2 nie zawsze oznacza to jednak konieczność zastosowania insuliny. W przypadku zespołu stopy cukrzycowej dopuszczalne jest stosowanie doustnych leków hipoglikemizujących w ranach klinicznie nie zakażonych, jeżeli ta terapia zapewnia prawidłowe wyrównanie metaboliczne cukrzycy. Żadne z powikłań nie jest wskazaniem do przewlekłego zastosowania insuliny.

Punkty: 0


78. W śpiączce hipometabolicznej spowodowanej niedoborem hormonów tarczycy można spodziewać się:
 • kwasicy oddechowej
 • kwasicy metabolicznej
 • zasadowicy oddechowej
 • zasadowicy metabolicznej
 • nie występują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

Uzasadnienie: W śpiączce hipometabolicznej dochodzi hipotermii, hipowolemii, hipotensji oraz obniżenia wentylacji pęcherzykowej, która skutkuje kwasicą oddechową.

Punkty: 0


79. Badanie okulistyczne powinno zostać wykonane u chorych:
 • z cukrzycą typu 1 w momencie wykrycia choroby
 • z cukrzycą typu 2 po 2 latach trwania choroby
 • z cukrzycą typu 1 po 5 latach trwania choroby
 • z cukrzycą typu 2 po 5 latach od wykrycia choroby
 • z cukrzycą każdego typu od chwili rozpoznania

Uzasadnienie: Badanie okulistyczne powinno być wykonywane w typie 2 cukrzycy od chwili rozpoznania, w typie 1 po 5 latach trwania choroby.

Punkty: 0


80. U 66-letniego pacjenta zgłaszającego oddawanie moczu w dużych ilościach przyczyną takiego stanu może być:
 • sarkoidoza podwzgórza
 • niewydolność nerek
 • szpiczak mnogi
 • cukrzyca
 • wszystkie wymienione

Uzasadnienie: Wielomocz (poliuria) to oddawanie ponad 4 litrów moczu na dobę. Może sygnalizować wystąpienie któregokolwiek z powyższych schorzeń.

Punkty: 0


81. W postaci ostrej AZPP objawy
 • występują natychmiast po ekspozycji na antygen
 • mają charakter grypopodobny
 • nigdy nie ustępują samoistnie
 • nasilają się przy ciągłej ekspozycji na antygen
 • nie występują w ogóle

Uzasadnienie: W postaci ostrej choroba przypomina grypę. Objawy charakterystyczne to gorączka, duszność, suchy kaszel, bóle mięśni i uczucie rozbicia (plansza) podobne jak w infekcji wirusowej. Objawy te występują zwykle 6-8 godzin po kontakcie z antygenem. Z tego powodu nie są one wiązane przez chorego z wykonywaną przed kilkoma godzinami pracą. Brak bezpośredniego związku czasowego pomiędzy ekspozycją w miejscu pracy a wystąpieniem objawów oraz grypopodobny charakter tych zmian powodują, że chory rzadko podejrzewa korelację między ekspozycją zawodową na antygen a chorobą. Przeważnie uważa, że przeziębił się podczas pracy.

Punkty: 0


82. W AZPP dochodzi do zmian zapalnych
 • o tej samej lokalizacji jak w astmie
 • w obszarach płuc, w których nie dochodzi do wymiany gazowej
 • w proksymalnym odcinku dróg oddechowych
 • w dystalnym odcinku dróg oddechowych
 • w szczytach płuc

Uzasadnienie: Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych to ziarniniakowata śródmiąższowa choroba płuc, spowodowana reakcją alergiczną.

Punkty: 0


83. Obraz białaczkowy chłoniaka to:
 • określenie niedokrwistości towarzyszącej chorobom przewlekłym
 • obraz mikroskopowy węzła chłonnego pobranego w celu rozpoznania chłoniaka nieziarniczego
 • obraz w tomografii wielorzędowej ukazujący znaczne powiększenie węzłów chłonnych
 • obraz krwi obwodowej, gdzie komórki chłoniaka nieziarniczego naciekającego szpik kostny stanowią znaczny odsetek komórek krążących
 • występują przy nacieczeniu przez chłoniaka nieziarniczego nerwu wzrokowego

Uzasadnienie: Chłoniaki nieziarnicze często naciekają szpik kostny, a ich komórki mogą stanowić znaczny odsetek komórek krążących we krwi obwodowej, tworząc tzw. obraz białaczkowy chłoniaka, typowy dla wielu typów chłoniaka, między innymi chłoniaka z małych limfocytów, chłoniaka z komórek płaszcza, czy białaczki prolimfocytowej, włochatokomórkowej i z dużych ziarnistych limfocytów T . Oprócz zwiększonej leukocytozy, zajęcie szpiku kostnego może objawiać się niedokrwistością i małopłytkowością. Rzadziej w takich przypadkach obserwuje się leukopenię, chociaż pancytopenia przy ubogokomórkowym szpiku jest częstym objawem zajęcia układu krwiotwórczego przez chłoniaka limfoplazmocytowego i białaczkę włochatokomórkową.

Punkty: 0


84. Załamek P może być widoczny za zespołem QRS w:
 • trzepotaniu przedsionków
 • rytmie węzłowym
 • częstoskurczu przedsionkowym
 • migotaniu przedsionków
 • w żadnym z wymienionych

Uzasadnienie: Załamek P widoczny za zespołem QRS może występować w rytmie węzłowym, czyli w rytmie z łącza przedsionkowo-komorowego, w którym przedsionek pobudzany jest wstecznie.

Punkty: 0


85. PEF to pomiar:
 • szczytowego przepływu wydechowego
 • natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej
 • natężonej objętości wdechowej pierwszosekundowej
 • średniego przepływu wydechowego
 • maksymalnego przepływu po wykonaniu 25% maksymalnego wydechu

Uzasadnienie: PEF – (ang. peak expiratory flow) oznacza szczytowy przepływ wydechowy.

Punkty: 0


86. Do lekarza POZ zgłosiła się 50-letnia kobieta chorująca na cukrzycę, z częstomoczem i pieczeniem przy oddawaniu moczu. Objawy występują od dwóch dni. Poprzednie epizody bolesnego oddawania moczu wystąpiły 2 tygodnie oraz 1,5 miesiąca temu, pacjentka nie zgłaszała się wówczas do lekarza. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
 • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • niepowikłane zapalenie dolnych dróg moczowych
 • ropień nerki
 • kłębuszkowe zapalenie nerek
 • nawrotowe zapalenie pęcherza moczowego

Uzasadnienie: Klasyfikacja zakażeń układu moczowego: I. W zależności od umiejscowienia zakażenia: 1. zakażenia dolnego odcinka układu moczowego to jest pęcherza moczowego lub cewki moczowej 2. zakażenia górnego odcinka układu moczowego: nerek, układów kielichowo-miedniczkowych, okolicy okołonerkowej. II. W zależności od stopnia nasilenia objawów klinicznych oraz istnienia czynników sprzyjających zakażeniu zaproponowano podział na objawowe oraz bezobjawowe ZUM. 1. Do objawowych zakażeń układu moczowego należą: a. zakażenia niepowikłane - to jest u kobiet bez czynników obciążających na przykład: ostre zapalenie dolnych dróg moczowych, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, nawrotowe zapalenie dolnych dróg moczowych. O zakażeniach powikłanych mówimy w przypadku współistnienia u chorego czynników obciążających. Do postaci powikłanych ZUM zaliczyć można: -wspomniane wyżej ostre zapalenie dolnych dróg moczowych i ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, a także: -nawrotowe odmiedniczkowe zapalenie nerek -ropnia nerki -ropnia okołonerkowego.

Punkty: 0


87. Do czynników złych prognostycznie w sarkoidozie zalicza się:
 • wystąpienie rumienia guzowatego;
 • zapalenie wielostawowe;
 • hiperkalcemię;
 • gorączkę;
 • kaszel

Uzasadnienie: Do złych prognostycznie czynników zalicza się hiperkalcemię, pozapłucne lokalizacje (szczególnie splenomegalia), toczniowe zmiany skórne, zajęcie ośrodkowego układu nerwowego, serca, przewlekłe zapalenie naczyniówki i torbiele kostne. Rokownicze znaczenie ma także wiek i rasa. Gorsze rokowanie obserwowano u przedstawicieli czarnej rasy, u małych dzieci i u starszych chorych (powyżej 40 r.ż.).

Punkty: 0


88. Potencjalnym markerem skutecznego leczenia u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową jest:
 • przedsionkowy peptyd natriuretyczny
 • IL-8
 • białko C-reaktywne
 • IL-6
 • kinaza kreatyninowa

Uzasadnienie: Białko C-reaktywne jest potencjalnym markerem skutecznego leczenia u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową. Być może już niedługo monitorowanie skuteczności leczenia odbywać się będzie poprzez oznaczanie stężeń tego białka. Istnieją już propozycje, że po stwierdzeniu wyjściowego stężenia CRP powyżej 10 mg/l każdy chory ze stabilną chorobą niedokrwienną serca, o ile nie ma przeciwwskazań, powinien otrzymać obok kwasu acetylosalicylowego lub klopidogrelu, statynę (bez względu na wyjściowe stężenie cholesterolu LDL) i inhibitor konwertazy angiotensyny lub bloker receptora angiotensynowego.

Punkty: 0


89. 10-letnie bezwzględne ryzyko złamań wynoszące 15 % oznacza, że:
 • u 100 pacjentów w okresie 10 lat wystąpiło 15 złamań
 • u 1000 pacjentów w okresie 10 lat wystąpiło 15 złamań
 • prawdopodobieństwo wystąpienia złamania zależy od wieku pacjenta
 • przez 10 lat wystąpiły złamania u 15 pacjentów
 • żadne z powyższych nie jest prawdziwe

Uzasadnienie: Pojęcie ryzyka bezwzględnego opiera się na bezwzględnej obecności badanego zjawiska w określonym horyzoncie czasowym (rocznym, pięcioletnim, dziesięcioletnim lub przyżyciowym). Zatem absolutne 10-letnie ryzyko złamań wynosi 15%, gdy u 100 pacjentów w okresie 10 lat wystąpiło 15 złamań (prawidłowa odpowiedź A), co umożliwia po uwzględnieniu śmiertelności i zachorowalności oszacowanie wpływu względnych czynników ryzyka na to zjawisko. Wybór dziesięcioletni to kompilacja 5-letniego okresu leczenia i 5-letniego okresu obserwacji po zaprzestaniu terapii, jako umowna faza całościowa (5 lat leczenia + 5 lat obserwacji).

Punkty: 0


90. Wskaż stwierdzenie błędne dotyczące diagnostyki refluksu żołądkowo-przełykowego:
 • 24h pH-metria służy do rozpoznawania kwaśnego refluksu żołądkowo-przełykowego
 • kontrastowe badanie radiologiczne z barytem pozwala na wykluczenie wad anatomicznych przełyku
 • endoskopia umożliwia rozpoznawanie zapalenia przełyku
 • scyntygrafia izotopowa znajduje zastosowanie, gdy występują objawy ze strony układu oddechowego
 • potwierdzeniem rozpoznania jest próba Bernsteina

Uzasadnienie: Próba Bernsteina polega na śledzeniu reakcji na wstrzyknięcie do przełyku soli fizjologicznej i kwasu (0,1 HCl). Kaszel po podaniu kwasu, a jego brak po podaniu NaCl ma potwierdzać rozpoznanie. Próba Bernsteina ma znaczenie historyczne, ponieważ swoistość próby była niska i została zastąpiona monitorowaniem pH-metrii.

Punkty: 0


91. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu ostrego zapalenia trzustki nie jest:
 • hipercholesterolemia
 • hipokalcemia
 • ECPW
 • cukrzyca
 • nagminne zapalenie przyusznic

Uzasadnienie: Powstawaniu ostrego zapalenia trzustki sprzyjają: kamica żółciowa, nadmierne spożywanie alkoholu, niektóre leki, cukrzyca, hemochromatoza, hiperlipidemie, szczególnie hipertriglicerydemia, mocznica, a także kolagenozy, zakażenia wirusowe i bakteryjne, zabiegi endoskopowe na drogach żółciowych. Hipokalcemia występuje w przebiegu ostrego zapalenia trzustki.

