SZUKAJ
»
 
Zapraszamy do serwisu medVOD w portalu podyplomie.pl. Wszystkie materiały z serwisu LekarskaTV są tam dostępne bezpłatnie
Zestaw LEP: Zestaw losowy LEP (2010-09-09 21:44:55)

Rozwiązano: 2010-09-10 07:08:57

Twój wynik: 0/200 (0 %)


1. Do oszacowania dawki insuliny krótkodziałającej stosuje się dwie metody. Jedna z nich określa przewidywany spadek glikemii po podaniu 1 j. insuliny. Wskaż prawidłowy wzór:
 • wartość glikemii na czczo w mmol/l x 18/liczba jednostek stosowana na dobę
 • wartość glikemii na czczo mg%/18
 • 500/ liczba jednostek stosowana na dobę
 • 1500/liczba jednostek stosowana na dobę
 • liczba jednostek stosowana na dobę x wartość glikemii na czczo w mg%/1500

Uzasadnienie: Do oszacowania dawki insuliny krótkodziałającej służy m.in. zasada 1500: liczbę 1500 dzielimy przez liczbę jednostek insuliny stosowaną na dobę, wynik jest przewidywanym spadkiem glikemii po podaniu 1 j.

Punkty: 0


2. Najbardziej specyficznym wykładnikiem degradacji miocytów jest:
 • wzrost stężenia aldolazy w surowicy
 • wzrost stężenia aminotransferazy asparaginianowej w surowicy
 • wzrost stężenia anhydrazy węglanowej III
 • wzrost stężenia dehrydrogenazy mleczanowej
 • hiperkalemia

Uzasadnienie: Podwyższone wartości aldolazy, dehydrogenazy mleczanowej, czy aminotransferazy asparaginowej, choć występują w rabdomiolizie, są mało specyficznym wykładnikiem degradacji miocytów. Tym niemniej, zwiększone wartości tych enzymów w połączeniu z podwyższonymi wartościami kinazy kreatynowej przemawiają za rozpadem mięśni. Natomiast wzrost poziomu anhydrazy węglanowej III, występującej tylko w mięśniach szkieletowych, jest bardziej specyficzny dla uszkodzenia komórki mięśniowej niż podwyższony poziom CK.

Punkty: 0


3. Najbardziej miarodajnym wyznacznikiem rabdomiolizy jest:
 • dodatni test paskowy
 • hipokalcemia
 • hiperkalemia
 • hiperurykemia
 • wzrost stężenia kinazy kreatynowej w surowicy

Uzasadnienie: Ostateczna diagnoza stawiana jest na podstawie obrazu klinicznego oraz wyników badań dodatkowych, które uwzględniać powinny przede wszystkim pomiar stężenia kinazy kreatynowej w surowicy. Jej wartości ponad 5 - krotnie przekraczające wartości prawidłowe mogą sugerować uszkodzenie mięśni. Należy pamiętać, że poziom enzymu w surowicy może być podwyższony również w innych stanach chorobowych, np. w zawale mięśnia sercowego lub w udarze. Dlatego też, wskazane jest uzupełnienie badań laboratoryjnych o ocenę frakcji mięśniowej enzymu CK-MM, które w rabdomiolizie przekracza zwykle 90% wartości całkowitej CK.

Punkty: 0


4. Sposób terapii w ostrym okresie zatorowości płucnej uzależniony jest przede wszystkim od:
 • oceny radiologicznej skrzeplin
 • stanu klinicznego pacjenta
 • wielkości skrzeplin
 • wieku pacjenta
 • postępowanie we wszystkich przypadkach zatorowości płucnej jest takie samo

Uzasadnienie: Sposób terapii w ostrym okresie zatorowości płucnej uzależniony jest przede wszystkim od stanu klinicznego chorego. Wielkość skrzeplin w ocenie radiologicznej nie jest głównym czynnikiem warunkującym postępowanie. Zgonem zagrożeni są szczególnie chorzy z masywną klinicznie zatorowością – z objawami wstrząsu czy hipotonią i ciśnieniem systemowym poniżej 90 mm Hg.

Punkty: 0


5. Częstotliwość impulsów generowana przez komórki Purkinjego wynosi:
 • 70/min
 • 45-60/min
 • 40/min
 • 20/min
 • 10/min

Uzasadnienie: Ośrodki bodźcotwórcze w sercu: Częstotliwość impulsacji • węzeł przedsionkowo-komorowy 45-60/min • rozgałęzienia pęczka Hisa 40/min • komórki Purkiniego 20/min

Punkty: 0


6. Wskaż twierdzenie fałszywe.
 • W stadium trzecim przewlekłej choroby nerek dochodzi do rozwoju zaburzeń w lipoproteinach osocza.
 • W stadium trzecim przewlekłej choroby nerek u blisko 40% pacjentów dochodzi do rozwoju przerostu koncentrycznego lewej komory serca lub do jej rozstrzeni.
 • W stadium piątym przewlekłej choroby nerek stopień filtracji kłębuszkowej znajduje się pomiędzy 35 a 15 mL/min/1.73m².
 • W stadium piątym przewlekłej choroby nerek pacjenci wymagają bezwzględnie leczenia nerkozastępczego.
 • W stadium pierwszym filtracja kłębuszkowa może być prawidłowa.

Uzasadnienie: W stadium piątym stopień filtracji kłębuszkowej jest mniejszy niż 15 ml na min. na standardową powierzchnię ciała.

Punkty: 0


7. Torbiele E.granulosus najczęściej są zlokalizowane w:
 • lewym płacie wątroby
 • prawym płacie wątroby
 • więzadle obłym wątroby
 • pęcherzyku żółciowym
 • poza wątrobą

Uzasadnienie: Objawy chorobowe związane są najczęściej z umiejscowieniem E. granulosus w 80 % przypadków w prawym płacie wątroby oraz z liczbą i średnicą torbieli.

Punkty: 0


8. 38-letnia pacjentka zauważyła, że od pewnego czasu na skórze pojawiają się ciemniejsze przebarwienia, zaczęła tracić owłosienie okolicy łonowej, ponadto chudnie i zawsze jest zmęczona. W pomiarze RR w gabinecie 100/60 mmHg, jednak przy próbie pionizacji po badaniu lekarskim pacjentka zasłabła i zmierzone wówczas ciśnienie: 80/50 mmHg. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna dolegliwości:
 • anorexia nervosa
 • niedoczynność kory nadnerczy
 • niedoczynność tarczycy
 • kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • hiperprolaktynemia

Uzasadnienie: Podane objawy wskazują na niedoczynność kory nadnerczy. Inne objawy niedoczynności kory nadnerczy to: osłabienie, brak apetytu,

Punkty: 0


9. Do rozpoznania astmy nie jest konieczny/nie są konieczne:
 • wywiad
 • objawy podmiotowe i przedmiotowe
 • wykazanie odwracalnej obturacji i/lub nadreaktywności oskrzeli
 • skórne testy alergiczne
 • wszystkie powyższe są konieczne do postawienia rozpoznania astmy

Uzasadnienie: Rozpoznanie astmy opiera się: 1. Na charakterystycznym wywiadzie chorobowym. 2. Na obecności charakterystycznych objawów przedmiotowych, jeśli tylko w danym momencie występują. 3. Na wykazaniu odwracalności obturacj.i 4. Wykazaniu nieswoistej lub swoistej nadreaktywności oskrzeli, u osób, u których nie udało się wykazać odwracalnej obturacji. 5. Na wykazaniu zmienności szczytowego przepływu wydechowego czyli PEF-u.

Punkty: 0


10. Złotym standardem w diagnostyce GERD jest:
 • manometria przełyku
 • 24 godzinna pH metria
 • badanie rtg z kontrastem w przełyku
 • reakcja na leczenie H2 blokerami
 • bronchoskopii

Uzasadnienie: Złotym standardem w diagnostyce choroby refluksowej przełyku jest 24 godzinna pH-metria przełyku, którą warto wykonać gdy zastosowane leczenie nie powoduje poprawy.

Punkty: 0


11. Obecnie najczęściej za dolną granicę prawidłowego stężenia testosteronu przyjmuje się stężenie:
 • 10 mmol/l
 • 12 mmol/l
 • 11 mmol/l
 • 13 mmol/l
 • 9 mmol/l

Uzasadnienie: Podstawowe znaczenie dla diagnostyki niedomogi androgennej ma stwierdzenie zmniejszenia stężenia testosteronu w surowicy krwi. Do właściwej jego oceny konieczne jest pobranie próbki krwi w godzinach rannych między 8:00 a 10:00 kiedy to stężenie testosteronu jest we krwi najwyższe. Oznaczenie to powinno być wykonane co najmniej dwukrotnie.

Punkty: 0


12. Najczęściej AZPP jest wywołane antygenami:
 • roślinnymi
 • grzybiczymi
 • zwierzęcymi
 • bakteryjnymi
 • chlamydiowymi

Uzasadnienie: Praktycznie każda cząsteczka pochodzenia organicznego może być przyczyną choroby, wdychana do dróg oddechowych może powodować zróżnicowaną reakcję immunologiczną. Przyczyną AZPP mogą być zarówno antygeny grzybicze, bakteryjne, pasożytnicze, jak również białka zwierzęce (ssaków, ptaków, ryb, mięczaków i owadów) a także wysoce reaktywne związki chemiczne. Najczęściej wywołują chorobę antygeny pochodzenia grzybiczego, a wśród nich szczególnie ważne są termofilne promieniowce między innymi Sacharopolyspora rectivirgula czy Thermoactinomyces vulgaris, odpowiedzialne za powstanie 'płuca farmera'.

Punkty: 0


13. Heparyny drobnocząsteczkowe:
 • mają dobrze udokumentowaną skuteczność w profilaktyce epizodów zakrzepowo-zatorowych.
 • wywołują osteoporozę i plamicę małopłytkową rzadziej niż heparyna niefrakcjonowana podawana dożylnie.
 • wymagają monitorowania parametrów krzepnięcia.
 • nie mogą być stosowane ambulatoryjnie.
 • Wszystkie powyższe twierdzenia są fałszywe.

Uzasadnienie: Dobrze udokumentowaną skuteczność w profilaktyce epizodów zakrzepowo-zatorowych ma heparyna niefrakcjonowana podawana dożylnie. Natomiast heparyny drobnocząsteczkowe nie wymagają monitorowania parametrów krzepnięcia, rzadziej też wywołują osteoporozę i plamicę małopłytkową. Dzięki temu, że występują one w formie ampułkostrzykawek, pacjent może je łatwo sam sobie aplikować.

Punkty: 0


14. Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego ma przewagę nad koronaroplastyką przezskórną we wszystkich przypadkach z wyjątkiem:
 • zwężenia obejmującego pień lewej tętnicy wieńcowej
 • przypadku kiedy pacjent od wielu lat ma cukrzycę 2 typu
 • zwężenia pojedynczego naczynia wieńcowego
 • zwężenia obejmującego proksymalny odcinek gałęzi przedniej zstępującej i gałęzi okalającej
 • we wszystkich w/w przypadkach

Uzasadnienie: Zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz jego równoważnik czyli proksymalne zwężenie gałęzi przedniej zstępującej i gałęzi okalającej należą do klasycznych wskazać do operacji CABG (pomostowanie aortalno-wieńcowe). Dodatkowo udowodniono, że w długoterminowych obserwacjach pacjenci z cukrzycą odnoszą większe korzyści z CABG niż z interwencji przezskórnych. W przypadku pojedynczego zwężenia mniej inwazyjny zabieg koronaroplastyki ma przewagę nad CABG.

Punkty: 0


15. Kryteria GUSTO dotyczą rozpoznawania:
 • zawału serca przy współistnieniu bloku lewej odnogi pęczka Hissa
 • zawału serca przy współistnieniu bloku prawej odnogi pęczka Hissa
 • zawału serca przy współistnieniu bloku przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hissa
 • pozawałowego bloku lewej odnogi pęczka Hissa
 • bloku lewej odnogi pęczka Hissa

Uzasadnienie: Kryteria GUSTO dotyczą rozpoznawania zawału serca przy współistnieniu bloku lewej odnogi pęczka Hissa.

Punkty: 0


16. Do objawów rabdomiolizy nie należy:
 • ból mięśni
 • osłabienie siły mięśniowej
 • bradykardia
 • gorączka
 • ciemne zabarwienie moczu

Uzasadnienie: Na obraz kliniczny rabdomiolizy składają się: objawy i dolegliwości ze strony mięśni, zaburzenia ogólnoustrojowe oraz ewentualne powikłania. Ból, obrzęk, osłabienie, tkliwość uciskowa i przykurcze mięśni mogą dotyczyć poszczególnych ich grup lub mieć charakter uogólniony. Osłabienie siły mięśniowej dotyczy głównie mięśni obręczy barkowej i proksymalnych części kończyn górnych oraz obręczy miednicznej i kończyn dolnych. Zaburzenia funkcji mięśni mają charakter przejściowy i ustępują w ciągu kilku dni. Dolegliwościom ze strony układu mięśniowego towarzyszą: ogólne osłabienie, gorączka, tachykardia, nudności i wymioty oraz ciemne zabarwienie moczu.