Punkty: 0


92. Najczęstszą przyczyną ostrej biegunki jest:
 • zakażenie wirusowe
 • zatrucie pokarmowe
 • zakażenie bakteryjne
 • alergia pokarmowa
 • infestacja pasożytnicza

Uzasadnienie: Przyczyna biegunki ostrej może być zakaźna, toksyczna, polekowa, alergiczna i psychogenna. Najczęściej jest ona spowodowana zakażeniem wirusowym. Drugą przyczyną są zakażenia bakteryjne. Rzadziej choroba jest wynikiem infekcji pierwotniakami. W Polsce największą zapadalność na ostrą biegunkę obserwuje się u małych dzieci.

Punkty: 0


93. U chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową nadmierna podaż tlenu może prowadzić do:
 • kwasicy i śpiączki hiperkapnicznej
 • zasadowicy
 • hiperwentylacji
 • nigdy nie powoduje działań niepożądanych
 • euforii

Uzasadnienie: Do działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tlenu należą: retencja CO2 i śpiączka hiperkapniczna, toksyczność wolnych rodników tlenowych i niebezpieczeństwo eksplozji. Retencja CO2 może wystąpić u pacjentów z zaburzonym napędem oddechowym zależnym od O2.

Punkty: 0


94. W sarkoidozie:
 • trzeba leczyć przede wszystkim chorych z rozpoznanym I stadium;
 • należy podawać glikokortykosteroidy wszystkim chorym;
 • należy podawać glikokortykosteroidy wziewne przy zmianach układowych;
 • należy podawać glikokortykosteroidy przy zajęciu serca i OUN;
 • nigdy nie należy podawać glikokortykosteroidów.

Uzasadnienie: Niezależnie od nasilenia zmian w płucach układowe glikokortykosteroidy (GKS) należy zastosować przy zajęciu ośrodkowego układu nerwowego, serca, narządu wzroku przy nieskutecznym leczeniu miejscowym oraz przy hiperkalcemii. W tych szczególnych przypadkach niebezpiecznych lokalizacji zmian zalecane są większe dawki GKS niż przy standardowym leczeniu.

Punkty: 0


95. Oceny urologiczna stercza z ewentualnym badaniem USG i biopsją powinna być przeprowadzona gdy poziom PSA przekroczy wartość:
 • 2 ng/ml
 • 3 ng/ml
 • 4 ng/ml
 • 5 ng/ml
 • 6 ng/ml

Uzasadnienie: Testosteron podawany starszym mężczyznom może w minimalnym stopniu powodować wzrost objętości gruczołu krokowego. W przypadku istnienia łagodnego gruczolaka stercza nie dającego objawów uciskowych terapia może być kontynuowana. Wykrycie raka gruczołu krokowego jest bezwzględnym przeciwwskazaniem terapii androgenowej ze względu na wrażliwość tego nowotworu na androgeny. Według obecnej wiedzy hormony płciowe odpowiadają za rozwój raka w 11 proc. Stosowanie pochodnych testosteronu powinno odbywać się więc pod ścisłą kontrolą, mimo że jak dotąd nie wykazano związku między podawaniem androgenów u osób starszych, a występowaniem raka stercza.

Punkty: 0


96. Otyłość nie zwiększa ryzyka wystąpienia:
 • raka jelita grubego
 • raka trzonu macicy
 • szpiczaka mnogiego
 • raka piersi
 • raka pęcherzyka żółciowego

Uzasadnienie: Udowodniono, że otyłość jest czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia raka jelita grubego, raka piersi, raka trzonu macicy, raka pęcherzyka żółciowego oraz raka nerki.

Punkty: 0


97. W niedokrwistości z niedoboru żelaza szerokość rozkładu krwinek czerwonych wynosi:
 • < 6%
 • > 6%
 • < 14,5%
 • > 14,5%
 • nie ulega zmianie

Uzasadnienie: Uzasadnienie: W niedokrwistości z niedoboru żelaza szerokość rozkładu krwinek czerwonych (RDW) jest większa niż 14,5%.

Punkty: 0


98. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące migotania przedsionków:
 • charakterystyczny jest brak załamków P
 • między zespołami QRS widoczna jest fala migotania
 • jest jednym z najczęściej spotykanych zaburzeń rytmu serca
 • rytm komór jest zazwyczaj miarowy
 • częstość akcji serca wynosi między 100-150/min

Uzasadnienie: Migotanie przedsionków jest jednym z najczęściej spotykanych zaburzeń rytmu serca. Charakterystyczna jest dla niego całkowita niemiarowość rytmu komór, brak załamków P oraz obecność fali migotania widocznej między zespołami QRS. Częstość akcji serca w migotaniu przedsionków wynosi między 100-150/min.

Punkty: 0


99. W skład zestawu do samoleczenia zaostrzeń astmy nie wchodzi:
 • β-2 mimetyk w inhalatorze MDI
 • β-2 mimetyk w ampułkach do nebulizacji
 • pisemny plan działania w razie pogorszenia przebiegu astmy
 • glikokortykosteroid podawany dożylnie
 • opakowanie prednizonu

Uzasadnienie: U każdego pacjenta należy prowadzić edukację podczas wizyty lekarskiej, w szkole dla chorych na astmę, lub przez spotkania z wyszkolonym edukatorem i zawsze wyposażać go w pisemną instrukcję postępowania na wypadek pogorszenia przebiegu astmy oraz zalecić posiadanie zestawu pierwszej pomocy. W jego skład wchodzą: 1. pisemny plan działania w razie pogorszenia przebiegu astmy 2. β-2 mimetyk w inhalatorze MDI lub ampułkach do nebulizacji, ewentualnie cholinolityk 3. nebulizator ze sprężarką, ewentualnie komora inhalacyjna 4. prednizon lub metyloprednizolon

Punkty: 0


100. Wskaż stwierdzenie fałszywe. Przed wykonaniem próby prowokacyjnej oskrzeli u dzieci należy odstawić:
 • β-2-mimetyki na 12h przed badaniem
 • ipratropium na 12h przed badaniem
 • leki przeciwhistaminowe na 12h przed badaniem
 • teofilinę na 12h przed badaniem
 • leki przeciwhistaminowe na 4 dni przed badaniem

Uzasadnienie: Przygotowanie pacjenta do próby prowokacyjnej obejmuje odstawienie leków doustnych i wziewnych: - β-2-mimetyków na 12 godzin przed badaniem - ipratropium na 12 godzin przed badaniem - teofiliny na 12 godzin przed badaniem - leków przeciwhistaminowych na 4 dni przed badaniem. Wprawdzie, zgodnie z wytycznymi ERS, nie jest konieczne odstawianie kromonów ani sterydów wziewnych przed próbą prowokacyjną, tym niemniej należy pamiętać, iż leki te poprzez długotrwały mechanizm przeciwzapalny mogą wywierać wpływ na wynik próby prowokacyjnej.

Punkty: 0


101. Do objawów nieswoistych choroby nowotworowej nie należy:
 • gorączka
 • utrata masy ciała powyżej 10% przez ostatnie 6 miesięcy
 • wypadanie włosów
 • drażliwość
 • osłabienie

Uzasadnienie: Do objawów nieswoistych nowotworu należą: • utrzymująca się podwyższona temperatura ciała • nocne poty • osłabienie • brak przyrostu masy ciała lub jej utratę powyżej 10% w ciągu ostatnich 6 miesięcy • drażliwość i zmiana usposobienia dziecka

Punkty: 0


102. Prawidłowy odstęp PQ wynosi:
 • < 120 ms
 • 120 – 200 ms
 • 210 – 260 ms
 • > 300 ms
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

Uzasadnienie: Prawidłowy odstęp PQ wynosi od 120 do 200 ms.

Punkty: 0


103. W leczenie bólu w przewlekłym zapaleniu trzustki lekarz POZ nie powinien stosować:
 • antyoksydantów takich jak selen, witaminy E i C
 • średnich dawek preparatów trzustkowych
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • spazmolityków
 • narkotycznych leków przeciwbólowych

Uzasadnienie: Leczenie bólu trzustkowego rozpoczyna się od próby leczenia preparatami trzustkowymi w średnich dawkach: 10-20 tys. j. lipazy podczas każdego posiłku. Doraźnie można zastosować pospolite środki przeciwbólowe np. paracetamol, niesterydowe leki przeciwzapalne, spazmoanalgetyki. Podejmuje się próby stosowania antyoksydantów takich jak witamina C, E, selen, β-karoten. Przy nieskuteczności opisanego powyżej postępowania należy unikać stosowania na poziomie lekarza POZ leków narkotycznych. Pacjent powinien zostać skierowany do poradni gastroenterologicznej, leczenia bólu lub chirurgicznej, w celu rozważenia innych form leczenia.

Punkty: 0


104. W zawale przednioprzegrodowym zmiany w EKG dotyczą następujących odprowadzeń:
 • V1-V4
 • V1-V3
 • V5-V6
 • V1-V6
 • I i aVL

Uzasadnienie: W zawale przednioprzegrodowym zmiany w EKG dotyczą odprowadzeń V1-V3. W zawale bocznym zmiany elektrokardiograficzne dotyczą odprowadzeń V5-V6. W zawale przednio-bocznym zmiany w EKG dotyczą odprowadzeń V1-V6. W zawale wysokim bocznym zmiany w EKG dotyczą odprowadzenia I i aVL.

Punkty: 0


105. Odtrutkę w postaci fragmentów Fab przeciwciał stosuje się w zatruciu:
 • enalaprylem
 • digoksyną
 • amlodypiną
 • propranololem
 • amiodaronem

Uzasadnienie: Fab fragmenty przeciwciał stosuje się w zatruciu digoksyną.

Punkty: 0


106. Rak pęcherza moczowego:
 • najczęściej występuje po 50 r.ż.
 • charakteryzuje się sporadycznym, bezbolesnym oddawaniem moczu
 • charakteryzuje się bolesnym krwiomoczem
 • występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn
 • jest najczęściej w momencie stwierdzenia przerzutów do kości

Uzasadnienie: Rak pęcherza moczowego występuje po 50. roku życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet. Czynniki ryzyka związane są z ekspozycją na chemiczne czynniki rakotwórcze – częściej chorują pracownicy garbarni, przemysłu gumowego, tekstylnego i skórzanego, a także nałogowi palacze. Charakterystycznymi objawami są: parcie na pęcherz moczowy, częste i bolesne oddawanie moczu albo bezbolesny krwiomocz. Czasem skrzepy krwi obturują ujście cewki moczowej, dając zaburzenia mikcji. W zaawansowanej chorobie stwierdza się bóle w miednicy i okolicy lędźwiowej, obrzęki kończyn dolnych, a czasem przerzuty w węzłach nadobojczykowych, wątrobie i kościach. Rozpoznanie ułatwia wywiad, badanie kliniczne, USG i KT.