Punkty: 0


17. Wskaż zdanie prawdziwe:
 • Pilokarpina działa synergistycznie z latanoprostem
 • 20% mannitol jest pierwszym lekiem jaki zastosujesz w ostrym zamknięciu kąta przesączania.
 • Irydotomia profilaktyczna to zabieg wykonywany przed pierwszym wystąpieniem ostrego ataku jaskry.
 • Latanoprost obniża ciśnienie śródgałkowe o ok.15-20%.
 • Monoterapia jest obecnie sugerowanym sposobem leczenia jaskry.

Uzasadnienie: Monoterapia jest obecnie sugerowanym sposobem leczenia jaskry. Do leków pierwszego rzutu należą obecnie analogi prostaglandyn, które wyparły beta-blokery, które przez ostatnie 20 lat były rutynowo stosowane jako pierwsze. Często niezbędne do wzmocnienia efektu terapeutycznego jest dodanie leku z innej grupy. W tym przypadku preferowane są preparaty złożone – „dwa w jednym” zapewniające podawanie pacjentowi leku maksymalnie 2 razy na dobę. Przy konieczności zastosowania politerapii należy pamiętać aby nie stosować dwóch leków z tej samej grupy, a także leków o wzajemnie wykluczającym się mechanizmie działania.

Punkty: 0


18. Za nowotworowym charakterem powiększenia węzłów chłonnych przemawia ich
 • bolesność
 • nagłe powiększenie
 • zachowana ruchomość
 • tkliwość
 • łączenie się w pakiety

Uzasadnienie: Za nowotworowym charakterem zmian przemawiają zwykle skryty początek, większe rozmiary, niebolesność, zwiększona twardość, ograniczona ruchomość, tendencje do zrastania się węzłów chłonnych z podłożem i łączenie się ich w pakiety.

Punkty: 0


19. Przy terapeutycznej dawce acenokumarolu INR wynosi:
 • od 0,5 do 1.
 • 1.
 • od 1,2 do 1,4.
 • od 2 do 3.
 • INR terapeutyczne należy ustalać indywidualnie, nigdy jednak nie powinno być niższe niż 4.

Uzasadnienie: Dawka terapeutyczna zapewnia INR w wartościach w przedziale od 2 do 3. Jedynie u chorych ze szczególnie wysokim ryzykiem zaleca się rozważenie utrzymywania wyższych wartości INR, to znaczy od 2,5 do 3,5. Należą do nich chorzy z reumatyczną stenozą mitralną i chorzy ze sztucznymi zastawkami serca, zwłaszcza starszego typu. Standardy europejskie, które generalnie łagodniej podchodzą do leczenia przeciwkrzepliwego, dopuszczają utrzymywanie INR w niższych granicach, a mianowicie od 1,6 do 2,5 u starszych chorych, czyli w wieku powyżej 75. lat.

Punkty: 0


20. Do typowych zmian morfologicznych widocznych w samoistnym włóknieniu płuc należą:
 • heterogenność i obwodowa lokalizacja zmian
 • rozstrzenie oskrzeli
 • umiarkowany naciek zapalny śródmiąższu i pęcherzyków płucnych
 • pogrubienie i zniekształcenie ścian pęcherzyków płucnych
 • nadmiar złogów kolagenu w macierzy pozakomórkowej

Uzasadnienie: Do pozostałych typowych zmian morfologicznych zaliczamy obustronność występowania zmian, ogniska włóknienia i występowanie obszarów o typie plastra miodu.

Punkty: 0


21. Niedokrwistość Blackfana-Diamonda: 1) jest niedokrwistością hipoplastyczną, 2) ujawnia się około 4 roku życia dziecka, 3) może jej towarzyszyć upośledzenie wzrastania, 4) można ją podejrzewać u tzw.”białych noworodków”, 5) występuje dużo prawidłowych retikulocytów
 • prawdziwe 1 i 2
 • prawdziwe 1,2,5
 • prawdziwe 1,3,5
 • prawdziwe 1,3,4
 • prawdziwe 1,3,4,5

Uzasadnienie: Niedokrwistość Blackfana-Diamonda to wrodzona wybiórcza hipoplazja układu czerwonokrwinkowego z zachowaną zdolności wytwarzania innych komórek układu krwiotwórczego. Wykrywana jest już w pierwszym miesiącu życia dziecka, cechy niedokrwistości występują od urodzenia: bladość powłok skórnych (stąd nazwa tzw. „białe noworodki”), przyspieszona akcja serca, inne objawy stwierdzane w miarę rozwoju dziecka to m.in.: upośledzenie wzrastania, hiperteloryzm, zez, retinopatia, wytrzeszcz gałek ocznych, rozszczep wargi i podniebienia, achodroplazja, wady żeber, nerek, serca. We krwi obwodowej brak jest retikulocytów, w szpiku mało prekursorów erytropoezy, ale są one prawidłowe.

Punkty: 0


22. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące częstoskurczu komorowego:
 • należy do czynnych rytmów komorowych
 • do rozpoznania częstoskurczu konieczna jest obecność minimum 3 pobudzeń komorowych
 • częstotliwość rytmu komór wynosi poniżej 50/min
 • o utrwalonym częstoskurczu komorowym mówimy gdy trwa dłużej niż 30 sekund
 • najczęściej jest spowodowany ciężkimi chorobami organicznymi serca

Uzasadnienie: Częstoskurcz komorowy zaliczamy do czynnych rytmów komorowych. Do jego rozpoznania konieczna jest obecność minimum 3 pobudzeń komorowych.Częstotliwość rytmu komór charakterystyczna dla częstoskurczu komorowego wynosi średnio od 130 do 250/min. Częstoskurcz komorowy może być nieutrwalony jeśli trwa krócej niż 30 sekund i utrwalony jeśli utrzymuje się dłużej niż 30 sekund. Częstoskurcz komorowy zazwyczaj towarzyszy niektórym postaciom organicznych schorzeń serca, najczęściej chorobie niedokrwiennej serca skojarzonej z przebytym wcześniej zawałem mięśnia sercowego.

Punkty: 0


23. 48-letnia pacjentka podaje, że od pewnego czasu miewa bolesne kurcze łydek, mrowienie okolicy ust, zauważyła, że jej skóra stała się sucha i bardzo swędząca. Takie dolegliwości pojawiły się po leczeniu wola tarczycy radiojodem. Najbardziej prawdopodobną przyczyną dolegliwości jest:
 • nadczynność przytarczyc
 • niedoczynność przytarczyc
 • niedoczynność tarczycy
 • niedoszczętne zniszczenie tkanki tarczycy
 • hipokaliemia

Uzasadnienie: Podane objawy: kurcze mięśni, sucha skóra, świąd skóry oraz inne objawy neurologiczne (mrowienia, drętwienia, parestezje) sugerują niedoczynność przytarczyc. Wywiad leczenia radiojodem wskazuje na możliwość jatrogennego uszkodzenia przytarczyc.

Punkty: 0


24. Obniżenie stężenia LDL-cholesterolu do wartości poniżej 70 mg/dl zaleca się u wszystkich pacjentów poza chorymi:
 • Obniżenie stężenia LDL-cholesterolu do wartości poniżej 70 mg/dl zaleca się u wszystkich pacjentów poza chorymi:
 • z ciężkimi i źle kontrolowanymi czynnikami ryzyka (zwłaszcza paleniem papierosów)
 • z wieloma czynnikami wchodzącymi w skład zespołu metabolicznego (w szczególności z hipertrójglicerydemią i niskim stężeniem HDL-cholesterolu
 • z BMI > 30 kg/m2
 • z ostrym zespołem wieńcowym

Uzasadnienie: Wytyczne ATP III wyróżniły grupę chorych bardzo wysokiego ryzyka, definiując ją jako połączenie choroby sercowo-naczyniowej z: • wieloma czynnikami ryzyka (zwłaszcza cukrzycą), • ciężkimi i źle kontrolowanymi czynnikami ryzyka (zwłaszcza paleniem papierosów), • wieloma czynnikami wchodzącymi w skład zespołu metabolicznego (w szczególności z hipertrójglicerydemią i niskim stężeniem HDL-cholesterolu), • ostrym zespołem wieńcowym. Dla tej grupy chorych jako cel terapii opcjonalnie wprowadzono obniżanie stężenia LDL-cholesterolu poniżej 70 mg/dl i co najmniej o 30–40 proc. w stosunku do wartości wyjściowych.

Punkty: 0


25. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące trzepotania przedsionków:
 • charakterystycznym obrazem są tzw. „zęby piły” zwykle najlepiej widoczne w odprowadzeniach II, III
 • częstość fali trzepotania wynosi 250 – 350/min
 • rytm komór jest zawsze całkowicie niemiarowy
 • często ocena odcinka ST jest trudna
 • między sąsiednimi falami nia można stwierdzić linii izoelektrycznej

Uzasadnienie: Charakterystycznym obrazem trzepotania przedsionków są tzw. „zęby piły” zwykle najlepiej widoczne w odprowadzeniach II, III. Obraz ten powoduje, że między sąsiednimi falami trzepotania nie można stwierdzić linii izoelektrycznej. Częstość fali trzepotania wynosi od 250 do 350/min. Rytm komór może być miarowy lub niemiarowy. Ocena odcinka ST w trzepotaniu przedsionkó jest zwykle trudna.

Punkty: 0


26. Przyczyną ciemnego zabarwienia moczu w przebiegu rabdomiolizy jest:
 • pojawienie się w moczu mioglobiny
 • hematuria
 • pojawienie się w moczu prekursorów hemu
 • pojawienie się w moczu hemu
 • alkalizacja moczu

Uzasadnienie: Rozpad dużej ilości komórek mięśniowych powoduje przechodzenie uwolnionych z nich substancji, w tym głównie mioglobiny, do moczu. Substancja jest filtrowana przez nerki i zabarwia mocz na ciemnobrązowy kolor. Ciemne zabarwienie moczu, spowodowane obecnością w moczu prekursorów hemu, obserwowane jest w porfirii.

Punkty: 0


27. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące H. pylori:
 • rezerwuarem tych bakterii jest wyłącznie człowiek
 • w jednym żołądku może bytować tylko jeden szczep tej bakterii
 • do zakażenia H. pylori dochodzi prawdopodobnie w dzieciństwie
 • w niesprzyjających warunkach bakterie tworzą się formy przetrwalnikowe
 • H. pylori jest karcynogenem

Uzasadnienie: Rezerwuarem H. pylori jest człowiek. W niesprzyjających warunkach bakteria tworzy małe ziarniakowe formy przetrwalnikowe oraz duże, ziarniakowe formy degeneracyjne. Zakażenie szerzy się drogami: fekalno-oralną, oralno-oralną oraz żołądkowo-oralną. Prawdopodobnie do zakażenia dochodzi w dzieciństwie- w rodzinie lub na drodze zakażeń między dziećmi. W jednym żołądku może bytować kilka szczepów. To może tłumaczyć trudności w likwidacji zakażenia. Konsekwencją wieloletniej infekcji H. pylori może być rak żołądka. H. pylori, uznany został przez Międzynarodową Agencję Badań nad Nowotworami Światowej Organizacji Zdrowia za karcynogen grupy pierwszej, o udowodnionym wpływie karcynogennym.

Punkty: 0


28. Które z poniższych schorzeń nie jest charakterystyczne dla pacjentów powyżej 50 r.ż.:
 • zespół Reitera
 • choroba zwyrodnieniowa
 • osteoporoza
 • polimialgia reumatyczna
 • późne reumatoidalne zapalenie stawów

Uzasadnienie: Powyżej 60 r.ż. chory skarży się zwykle na dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową. Występuje ona podobnie często u kobiet jak i mężczyzn. Inna przyczyna dolegliwości w tym wieku to powikłania osteoporozy, występujące 3-4 razy częściej u kobiet. Typowo w wieku powyżej 50 lat występuje również tzw. polimialgia reumatyczna. Może się też zaczynać późne reumatoidalne zapalenie stawów.

Punkty: 0


29. Do leków stymulujących należy/należą:
 • gliceryna
 • kora kruszyny
 • glikol polietylenowy
 • laktuloza
 • fosforany sodu

Uzasadnienie: Do leków stymulujących zalicza się: glikozydy antrachinonowe (aloes, kora kruszyny, sennozydy). Do leków osmotycznie czynnych należą: glikol polietylenowy, laktuloza, sorbitol, gliceryna oraz fosforany sodu.

Punkty: 0


30. Leczenie nawracających bólów brzucha po przebytym martwiczym zapaleniu trzustki rozpoczynamy od podania preparatów trzustkowych w dawce:
 • 5-10 tys. j. lipazy do posiłku
 • 10-20 tys. j. lipazy do posiłku
 • 10-25 tys. j. lipazy do posiłku
 • 20-32 tysięcy j. lipazy do posiłku
 • 32-40 tys. j. lipazy do posiłku

Uzasadnienie: W pierwszym okresie leczenia nawracających bólów brzucha po przebytym martwiczym zapaleniu trzustki próbuje się usunąć ból przez leczenie wyciągami trzustkowymi, zaczynając od dawek większych (20-32 tysięcy j. lipazy do posiłku) i po uzyskaniu korzystnego efektu zmniejsza się dawkę do połowy.

Punkty: 0


31. Chemioprofilaktyka gruźlicy w Polsce polega na podawaniu:
 • etambutolu w dawce 10mg/kg/24h przez 2 miesiące
 • ryfampicyny w dawce 5mg/kg/24h przez 6 miesięcy
 • izoniazydu w dawce 5 mg/kg/24h przez 6 miesięcy
 • cykloseryny w dawce 15mg/kg/24h przez 4 miesiące
 • pirazynamidu w dawce 4mg/kg/24h przez 5 miesięcy

Uzasadnienie: Największe ryzyko zachorowania istnieje w pierwszych 2 latach po zakażeniu i jest tym większe im młodszy wiek zakażonego. U dorosłych wynosi jedynie 5-10%, ale u dzieci do 2 roku życia sięga 40%. W Polsce chemioprofilaktykę stosuje się jedynie u dzieci z żywo dodatnim odczynem tuberkulinowym lub z konwersją zwaną też wirażem odczynu tuberkulinowego czyli z przejściem wyniku ujemnego w dodatni.

Punkty: 0


32. Wskaż stwierdzenie prawdziwe:
 • występowanie wymiotów w ciąży jest spowodowane spadkiem ciśnienia śródbrzusznego
 • w wieku dziecięcym przyczyną wymiotów może być zespół nadnerczowo-płciowy
 • zaburzenia widzenia, słuchu towarzyszące wymiotom mogą być objawem zapalenia żołądka
 • wymioty, ból w środkowym nadbrzuszu ustępujący po jedzeniu mogą być objawami kamicy pęcherzykowej
 • zespół wymiotów cyklicznych dotyczy najczęściej ludzi dorosłych

Uzasadnienie: Występowanie wymiotów ciężarnych spowodowane jest m. in. wzrostem ciśnienia śródbrzusznego. Zaburzenia widzenia i słuchu towarzyszące wymiotom mogą świadczyć o wylewie śródczaszkowym. Dla kamicy pęcherzykowej charakterystyczny jest ból w prawym podżebrzu nasilający się po tłustym posiłku. Zespół wymiotów cyklicznych najczęściej dotyczy dzieci od 3 do 7 roku życia.

Punkty: 0


33. Oceny urologiczna stercza z ewentualnym badaniem USG i biopsją powinna być przeprowadzona gdy poziom PSA przekroczy wartość:
 • 2 ng/ml
 • 3 ng/ml
 • 4 ng/ml
 • 5 ng/ml
 • 6 ng/ml

Uzasadnienie: Testosteron podawany starszym mężczyznom może w minimalnym stopniu powodować wzrost objętości gruczołu krokowego. W przypadku istnienia łagodnego gruczolaka stercza nie dającego objawów uciskowych terapia może być kontynuowana. Wykrycie raka gruczołu krokowego jest bezwzględnym przeciwwskazaniem terapii androgenowej ze względu na wrażliwość tego nowotworu na androgeny. Według obecnej wiedzy hormony płciowe odpowiadają za rozwój raka w 11 proc. Stosowanie pochodnych testosteronu powinno odbywać się więc pod ścisłą kontrolą, mimo że jak dotąd nie wykazano związku między podawaniem androgenów u osób starszych, a występowaniem raka stercza.

Punkty: 0


34. Wśród kryteriów GUSTO największą wartość rozpoznawczą ma:
 • uniesienie ST > 5 mm w odprowadzeniach z ujemnym zespołem QRS: V1-V3
 • uniesienie ST > 1 mm w odprowadzeniach z dodatnim zespołem QRS: V4-V6
 • uniesienie ST > 3 mm w odprowadzeniach kończynowych
 • obniżenie ST > 1 mm w odprowadzeniach z dodatnim zespołem QRS: V4-V6
 • obniżenie ST > 2 mm w odprowadzeniach z ujemnym zespołem QRS: V4-V6

Uzasadnienie: Wśród kryteriów GUSTO największą wartość rozpoznawczą ma uniesienie ST > 1 mm w odprowadzeniach z dodatnim zespołem QRS: V4-V6.

Punkty: 0


35. Prawidłowa gęstość względna moczu u osób powyżej 60 r.ż. wynosi:
 • 1,015-1,020
 • > 1,021
 • 1,013 – 1,018
 • < 1,020
 • jest zależna od GFR

Uzasadnienie: Prawidłowa gęstość względna wynosi 1,023 – 1,035 u osób poniżej 60 roku życia, natomiast u osób starszych ponad 1.021.

Punkty: 0


36. Wskaż twierdzenie fałszywe.
 • Badania bioptyczne służą do oceny stopnia zaawansowania chłoniaka nieziarniczego
 • Mielogram wykonuje się w każdym przypadku chłoniaka nieziarniczego
 • Trepanobiopsję szpiku kostnego wykonuje się w każdym przypadku chłoniaka nieziarniczego
 • Tomografia komputerowa klatki piersiowej – pozwala na wykrycie powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia i zmian w płucach
 • Wszystkie powyższe twierdzenia są fałszywe

Uzasadnienie: Do badań obrazowych, umożliwiających wykrycie zmian chorobowych niedostępnych badaniu fizykalnemu należą: 1) tomografia komputerowa klatki piersiowej – pozwala na wykrycie powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia i zmian w płucach; 2) tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy służy do oceny narządów miąższowych oraz węzłów chłonnych wewnątrz- i zewnątrzotrzewnowych, 3) rezonans magnetyczny, który jest badaniem z wyboru do różnicowania zmian w ośrodkowym układzie nerwowym,4) scyntygrafia 67Ga, która jest metodą pozwalającą na różnicowanie obszarów aktywnej tkanki nowotworowej od metabolicznie nieaktywnych (ogniska włóknienia i bliznowacenia), np. powstałych w wyniku leczenia; 5) dokładniejsze różnicowanie w tym zakresie, zwłaszcza w obszarach innych niż klatka piersiowa zapewnia pozytronowa tomografia emisyjna (PET); 6) badania endoskopowe, które wykonuje się w przypadku podejrzenia zmian w obrębie przewodu pokarmowego lub układu oddechowego. Badania bioptyczne służą do oceny stopnia zaawansowania choroby, w tym mielogram i trepanobiopsję szpiku kostnego wykonuje się w każdym przypadku, a biopsję węzłów chłonnych i/lub innych narządów gdy niemożliwe jest uzyskanie materiału diagnostycznego z obszarów dostępnych badaniu fizykalnemu.

Punkty: 0


37. Rak pęcherza moczowego:
 • najczęściej występuje po 50 r.ż.
 • charakteryzuje się sporadycznym, bezbolesnym oddawaniem moczu
 • charakteryzuje się bolesnym krwiomoczem
 • występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn
 • jest najczęściej w momencie stwierdzenia przerzutów do kości

Uzasadnienie: Rak pęcherza moczowego występuje po 50. roku życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet. Czynniki ryzyka związane są z ekspozycją na chemiczne czynniki rakotwórcze – częściej chorują pracownicy garbarni, przemysłu gumowego, tekstylnego i skórzanego, a także nałogowi palacze. Charakterystycznymi objawami są: parcie na pęcherz moczowy, częste i bolesne oddawanie moczu albo bezbolesny krwiomocz. Czasem skrzepy krwi obturują ujście cewki moczowej, dając zaburzenia mikcji. W zaawansowanej chorobie stwierdza się bóle w miednicy i okolicy lędźwiowej, obrzęki kończyn dolnych, a czasem przerzuty w węzłach nadobojczykowych, wątrobie i kościach. Rozpoznanie ułatwia wywiad, badanie kliniczne, USG i KT.

Punkty: 0


38. Wskazaniem do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej jest:
 • niedomykalność zastawki aortalnej
 • tętniak aorty
 • zespół małego rzutu po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego
 • zaawansowane zmiany miażdżycowe tętnic biodrowych
 • zwapniałe zmiany miażdżycowe w aorcie

Uzasadnienie: Wskazaniami do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej są: 1) wstrząs kardiogenny (w tym w mechanicznych powikłaniach świeżego zawału serca) 2) oporny na leczenie ból wieńcowy z cechami niestabilności hemodynamicznej 3) zespół małego rzutu serca po operacjach kardiochirurgicznych

Punkty: 0


39. Badania w kierunku toksoplazmozy wrodzonej należy przeprowadzić u:
 • noworodków matek zakażonych toksoplazmozą w czasie 5 ostatnich lat przed ciążą
 • noworodków matek z wynikami przeciwciał w czasie ciąży: IgG(-), IgM (-)
 • noworodków z objawami uogólnionego zakażenia, po wyłączeniu innych przyczyn infekcji
 • dzieci z nadciśnieniem tętniczym
 • nastolatków z jednostronnym powiększeniem węzłów chłonnych szyjnych

Uzasadnienie: "Badania diagnostyczne w kierunku toksoplazmozy u dzieci powinno przeprowadzić się w przypadku: – noworodków matek zakażonych toksoplazmozą w czasie ciąży, – noworodków z objawami uogólnionego zakażenia, po wyłączeniu innych przyczyn infekcji, – niemowląt i dzieci z objawami neurologicznymi i brakiem postępu w rozwoju psychomotorycznym, – dzieci z wrodzonymi wadami narządu wzroku, zapaleniem siatkówki i naczyniówki, osłabieniem ostrości wzroku, zezem, – stwierdzenia zwapnień wewnątrzczaszkowych, – dzieci z limfadenopatią lub/i hepatosplenomegalią po wyłączeniu innych ich przyczyn, – dzieci z niewyjaśnionymi stanami gorączkowymi."

Punkty: 0


40. Dziecku 4-letniemu, chorującemu na grypę, można przepisać:
 • oseltamiwir
 • zanamiwir
 • naproksen
 • metamizol
 • żadnego z powyższych leków nie powinno się przepisywać 4-letniemu dziecku

Uzasadnienie: W 1999 r. medycyna otrzymała dwa selektywne inhibitory neuraminidazy, tj. jednej z podjednostek glikoproteinowych wirusa grypy. Lekami tymi są zanamiwir i oseltamiwir. Zanamiwir jest dopuszczony do leczenia od 7 r.ż. a oseltamiwir możemy podawać dzieciom już od 1 r.ż.

Punkty: 0


41. Najlepsze wyniki w leczeniu drożdżycy jamy ustnej ma:
 • nystatyna
 • amfoterycyna B
 • flukonazol
 • 1% wodny roztwór fioletu gencjany
 • natamycyna

Uzasadnienie: Najlepsze wyniki w leczeniu kandydozy jamy ustnej daje stosowanie flukonazolu. Można też stosować nystatynę w postaci zawiesiny lub tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej, przez 10 do 14 dni. Miejscowo używa się także 1% wodnego roztworu fioletu gencjany.

Punkty: 0


42. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące nowotworów występujących u dzieci:
 • nowotwory dziecięce to najczęściej nowotwory nienabłonkowe
 • komórki wykazują zwykle wysokie zróżnicowanie
 • nowotwory te występują równie często u obu płci
 • przeważnie rozpoznawane są w stadium dużego zaawansowania
 • nowotwory te przeważnie dobrze odpowiadają na chemioterapię

Uzasadnienie: Nowotwory wieku dziecięcego wyróżnia kilka charakterystycznych cech: • są to nowotwory nienabłonkowe • mają monotonny obraz mikroskopowy, niskie zróżnicowanie komórek • cechuje je jednakowa częstość u obu płci • lokalizują się w: szpiku, układzie limfatycznym, oun, nerkach, układzie współczulnym, tkankach miękkich, kościach, gonadach, wątrobie, siatkówce • są ropoznawane w stadium dużego zaawansowania • często są wrażliwe na chemioterapię.