Punkty: 0


107. Powikłaniem nieleczonego OBPS nie jest:
 • zmniejszenie funkcji poznawczych
 • obniżenie jakości życia
 • zwiększone ryzyko wypadku samochodowego
 • udar mózgu
 • nadczynność tarczycy

Uzasadnienie: Powikłania OBPS są bardzo liczne i wynikają z zaburzenia struktury snu, naprzemiennej hipoksemii i reoksygenacji krwi, dysfunkcji śródbłonka oraz zaburzeń metabolicznych. Obejmują one: 1. Zmniejszenie funkcji poznawczych 2. Obniżenie jakości życia 3. Senność dzienną 4. Zwiększone ryzyko spowodowania wypadku samochodowego, które jest wynikiem zaśnięcia w czasie prowadzenia samochodu 5. Nadciśnienie tętnicze 6. Chorobę niedokrwienną serca 7. Udar mózgu 8. Przewlekłą niewydolność serca 9. nieprawidłową tolerancję glukozy 10. Spadek libido, impotencję oraz 11. Wzrost ryzyka przedwczesnego zgonu

Punkty: 0


108. Wskaż twierdzenie fałszywe dotyczące białkomoczu:
 • białkomocz można oznaczać półilościowo używając pasków zanurzeniowych
 • dla określenia stopnia uszkodzenia błony sączącej kłębuszka nerkowego ocenia się selektywność białkomoczu
 • metody precypitacyjne również umożliwiają półilościową ocenę białkomoczu
 • ilościowe określenie białek tworzących białkomocz możliwe jest dzięki zastosowaniu testów paskowych
 • jakościowe określenie białek tworzących białkomocz możliwe jest dzięki elektroforezie

Uzasadnienie: Dla określenia stopnia uszkodzenia błony sączącej kłębuszka nerkowego ocenia się selektywność białkomoczu. W przypadku obecności w moczu albumin i transferryny białkomocz określamy jako wysoce selektywny. Obecność gamma globulin świadczy o białkomoczu nieselektywnym, a beta lipoproteina i alfa2 makroglobulina o wysoce nieselektywnym. Białkomocz można oznaczać półilościowo używając pasków zanurzeniowych dipstick. Metody precypitacyjne również umożliwiają półilościową ocenę białkomoczu. Ilościowo białkomocz oznacza się na podstawie 24 godzinnej zbiórki moczu . Jakościowe określenie białek tworzących białkomocz możliwe jest dzięki zastosowaniu testów paskowych – obecnie istnieją takie, które umożliwiają wykrycie mikroalbuminurii lub częściej dzięki elektroforezie opierającej rozdział białek na różnicach w ich masie cząsteczkowej. Dalsza diagnostyka jakościowa białkomoczu możliwa jest dzięki immunoelektroforezie i immunofiksacji

Punkty: 0


109. Zaznacz odpowiedź prawdziwą odnoszącą się do współczynników poddawanych ocenie w badaniu perfuzyjnym TK:
 • objętość krwi w mózgu (CBV) należy do parametrów podstawowych
 • przepływ krwi w mózgu (CBF) nie należy do parametrów podstawowych
 • mapa współczynnika dyfuzji (ADC) należy do parametrów podstawowych
 • średni czas przejścia (MTT) nie należy do parametrów podstawowych
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: W badaniu perfuzyjnym TK ocenia się kilka parametrów krążenia mózgowego. Najistotniejszymi współczynnikami są: • objętość krwi w mózgu (CBV - cerebral blood volume) - parametr określający objętość łożyska naczyniowego, do którego może napłynąć krew. Jednostką jest ml/100 g tkanki mózgowej. Wartości prawidłowe to 5–6 ml/100 g dla istoty szarej i 2–3 ml/100 g dla istoty białej. • przepływ krwi w mózgu (CBF - cerebral blood flow), czyli objętość krwi przepływającej przez dany obszar mózgu w ciągu 1 minuty. Jednostką jest ml/100g/min. Wartość średnia dla zdrowego mózgu wynosi około 50–55 ml/100g//min (istota szara 70–80 ml/100 g/min, istota biała 20 ml/100 g/min). • średni czas przejścia (MTT - mean transit time), czyli średni czas, jakiego potrzebuje krew na przebycie drogi przez łożysko naczyniowe, licząc od momentu napływu tętniczego do odpływu żylnego. Jednostką MTT jest sekunda. Matematycznie MTT jest ilorazem CBV i CBF.

Punkty: 0


110. Zaznacz stwierdzenie fałszywe dotyczące tiklopidyny:
 • klopidogrel charakteryzuje się większym profilem bezpieczeństwa niż tiklopidyna
 • tiklopidyna należy do leków hamujących agregację płytek poprzez działanie na ich błonę komórkową
 • stosowanie tiklopidyny wymaga monitorowania morfologii krwi ze względu na ryzyko wystąpienia neutropenii i trombocytopenii
 • tiklopidyna jest lekiem I rzutu w profilaktyce wtórnej udarów
 • stosowana jest w dawce 250 mg 2 razy na dobę

Uzasadnienie: Tiklopidyna jest lekiem stosowanym w profilaktyce wtórnej udaru. Należy ona do leków hamujących agregację płytek poprzez działanie na ich błonę komórkową. Stosowana jest w dawce 250 mg 2 razy na dobę. Wymaga monitorowania morfologii co 2 tygodnie w ciągu pierwszych dwóch miesięcy ze względu na ryzyko wystąpienia neutropenii i trombocytopenii. Prowadzono badanie porównujące skuteczność tiklopidyny i ASA w zapobieganiu ostrym incydentom naczyniowym. Okazało się, że większe korzyści stosowania tiklopidyny są widoczne tylko w okresie pierwszego roku.

Punkty: 0


111. Nadreaktywność oskrzeli nie występuje:
 • w czasie i po ostrej infekcji oskrzelowej
 • w niewydolności krążenia
 • w POCHP
 • w chorobie wrzodowej żołądka
 • w astmie

Uzasadnienie: Stwierdzenie nadreaktywności oskrzeli nie oznacza pewnego rozpoznania astmy, potwierdza tylko jedną z cech astmy, ale trzeba pamiętać, że nadreaktywność oskrzeli może również występować: 1. Po ostrej infekcji oskrzelowej 2. W niewydolności krążenia 3. W POCHP 4. W rozstrzeniach oskrzeli 5. W mukowiscydozie 6. Po szczepieniu na grypę 7. Po wypaleniu papierosa. Dopiero wywiad sugerujący rozpoznanie astmy w powiązaniu z dodatnią prowokacją może być podstawą do pewnego rozpoznania astmy.

Punkty: 0


112. Zakażenie Toxoplasma gondi ma najczęściej charakter:
 • toksoplazmozy ocznej
 • toksoplazmozy węzłowej
 • toksoplazmozy bezobjawowej
 • neurotoksoplazmozy
 • toksoplazmozy wrodzonej

Uzasadnienie: Zarażenie T. gondi ma zwykle charakter przewlekły i bezobjawowy, i nie jest jednoznaczne z chorobą. Ponieważ pierwotniak raz wprowadzony do ustroju może pozostawać w nim wiele lat, stan ten bywa nazywany „toksoplazmozą utajoną”.

Punkty: 0


113. W bloku lewej odnogi pęczka Hissa przeciwstawne wychylenie odcinka ST (skośne do dołu) i załamka T w stosunku do głównego wychylenia zespołu QRS jest charakterystyczne dla odprowadzeń:
 • I i II
 • II i aVL
 • V1 i V2
 • V5 i V6
 • II i V3

Uzasadnienie: W bloku lewej odnogi pęczka Hissa przeciwstawne wychylenie odcinka ST (skośne do dołu) i załamka T w stosunku do głównego wychylenia zespołu QRS jest charakterystyczne dla odprowadzeń V5 i V6. Ponadto w tych odprowadzeniach zespół QRS jest zniekształcony, zazębiony i występuje opóźnienie zwrotu ujemnego ponad 0,06 s.

Punkty: 0


114. Do czynników hamujących wzrost nowotworu nie należy/-ą:
 • apoptoza
 • niskie pH tkanek
 • procesy naprawcze DNA
 • procesy autoimmunologiczne
 • żadne z powyższych

Uzasadnienie: Aby doszło do transformacji nowotworowej czynnik uszkadzający musi być tak silny, że spowoduje mutację genu lub genów istotnych dla regulacji procesów proliferacji, apoptozy, czy dojrzewania komórkowego, a jednocześnie nie doprowadzi do śmierci komórki. Komórki nowotworowe muszą pokonać wiele czynników niekorzystnych, opóźniających ich proliferację. Zaliczamy do nich nieswoiste czynniki tkankowe, jak np. niskie pH, małą dostępność tlenu oraz swoiste, immunologiczne, czynniki tkankowe.

Punkty: 0


115. Zaznacz odpowiedź nieprawidłową. U pacjenta z podejrzeniem incydentu naczyniowego w obrębie OUN należy bezwzględnie:
 • zmierzyć ciśnienie tętnicze
 • monitorować akcję serca
 • wykonać EKG
 • sprawdzić wysycenie krwi tętniczej tlenem
 • sprawdzić stężenie mioglobiny w osoczu

Uzasadnienie: Po zebraniu wstępnego wywiadu od chorego dotkniętego udarem mózgu lub świadka zachorowania należy ocenić podstawowe czynności życiowe: • oddychanie • ciśnienie tętnicze • czynność serca • EKG • wysycenie krwi tętniczej tlenem

Punkty: 0


116. Zakażenie EBV zostało potwierdzone w 95% przypadków zachorowań na:
 • endemicznego chłoniaka Burkitta
 • chłoniaka grudkowego
 • szpiczaka mnogiego
 • prekursorową T-limfoblastyczna białaczkę
 • chłoniaka z obwodowych komórek T

Uzasadnienie: Zakażenie wirusem Epstein-Barr (EBV) zostało potwierdzone w 95% przypadków zachorowań na endemicznego chłoniaka Burkitta oraz prawie w 20% przypadków tej postaci chłoniaka występujących poza rejonem Afryki Równikowej. Przypuszcza się, iż proces rozwoju jest wieloetapowy, w którym infekcja EBV inicjuje poliklonalną proliferację limfocytów B, a zakażenie malarią dalej ją podtrzymuje. EBV jest ważnym czynnikiem etiopatogenetycznym także innych postaci chłoniaków nieziarniczych, zwłaszcza u osób z upośledzoną odpornością.

Punkty: 0


117. Piąte stadium przewlekłej choroby nerek rozpoznaje się, gdy GFR spada poniżej:
 • 20 ml/min/1,73m2
 • 10 ml/min/1,73m2
 • 15 ml/min/1,73m2
 • 30 ml/min/1,73m2
 • 50 ml/min/1,73m2

Uzasadnienie: Na podstawie badania GFR wyróżnia się 5 stadiów przewlekłej choroby nerek. Pierwsze stadium to wczesne uszkodzenie nerek. Charakteryzuje się ono czynnościowym lub anatomicznym uszkodzeniem nerek przy prawidłowym, bądź nawet zwiększonym GFR. Najczęstszym wczesnym objawem choroby jest białkomocz. W stadium drugim wskaźnik GFR wynosi od 60 do 89 ml/min/ na średnią powierzchnię ciała. Stężenie kreatyniny pozostaje w normie, stąd stadium to określane jest w literaturze polskiej jako utajona przewlekła niewydolność nerek. Do rozpoznania stadium trzeciego (umiarkowanego) wystarczy zmniejszenie GFR od 30 do 59 ml/min/ na średnią powierzchnię ciała. W okresie tym stężenie kreatyniny wzrasta zwykle do 2-3 mg/dl. U chorego najczęściej nie obserwuje się objawów niewydolności nerek, stąd określane jest ono jako wyrównana niewydolność nerek. W stadium czwartym, GFR spada do 15-29 ml/min/ na średnią powierzchnię ciała i pojawiają się objawy mocznicy. Stadium to określane jest jako niewyrównana niewydolność nerek. W stadium piątym GFR spada poniżej 15 ml/min/ na średnią powierzchnię ciała, objawy mocznicy są tak nasilone, ze uniemożliwiają wykonywanie codziennych czynności, a nawet mogą stanowić zagrożenie życia. To stadium zwane jest schyłkową niewydolnością nerek. Chory wymaga leczenia nerkozastępczego.

Punkty: 0


118. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące periodyki Wenckebacha:
 • w EKG obserwujemy stały odstęp PQ i okresowe wypadanie QRS
 • występuje stosunkowo często w zawale ściany dolnej
 • może występować w nocy u młodych zdrowych dorosłych jako skutek przewagi układu przywspółczulnego
 • powstaje w wyniku uszkodzenia węzła przedsionkowo-komorowego
 • periodyka Wenckebacha to inaczej Mobitz I

Uzasadnienie: W periodyce Wenckebacha, czyli Mobitz I (w bloku przedsionkowo-komorowym II stopnia) występuje stopniowe wydłużanie odstępu PQ, które prowadzi do wypadnięcie zespołu QRS. Ten typ bloku, powstały w wyniku uszkodzenia węzła przedsionkowo-komorowego, występuje stosunkowo często w zawaleściany dolnej. Może też występować w nocy u młodych zdrowych dorosłych jako skutek przewagi układu przywspółczulnego.

Punkty: 0


119. Do czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego z powodu arytmogennej kardiomiopatii należy:
 • młody wiek
 • objęcie procesem chorobowym lewej komory
 • rozstrzeń prawej komory
 • omdlenia
 • nagłe zatrzymanie krążenia w wywiadzie

Uzasadnienie: Do czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego z powodu arytmogennej kardiomiopatii należy rozstrzeń prawej komory. W typowych przypadkach choroba ujawnia się u nastolatków lub młodych dorosłych. Częściej chorują mężczyźni (3:1). Pierwszym objawem choroby może być częstoskurcz komorowy, utrata przytomności lub nagłe zatrzymanie krążenia u pozornie zdrowego wysportowanego młodego człowieka, nierzadko w czasie wysiłku fizycznego.

Punkty: 0


120. Rak tarczycy:
 • nie występuje u osób z wolem guzowatym
 • występuje częściej u kobiet
 • jest najczęściej rakiem płaskonabłonkowym
 • występuje najczęściej w przedziale wiekowym 25-35 lat
 • występuje najczęściej u osób żyjących w obszarach podzwrotnikowych

Uzasadnienie: Raki tarczycy najczęściej występują w dwóch przedziałach wiekowych: 7–20 i 40–65 lat; częściej u kobiet. Objawy wola tarczycowego lub izolowanego guzka tarczycy oraz powiększenie węzłów chłonnych szyi nasuwają podejrzenie procesu złośliwego. Wieloletnie wole tarczycowe nie eliminuje ryzyka raka. Wodniste biegunki i spadek masy ciała mogą być objawem raka rdzeniastego tarczycy. Rozpoznanie można postawić dopiero na podstawie scyntygrafii i biopsji.

Punkty: 0


121. Po rozpoznaniu rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego natychmiast:
 • rozpoczniesz intensywne nawadnianie chorego
 • odstawisz dotychczas podawane antybiotyki
 • podasz wankomycynę lub metronidazol
 • zlecisz badanie bakteriologiczne kału
 • podasz leki zapierające

Uzasadnienie: Podstawowe postępowanie terapeutyczne w rzekomobłoniastym zapaleniu jelita grubego, skuteczne nawet w połowie przypadków, polega na natychmiastowym odstawieniu antybiotyku. Leki przeciwbiegunkowe są niewskazane. Antybiotyki przeciw Clostridium stosuje się tylko po udowodnieniu jego związku z chorobą. Idealnym, choć drogim, sposobem leczenia jest doustne podanie wankomycyny.

Punkty: 0


122. Pomiaru BMD według ISCD należy dokonywać w odcinku kręgosłupa:
 • L5-S1
 • L5-S2
 • Th2-Th8
 • L1-L4
 • Th5-L1

Uzasadnienie: Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy uznała, że standardowym miejscem pomiaru BMD, celem rozpoznania osteoporozy i określenia ryzyka złamań jest bliższa nasada kości udowej. Taki pomiar najlepiej określa ryzyko złamania w tej lokalizacji. Pewną wadą pomiaru w zakresie „biodra” jest jednak to, że zmiany osteoporotyczne pojawiają się zwykle znacznie wcześniej np. w kręgosłupie niż w kości udowej, z tego też względu ISCD zaleca pomiar w obu lokalizacjach. W kręgosłupie w odcinku L1-L4.

Punkty: 0


123. Dla zespołu Brugadów charakterystyczne jest:
 • występowanie zmian w EKG wyłącznie po prowokacji wysiłkiem fizycznym
 • uniesienie odcinka ST ≥ 2mm i ujemne załamki T w przynajmniej 2 odprowadzeniach od V1 do V3
 • trzepotanie przedsionków
 • nadciśnienie tętnicze
 • współwystępowanie cukrzycy typu 2

Uzasadnienie: Zespół Brugadów jest kardiomiopatią o podłożu genetycznym, charakteryzującą się wysokim ryzykiem nagłego zgonu w mechanizmie wielokształtnych częstoskurczów komorowych i migotania komór oraz uniesieniem odcinka ST w odprowadzeniach prawokomorowych elektrokardiogramu u osób bez organicznej choroby serca. Rozpoznanie opiera się głównie na analizie EKG. EKG typ I zespołu Brugadów charakteryzuje się kopulastym uniesieniem odcinka ST >=2mm i ujemnymi załamkami T w przynajmniej 2 odprowadzeniach od V1 do V3. II typ to siodełkowate uniesienie ST z wysokim położeniem punktu J ≥ 2 mm i dwufazowy lub dodatni załamek T. W typie III uniesienie zatoczkowate lub siodełkowate nie przekracza 1 mm.

Punkty: 0


124. Przy terapeutycznej dawce acenokumarolu INR wynosi:
 • od 0,5 do 1.
 • 1.
 • od 1,2 do 1,4.
 • od 2 do 3.
 • INR terapeutyczne należy ustalać indywidualnie, nigdy jednak nie powinno być niższe niż 4.

Uzasadnienie: Dawka terapeutyczna zapewnia INR w wartościach w przedziale od 2 do 3. Jedynie u chorych ze szczególnie wysokim ryzykiem zaleca się rozważenie utrzymywania wyższych wartości INR, to znaczy od 2,5 do 3,5. Należą do nich chorzy z reumatyczną stenozą mitralną i chorzy ze sztucznymi zastawkami serca, zwłaszcza starszego typu. Standardy europejskie, które generalnie łagodniej podchodzą do leczenia przeciwkrzepliwego, dopuszczają utrzymywanie INR w niższych granicach, a mianowicie od 1,6 do 2,5 u starszych chorych, czyli w wieku powyżej 75. lat.

Punkty: 0


125. Żywice jonowymienne są przeciwwskazane:
 • w hipertrójglicerydemii
 • gdy istnieją także przeciwwskazania do stosowania statyn
 • w hipercholesterolemii
 • gdy pacjent nie toleruje statyn
 • przy jednoczesnym przyjmowaniu statyn

Uzasadnienie: Należy pamiętać, że żywice mogą zwiększać stężenie trójglicerydów, stąd są przeciwwskazane w hipertrójglicerydemii.

Punkty: 0


126. Do powikłań wrzodu trawiennego nie należy:
 • perforacja wrzodu trawiennego
 • krwotok z wrzodu trawiennego
 • wrzód penetrujący
 • zniekształcenie żołądka
 • przepuklina rozworu przełykowego przepony

Uzasadnienie: Powikłania wrzodu trawiennego to perforacja, krwotok, wrzód penetrujący oraz zniekształcenia żołądka. Przepuklina rozworu przełykowego przepony nie jest konsekwencją choroby wrzodowej.

Punkty: 0


127. Dobowej zmienności PEF można nie obserwować:
 • w astmie ciężkiej opornej na leczenie
 • w astmie umiarkowanej
 • zawsze obserwuje się dobową zmienność PEF w astmie
 • prawidłowe a i b
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Pomiar PEFu, a przede wszystkim jego zmienności dobowej i tygodniowej odgrywa ważną rolę w diagnozowaniu i monitorowaniu astmy. Zaletą tego badania jest możliwość samodzielnego wykonywania go przez pacjenta w domu, czyli w środowisku, w którym przebywa i w którym występują objawy astmy. Uważa się, że zmienność dobowa przekraczająca 20% jest charakterystyczna dla astmy, a nasilenie zmienności jest mniej więcej proporcjonalne do stopnia nasilenia choroby. Należy jednak dodać, że w astmie łagodnej można nie obserwować zmienności PEFu, również w astmie ciężkiej opornej na leczenie może być ona zniesiona.

Punkty: 0


128. W czasie badania spirometrycznego nie można dokonać pomiaru:
 • FVC, FEV1, PIF
 • RV, FRC, TLC
 • FEV1, PEF, VC
 • MEF25, MEF50, MEF75
 • FEV1, PIF, TLC

Uzasadnienie: RV, FRC, TLC mierzone są podczas badania bodypletyzmograficznego lub rzadziej metodą rozcieńczania gazów wskaźnikowych, które wykonywane są jedynie w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Punkty: 0


129. Najkrótszym okresem nawrotowości objawów charakteryzuje się zarażenie:
 • Plasmodium ovale
 • Plasmodium malariae
 • Plasmodium vivax
 • Plasmodium falciparum
 • nawrotowość malarii nie zależy od gatunku pasożyta

Uzasadnienie: W przebiegu malarii wywołanej przez Plasmodium falciparum nawroty objawów pojawiają się jedynie w ciągu pierwszego roku od zarażenia ponieważ tylko jedna populacja występuje w hepatocytach, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale i Plasmodium malariae wywołują łagodniejszą postać choroby, ale za to długotrwałą. Nawroty mogą występować nawet do końca życia.

Punkty: 0


130. Wskaż odpowiedź prawidłową. Przewlekłe zapalenie trzustki:
 • jest przewlekłym procesem zapalnym powodującym odwracalne włóknienie i upośledzenie funkcji trzustki
 • jest czynnikiem ryzyka raka trzustki
 • dotyczy 4 razy częściej kobiet
 • w większości przypadków czynnik etiologiczny jest nieznany
 • w większości przypadków spowodowane jest nadczynnością przytarczyc

Uzasadnienie: Przewlekłe zapalenie trzustki jest to przewlekły proces zapalny o niejasnej etiopatogenezie powodujący postępujące i nieodwracalne włóknienie trzustki oraz postępujące upośledzenie jej sprawności zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej. Mężczyźni chorują 3 do 4 razy częściej niż kobiety. W około 80% przypadków czynnik etiologiczny przewlekłego zapalenia trzustki jest znany. Wśród czynników wywołujących przewlekłe zapalenie trzustki pierwsze miejsce zajmuje alkohol. Uważa się, że jest on odpowiedzialny za ok. 70 % wszystkich przypadków.

Punkty: 0


131. Stężenie kreatyniny w surowicy:
 • Jest prawidłowe tylko w pierwszym stadium PChN
 • Pozostaje w liniowej zależności ze stopniem filtracji kłębuszkowej.
 • Informuje o faktycznym stanie wydolności nerek.
 • Zależy od płci, masy ciała, wieku oraz rasy pacjenta.
 • Zależy tylko od wieku pacjenta.

Uzasadnienie: Chociaż stężenie kreatyniny w surowicy jest łatwe do oznaczenia, nie informuje ono jednak o faktycznym stanie wydolności nerek. Na stężenie kreatyniny w surowicy mają wpływ takie czynniki jak wiek, płeć, rasa czy masa ciała.

Punkty: 0


132. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące komorowego pobudzenia zastępczego:
 • jest następstwem zaburzeń przewodzenia zatokowo-przedsionkowego
 • zespół QRS jest wąski
 • załamek P poprzedzający zespół QRS ma niezmienioną morfologię
 • odcinek ST i załamek T są przeciwstawnie wychylone w stosunku do najmniejszego wychylenia zespołu QRS
 • wszystkie odpowedzi są fałszywe

Uzasadnienie: Komorowe pobudzenie zastępcze charakteryzuje szeroki zespół QRS, odcinek ST i załamek T przeciwstawnie wychylone w stosunku do największego wychylenia zespołu QRS oraz poprzedzający zespół QRS załamek P o niezmienionej morfologii.