Punkty: 0


43. Które stwierdzenie dotyczące paracetamolu i ibuprofenu jest prawdziwe?
 • obu leków nie należy łączyć ze względu na podobny mechanizm działania
 • oba leki charakteryzują się jedynie działaniem ośrodkowym
 • ibuprofen częściej niż paracetamol powoduje krwawienia z przewodu pokarmowego
 • żadnego z leków nie należy stosować u noworodków i u kobiet w ciąży
 • ibuprofen może stanowić alternatywę dla paracetamolu w terapii przeciwbólowej

Uzasadnienie: Zarówno paracetamol, jak i ibuprofen wykazują działanie ośrodkowe (paracetamol hamuje syntezę prostaglandyn we wzgórzu i podwzgórzu, natomiast ibuprofen hamuje syntazę NO w rdzeniu kręgowym). Dodatkowo ibuprofen, w przeciwieństwie do paracetamolu, działa obwodowo w miejscu zapalenia. Bardzo ważną cechą ibuprofenu, pozwalającą na uznanie go za lek alternatywny dla paracetamolu, jest jego mała gastrotoksyczność - krwawienia z przewodu pokarmowego po krótkotrwałym przeciwbólowym i przeciwgorączkowym stosowaniu ibuprofenu nie są częstsze niż po paracetamolu. Zaletą stosowania obu leków jest możliwość stosowania u noworodków i u kobiet karmiących,

Punkty: 0


44. Twórczość erotyczna dzieci nie jest:
 • czymś normalnym
 • czymś normalnym, jeżeli dziecko interesuje się tylko płcią przeciwną
 • czymś niepokojącym, jeżeli dziecko interesuje się tylko płcią przeciwną
 • czymś co powinno zawsze niepokoić
 • czymś normalnym, jeżeli dziecko interesuje się tylko płcią własną

Uzasadnienie: Już u 3-4 letniego dziecka pojawia się świadomość różnic płciowych. Twórczość erotyczna jest przeważnie nie tyle wyrazem popędu seksualnego, co wyrazem ciekawości seksualnej. Sama świadomość różnic anatomicznych jest czymś naturalnym. Niepokojące może być, gdy twórczość dziecka demonstruje akty przemocy seksualnej. Może to świadczyć o wykorzystywaniu seksualnym dziecka.

Punkty: 0


45. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo u niemowląt między 6-12 m.ż. wynosi:
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 6 mg
 • 8 mg
 • 12 mg

Uzasadnienie: Niemowlęta między 6-12 m.ż. potrzebują dziennie około 12 mg żelaza, dzieci między 1-12 r.ż. 7-10mg, dorastający chłopcy 11 mg, a dziewczęta w okresie dojrzewania 15 mg żelaza, z tego należy pamiętać, że zostaje wchłonięte tylko około 10%.

Punkty: 0


46. Cechą typową wirusowego zapalenia dolnych dróg oddechowych nie jest:
 • prawidłowa lub zwiększona częstość oddechów
 • gorączka < 38,5C
 • świszczący oddech
 • powiększenie węzłów chłonnych wnęki płuca w zdjęciu rentgenowskim
 • znaczne wciągnięcie ścian klatki piersiowej

Uzasadnienie: Cechy wirusowego zapalenia dolnych dróg oddechowych to: występowanie częściej u niemowląt i młodszych dzieci, świszczący oddech, gorączka < 38,5°C, znaczne wciągnięcie ścian klatki piersiowej, cechy rozdęcia płuc, częstotliwość oddechów prawidłowa lub zwiększona, na radiogramie klatki piersiowej rozdęcie płuc, a u 25% plamiste ogniska niedodmy, a w ciężkich przypadkach niedodma płatowa.

Punkty: 0


47. Za wystąpienie zespołu wstrząsu toksycznego odpowiada:
 • Streptococcus viridans
 • Klebsiella pneumoniae
 • Streptococcus pyogenes
 • Moraxella catarrhalis
 • Haemophilus influenzae

Uzasadnienie: Streptococcus pyogenes produkuje różne substancje, których obecność w organizmie wpływa na przebieg kliniczny stanu zapalnego m.in. toksynę erytrogenną - białko odpowiedzialne za immunosupresję limfocytów B, pobudzenie limfocytów T do produkcji cytokin, wystąpienie gorączki oraz toksycznego zespołu wstrząsowego.

Punkty: 0


48. Do gabinetu lekarskiego zgłasza się matka z 4-letnim dzieckiem. Na podstawie objawów klinicznych i badania otoskopowego nie możesz stwierdzić czy na pewno dziecko ma ostre zapalenie ucha środkowego. Jaka jest właściwa opcja postępowania:
 • można wstrzymać się na 48-72h z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo
 • można wstrzymać się na 72-100h z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo
 • od początku należy leczyć dziecko amoksycyliną
 • od początku należy leczyć dziecko azytromycyną
 • od początku należy leczyć dziecko cefuroksymem

Uzasadnienie: Zgodnie z wytycznymi American Academy of Pediatrics i American Academy of Family Physicians z 2004 roku u dziecka w wieku >24 miesięcy z niepewnym rozpoznaniem OZUŚ - można wstrzymać się na 48-72 godzin z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo. W razie nasilenia się objawów lub braku poprawy po 48-72 godzinach leczenia objawowego, należy rozpocząć leczenie antybiotykiem.

Punkty: 0


49. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zarażenia tasiemcami:
 • samica tasiemca uzbrojonego składa jaja w okolicy odbytu
 • człowiek może być żywicielem pośrednim dla tasiemca uzbrojonego
 • jaja inwazyjne tasiemców zachowują żywotność i zdolność zarażania przez ponad rok
 • tasiemce mogą przeżyć nawet do kilkudziesięciu lat
 • ryzyko zarażenia tasiemcem jest znacznie większe w krajach o ciepłym klimacie

Uzasadnienie: Tasiemce należą do obojnaków. Każdy z segmentów pasożyta zawiera własne organy reprodukcyjne. Dojrzałe, końcowe człony tasiemców zawierają tysiące jaj. Człony te wydalane są z kałem w całości. Tasiemce potrzebują do pełnego rozwoju 2 żywicieli – pośredniego i ostatecznego. W organizmie żywiciela pośredniego np. świni, połknięte jaja przekształcają się w larwy, które przenikają przez błonę śluzową jelita do krwi, następnie przenoszone są do różnych tkanek, gdzie tworzą po około pół roku wągry. Żywiciel ostateczny, którym najczęściej jest człowiek, zaraża się przez zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa, zawierającego formy larwalne. W jelicie żywiciela ostatecznego pasożyty mogą przeżyć od kilku do kilkudziesięciu lat. Jajo inwazyjne po wydostaniu się z członu macicznego odznacza się dużą wytrzymałością na działanie czynników zewnętrznych. W polskich warunkach klimatycznych może zachować żywotność i zdolność zarażenia żywiciela pośredniego przez ponad rok. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dla tasiemca uzbrojonego człowiek może być żywicielem pośrednim, wywołując chorobę zwaną wągrzycą, stanowiącą osobny problem kliniczny i terapeutyczny. Tasiemczyce występują na całym świecie. Ryzyko zarażenia jest jednak znacznie większe w krajach o ciepłym klimacie i w tych, gdzie istnieje zwyczaj spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa.

Punkty: 0


50. Do dużych kryteriów Martineza zaliczamy:
 • eozynofilię > 5%
 • astmę występującą u rodziców dziecka
 • katar bez cech zakażenia
 • świszczący oddech bez cech zakażenia
 • płeć męską

Uzasadnienie: Kryteria Martineza mogą być użyteczne i pomocne jako pewien dodatkowy schemat postępowania w celu upewnienia się co do podejrzenia astmy u małych dzieci z objawami nawracających epizodów duszności. Główną siłą tego algorytmu postępowania jest stwierdzenie dwóch pierwszych kryteriów dużych i ewentualne potwierdzanie kryteriów mniejszych. Duże kryteria wg Martineza: • hospitalizacja z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli lub zapalenia oskrzelików • co najmniej 3 epizody świstu wydechowego w przebiegu zakażenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy • astma u rodziców • współwystępowanie atopowego zapalenia skóry Małe kryteria wg Martineza: • katar bez objawów zakażenia • świszczący oddech bez cech zakażenia • eozynofilia >5% • płeć męska

Punkty: 0


51. Do tej pory opisano kilkanaście czynników określanych jako cytokiny pirogenne. Zaliczamy do nich m.in.:
 • IL-1
 • IL-4
 • IFN-γ
 • IL-15
 • białko C reaktywne

Uzasadnienie: Pirogeny są substancjami lub związkami, które zaburzają równowagę pomiędzy ciepło- i zimnowrażliwymi neuronami podwzgórza, powodując wzrost temperatury

Punkty: 0


52. 1,5-roczną dziewczynkę skierowano do szpitala z powodu narastającej od 2 dni gorączki, do 40,5°C, bólu brzucha oraz leukocytozy (WBC 21 tys./ml). Przy przyjęciu: zły stan ogólny dziecka, zaczerwienione gardło, w badaniach: posiew moczu: E.coli w mianie znamiennym, wymaz z gardła: S.aureus (+), posiew krwi: E.coli, posiew płynu mózgowo-rdzeniowego: czysty. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
 • ostre zapalenie dolnych dróg moczowych
 • angina paciorkowcowa powikłana kłębuszkowym zapaleniem nerek
 • posocznica gronkowcowa
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • posocznica z układu moczowego

Uzasadnienie: Głównym objawem urosepsy jest wysoka gorączka zazwyczaj z dreszczami, do których szybko dołączają się objawy ze strony układu krążenia takie jak: obniżenie ciśnienia, przyspieszenie tętna oraz zaburzenia metaboliczne (kwasica metaboliczna, mocznica). W postaci zaawansowanej obserwuje się objawy ze strony układu pokarmowego: nudności, wymioty. Do objawów może dołączyć się wstrząs posocznicowy. W powyższym przypadku posiew moczu jest dodatni, z krwi hoduje się Eschericha coli. Płyn mózgowo-rdzeniowy jest czysty co eliminuje podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Staphylococcus aureus należy do flory fizjologicznej gardła.

Punkty: 0


53. Do gabinetu lekarskiego zgłasza się matka z 18-miesięcznym dzieckiem. Na podstawie objawów klinicznych i badania otoskopowego stwierdzasz ostre zapalenie ucha środkowego. Jaka jest właściwa opcja postępowania:
 • od początku należy leczyć dziecko amoksycyliną
 • od początku należy leczyć dziecko aytromycyną
 • od początku należy leczyć dziecko cefuroksymem
 • można się wstrzymać z decyzją o antybiotykoterapii na 48h i leczyć dziecko objawowo
 • można się wstrzymać z decyzją o antybiotykoterapii na 72h i leczyć dziecko objawowo

Uzasadnienie: Zgodnie z wytycznymi American Academy of Pediatrics i American Academy of Family Physicians z 2004 roku dziecko w wieku od 6 do 24 m.ż. z pewnym rozpoznaniem OZUŚ należy leczyć od początku skutecznym antybiotykiem.

Punkty: 0


54. Hydrolizaty białkowe:
 • nie są produktem mlekozastępczym
 • mają podwyższone właściwości uczulające
 • najczęściej są produkowane z soi
 • stosowane w leczeniu alergii pokarmowej powinny mieć znaczny stopień hydrolizy
 • są stosowane tylko u dzieci z enteropatią

Uzasadnienie: W leczeniu alergii pokarmowej należy stosować hydrolizaty białkowe znacznego stopnia lub mieszanki aminokwasów.

Punkty: 0


55. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące basiliximabu:
 • jest to chimeryczne przeciwciało ludzko-mysie skierowane przeciw CD20
 • zmniejsza ogólną liczbę limfocytów
 • wpływa na spoczynkowe limfocyty T
 • ma zastosowanie w leczeniu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi
 • ma zastosowanie w leczeniu chłoniaków niezarniczych

Uzasadnienie: Basiliximab to chimeryczne przeciwciało, które selektywnie wiąże się z receptorem dla IL-2 na aktywowanych limfocytach T. Nie dopuszcza ono do dalszej ich proliferacji klonalnej. Przeciwciało to nie wpływa na spoczynkowe limfocyty T a także nie zmniejsza ogólnej liczby limfocytów T. Znalazło ono zastosowanie u chorych po przeszczepieniu szpiku w leczeniu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi.