Punkty: 0


133. 48-letni pacjent został przyjęty do szpitala w celu diagnostyki nadciśnienia tętniczego. W badaniu przedmiotowym stwierdzono masę ciała wynoszącą 117 kg, wzrost — 183 cm, cechy otyłości centralnej (WHR - 1,1, obwód talii - 114 cm) oraz podwyższone wartości ciśnienia tętniczego rzędu 150/100 mmHg. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały glikemię na czczo równą 122 mg/dl, stężenie triglicerydów - 378 mg/dl, stężenie cholesterolu całkowitego - 273 mg/dl, HDL - 42 mg/dl, LDL — 174 mg/dl oraz podwyższone wartości aminotransferaz: AlAT - 156 U/l, AspAT - 93 U/l. Według kryteriów (International Diabetes Federation) do rozpoznania zespołu metabolicznego u tego pacjenta upoważniają wszystkie parametry oprócz:
 • BMI = 35 kg/m2
 • obwód talii - 114 cm
 • stężenie triglicerydów - 378 mg/dl
 • RR - 150/100 mmHg
 • glikemia na czczo - 122 mg/dl

Uzasadnienie: Według definicji IDF u osoby z zespołem metabolicznym musi występować: • otyłość centralna > 80 cm obwodu talii u Europejek i > 94 cm u Europejczyków oraz 2 z 4 czynników, czyli: • stężenie triglicerydów > 150 mg/dl lub leczenie tego zaburzenia; • cholesterol HDL < 40 mg/dl u mężczyzn i < 50 mg/dl u kobiet lub leczenie tego zaburzenia; • RR > 130/80 mmHg lub leczenie nadciśnienia; • glikemia na czczo > 100 mg/dl lub rozpoznana cukrzyca typu 2 Według tej definicji pacjent spełnia kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego. Obwód talii równy 114 cm, zaburzenia gospodarki lipidowej pod postacią zwiększonego stężenia triglicerydów rzędu 378 mg/dl, podwyższone wartości ciśnienia tętniczego rzędu 150/100 mmHg oraz nieprawidłowa glikemia na czczo równa 122 mg/dl stanowią podstawę rozpoznania zespołu metabolicznego u tego pacjenta.

Punkty: 0


134. Wybierz zdanie nieprawdziwe dotyczące trabekulektomii:
 • Wytwarza przetokę w kącie przesączania umożliwiającą odpływ cieczy wodnistej do przestrzeni śródtwardówkowej i podspojówkowej.
 • U dzieci jest stosowana dopiero w przypadku niepowodzenia leczenia farmakologicznego.
 • Stosowana jest w prawie wszystkich rodzajach jaskry.
 • Do ciężkich powikłań należy zapalenie wnętrza gałki ocznej.
 • Jest to najczęściej wykonywana metoda chirurgiczna.

Uzasadnienie: Przyjęło się uważać, że leczenie chirurgiczne jaskry jest wskazane dopiero wtedy, gdy po wyczerpaniu dostępnych metod farmakoterapii i laseroterapii nie można powstrzymać destrukcji nerwu wzrokowego i tym samym postępu choroby. Wyjątek stanowi jaskra dziecięca i młodzieńcza w której leczenie chirurgiczne stanowi terapię pierwszego rzutu.

Punkty: 0


135. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące stosowania leków przeciwpłytkowych w stabilnej chorobie wieńcowej
 • ASA powinien być przyjmowany przez wszystkich chorych ze stabilną chorobą niedokrwienną serca przy braku przeciwwskazań
 • klopidogrel stanowi alternatywę dla ASA
 • doustne antykoagulanty nie są rekomendowane, poza szczególnymi wskazaniami np. w migotaniu przedsionków
 • leczenie ASA i klopidogrelem lub tiklopidyną należy kontynuować przez 2 tygodnie po wszczepieniu stentu metalowego
 • leczenie ASA i klopidogrelem lub tiklopidyną należy kontynuować odpowiednio przez 3 i 6 miesięcy w przypadku wszczepienia stentu uwalniającego syrolimus lub paklitaksel

Uzasadnienie: ASA powinien być przyjmowany przez wszystkich chorych ze stabilną chorobą niedokrwienną serca. W przypadku przeciwwskazań do jego stosowania alternatywą jest klopidogrel. Doustne antykoagulanty nie są rekomendowane, poza szczególnymi wskazaniami np. w migotaniu przedsionków. Leczenie ASA i klopidogrelem lub tiklopidyną należy kontynuować przez 4 tygodnie po wszczepieniu stentu metalowego, a w przypadku wszczepienia stentu uwalniającego syrolimus lub paklitaksel - odpowiednio przez 3 i 6 miesięcy.

Punkty: 0


136. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące typu B kacheksji
 • występuje w niedrożności przewodu pokarmowego
 • w typie tym dowóz, wchłanianie i trawienie pokarmu jest prawidłowe
 • w typie tym bilans azotowy jest ujemny
 • jest to względny spadek podaży substratów energetycznych i budulcowych
 • w typie tym zapotrzebowanie na substraty energetyczne i budulcowe przewyższa podaż

Uzasadnienie: Typ B kacheksji polega na względnym zmniejszeniu podaży substratów energetycznych i budulcowych, tj. sytuacji, w której pomimo prawidłowego dowozu produktów, ich wchłaniania i trawienia, dochodzi do wyniszczenia organizmu. W typie tym zapotrzebowanie na produkty energetyczne i budulcowe przewyższa ich podaż. Wzrost zużycia tlenu i wzrost podstawowej przemiany materii prowadzi do powstania ujemnego bilansu azotowego, który pomimo hiperalimentacji bardzo trudno wyrównać lub jest to zupełnie niemożliwe. Typ A kacheksji czyli bezwzględne zmniejszenie podaży substratów energetycznych i budulcowych może być spowodowane niedrożnością przewodu pokarmowego lub jego uciskiem z zewnątrz. W tym przypadku wzrost podaży pokarmów ma szansę wyrównać ujemny bilans azotowy i zmniejszyć tym samym ubytek masy ciała.

Punkty: 0


137. W opracowanych w 2000 roku standardach ATS/ERS zaleca terapię skojarzoną prednizonem i cyklofosfamidem 2 mg/kg/dobę lub azatiopryną 2-3 mg/kg/dobę. Prednizon stosuje się w dawkach początkowych:
 • 0,25 mg/kg/dobę przez 4 tygodni
 • 0,25 mg/kg/dobę przez 8 tygodni
 • 0,5 mg/kg/dobę i stosowany jest przez 8 tygodni
 • 0,5 mg/kg/dobę i stosowany jest przez 4 tygodnie
 • 0,125 mg/kg/dobę przez 2 tygodnie

Uzasadnienie: Początkowe dawki prednizonu modyfikuje się podając po 4 tygodniach 0,25 mg/kg/dobę przez następne 8 tygodni a potem 0,125 mg/kg/dobę. Leczenie należy stosować przez co najmniej 3-6 miesięcy, pod warunkiem nie występowania istotnych działań ubocznych.

Punkty: 0


138. Objawem wczesnym pierwotnego raka wątroby jest:
 • wodobrzusze
 • nie ma objawów wczesnych raka pierwotnego wątroby
 • ból w podżebrzu
 • zgaga
 • wysypka drobnoplamista

Uzasadnienie: Nie ma wczesnych objawów pierwotnego raka wątroby.

Punkty: 0


139. W leczeniu POChP jedna grupa leków jest skuteczniejsza od innych. Wskaż która:
 • długodziałające leki rozszerzające oskrzela
 • krótkodziałające leki rozszerzające oskrzela
 • GKS doustne
 • stała antybiotykotera
 • metyloksantyny

Uzasadnienie: Wg Raportu GOLD z 2006 roku regularne stosowanie długo działających leków rozszerzających oskrzela jest skuteczniejsze i wygodniejsze niż stosowanie leków krótko działających.

Punkty: 0


140. Co można stwierdzić na podstawie następujących wyników badań: HbsAg(+), HbeAg(+), anty-HBe(-), anty-HBc(+), anty-HbcIgM(+), HBV-DNA 104-10/ml, ALT-podwyższony:
 • ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • stan odporności po zakażeniu HBV
 • stan odporności po szczepieniu przeciwko HBV
 • przewlekłe zapalenie wątroby typu B wariant HBe(+)
 • nieaktywne nosicielstwo wirusa

Uzasadnienie: Wyniki badań pacjenta wskazują na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, wariant HBe(+).

Punkty: 0


141. Najbardziej czułym i swoistym testem czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki jest:
 • test sekretyno-ceruleinowy
 • test pankreolaurylowy
 • test wydzielania lipazy trzustkowej
 • oznaczenie w kale obecności chymotrypsyny
 • oznaczenie stężenia laktoferryny

Uzasadnienie: Testy wydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki stosuje się, kiedy inne metody diagnostyczne nie dają jednoznacznego rozpoznania. Najbardziej czułym jest test sekretyno-ceruleinowy, polegający na pomiarze ilości wydzielonego soku trzustkowego, wodorowęglanów i enzymów zawartych w soku dwunastniczym po stymulacji sekretną i ceruleiną. Użyteczny może być również mniej czuły test pankreolaurylowy, a ponadto test wydzielania lipazy trzustkowej, oznaczenie stężenia laktoferryny oraz analiza kału pod kątem obecności trypsyny, chymotrypsyny i tłuszczu. Do testów wydolności zewnątrzwydzielniczej zalicza się również niestosowany w praktyce klinicznej test immunoreaktywności trypsynopodobnej w osoczu.

Punkty: 0


142. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące leczenia chirurgicznego zaparć:
 • niewydolność odbytowo-odbytnicza jest przeciwwskazaniem do operacji
 • inercja jelit jest wskazaniem do leczenia operacyjnego
 • operacja polega na subtotalnej resekcji jelita grubego z zespoleniem ileum terminale z odbytnicą
 • zbyt krótki odcinek pozostawionej odbytnicy może skutkować biegunką i nietrzymaniem stolca
 • pozostawienie fragmentu esicy może spowodować nawrót choroby

Uzasadnienie: Próbą rozwiązania problemu zaparć, przy braku skuteczności leczenia farmakologicznego, jest leczenie chirurgiczne. Aby zakwalifikować pacjenta do kolektomii z zespoleniem jelitowo-odbytniczym nie wystarczy powołać się na brak efektu postępowania zachowawczego. Konieczne jest również wykluczenie zaburzeń związanych z defekacją, tj. niewydolności odbytowo-odbytniczej. Ten typ zaparcia, lub choćby współistnienie kombinacji z inercją jelitową, wyklucza z rozważań leczenie chirurgiczne, które w tym momencie traci rację bytu. Operacja polega na subtotalnej resekcji jelita grubego z zespoleniem ileum terminale z odbytnicą. Jeśli pozostawia się choćby część esicy wyniki są gorsze, zaparcia mogą nawrócić. Zbyt krótki odcinek pozostawionej odbytnicy może skutkować z kolei biegunką i nietrzymaniem stolca. Zadowolenie pacjentów po radykalnym leczeniu chirurgicznym jest różne w różnych ośrodkach i kształtuje się między 39 a 100%.

Punkty: 0


143. Najczęściej AZPP jest wywołane antygenami:
 • roślinnymi
 • grzybiczymi
 • zwierzęcymi
 • bakteryjnymi
 • chlamydiowymi

Uzasadnienie: Praktycznie każda cząsteczka pochodzenia organicznego może być przyczyną choroby, wdychana do dróg oddechowych może powodować zróżnicowaną reakcję immunologiczną. Przyczyną AZPP mogą być zarówno antygeny grzybicze, bakteryjne, pasożytnicze, jak również białka zwierzęce (ssaków, ptaków, ryb, mięczaków i owadów) a także wysoce reaktywne związki chemiczne. Najczęściej wywołują chorobę antygeny pochodzenia grzybiczego, a wśród nich szczególnie ważne są termofilne promieniowce między innymi Sacharopolyspora rectivirgula czy Thermoactinomyces vulgaris, odpowiedzialne za powstanie 'płuca farmera'.