Punkty: 0


56. Identyfikacja płciowa rozpoczyna się:
 • od narodzin dziecka
 • w okresie wczesnodziecięcym
 • w okresie szkolnym
 • w okresie dojrzewania
 • w okresie przedszkolnym

Uzasadnienie: Identyfikacja płciowa to poczucie akceptacji i przynależności do własnej płci uformowane w wyniku procesu internalizacji poglądów, wartości, manier, statusu oraz władzy przedstawicieli własnej płci. Kształtuje się od momentu narodzin dziecka. Już w okresie noworodkowym rodzice odmiennie się zachowują i interpretują zachowania chłopca, inaczej dziewczynki. Następnie poprzez naśladownictwo, wzmacnianie określonych zachowań, dobór ubioru oraz zabawek, kontakty rówieśnicze, zabawy tematyczne z innymi dziecko kształtuje w sobie poczucie przynależności i odrębności płciowej.

Punkty: 0


57. U dziecka z odwodnieniem <5% zalecana objętość doustnego płynu nawadniającego, którą należy podać w ciągu pierwszych 4 godzin nawadniania wynosi:
 • < 30 ml/kg/4h
 • 30-50 ml/kg/4h
 • 50-100 ml/kg/4h
 • > 100 ml/kg/4h
 • w tym przypadku konieczne jest zastosowanie nawodnienia dożylnego

Uzasadnienie: Nawadnianie dziecka doustnym płynem nawadniającym (DPN) w ciągu pierwszych 4 godzin, tj. w fazie rehydratacji, wygląda następująco: Stopień odwodnienia - Zalecana objętość DPN (doustnego płynu nawadniającego); < 5% - 30-50 ml/kg/4h ; 5-10% - 50-100 ml/kg/4h ; > 5% - >100 ml/kg/4h (wg Centers for Disease Control and Prevention 2003 oraz American Academy of Pediatrics 2004)

Punkty: 0


58. Przeciwgorączkową dawką paracetamolu jest:
 • 1-5 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.o.
 • 10-15 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.o. u dziecka <12 r.ż.
 • 10-15 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.r. u dziecka <12 r.ż.
 • 10-15 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.r. u dziecka >12 r.ż.
 • 15-20 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.r.

Uzasadnienie: Dawkowanie paracetamolu: Dzieci < 12 r.ż. - 10-15 mg/kg m.c./24h p.o.; 20-30 mg/kg m.c./dawkę p.r. Dzieci > 12 r.ż. - 750-1000 mg/dawkę p.o. (max 4,0 g/24h); 1500-2000 mg/dawkę p.r. (max. 8,0 g/24h)

Punkty: 0


59. Rozmaz metodą Tzancka zeskrobin z dna i treści pęcherza może być pomocny w rozpoznaniu zakażenia:
 • Candida albicans
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Streptococcus spp.
 • Herpes simplex
 • Molluscum contagiosum virus

Uzasadnienie: W zakażeniu wirusami Herpes w preparatach mikroskopowych z treści pęcherzyków, wykonanych metodą Tzancka, widoczne są duże komórki syncytialne, wielojądrzaste z wewnątrzjądrowymi wtrętami.

Punkty: 0


60. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące diagnostyki mikrobiologicznej gruźlicy.
 • metody chromatograficzne pozwalają wykryć kwasy mykolowe prątków
 • dwufazowy zestaw hodowlany pozwala uzyskać informacje o wzroście prątków po około 7 dniach
 • system Bactec pozwala uzyskać pełne informacje o wzroście prątków po około 2 tygodniach
 • sonda genetyczna służy jedynie typowaniu wyhodowanego szczepu
 • metody biologii molekularnej pozwalają potwierdzić obecność prątków w ciągu 1-2 dni

Uzasadnienie: W systemie Bactec pierwsze informacje o wzroście prątków można uzyskać już po 5-6 dniach. Pełne informacje uzyskuje się po 6 tygodniach hodowli.

Punkty: 0


61. Wskaż błędne stwierdzenie dotyczące odruchu obejmowania Moro
 • odruch ten można wywołać u dziecka najwcześniej w 3 miesiącu życia
 • jednostronny brak odruchu nasuwa myśl o uszkodzeniu splotu ramiennego
 • odruch ten najczęściej zanika w 6 miesiącu życia
 • utrzymywanie się odruchu po upływie 9 miesiąca życia potwierdza chorobę OUN
 • jest zaliczany do odruchów fizjologicznych

Uzasadnienie: Odruch ten można wywołać u dziecka od chwili urodzenia mniej więcej do 5 miesiąca życia. Jednostronny brak odruchu nasuwa myśl o uszkodzeniu splotu ramiennego lub innych obwodowych neuronów ruchowych. Utrzymywanie się odruchu po upływie 6 miesięcy sugeruje istnienie choroby OUN, a po upływie 9 miesięcy ją potwierdza.

Punkty: 0


62. Długołańcuchowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe:
 • są bezpieczne dla zdrowia dziecka
 • dużą ich zawartość stwierdza się w jądrach komórek mięśniowych
 • nie powinny być stosowane u wcześniaków
 • poprawiają wzrost włosów
 • wchodzą w skład każdego mleka następnego

Uzasadnienie: Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe występują w błonach komórkowych, a najwięcej w błonach komórek nerwowych. Organizm niemowlęcia sam je potrafi wytworzyć z kwasów: linolowego i alfa-linolenowego. Uważa się, że u noworodków urodzonych przedwcześnie produkcja ta jest ograniczona. Jednak nie ma jednoznacznych badań wskazujących na korzyści wynikające z podawania mleka modyfikowanego zawierającego te kwasy tłuszczowe. Uważa się więc, że mają one jedynie potencjalnie korzystny efekt na rozwój ośrodkowego układu nerwowego. Nie są obowiązkowym dodatkiem do mleka początkowego.

Punkty: 0


63. Objawy alergii pokarmowej dotyczą najczęściej:
 • przewodu pokarmowego
 • skóry
 • układu oddechowego
 • układu krążenia
 • układu moczowego

Uzasadnienie: Najczęściej objawami nietolerancji białek pokarmowych są: zapalenie odbytnicy (proctitis) lub odbytnicy i okrężnicy (proctocolitis) u niemowląt, enteropatia oraz zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy (enterocolitis).

Punkty: 0


64. W celu wyprostowania przewodu słuchowego i obejrzenia jego ścian oraz błony bębenkowej należy u dzieci starszych odciągnąć małżowinę uszną:
 • do dołu i do tyłu
 • do góry i do tyłu
 • do dołu i do przodu
 • do góry i do przodu
 • w lewą stronę

Uzasadnienie: Badanie otoskopowe u niemowląt i małych dzieci jest trudne. Przewód słuchowy zewnętrzny ma kręty przebieg i jest wąski. Dodatkowo otoskopię utrudnia zalegająca często woszczyna. Odciągnięcie małżowiny usznej do dołu i tyłu u niemowląt i ku górze i tyłowi u starszych dzieci powoduje wyprostowanie przewodu słuchowego i pozwala na obejrzenie ścian przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej.

Punkty: 0


65. Kolkę niemowlęcą można rozpoznać w przypadku:
 • niemowlę oddaje mniej niż dwa stolce dziennie
 • niemowlę oddaje więcej niż trzy stolce dziennie, ale nie dochodzi do utraty masa ciała
 • nadmiernego, nie dającego się uspokoić krzyku u poza tym zdrowego niemowlęcia
 • nadmiernego krzyku u dziecka z niedoborem masy i niedokrwistością
 • nadmiernego krzyku u dziecka z prawidłową masą ciała i niedokrwistością

Uzasadnienie: Kolkę niemowlęcą rozpoznaje się w przypadku nadmiernego, nie dającego się uspokoić krzyku u poza tym zdrowego niemowlęcia. Arbitralnie uznano, że krzyk określa się jako nadmierny, jeżeli spełnia „regułę trzech”: czyli trwa co najmniej 3 godziny dziennie, powtarza się co najmniej 3 razy w tygodniu i w ciągu minimum 3 tygodni.

Punkty: 0


66. Przyczyną ok.90% zakażeń bakteryjnych migdałków podniebiennych jest:
 • Streptococcus pyogenes
 • Haemophilus influenzae
 • Staphylococcus ureus
 • Klebsiella pneumoniae
 • Streptococcus viridans

Uzasadnienie: W ostrym zapaleniu migdałków podniebiennych, zakażenie bakteryjne jest przyczyną zapalenia tylko w 10-30% przypadków, a wśród szczepów patogennych dominuje paciorkowiec beta-hemolizujący grupy A - Streptococcus pyogenes, będący przyczyną ok. 90% wszystkich zakażeń bakteryjnych.

Punkty: 0


67. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące badania popłuczyn żołądkowych.
 • badanie to wykonuje się od 3 do 5 razy
 • kolejne badania wykonuje się w ciągu kolejnych dni, bez dni przerwy
 • popłuczyny pobierane są rano
 • dziecko musi pozostawać do badania na czczo
 • zaleca się około 10 minutowy spacer przed wykonaniem badania

Uzasadnienie: Popłuczyny żołądkowe pobierane są 3-5 razy w kolejne dni, rano, na czczo, zaraz po obudzeniu, tzn. jeszcze przed wstaniem z łóżka. „Spacer” przed badaniem zmniejsza prawdopodobieństwo znalezienia prątków w popłuczynach na skutek przemieszczenia się treści żołądkowych do niższych odcinków przewodu pokarmowego.

Punkty: 0


68. Czerwone plamki z niewielkimi grudkami, które pojawiły się w 3. dobie po porodzie, na skórze noworodka w dobrym stanie ogólnym, to najprawdopodobniej:
 • noworodkowa melanoza krostowata
 • rumień toksyczny
 • trądzik noworodkowy
 • potówki zwykłe
 • rozsiana kandidiaza wrodzona

Uzasadnienie: Jedną z najczęstszych przejściowych zmian skórnych niezwiązanych z zakażeniem jest rumień toksyczny. Pojawia się on najczęściej na skórze noworodka w 2-3 dobie po porodzie, w postaci czerwonych plamek, podobnych do pokrzywki, z niewielkimi grudkami lub pęcherzykami.

Punkty: 0


69. Skala objawów klinicznych służąca do oceny zmian występujących w przewlekłej niewydolności żylnej obejmuje następujące objawy:
 • teleangiektazje, ból, obrzęk, chromanie żylne
 • teleangiektazje, ból, obrzęk, owrzodzenia żylne
 • ból, obrzęk, chromanie żylne, owrzodzenie żylne
 • ból, przebarwienia, chromanie żylne, owrzodzenie żylne
 • ból, przebarwienia, obrzęk, chromanie żylne

Uzasadnienie: Skala objawów klinicznych oceniająca nasilenie zmian w przewlekłej niewydolności żylnej wiąże się z występowaniem takich objawów jak: ból, obrzęk, chromanie żylne oraz rozległość i czas trwania owrzodzenia żylnego.

Punkty: 0


70. Pacjent przygotowywany do planowej operacji, u którego stwierdza się niewyrównaną cukrzycę z zaburzeniami naczyniowymi, zostanie wg skali oceny stanu fizycznego (ASA) zakwalifikowany do kategorii:
 • IIE
 • III
 • V
 • IE
 • IV

Uzasadnienie: Skala oceny stanu fizycznego pacjenta przed znieczuleniem opracowana przez American Society of Anestehesiologists jest najszerzej stosowanym narzędziem tego typu. Obejmuje ona pięć stopni, które określają stopień ryzyka znieczulenia u danego chorego. Pod uwagę bierze ona m.in. takie czynniki jak wiek, choroby przewlekłe i ich wpływ na stan pacjenta, aktualny stan pacjenta. Operacje przeprowadzane w trybie nagłym oznacza się dodatkowo literą E.

Punkty: 0


71. Wskazaniem do próby Queckenstedta jest podejrzenie:
 • zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
 • guza rdzenia kręgowego
 • guza oczodołu
 • hepatoblastoma
 • guza zarodkowego gonady

Uzasadnienie: Próbę Queckenstedta wykonuje się podczas nakłucia lędźwiowego, przy podejrzeniu guza rdzenia kręgowego, zrostów w kanale rdzeniowym lub innych przeszkód. Do igły znajdującej się w przestrzeni podoponowej należy podłączyć aparat do pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Następnie należy wykonać obustronny ucisk na żyły szyjne (przez 10 sekund), co powinno spowodować wyraźny wzrost ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, które po zwolnieniu ucisku powinno wrócić do wartości wyjściowej. Jeżeli istnieje przeszkoda mechaniczna na odcinku między jamą czaszki a miejscem nakłucia, ciśnienie PMR nie ulega zmianie lub wzrasta tylko nieznacznie.

Punkty: 0


72. Jaka jest najczęstsza przyczyna zapalenia otrzewnej:
 • perforacja ściany przewodu pokarmowego
 • perforacja pęcherzyka żółciowego w przebiegu kamicy
 • samoistne bakteryjne zapalenia otrzewnej w przebiegu nadciśnienia wrotnego
 • ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
 • niedrożność mechaniczna jelita grubego

Uzasadnienie: Pozostałe przyczyny zapalenia otrzewnej obejmują: -zakażenia zewnątrzpochodne -przemieszczenie bakterii bez perforacji -zakażenie dróg rodnych u kobiet -zakażenie krwiopochodne Najczęstszymi patogenami są bakterie E. coli, Streptococcus, Bacteroides. Żadziej zapalenie otrzewnej powodują K. pneumoniae i Clostridium.