Punkty: 0


144. Do oceny ustrojowych zasobów żelaza może służyć:
 • poziom ferrytyny w surowicy
 • wielkość krwinki
 • poziom transferyny w surowicy
 • poziom Fe w surowicy
 • poziom hemosyderyny w tkankach

Uzasadnienie: W ocenie gospodarki żelazem bierze się pod uwagę nie tylko jego poziom w surowicy, ale także poziom transferyny i stopień jej wysycenia żelazem oraz poziom ferrytyny w surowicy. Do oceny ustrojowych zasobów żelaza służą 2 parametry, w tym poziom ferrytyny w surowicy i ocena złogów żelaza w szpiku kostnym. Ferrytyna jest głównie białkiem wewnątrzkomórkowym, magazynującym żelazo w komórce, ale niewielkie jej ilości w postaci glikozylowanej krążą we krwi. Prawidłowe stężenie ferrytyny u mężczyzn wynosi 20-500 μg/l, a u kobiet 10-200 μg/l. Stężenie ferrytyny wykazuje niewielkie wahania dobowe i reaguje z pewnym opóźnieniem na suplementację żelazem.

Punkty: 0


145. Dla tzw. przemijającej całkowitej niepamięci charakterystyczne nie jest:
 • utrata świadomości
 • epizod utraty pamięci lub utraty poczucia tożsamości
 • prawidłowe EEG
 • prawdopodobny związek z niedokrwieniem hipokampa
 • średni czas trwania 7-9 godzin

Uzasadnienie: Przemijająca całkowita niepamięć (TGA) charakteryzowana jest jako epizod utraty pamięci lub utraty poczucia tożsamości przy całkowicie zachowanej świadomości, trwający średnio 7-9 godzin, ale mogący trwać całą dobę. W badaniach nie stwierdza się cech uszkodzenia ogniskowego, wywiad, badanie neuroobrazujące, zapis EEG są prawidłowe. Nie stwierdza się również czynności napadowej. Zaburzenia te wydają się mieć związek z obustronnym niedokrwieniem hipokampa.

Punkty: 0


146. 35-letni pacjent z prawostronnym wytrzeszczem i unieruchomieniem gałki ocznej, opadnięciem powieki oraz obrzękiem i przekrwieniem powieki po tej stronie. W wywiadzie od 2 tygodni bóle głowy i ropny katar. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:
 • ropień oczodołu
 • ropień mózgu
 • ropień podtwardówkowy
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • ropień nadtwardówkowy

Uzasadnienie: Wytrzeszcz gałki ocznej i jej unieruchomienie, a także opadnięcie powieki, duży obrzęk i przekrwienie powiek i spojówek są objawami ropnia oczodołu, który powstaje w wyniku przerwania ciągłości okostnej oczodołu. To powikłanie oczodołowe często kończy się ślepotą oka.

Punkty: 0


147. Chemioprofilaktyka gruźlicy w Polsce polega na podawaniu:
 • etambutolu w dawce 10mg/kg/24h przez 2 miesiące
 • ryfampicyny w dawce 5mg/kg/24h przez 6 miesięcy
 • izoniazydu w dawce 5 mg/kg/24h przez 6 miesięcy
 • cykloseryny w dawce 15mg/kg/24h przez 4 miesiące
 • pirazynamidu w dawce 4mg/kg/24h przez 5 miesięcy

Uzasadnienie: Największe ryzyko zachorowania istnieje w pierwszych 2 latach po zakażeniu i jest tym większe im młodszy wiek zakażonego. U dorosłych wynosi jedynie 5-10%, ale u dzieci do 2 roku życia sięga 40%. W Polsce chemioprofilaktykę stosuje się jedynie u dzieci z żywo dodatnim odczynem tuberkulinowym lub z konwersją zwaną też wirażem odczynu tuberkulinowego czyli z przejściem wyniku ujemnego w dodatni.

Punkty: 0


148. Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek w przebiegu rabdomiolizy jest:
 • stężenie kinezy kreatynowej > 6 U/L
 • przewodnienie
 • hiperkalemia
 • hiponatremia
 • hiperalbuminemia

Uzasadnienie: Ryzyko wystąpienia niewydolności nerek zwiększają: wzrost stężenia kinazy kreatynowej powyżej 6000 IU/L, odwodnienie (zwłaszcza przy wartościach hematokrytu powyżej 50%, stężeniu sodu powyżej 150 mEq/L, ciśnieniu zaklinowania w tętnicy płucnej poniżej 5 mmHg z towarzyszącą hipotonią ortostatyczną), a także hiperkaliemia i hiperfosfatemia oraz hipoalbuminemia.

Punkty: 0


149. W celu rozpoznania arytmogennej kardiomiopatii prawej komory należy stwierdzić co najmniej:
 • 1 kryterium duże i 1 kryterium małe
 • 1 kryterium duże i 2 kryteria małe
 • 2 kryteria duże lub 2 kryteria małe
 • 3 kryteria małe
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Rozpoznanie choroby jest na ogół bardzo trudne. Zaburzenia rytmu mogą wykazywać długie okresy remisji, a zmiany w prawej komorze ze względu na jej nieregularną budowę nie są łatwe do oceny w każdej formie obrazowania. Kryteria obejmują 6 grup objawów choroby i dzielą się na większe i mniejsze. Stwierdzenie 2 większych lub jednego większego i 2 mniejszych lub 4 mniejszych kryteriów decyduje o rozpoznaniu.

Punkty: 0


150. Wskaż twierdzenie prawdziwe.
 • Przewlekła choroba nerek (PChN) jest synonimem przewlekłej niewydolności nerek.
 • PChN rozwija się w wyniku uszkodzenia lub zmniejszenia ilości czynnych nefronów.
 • W stadium drugim PChN filtracja kłębuszkowa jest prawidłowa lub może występować hiperfiltracja.
 • Pacjenci w czwartym stadium PChN wymagają bezwzględnie leczenia nerkozastępczego.
 • PChN występuje tylko u osób chorych na cukrzycę.

Uzasadnienie: Przewlekła choroba nerek (PChN) nie jest synonimem przewlekłej niewydolności nerek, jest pojęciem szerszym. W 2002 roku światowi eksperci w dziedzinie nefrologii ustalili definicję przewlekłej choroby nerek i uszeregowali jej stadia w oparciu o szacowany stopień filtracji kłębuszkowej, czyli eGFR – skrót pochodzi od angielskiego zwrotu estimated Glomerular Filtration Rate. Ten sam zespół światowych ekspertów w dziedzinie nefrologii ustalił, iż o przewlekłej niewydolności nerek możemy mówić dopiero wówczas, kiedy współczynnik filtracji kłębuszkowej obniży się poniżej 60 ml na min na standardową powierzchnię ciała. Co więcej, o przewlekłej niewydolności nerek możemy mówić wówczas, kiedy takie obniżenie będzie utrzymywać się przez co najmniej 3 miesiące. Natomiast przewlekła choroba nerek jest wieloobjawowym zespołem chorobowym, powstałym w wyniku uszkodzenia lub zmniejszenia ilości czynnych nefronów niszczonych przez różnorodne procesy chorobowe, toczące się w miąższu nerek. Innymi słowy przewlekła choroba nerek to uszkodzenie nerek niezależnie od stopnia ich wydolności.

Punkty: 0


151. Jednym ze spirometrycznych kryteriów rozpoznania POChP jest spadek FEV1 po podaniu bronchodilatatora:
 • poniżej 80% wartości należnej
 • poniżej 90% wartości należnej
 • poniżej 85% wartości należnej
 • po podaniu bronchodilatatora w POChP FEV1 nie ulega zmianie
 • poniżej 95%

Uzasadnienie: POChP rozpoznaje się, jeżeli FEV1 zmierzone po zastosowaniu bronchodilatatora jest niższe od 80% wartości należnej normy a stosunek FEV1/FVC jest niższy od 0,7 (70%). U osób palących papierosy, u których FEV1 jest w normie, lecz wskaźnik FEV1/FVC jest niższy od 0,7 (70%), POChP jest na początkowym etapie rozwoju (wczesna postać choroby).

Punkty: 0


152. W leczeniu zaostrzeń astmy rutynowo stosuje się:
 • wziewnie półbursztynian hydrokortyzonu
 • aminofilinę podawaną dożylnie
 • mukolityki
 • β-2 mimetyki szybkodziałające
 • antybiotyki

Uzasadnienie: W aktualnych wytycznych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczących postępowania w astmie oskrzelowej oraz w wytycznych Światowej Inicjatywy Zwalczania Astmy (GINA) leczeniem pierwszego rzutu w ciężkich napadach duszności są β2-mimetyki podawane drogą wziewną i glikokortykosteroidy systemowe podawane dożylnie lub doustnie.

Punkty: 0


153. Typowym objawem choroby wrzodowej żołądka nie jest/są:
 • ból nadbrzusza występujący na czczo
 • ból nadbrzusza o charakterze tępym, kurczowym
 • nudności
 • ból umiejscowiony w nadbrzuszu, rzadziej w lewym lub prawym podżebrzu
 • wymioty po jedzeniu, sprawiające ulgę

Uzasadnienie: Typowe objawy wrzodu żołądka to ból o charakterze tępym, niekiedy kurczowym, umiejscowiony w nadbrzuszu środkowym, rzadziej w lewym lub prawym podżebrzu, nasilający się w kilkanaście minut do pół godziny po jedzeniu. Na czczo występuje raczej rzadko. Pacjenci z czynną chorobą wrzodową żołądka zgłaszają też nudności, rzadziej wymioty po jedzeniu, sprawiające ulgę. Zdarzało się, że chorzy prowokowali wymioty, celem zmniejszenia dolegliwości.

Punkty: 0


154. W rozpoznaniu chłoniaka nieziarniczego rozstrzygającą rolę odgrywa:
 • morfologia krwi
 • badanie kariotypu
 • biopsja śledziony
 • badanie tomograficzne
 • badanie histopatologiczne węzła chłonnego, rozszerzone o ocenę immunofenotypową nieprawidłowych komórek

Uzasadnienie: Badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu chłoniaka nieziarniczego jest badanie histopatologiczne, rozszerzone o ocenę immunofenotypową nieprawidłowych komórek. W tym celu należy pobrać cały węzeł chłonny lub fragment zajętego narządu. Ocena morfologiczna komórek chłoniakowych oraz charakter ich tkankowego wzrostu (grudkowy lub rozlany), z zachowaniem lub zatarciem prawidłowego utkania chłonnego i charakter odczynu podścieliska stanowią zasadnicze elementy diagnostyki z tak pobranego materiału. Rozpoznanie histopatologiczne chłoniaków nieziarniczych musi być w każdym przypadku uzupełnione oceną stopnia zaawansowania klinicznego choroby według skali Ann Arbor i czynników rokowniczych wchodzących w zakres Międzynarodowego Indeksu Prognostycznego.

Punkty: 0


155. Do leków rozszerzających oskrzela stosowanych w POChP nie należą:
 • cholinolityki długodziałające
 • glikokortykosteroidy
 • ß2-mimetyki krótkodziałające
 • teofilina o przedłużonym działaniu
 • ß2-mimetyki długodziałające

Uzasadnienie: Podstawowymi lekami stosowanymi w POChP są leki rozszerzające oskrzela. Stosuje się trzy główne grupy leków rozszerzających oskrzela: beta2-mimetyki, leki przeciwcholinergiczne i metyloksantyny. Celem takiego postępowania jest poprawa drożności oskrzeli, zmniejszenie dynamicznego rozdęcia płuc, usunięcie duszności lub zapobieganie jej wystąpieniu.