Punkty: 0


73. Zakażenie dróg moczowych po operacji u zacewnikowanego pacjenta pojawia się najczęściej w:
 • 1-2 dobie
 • 3 dobie
 • 6 dobie
 • 4-5 dobie
 • 7 dobie

Uzasadnienie: Gorączka u pacjenta po operacji, w zależności od czasu jej wystąpienia, może wskazywać na możliwe przyczyny jej wystąpienia. Pojawienie się podwyższonej temperatury ciała w 0 dobie może być spowodowane zaburzeniami metabolicznymi, hormonalnymi lub zakażeniem beztlenowcami, 1-4 doba jest charakterystyczna dla powikłań płucnych, 3-7 dla zakrzepowego zapalenia żył, 4-5 zakażenia dróg moczowych u osób zacewnikowanych, 5-6 zakażenia rany bakteriami tlenowymi a 7-12 dla ropni wewnątrzbrzusznych.

Punkty: 0


74. Zespół Leriche'a: (wskaż fałszywe)
 • jednym z objawów jest niewyczuwalne tętno na tętnicach udowych
 • jednym z objawów jest niewyczuwalne tętno na tętnicach podkolanowych
 • jednym z objawów jest niemożność utrzymania wzwodu prącia
 • to objawy związane są z niedrożnością końcowego odcinka aorty brzusz¬nej i(lub) tętnic biodrowych
 • występuje u 50-70% chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych

Uzasadnienie: Zespół Leriche'a, czyli niedrożność końcowego odcinka aorty brzusz¬nej i(lub) tętnic biodrowych, występuje u 10-30% chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych.

Punkty: 0


75. Zespół MEN IIa to:
 • rak rdzeniasty tarczycy, phaeochromocytoma, guz przytarczyc
 • phaeochromocytoma, guz przysadki, rak rdzeniasty tarczycy
 • guz trzustki, guz przysadki hormonalnie czynny, guz gruczołów przytarczycznych
 • rak rdzeniasty tarczycy, guz chromochłonny nadnercza, nerwiakowłókniakowatość
 • marfanoidalna budowa ciała, guz przysadki, guz trzustki

Uzasadnienie: Zespół MEN 2A charakteryzuje się występowaniem raka rdzeniastego tarczycy, guza chromochłonnego i nadczynności przytarczyc. Stanowi ponad 90 proc. zespołów MEN. Objawy kliniczne stwierdza się najczęściej między 20-30 r.ż. W rodzinach chorych z MEN IIa konieczne jest badanie genetyczne u krewnych I i II stopnia.

Punkty: 0


76. U 45-letniej pacjentki ze stwierdzonym w BAC tarczycy guzem pęcherzykowym, wg USG guzek jednoogniskowy w górnym biegunie płata prawego, o średnicy ok. 1 cm, bez powiększenia okolicznych węzłów chłonnych, należy:
 • wykonać całkowite wycięcie tarczycy
 • wyciąć guzek
 • przeprowadzić terapię radiojodem
 • wykonać wycięcie płata prawego wraz z cieśnią
 • przeprowadzić naświetlanie zewnętrzne

Uzasadnienie: Ryzyko złośliwości guzów pęcherzykowych w Polsce wynosi 5%. Gdy wzrost guza jest jednoogniskowy, średnica nie przekracza 1 cm oraz nie stwierdza się przerzutów do węzłów chłonnych, zaleca się wykonanie operacji oszczędzającej, polegającej na wycięciu płata, w którym znajduje się guz, wraz z cieśnią.

Punkty: 0


77. Do niepożądanych efektów działania inhibitorów 5-α-reduktazy należy:
 • zwiększenie stężenia dihydrotestosteronu w surowicy
 • nadciśnienie tętnicze
 • wzrost stężenia cholesterolu
 • hipotonia ortostatyczna
 • zmniejszenie libido, zaburzenia erekcji, zmniejszenie objętości ejakulatu

Uzasadnienie: Objawami niepożądanymi, występującymi w trakcie leczenia inhibitorami 5-α-reduktazy u około 4% chorych, są: spadek libido, zaburzenia erekcji, zmniejszenie objętości ejakulatu.

Punkty: 0


78. Wybierz prawidłowe stwierdzenie. W przypadku krioterapii „łokcia tenisisty”:
 • zabiegi powinny trwać co najmniej 10 minut
 • do zabiegów wykorzystuje się ciekły azot o temperaturze od –1800C do –1000C
 • zastosowanie mają okłady z kwaśnej wody
 • zalecane jest wykonywanie ruchów czynnych w stawie łokciowym
 • wykonuje się ją tylko w przewlekłych przypadkach „łokcia tenisisty”

Uzasadnienie: Podczas stosowania ciekłego azotu zalecane jest wykonywanie ruchów czynnych w stawie łokciowym w celu zapobiegania odmrożeniom na skutek działania gazu na małej powierzchni.

Punkty: 0


79. Pacjent, który lokalizuje ból, nie odpowiada na pytania, nie otwiera oczu jest oceniany na:
 • A) 6 pkt. w skali Glasgow
 • A) 7 pkt. w skali Glasgow
 • A) 8 pkt. w skali Glasgow
 • A) 9 pkt. w skali Glasgow
 • A) 10 pkt. w skali Glasgow

Uzasadnienie: Otwieranie oczu: 4 punkty - spontaniczne 3 punkty - na głos 2 punkty - na bodźce bólowe 1 punkt – brak reakcji Kontakt słowny: 5 punktów - pacjent zorientowany co do miejsca, czasu i sytuacji 4 punkty - odpowiedź chaotyczna ale pacjent ma zachowaną uwagę 3 punkty - odpowiedź nieadekwatna, nie na temat lub krzyk 2 punkty - niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie 1 punkt - bez reakcji Reakcja ruchowa: 6 punktów - spełnianie ruchowych poleceń słownych 5 punktów - pacjent lokalizuje bodziec bólowy 4 punkty - reakcja ucieczki na ból 3 punkty - patologiczna reakcja zgięciowa na ból (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych) 2 punkty - patologiczna reakcja wyprostna na ból (przywiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy) 1 punkt - bez reakcji Interpretacja: 15-12 pkt. – przytomność; 11-9 pkt. – uraz czaszkowo-mózgowy o małym lub średnim nasileniu; 8-5 pkt. – nieprzytomność; 4 – pkt. Zespół odmóżdżeniowy lub stan wegetatywny; 3 pkt. – śpiączka.

Punkty: 0


80. Najczęstsza przyczyna niedrożności mechanicznej jelit to:
 • skręt jelit
 • wgłobienie
 • zrosty w obrębie jamy brzusznej
 • przepuklina
 • nowotwór w obrębie jamy brzusznej

Uzasadnienie: W ponad połowie przypadków przyczyną niedrożności mechanicznej są zrosty w obrębie jamy brzusznej. Do częstych przyczyn należy też skręt jelit i wgłobienie. Rzadziej niedrożność jelit jest spowodowana przepukliną lub nowotworem.

Punkty: 0


81. Metodą z wyboru w przypadku alweokokozy wątroby jest:
 • transplantacja wątroby
 • resekcja anatomiczna wątroby pod osłoną albendazolu
 • resekcja nieanatomiczna wątroby
 • chemioterapia albendazolem
 • ostrzyknięcie zmiany formaliną

Uzasadnienie: Postępowaniem leczniczym z wyboru jest wczesny, radykalny zabieg chirurgiczny, odpowiednio rozległy z uwagi na wytwarzanie przez pasożyta długich, niewidocznych wypustek np. hemihepatektomia lub resekcja obejmująca 2-3 płaty wątroby, skojarzony z długotrwałym podawaniem albendazolu przez co najmniej 2 lata oraz 10-letnia obserwacja kliniczna.

Punkty: 0


82. Wskazaniem do podania osocza świeżo mrożonego jest/są:
 • hipoproteinemia
 • plazmafereza lecznicza
 • oparzenia
 • potrzeba natychmiastowego odwrócenia działania doustnych antykoagulantów
 • niedobory immunologiczne

Uzasadnienie: Świeżo mrożone osocze jest wskazane w przypadku potrzeby natychmiastowego odwrócenia działania doustnych antykoagulantów, w krwawieniach związanych z jednoczesnym niedoborem wielu czynników krzepnięcia, zaburzeń związanych z masywną transfuzją oraz w DIC.

Punkty: 0


83. W terapii przewlekłej niewydolności żylnej zastosowanie znajdują: (wskaż fałszywe):
 • diosmina
 • pentoksyfilina
 • NLPZ
 • sulodeksyd
 • statyny

Uzasadnienie: Statynom przypisuje się duże znaczenie w leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn, zwłaszcza podawanym łącznie z lekami przeciwzakrzepowymi.

Punkty: 0


84. Wybierz nieprawidłowe stwierdzenie. Leczenie glikokotykosteroidami:
 • nie jest leczeniem z wyboru w przypadku „łokcia tenisisty”
 • ma znikomą liczbę nawrotów
 • stosuje się je w formie 2-3 zastrzyków wykonywanych co 7 dni
 • jest najskuteczniejsze w pierwszych 6 tygodniach leczenia
 • wywołuje nasilenie się bólu w czasie 1-2 dni po podaniu

Uzasadnienie: Sterydy powodują szybkie ustąpienie dolegliwości co jednak łączone jest z dużą liczbą jej nawrotów. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że szybkie ustąpienie bólu zachęca do zwiększenia aktywności ruchowej a co za tym idzie do ponownego uszkodzenia nie w pełni wyleczonego przyczepu prostowników.

Punkty: 0


85. 27-letni mężczyzna ważący 85 kg doznał poparzenia II stopnia 27% powierzchni ciała. Ile płynów, wg reguły Parklanda, należy mu przetoczyć w ciągu pierwszych 24 h?:
 • 9180 ml
 • 4590 ml w ciągu pierwszych 8h i 4590 ml w ciągu następnych 16h
 • 6000 ml w ciągu pierwszych 12h i 3000 w ciągu kolejnych 12h
 • 9180 ml w ciągu pierwszych 16h
 • 8000 ml w ciągu pierwszych 24h

Uzasadnienie: Reguła Parklanda jest jedną z najpopularniejszych reguł stosowanych do obliczania zapotrzebowania płynowego u chorych oparzonych. Zasady przetaczania płynów u oparzonych polegają na przetoczeniu w ciągu pierwszych 8h połowy obliczonej objętości, w ciągu kolejnych 8h 25% obliczonej objętości, w ciągu następnych 8h pozostałych 25% obliczonej objętości.

Punkty: 0


86. Teleangiektazje:
 • są najczęstszą postacią kliniczną przewlekłej niewydolności żylnej
 • to nienaturalnie poszerzone włośniczki, żyłki i tętniczki, umiejscowione w warstwie podbrodawkowatej skóry
 • to trwałe, organiczne rozsze¬rzenia żył powierzchownych, które przyjmują postać wężowatych sznurów, splotów lub kłębów
 • występują u około 50% populacji po 40 roku życia, znacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet
 • mają barwę jasnoniebieską, średnicę w granicach 3-6 mm i są umiejscowione w głębokiej warstwie skóry

Uzasadnienie: Teleangiektazjami (pajączkami czy miotełkami) nazywamy grupy nienaturalnie poszerzonych włośniczek, żyłek i tętniczek, o średnicy nie przekraczającej 3 mm, umiejscowionych w warstwie podbrodawkowatej skóry. Mają zabarwienie sine, brunatne lub jasnoczerwone. Mogą występować pojedynczo lub w skupiskach przypominających gałęzie sosny nadmorskiej.

Punkty: 0


87. Do czynników zwiększających ryzyko rozwoju żylaków zalicza się:
 • dziedziczność, otyłość, ciąże, ubogoresztkową dietę będącą przyczyną zaparć, palenie tytoniu
 • stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, otyłość, ubogoresztkową dietę będącą przyczyną zaparć, nadciśnienie tętnicze
 • dziedziczność, otyłość, stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, hipertriglicerydemię
 • brak aktywności fizycznej, noszenie obcisłej bielizny, palenie tytoniu, ciąże, cukrzycę
 • długotrwałą pracę w pozycji stojącej lub siedzącej, dziedziczność, nadużywanie alkoholu

Uzasadnienie: Nadciśnienie tętnicze, hipertriglicerydemia oraz cukrzyca są czynnikami ryzyka wystąpienia przewlekłego niedokrwienia kończyn. Nadużywanie alkoholu nie ma związku z niewydolnością żylną.