Punkty: 0


156. Kryterium dodatniej próby rozkurczowej to:
 • wzrost FEV1 wynosi co najmniej 400 ml i jest większy niż 12% w stosunku do wartości należnej
 • wzrost FEV1 wynosi co najmniej 200 ml i jest większy niż 12% w stosunku do wartości należnej
 • wzrost FEV1 wynosi co najmniej 200 ml i jest większy niż 20% w stosunku do wartości należnej
 • wzrost FEV1 wynosi co najmniej 200 ml lub jest większy niż 12% w stosunku do wartości należnej
 • wzrost FEV1 wynosi najwyżej 200 ml i nie przekracza 12% wartości należnej

Uzasadnienie: Aby wykazać charakterystyczną dla astmy oskrzelowej odwracalność zmian obturacyjnych wykonuje się test z beta-mimetykiem. Podaje się salbutamol lub fenoterol (200 do 400 μg fenoterolu lub salbutamolu) z inhalatora typu MDI przez komorę inhalacyjną ewentualnie salbutamol w nebulizacji 2,5-5 mg i ponownie wykonuje badanie spirometryczne po 15-20 min. Test uznaje się za dodatni, jeśli wzrost FEV1 wynosi co najmniej 200 ml i jest większy niż 12% w stosunku do wartości należnej. Przed wykonaniem testu należy odstawić leki działające rozkurczowo na oskrzela zgodnie z zalecanymi okresami karencji dla tych leków: 1. Beta – mimetyki a. krótkodziałające 8 godz. b. doustne 24 godz. c. długodziałające 48 godz. 2. Leki antycholinergiczne a. krótkodziałające 12 godz. b. długodziałające 7 dni 3. Teofilina a. krótkodziałająca 12 godz. b. retard 24 godz. c. long 48 godz. 4. Leki antyleukotrienowe 24 godz. Dodatni wynik próby rozkurczowej przemawia za rozpoznaniem astmy, ale wynik negatywny wcale jej nie wyklucza.

Punkty: 0


157. Latanoprost obniża ciśnienie śródgałkowe o:
 • 10-15%
 • 15-20%
 • 20-25%
 • 25-30%
 • 30-35%

Uzasadnienie: Analogi prostaglandyn (m.in. Latanoprost) charakteryzuje największa efektywność działania w porównaniu z pozostałymi lekami stosowanymi w leczeniu jaskry. Obniżają ciśnienie sródgałkowe od 30 do 35%. Mechanizm ich działania nie jest dokładnie poznany, polega na pewno na zwiększeniu odpływu drogą niekonwencjonalną czyli naczyniówkowo-twardówkowo nawet o 40%.

Punkty: 0


158. Wskaż zdanie fałszywe:
 • Do czynników złych prognostycznie w sarkoidozie zalicza się hiperkalcemię;
 • 20% chorych na sarkoidozę cierpi na kamicę nerkową;
 • Objawy ze strony układu krążenia w sarkoidozie obserwuje się u większości chorych;
 • Chorzy na sarkoidozę mają zwiększone ryzyko wystąpienia depresji;
 • Nie w każdym stadium sarkoidozy należy choremu podawać glikokortykosteroidy.

Uzasadnienie: Bardzo trudno określić jak często dochodzi do rozwoju zmian w sercu w przebiegu sarkoidozy. W badaniach autopsyjnych stwierdza się je średnio u 25% chorych, ale objawy ze strony układu krążenia obserwuje się u mniej niż 5%. Wydaje się, że zmiany w sercu występują częściej u młodych osób.

Punkty: 0


159. Do izby przyjęć przywieziono 5 letniego pacjenta, który wypił kilka łyków wybielacza. Które ze zdań dotyczące postępowania z tym pacjentem jest prawdziwe?
 • w tej sytuacji należy natychmiast sprowokować pacjenta do wymiotów
 • w tej sytuacji należy wykonać płukanie żołądka, jeśli od zażycia substancji nie minęła więcej niż 1 godzina
 • w tej sytuacji można podać pacjentowi do wypicia około 200 ml mleka
 • w tej sytuacji można podać pacjentowi środek neutralizujący (kwas)
 • w tej sytuacji należy wykonać badanie endoskopowe w ciągu pierwszych dwóch dób od zatrucia

Uzasadnienie: W przypadku zatrucia substancją żrącą nie wolno prowokować wymiotów. Powodują one wtórną kontaminację, przede wszystkim jednak zwiększają ryzyko zachłyśnięcia. Wykonanie płukania żołądka dozwolone jest jedynie do 15, maksymalnie 30 minut od chwili spożycia substancji żrącej. Zawartość żołądka można zaaspirować cienką sondą. W zatruciu substancją żrącą nie należy poić pacjenta dużą ilością płynów, można podać mu do wypicia wodę lub mleko, ale nie więcej niż 200 – 300 ml. Dozwolone jest również podanie doustne białka jaj kurzych lub żelu ksylokainowego. Stosowanie węgla aktywowanego jest w tym przypadku nieskuteczne a na dodatek osadzony na ścianie przełyku węgiel może zamazać obraz endoskopowy (badanie endoskopowe należy wykonać w ciągu pierwszych 24 godzin od zatrucia). Podawanie środków neutralizujących, np.: w zatruciu kwasami - wodorowęglanu sodu, może być niebezpieczne. Uwalniający się dwutlenek węgla może rozciągać ścianę żołądka, narażając ją na pęknięcie. Podobnie w przypadku zatrucia zasadami, nie należy podawać pacjentowi żadnej substancji kwaśnej.

Punkty: 0


160. Do leków niewpływających niekorzystnie na erekcję należą:
 • beta-adrenolityki
 • alfa-adrenolityki
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • metoklopramid
 • amitryptylina

Uzasadnienie: Zaburzenia erekcji mogą wystąpić jako działanie niepożądane leczenia: • lekami przeciwnadciśnieniowymi (ß-adrenolityki, leki moczopędne, sympatykolityki i inhibitory konwertazy angiotensyny) • lekami psychotropowymi (neuroleptyki, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, benzodiazepiny) • antyandrogenami • innymi: glikozydy naparstnicy, fibraty, metoklopramid

Punkty: 0


161. Warunkiem koniecznym do rozpoznania zespołu metabolicznego wg WHO jest:
 • insulinooporność, czyli wychwyt glukozy poniżej najniższego kwartylu populacji
 • nadciśnienie tętnicze > 140/90 mmHg lub leczenie hipotensyjne
 • trójglicerydy > 150 mg/dl
 • cholesterol HDL < 35 mg/dl u mężczyzn i < 39 mg/dl u kobiet
 • otyłość centralna

Uzasadnienie: Definicja WHO i obejmuje: • upośledzenie regulacji metabolizmu glukozy lub cukrzyca • insulinooporność, definiowana jako wychwyt glukozy poniżej najniższego kwartylu populacji oraz dwie ze składowych: • nadciśnienie tętnicze > 140/90 mmHg lub leczenie hipotensyjne • trójglicerydy > 150 mg/dl • cholesterol HDL < 35 mg/dl u mężczyzn i < 39 mg/dl u kobiet • otyłość centralna (WHR > 0,90 u mężczyzn i > 0,85 u kobiet i/lub BMI > 30 kg/m2 • mikroalbuminuria > 20 µg/min lub stosunek albuminy do kreatyniny oznaczany w moczu > 30 mg/h Elementem stanowiącym podstawę do rozpoznania zespołu metabolicznego według przedstawionej definicji jest stwierdzenie insulinooporności mierzonej wychwytem glukozy, które jest badaniem wysokospecjalistycznym. Praktyczne zastosowanie tej definicji w warunkach klinicznych, szczególnie zaś podstawowej opieki zdrowotnej, jest generalnie niemożliwe.

Punkty: 0


162. Największe znaczenie w diagnostyce arytmogennej kardiomiopatii prawej komory ma badanie:
 • EKG
 • ECHO serca
 • MRI
 • Wentrykulografia
 • Test wysiłkowy

Uzasadnienie: Najważniejszą grupą kryteriów diagnostycznych są kryteria elektrokardiograficzne. Elektrokardiogram, jako podstawowe badanie w rozpoznawaniu AK/DPK, jest stale niedoceniany. Jest badaniem szeroko dostępnym, tanim, nieinwazyjnym o bardzo wysokiej czułości i swoistości. Nieprawidłowości zapisu elektrokardiograficznego dotyczą okresu depolaryzacji i repolaryzacji.

Punkty: 0


163. Kandydatami do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora są chorzy z Zespołem Brugadów z wyjątkiem pacjentów:
 • z napadowym migotaniem przedsionków
 • po zatrzymaniu krążenia
 • bezobjawowych, prezentujących spontaniczne zmiany typu I w EKG, ale z wywiadem nagłych zgonów w rodzinie
 • z utratami przytomności, u których występuje nocny agonalny oddech
 • objawowych z LQT3

Uzasadnienie: Leczenie pacjentów z zespołem Brugadów zależy od oceny stopnia ryzyka nagłego zgonu. Największym ryzykiem obarczeni są chorzy, którzy przebyli nagłe zatrzymanie krążenia (69% w ciągu 54 miesięcy). Kandydatami do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora są chorzy po zatrzymaniu krążenia oraz symptomatyczni pacjenci (utraty przytomności, nocny agonalny oddech) prezentujący spontaniczne zmiany typu I w EKG.

Punkty: 0


164. Wskazaniem do leczenia protezą powietrzną nie jest:.
 • AHI ≥15
 • AHI >5 i nadciśnienie tętnicze
 • AHI>5 i przebyty udar mózgu
 • AHI>5 i choroba niedokrwienna serca
 • AHI>5 i cukrzyca typu 2

Uzasadnienie: Wskazania do leczenia „protezą powietrzną” dotyczą chorych, u których; potwierdzono: 1. AHI powyżej 15 lub 2. AHI powyżej 5 oraz: • Nadciśnienie tętnicze • Udar mózgu • Senność dzienną • Chorobę niedokrwienną serca • Bezsenność • Depresję

Punkty: 0


165. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące oznaczania biochemicznych markerów obrotu kostnego:
 • oznaczanie biochemicznych markerów obrotu kostnego służy ocenie tempa przebudowy kostnej
 • oznaczanie biochemicznych markerów obrotu kostnego służy ocenie kierunku przebudowy kostnej
 • biochemicznym markerem kościotworzenia jest np. osteokalcyna
 • do biochemicznych markerów resorpcji kości należą głównie produkty degradacji kolagenu
 • oznaczanie biochemicznych markerów obrotu kostnego nie ma zastosowania w monitorowaniu leczenia osteoporozy

Uzasadnienie: Oznaczanie biochemicznych wskaźników obrotu kostnego ma znaczenie zarówno w osteoporozie pomenopauzalnej jak i w innych osteoporozach, służy bowiem do oceny tempa i kierunku przebudowy kostnej. Markery te podzielono na markery kościotworzenia i resorpcji. Biochemicznymi markerami kościotworzenia są: izoenzym kostny alkalicznej fosfatazy, osteokalcyna oraz N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I. Ich stężenie w surowicy jest wykładnikiem funkcjonowania osteoblastów. Do markerów resorpcji należą głównie produkty degradacji kolagenu oraz winianooporna kwaśna fosfataza izoenzym b. Są one związane z funkcjonowaniem osteoklastów i procesami resorpcji, a ich stężenie w surowicy i moczu jest tego obrazem. Niestety tylko w nielicznych laboratoriach w Polsce można oznaczać stężenie markerów, koszt tych badań jest dość wysoki, a ich wykorzystanie ograniczone. W przyszłości wykorzystanie diagnostyki biochemicznej będzie zapewne coraz szersze.

Punkty: 0


166. W leczeniu substytucyjnym niedoczynności nadnerczy u dorosłych stosuje się dawkę hydrokortyzonu:
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 30 mg
 • 60 mg

Uzasadnienie: W przewlekłym leczeniu substytucyjnym niedoczynności kory nadnerczy stosuje się 20-30 mg/24h hydrokortyzonu w jednej dawce rano lub 20 mg rano i 10 mg po południu (zgodnie z dobowym rytmem wydzielania kortyzolu).

Punkty: 0


167. W przypadku stwierdzenia cukrzycy typu 1 badanie okulistyczne należy wykonać:
 • w momencie wykrycia choroby
 • po wyrównaniu stanu metabolicznego
 • 2 lata od wykrycia choroby
 • 5 lat od wykrycia choroby
 • po osiągnięciu przez chorego 30 r.ż.