Punkty: 0


88. W leczeniu zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych stosuje się m. in. kompresjoterapię. Którą klasę ucisku należy zastosować?:
 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V

Uzasadnienie: Stosowane środki uciskowe kwalifikuje się według stopnia ucisku do jednej z czterech klas. Produkty I klasy dają ucisk rzędu 20-30 mm Hg. Nadają się one do profilaktyki przewlekłych zaburzeń żylnych i w leczeniu niewielkich żylaków. II klasę uzyskają produkty dające ucisk na poziomie 30-40 mm Hg. Stosuje się je w leczeniu dużych żylaków i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych. Do klasy III zalicza się środki uciskające z siłą 40-50 mm Hg. Znalazły one zastosowanie w leczeniu owrzodzeń i obrzęków. Do ostatniej IV klasy należą produkty dające ucisk sięgający 50-60 mm Hg. Stosuje się je m. in. w ciężkim zespole pozakrzepowym.

Punkty: 0


89. U 45-letniej pacjentki operowanej w lekkiej niedoczynności tarczycy z powodu wola nadczynnego po ok. półtorej godziny po zakończeniu operacji pojawiła się duszność, wzrosło tętno i zaobserwowano spadek ciśnienia. Co może być przyczyną takiej sytuacji?:
 • uszkodzenie przytarczyc i związane z tym osłabienie mięśni oddechowych
 • niedowład fałdów głosowych
 • krwotok z rany
 • zakażenie rany pooperacyjnej
 • przełom tarczycowy wynikający z nieprawidłowego przygotowania chorej do operacji

Uzasadnienie: Najczęstsze powikłania po operacji tarczycy: - krwotok podczas i po operacji - niedowład jednego lub obydwu fałdów głosowych - niedoczynność gruczołów przytarczycznych - niedoczynność tarczycy - nawrotowa nadczynność tarczycy - bardzo rzadko przełom tarczycowy

Punkty: 0


90. Najczęstsza przyczyna urazów jamy brzusznej podczas ciąży to:
 • przemoc
 • wypadki samochodowe
 • upadki
 • ugryzienia
 • oparzenia

Uzasadnienie: Urazy występują w około 7% ciąż. Należą do głównych przyczyn zgonów ciężarnych. W kolejności występowania przyczyną urazów są wypadki samochodowe, przemoc, upadki, oparzenia, rany kłute i ugryzienia.

Punkty: 0


91. Zespół Volkmanna – wybierz prawidłowe:
 • jest późnym powikłaniem złamania
 • najczęściej występuje wskutek złamań w obrębie nadgarstka
 • objawy powstają wskutek ucisku na tętnicę ramienną
 • najczęściej powikłany jest porażeniem nerwu promieniowego
 • żadne ze stwierdzeń nie jest prawidłowe

Uzasadnienie: Zespół niedokrwienny Volkmanna jest wczesnym powikłaniem złamania kończyny. Najczęściej występuje jako powikłanie po złamaniu nadkłykciowym kości ramiennej, zwłaszcza w typie wyprostnym, rzadziej po złamaniach obu kości przedramienia lub zwichnięciu stawu łokciowego. W złamaniu nadkłykciowym wyprostnym dochodzi do ucisku tętnicy ramiennej między fałdem rozcięgna mięśnia dwugłowego ramienia a bliższym odłamem kości ramiennej. Wskutek niedokrwienia kończyny dochodzi do ograniczenia lub zniesienia ruchów ręki, a następnie do porażenia nerwu pośrodkowego i łokciowego i przykurczu mięśni – tzw. przykurcz Volkmanna.

Punkty: 0


92. W skali Fontaine’a stopień III oznacza:
 • brak objawów
 • chromanie przestankowe
 • bóle spoczynkowe
 • martwicę
 • żadne

Uzasadnienie: Skali Fontaine’a używa się do wyboru metody leczenia, ustalenia wskazań do operacji i rokowania w niedrożności tętnic kończyn dolnych. Skala jest czterostopniowa: I – bez objawów II – chromanie przestankowe III – bóle spoczynkowe IV – martwica Leczenie operacyjne jest wskazane w III i IV stopniu. W II stopniu może nim być krótki dystans chromania.

Punkty: 0


93. Wtórne całkowite wycięcie tarczycy można wykonać:
 • 5-7 dni po pierwszej operacji
 • 3 miesiące po pierwszej operacji
 • po miesiącu od pierwszej operacji
 • prawidłowe a i b
 • prawidłowe a, b, c

Uzasadnienie: Jeśli uda się szybko otrzymać wynik z pracowni histopatologicznej sugerujący konieczność poszerzenia zakresu operacji, wówczas należy operować jak najszybciej, do tygodnia od poprzedniej operacji. Po tym czasie zaczynająca się wytwarzać blizna powoduje obrzęknięcie i nacieczenie tkanek i reoperacja jest szczególnie trudna. Wówczas należy ja przeprowadzić dopiero po ok. 3 miesiącach od pierwotnej operacji.

Punkty: 0


94. Jakie kryteria wg najnowszych wytycznych muszą zostać spełnione, żeby rozpoznać zespół antyfosfolipidowy?
 • obecność antykoagulantu toczniowego, immunoglobulin antykardiolipinowych klasy G (IgG) i M (IgM) a także przeciwciał klasy IgG i IgM skierowanych przeciw b2-glikoproteinie
 • współistnienie przynajmniej dwóch kryteriów laboratoryjnych i jednego kryterium klinicznego
 • współistnienie przynajmniej jednego kryterium laboratoryjnego i dwóch kryteriów klinicznych
 • nie można postawić rozpoznania, jeśli pomiędzy wystąpieniem objawów klinicznych a pojawieniem się przeciwciał antyfosfolipidowych minęło powyżej 2 lat
 • żadne z powyższych nie odnosi się do aktualnych wytycznych

Uzasadnienie: W 2006 r. międzynarodowy zespół ekspertów ogłosił uzupełnienia do kryteriów z Sapporo rozpoznawania zespołu antyfosfolipidowego. W nowych wytycznych utrzymano podział kryteriów na laboratoryjne i kliniczne czyli powikłanie zakrzepowe, a uzasadnieniem rozpoznania APS jest współistnienie przynajmniej jednego kryterium laboratoryjnego i jednego kryterium klinicznego, przy czym kryterium laboratoryjne powinno być spełnione dwukrotnie w odstępie przynajmniej 12 tygodni. Nie można postawić rozpoznania, jeśli pomiędzy wystąpieniem objawów klinicznych a pojawieniem się przeciwciał antyfosfolipidowych minęło powyżej 5 lat. W nowych kryteriach laboratoryjnych uwzględniono obecność antykoagulantu toczniowego, immunoglobulin antykardiolipinowych klasy G (IgG) i M (IgM) oraz dodano obecność przeciwciał klasy IgG i IgM skierowanych przeciw b2-glikoproteinie

Punkty: 0


95. Bezwzględnym wskazaniem do leczenia zabiegowego łagodnego rozrostu gruczołu krokowego nie jest/są:
 • nawracający krwiomocz, spowodowany łagodnym rozrostem stercza
 • powtarzające się epizody zatrzymania moczu
 • nawroty zakażeń dróg moczowych
 • duże uchyłki pęcherza
 • kamica nerek

Uzasadnienie: Bezwzględne wskazania do leczenia zabiegowego łagodnego rozrostu gruczołu krokowego to: powtarzające się epizody zatrzymania moczu, nawracający krwiomocz, spowodowany łagodnym rozrostem stercza, duże uchyłki pęcherza, kamica pęcherza moczowego, nawroty zakażeń dróg moczowych oraz objawy niewydolności nerek.

Punkty: 0


96. Wg kryteriów King’s College przy zatruciu paracetamolem transplantacja wątroby jest wskazana w przypadku:
 • stężeniu bilirubiny >2-3 mg/dL, II stopień encefalopatii, bez wodobrzusza
 • albuminy <2,8 g/L, małe wodobrzusze, I stopień encefalopatii
 • czas protrombinowy >100 s., kreatynina > 300 mol/L (> 3,4 mg/dL), stopień III encefalopatii
 • wskaźnik protrombinowy 40-65 %, bilirubina > 3 mg/dL, I stopień encefalopatii
 • wskaźnik protrombinowy <40 %, albuminy 2,8-3,5 g/L, wodobrzusze znaczne

Uzasadnienie: Kryteria King’s College służą do oceny stopnia niewydolności i kwalifikacji do leczenia przez transplantację wątroby u chorych z toksycznym uszkodzeniem wątroby. Oprócz tej klasyfikacji wyróżnia się jeszcze klasyfikację Childa-Pugha, system Meld, kryteria Clichy (odnośnie wirusowego uszkodzenia wątroby) oraz kryteria Moyo Clinic (dla chorych z pierwotną żółciową marskością tego narządu).

Punkty: 0


97. Chory zgłosił się do lekarza z powodu bólu kręgosłupa w odcinku lędźwiowo – krzyżowym. Zauważył, że ból nasila się przy prostowaniu się, gdy odchyla się tułowiem do tyłu. Na zdjęciu RTG odcinka lędźwiowo – krzyżowego stwierdzono obecność stawu rzekomego pomiędzy wyrostkami kolczystymi dwóch kolejnych kręgów. Prawdopodobne rozpoznanie to:
 • ZZSK
 • Choroba Baastrupa
 • Choroba Scheuermana
 • Bakteryjne zapalenie kręgosłupa
 • Guz kanału kręgowego

Uzasadnienie: Przedstawiony pacjent najprawdopodobniej choruje na chorobę Baastrupa. Ból w tej chorobie jest spowodowany obecnością stawu rzekomego powstałego pomiędzy wyrostkami kolczystymi dwóch kolejnych kręgów. Początkowo dochodzi do zapalenia okostnej, a następnie sklerotyzacji w miejscu styku. Zaostrzenie dolegliwości następuje przy ruchach prostowania tego odcinka kręgosłupa. Radiograficzne stwierdzenie obecności stawu rzekomego nie wystarcza do postawienia pełnego rozpoznania. Konieczne jest stwierdzenie złagodzenia doznań bólowych po selektywnym znieczuleniu, gdyż często choroba Baastrupa przebiega asymptomatycznie, a przyczyna bólów jest inna.

Punkty: 0


98. Cytologiczny wynik LSIL świadczy o:
 • nieprawidłowych komórkach nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu
 • zmianach śródnabłonkowych niskiego stopnia
 • zmianach śródnabłonkowych średniego stopnia
 • zmianach śródnabłonkowych dużego stopnia
 • zakażeniu Candida albicans

Uzasadnienie: W systemie Bethesda z 2001 roku oceny rozmazów cytologicznych LSIL od ang. low grade squamous intraepithelial lesions oznacza rozpoznanie cytologiczne: zmiany śródnabłonkowe niskiego stopnia.

Punkty: 0


99. Wczesne objawy raka szyjki macicy to:
 • krwawienia międzymiesiączkowe
 • niewydolność nerek
 • bóle w podbrzuszu
 • nie ma charakterystycznych wczesnych objawów raka szyjki macicy
 • krwawienie po menopauzie

Uzasadnienie: We wczesnych stopniach zaawansowania raka szyjki macicy nie ma żadnych objawów. Natomiast w zaawansowanych przypadkach mogą wystąpić krwawienia międzymiesiączkowe, krwawienia kontaktowe, masywne upławy, cuchnące upławy, niewydolność nerek, a także bóle okolicy krzyżowej oraz dolegliwości bólowe o cechach rwy kulszowej.

Punkty: 0


100. U kobiet w okresie menopauzy najczęstsza forma nietrzymania moczu to:
 • naglące nietrzymanie moczu
 • zespół pęcherza nadreaktywnego
 • wysiłkowe nietrzymanie moczu
 • infekcja dróg moczowych
 • mieszane nietrzymanie moczu

Uzasadnienie: Najczęstszą postacią NM u kobiet w okresie menopauzy jest jego postać wysiłkowa, która według danych krajowych może stanowić nawet około 74 % przypadków NM. Postać mieszana występuje z kolei u około 17% kobiet, a naglące NM jest najrzadsze, bo stwierdzane u co dziesiątej kobiety w wieku pomenopauzalnym.

Punkty: 0


101. Duszność w przebiegu ciąży może być spowodowana występowaniem:
 • niedokrwistostości u kobiety ciężarnej
 • chorobami serca
 • napadem atmy
 • zatorowością płucną
 • wszystkie odpowiedź są prawidłowe

Uzasadnienie: "Różnicowanie przyczyn duszności w ciąży: 1. zjawisko fizjologiczne 2. niedokrwistość 3. choroby serca 4. napad astmy 5. obrzęk płuc 6. zator tętnicy płucnej."