Uzasadnienie: Badanie okulistyczne powinno być wykonywane w typie 2 cukrzycy od chwili rozpoznania, w typie 1 po 5 latach trwania choroby.

Punkty: 0


168. Do leków stymulujących należy/należą:
 • gliceryna
 • kora kruszyny
 • glikol polietylenowy
 • laktuloza
 • fosforany sodu

Uzasadnienie: Do leków stymulujących zalicza się: glikozydy antrachinonowe (aloes, kora kruszyny, sennozydy). Do leków osmotycznie czynnych należą: glikol polietylenowy, laktuloza, sorbitol, gliceryna oraz fosforany sodu.

Punkty: 0


169. Leczenie chirurgiczne niepłodności ma zastosowanie w:
 • niepłodności immunologicznej
 • "wrogości najądrzy"
 • kryptorchizmie
 • niedrożności nasieniowodów
 • zespole samych komórek Sertolego

Uzasadnienie: Leczenie chirurgiczne można zaoferować niepłodnym pacjentom z niedrożnością przewodów wyprowadzających nasienie oraz z żylakami powrózka nasiennego.

Punkty: 0


170. Do objawów nieswoistych chorób nowotworowych nie należy:
 • podwyższenie ASO
 • gorączka
 • nocne pocenie
 • zmiana usposobienia dziecka
 • obniżenie masy ciała

Uzasadnienie: Do objawów nieswoistych nowotworu należą: • utrzymująca się podwyższona temperatura ciała • nocne poty • osłabienie • brak przyrostu masy ciała lub jej utratę powyżej 10% w ciągu ostatnich 6 miesięcy • drażliwość i zmiana usposobienia dziecka

Punkty: 0


171. W przypadku stwierdzenia astmy sporadycznej zaleca się:
 • stosowanie w leczeniu leków kontrolujących chorobę
 • w leczeniu doraźnym stosujemy krótko działające β2-mimetyki wziewne
 • stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych w małej pojedynczej dawce
 • stosowanie długo działających β2-mimetyków
 • podawanie teofiliny o przedłużonym działaniu

Uzasadnienie: Wg GINA astma sporadyczna to astma, w której objawy pojawiają się nie częściej niż 1 raz w tygodniu, zaostrzenia są sporadyczne, objawy w nocy nie częściej niż 2 razy w miesiącu, FEV1 lub PEF ≥80% należnego a wahania FEV1 lub PEF ≤ 20%.

Punkty: 0


172. Jakie zjawiska są charakterystyczne dla hiperkalcemii:
 • skrócenie odcinka ST i odstępu QT oraz zmniejszenie kurczliowści mięśnia sercowego
 • wydłużenie odcinka ST i odstępu QT oraz zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego
 • wydłużenie odcinka ST i zwiększenie kurczliwości mięśnia sercowego
 • obniżenie amplitudy załamków EKG zatrzymanie akcji serca w rozkurczu (diastole)
 • wydłużenie odcinka ST oraz zwiększenie kurczliwości mięśnia sercowego

Uzasadnienie: Hipokalcemia wywołuje wydłużenie odcinka ST i odstępu QT oraz powoduje zmniejszenie kurczliwości mięśnia secowego. Hiperkalcemia przyspiesza akcję serca i utrudnia rozkurcz, prowadząc do zatrzymania akcji serca w skurczu (systole). Do obniżenia amplitudy załamków EKG oraz zatrzymania akcji serca w rozkurczu może dojść w przypadku wzrostu stężenia jonów potasu – hiperkaliemii, natomiast hipokaliemia prowadzi do wydłużenia odcinka PR i odwrócenia załamka T.

Punkty: 0


173. Wskaż stwierdzenie prawdziwe. Wtórną odpowiedź immunologiczną cechuje:
 • powolna faza narastania poziomu przeciwciał
 • niski poziom przeciwciał
 • narastanie przeciwciał głównie w klasie IgG
 • narastanie przeciwciał głównie w klasie IgM i IgA
 • szybki spadek przeciwciał

Uzasadnienie: Wtórna odpowiedź poszczepienna charakteryzuje się szybszą proliferacją komórek produkujących głównie przeciwciała w klasie IgG o wysokim powinowactwie do antygenu, a także krótszą fazą narastania, wyższym poziomem przeciwciał i powolnym jego spadkiem.

Punkty: 0


174. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące leczenia dietetycznego zaparć:
 • zaleca się spożywanie 25 – 30 g błonnika na dobę
 • zaleca się wypijanie 3 litrów płynów na dobę
 • leczenie dietetyczne z powodzeniem stosuje się w zaparciach czynnościowych
 • leczenie dietetyczne stosuje się u pacjentów z okrężnicą olbrzymią
 • 3-4 łyżki stołowe otrębów pszennych zawiera około 15-20 gramów błonnika

Uzasadnienie: Według wszelkich zaleceń leczenie zaparć należy rozpocząć od odpowiedniego nawodnienia chorego. Zaleca się spożywanie około 3 litrów płynów na dobę. Leczenie dietetyczne zaparć polega na zwiększeniu podaży błonnika w diecie. Docelowo zaleca się przyjmowanie do 25-30 g błonnika pokarmowego na dobę podawanego w kilku porcjach. Około 25 gramów błonnika zawarte jest w ilości ponad 0,5 kilograma owoców i warzyw. 5 g błonnika zawarte jest w 5 bananach, 3 jabłkach czy 2 pomarańczach. Bardzo dobrym źródłem błonnika są również otręby pszenne, 3-4 łyżki stołowe zawiera aż 15 do 20 gramów tego składnika. Zwiększenie podaży błonnika w diecie stosuje się z powodzeniem w leczeniu zaparcia czynnościowego i zaparcia ze zwolnionym pasażem jelitowym. Niestety trudno jest chorym długotrwale stosować się do tych zaleceń z uwagi na uciążliwe działania niepożądane związane ze sposobem oddziaływania błonnika na jelito. W związku z toczącym się w jelicie grubym procesem fermentacji włókien błonnika, u części chorych błonnik może powodować nieprzyjemne wzdęcia, uczucie kruczenia i przelewania oraz dyskomfort w jamie brzusznej. Bywa to powodem odstawienia tego sposobu leczenia. Należy również pamiętać, że przewlekłe przyjmowanie dużych ilości otrębów, upośledza wchłanianie żelaza, cynku, magnezu i fosforu, dlatego okresowo należy u tych pacjentów kontrolować stężenie tych pierwiastków w surowicy. Istotne są również przeciwwskazania do stosowania postępowania dietetycznego w leczeniu zaparć. Nie wolno go zalecać pacjentom z rozpoznaną okrężnicą olbrzymią i z dyssynergią dna miednicy. U tych pacjentów zwiększona masa kału nasila objawy choroby podstawowej.

Punkty: 0


175. Wskaż stwierdzenie prawdziwe dotyczące stosowania antykoagulantów doustnych w profilaktyce wtórnej udarów mózgu:
 • trzepotanie przedsionków występuje u ok. 10-20% chorych z udarem mózgu
 • leczenie przeciwzakrzepowe dotyczy przede wszystkim chorych z migotaniem przedsionków
 • u chorych ze sztucznymi zastawkami serca zaleca się utrzymanie INR w granicach 2-3
 • leczenie antykoagulacyjne powinno być rozpoczęte po upływie 5 dni od zachorowania po wykluczeniu za pomocą TK rozległego obrzęku mózgu i wtórnego ukrwotocznienia ogniska zawałowego
 • żadne z powyższych nie jest prawdziwe

Uzasadnienie: Doustne leczenie antykoagulacyjne dotyczy przede wszystkim chorych z migotaniem przedsionków i zmniejsza ryzyko kolejnego udaru mózgu o 70% w porównaniu z 18% redukcją ryzyka u chorych leczonych kwasem acetylosalicylowym. Dla przypomnienia migotanie przedsionków występuje u ok. 10-20% chorych z udarem mózgu, a ryzyko jego wystąpienia zwiększa się wraz z wiekiem. Leczenie przeciwzakrzepowe powinno być również stosowane w profilaktyce wtórnej u chorych z chorobami zastawek serca, po zawale mięśnia sercowego, zapaleniu wsierdzia, u pacjentów z drożnym otworem owalnym oraz przy obecności skrzepliny w lewej komorze serca. W Polsce stosuje się acenokumarol w dawkach pozwalających zachować wskaźnik INR w przedziale od 2 do 3. Jednak według rekomendacji European Stroke Initiative (EUSI) u chorych z migotaniem przedsionków powyżej 75 roku życia, ze względu na zwiększone ryzyko powikłań krwotocznych, za docelowy należy uznać INR rzędu 2,0 (1,6-2,5). U chorych ze sztucznymi zastawkami serca zaleca się utrzymanie INR w granicach 2,5-3,5. Doustne leczenie antykoagulacyjne powinno być rozpoczęte po upływie 7 do 10 dni od zachorowania po wykluczeniu za pomocą TK rozległego obrzęku mózgu i wtórnego ukrwotocznienia ogniska zawałowego. Leczenie przeciwkrzepliwe wymaga ścisłej współpracy z pacjentem. Należy więc rozważyć włączenie terapii u chorych z ograniczonym kontaktem słownym i logicznym. Prowadzenie leczenia jest możliwe wówczas przy współpracy z rodziną. W przypadku braku możliwości leczenia przeciwkrzepliwego zaleca się kwas acetylosalicylowy w dawce 300 mg dziennie.

Punkty: 0


176. Prawdziwe dla zespołu wydłużonego QT typu 3 jest stwierdzenie:
 • Jest to najłagodniejszy typ choroby.
 • Mutacja powoduje wzmożenie funkcji kanału sodowego.
 • Odstęp QT wydłuża się w czasie wysiłku.
 • W obrazie EKG charakterystyczna jest dysfunkcja węzła zatokowego z zastępczym rytmem węzłowym.
 • Mutacja powoduje osłabienie funkcji kanału potasowego.

Uzasadnienie: LQT 3 jest rzadszą (7-16%) ale najgroźniejszą formą LQTS. Choroba jest związana z mutacją genu SCN5A, który koduje duże białko kanału sodowego. Liczne mutacje, powodujące wzmożenie funkcji kanału sodowego poprzez uniemożliwienie jego inaktywacji w czasie depolaryzacji komórki, są przyczyną tego zespołu.

Punkty: 0


177. Najbardziej specyficznym wykładnikiem degradacji miocytów jest:
 • wzrost stężenia aldolazy w surowicy
 • wzrost stężenia aminotransferazy asparaginianowej w surowicy
 • wzrost stężenia anhydrazy węglanowej III
 • wzrost stężenia dehrydrogenazy mleczanowej
 • hiperkalemia

Uzasadnienie: Podwyższone wartości aldolazy, dehydrogenazy mleczanowej, czy aminotransferazy asparaginowej, choć występują w rabdomiolizie, są mało specyficznym wykładnikiem degradacji miocytów. Tym niemniej, zwiększone wartości tych enzymów w połączeniu z podwyższonymi wartościami kinazy kreatynowej przemawiają za rozpadem mięśni. Natomiast wzrost poziomu anhydrazy węglanowej III, występującej tylko w mięśniach szkieletowych, jest bardziej specyficzny dla uszkodzenia komórki mięśniowej niż podwyższony poziom CK.

Punkty: 0


178. Diagnostyka obecności krwi w wymiocinach powinna w pierwszej kolejności wykluczyć:
 • zapalenie trzustki
 • GERD
 • krwawiący wrzód
 • zapalenie wątroby
 • ostre nadżerkowe zapalenie żołądka

Uzasadnienie: Krew w wymiocinach może świadczyć o: • Krwawiącym wrzodzie • Żylakach przełyku • Krwawieniu z nosa • Zespole Mallory’ego-Weissa

Punkty: 0