Punkty: 0


102. 22-letnia kobieta planuje ciążę, wskutek intensywnego odchudzania straciła ostatnio 20 kg, aktualnie BMI 18 kg/m2, nieregularnie miesiączkuje, w cytologii - cechy zakażenia HPV. Najprawdopodobniejsza przyczyna trudności z zajściem w ciążę jest pochodzenia:
 • podwzgórzowo-przysadkowego
 • jajnikowego
 • jajowodowego
 • immunologicznego
 • szyjkowego

Uzasadnienie: Wśród podwzgórzowo-przysadkowych przyczyn zaburzeń jajeczkowania można wyróżnić zmiany czynnościowe powodowane między innymi przez stres fizyczny i psychiczny, zaburzenia odżywiania czy wyczynowe uprawianie sportu. Dochodzi wówczas do zmian czynności neuroendokrynnej generatora impulsów GnRH, to jest zmniejszenia amplitudy i częstości wydzielania GnRH. Skutkuje to aktywacją czynności nadnerczy i zanikiem cyklicznej czynności jajników. Zakażenie HPV nie jest czynnikiem upośledzającym płodność.

Punkty: 0


103. Klasa C cukrzycy przedciążowej wg P. White obejmuje kobiety:
 • z retinopatią proliferacyjną w przebiegu cukrzycy
 • po transplantacji nerki z powodu cukrzycy
 • z cukrzycą trwającą powyżej 20 lat
 • z cukrzycą trwającą 10-19 lat, wymagające leczenia insuliną
 • z retinopatią prostą w przebiegu cukrzycy

Uzasadnienie: Klasyfikacja cukrzycy przedciażowej opracowana przez Priscillę White ma znaczenie prognostyczne dla losu ciąży i ciężarnej. Uwzględnia ona wiek w momencie zachorowania na cukrzycę, czas trwania choroby, współistniejące powikłania. Cała klasyfikacja przedstawia się następująco: A – cukrzyca rozpoznana w dowolnym wieku, o różnym czasie trwania, niewymagająca leczenia insuliną, B – cukrzyca rozpoznana po 20. roku życia, trwająca poniżej 10 lat, bez powikłań naczyniowych, wymagająca leczenia insuliną, C – cukrzyca rozpoznana pomiędzy 10. a 19. rokiem życia i/lub trwająca od 10 do 19 lat, bez powikłań naczyniowych, wymagająca leczenia insuliną, D – cukrzyca rozpoznana przed 10. rokiem życia i/lub trwająca ponad 20 lat, stwierdzane są cechy retinopatii prostej, konieczne jest leczenie insuliną, R – cukrzyca rozpoznana w dowolnym wieku, o różnym czasie trwania, w której stwierdzane są cechy retinopatii proliferacyjnej, F – cukrzyca rozpoznana w dowolnym wieku, o dowolnym czasie trwania, której towarzyszą zmiany naczyniowe w nerkach o typie nefropatii cukrzycowej (z białkomoczem dobowym >0,5 g), RF – obejmuje kryteria klasy R i F, H – cukrzyca, której towarzyszą zmiany w naczyniach wieńcowych, T – cukrzyca u chorych po przeszczepieniu nerki z powodu nefropatii cukrzycowej.

Punkty: 0


104. Spośród twierdzeń dotyczących raka jajnika wybierz fałszywe:
 • około 75% przypadków raka jajnika rozpoznawanych jest w bardzo wczesnych stadiach
 • w Polsce rak jajnika jest piątym co do częstości nowotworem złośliwym u kobiet
 • najczęściej chorują kobiety po 50 roku życia
 • rak jajnika częściej rozwija się na podłożu endometriozy
 • ryzyko zachorowania zwiększa się u kobiet z mutacją konstytucyjną w genie BRCA1 lub BRCA2

Uzasadnienie: Około 75% przypadków raka jajnika rozpoznawanych jest w bardzo zaawansowanych stadiach. Nowotwór rozwija się przede wszystkim u kobiet po menopauzie, kiedy wygasa czynność jajników i zaburzenia ich pracy są mało uchwytne. Lokalizacja narządu utrudnia kliniczne rozpoznawanie dyskretnych zmian morfologicznych, które dają objawy dopiero wtedy, gdy rozrastający się guz osiągnie znaczne rozmiary lub gdy proces chorobowy jest już rozsiany.

Punkty: 0


105. Kobietom ciężarnym chorującym na astmę nie zaleca się:
 • unikania czynników prowokujących zaostrzenia tj: dym tytoniowy, alergeny i infekcje
 • samodzielnego monitorowania przez pacjentkę PEF w domu
 • kontrolnych badań spirometrycznych
 • hospitalizacji przez cały okres trwania ciąży, ponieważ astma zawsze stanowi zagrożenie dla rozwijającego się płodu
 • wizyt kontrolnych dostosowanych do stanu pacjentki i odpowiedzi na stosowane leczenie

Uzasadnienie: Działania profilaktyczne dotyczą w równym stopniu chorych na astmę w ogólnej populacji, jak i kobiet ciężarnych. Dlatego także w ciąży wskazane jest unikanie czynników prowokujących zaostrzenia, samodzielna kontrola PEF, regularne kontrole w gabinecie lekarskim. Przy prawidłowej kontroli choroby zbędna jest hospitalizacja pacjentki.

Punkty: 0


106. Cukrzycę ciążową można rozpoznać na podstawie:
 • testu przesiewowego, gdy stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 140 mg/dl
 • testu przesiewowego, gdy stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 200 mg/dl
 • testu przesiewowego, gdy stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 125 mg/dl
 • testu OGTT, gdy stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 140 mg/dl
 • testu OGTT, stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 125 mg/dl

Uzasadnienie: Do algorytmu diagnostycznego cukrzycy ciężarnych należy wstępne oznaczenie stężenia glukozy na czczo na początku ciąży, a przy prawidłowych wartościach glikemii na czczo obowiązkowe wykonanie testu przesiewowego z 50 g glukozy u wszystkich ciężarnych w 24-28 tygodniu ciąży. W zależności od wyniku tego testu: a) wynik w normie, tj. poniżej 140 mg/dl w 1 godzinie testu – należy odstąpić od dalszej diagnostyki b) wynik pomiędzy 140-199 mg/dl w 1 godzinie testu – dalsza diagnostyka – należy niezwłocznie wykonać test diagnostyczny, tzw. OGTT z 75 g glukozy c) wynik 200 mg/dl i powyżej w 1 godzinie testu – należy rozpoznać cukrzycę ciężarnych. Prawidłowa jest wiec odpowiedź b. (wg wytycznych PTG, 2005 r.) Jeśli jednak pacjentka zostanie poddana testowi diagnostycznemu OGTT wówczas wyniki interpretujemy następująco: a) gdy wynik powyżej 100 mg/ml na czczo przed testem lub 140 mg/ml w drugiej godzinie testu – należy rozpoznać cukrzycę ciężarnych.

Punkty: 0


107. W zabiegu TOT wykorzystuje się:
 • dostęp przezpochwowy
 • dostęp nadłonowy
 • dostęp z cięcia Pfannenstiela
 • technikę laparoskopową
 • tkanki własne chorej

Uzasadnienie: Skrót techniki: TOT pochodzi od angielskiego Trans- Obturator-Tape. Zabieg ten jest minimalnie inwazyjny i jak podają wstępne badania epidemiologiczne, cechuje się wysokim, bo ponad 80% odsetkiem wyleczeń. Polega on na umieszczeniu syntetycznej taśmy pod cewką moczową z dostępu przedłonowego - to jest przez otwory zasłonione. Specjalne igły z taśmą wprowadzane są od strony pochwy i po przejściu przez otwory zasłonione i przebiciu skóry wyprowadzane na zewnątrz.

Punkty: 0


108. Klasyfikacja STRAW opiera się na:
 • wzroście stężenia FSH
 • obrazie ultrasonograficznym jajników
 • biopsji endometrium
 • regularności cykli miesiączkowych oraz wynikach badań hormonalnych
 • wynikach badania urodynamicznego

Uzasadnienie: Podstawą do klasyfikacji jest regularność cykli miesiączkowych oraz wyniki badań hormonalnych, a dokładniej FSH.

Punkty: 0


109. Kobieta, lat 48, z zaawansowanym rakiem szyjki macicy, w USG transwaginalnym: guz uciska pęcherz moczowy. Przed dwoma tygodniami u pacjentki pojawiły się problemy z trzymaniem moczu. Dolegliwości najprawdopodobniej można zakwalifikować jako:
 • naglące nietrzymanie moczu
 • nietrzymanie moczu z przepełnienia
 • wysiłkowe nietrzymanie moczu
 • infekcję dróg moczowych
 • okresowe nietrzymanie moczu

Uzasadnienie: Nietrzymanie moczu u wspomnianej pacjentki wyraźnie ma związek z chorobą podstawową - zaawansowanym rakiem szyjki macicy. Podczas ucisku przez guz na szyję pęcherza moczowego dochodzi do jej zaciskania, zaburzeń w oddawaniu moczu i w konsekwencji do popuszczania moczu "z przepełnienia".

Punkty: 0


110. Do nowotworów wywoływanych przez HPV nie należy/nie należą:
 • rak sromu
 • kłykciny kończyste
 • rak odbytu
 • rak szyki macicy
 • mięsak Kaposiego

Uzasadnienie: Do niezłośliwych nowotworów wywoływanych przez HPV 6 i 11 należą kłykciny kończyste. Inne charakterystyczne zmiany skórne spowodowane zakażeniem HPV to tzw. brodawki pospolite a wśród zmian na błonach śluzowych – kłykciny płaskie, młodzieńczy brodawczak krtani, brodawczaki na narządach płciowych, kłykciny gigantyczne Buschke-Loewensteina. Typy onkogenne wirusa czyli HPV16, 18, 31, 33, 66 i inne powodują dysplazję i raka szyjki macicy, a także inne raki okolicy ano-genitalnej oraz raki głowy i szyi.

Punkty: 0


111. Wybierz stwierdzenie nieprawdziwe dotyczące leczenia raka piersi:
 • abciximab – nowy lek w terapii raka piersi - ma za zadanie hamować angiogenezę, powstrzymując w ten sposób rozwój procesu nowotworzenia
 • współczesne leczenie raka gruczołu piersiowego to w zdecydowanej większości przypadków terapia skojarzona
 • przy kwalifikacji pacjentki do leczenia określa się profil oceniający występowanie u niej receptorów estrogenowych i progesteronowych
 • przy klasyfikacji do leczenia bardzo istotny jest wiek pacjentki, stan menopauzalny, ekspresja genu HER2neu i dynamika wzrostu guza
 • żadne z powyższych

Uzasadnienie: Abciximab jest fragmentem Fab chimerowego monoklonalnego przeciwciała 7E3. Łączy się z receptorami GPIIb/IIIa aktywnych płytek krwi, które są częścią receptorów adhezyjnych z rodziny integryn i głównymi receptorami powierzchniowymi płytek związanymi z procesem agregacji. Stosowany jest pomocniczo w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym i heparyną w przypadkach przezskórnej koronaroplastyki i implantacji stentu w celu zapobiegania sercowym powikłaniom niedokrwiennym. Lek wskazany jest również u osób z niestabilną dławicą piersiową w celu krótkotrwałego (jednomiesięcznego) zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca u pacjentów niereagujących na konwencjonalne sposoby leczenia i zakwalifikowanych do zabiegów na naczyniach wieńcowych.

Punkty: 0


112. W skład 3 podstawowych objawów płodowego zespołu alkoholowego nie wchodzi/-ą:
 • opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego
 • zaburzenia neurologiczne
 • hipoplazja paliczków dystalnych
 • dysmorfia twarzy
 • wada serca stwierdzona w USG

Uzasadnienie: Płodowy zespół alkoholowy charakteryzuje się triadą objawów: opóźnieniem rozwoju wewnątrzmacicznego, zaburzeniami neurologicznymi o różnym stopniu nasilenia oraz charakterystyczną dysmorfią twarzy.

Punkty: 0


113. U kobiety z zespołem policystycznych jajników należy przeprowadzić diagnostykę w kierunku:
 • insulinooporności
 • zaburzeń lipidowych
 • nadciśnienia tętniczego
 • choroby zakrzepowo-zatorowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Uzasadnienie: Jednym z kryteriów diagnostycznych PCOS jest stwierdzenie insulinooporności lub nietolerancji glukozy. Do częstych zaburzeń metabolicznych w tej grupie pacjentek należą: cukrzyca, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze. W późniejszym wieku pacjentki te są predysponowane do raka endometrium.

Punkty: 0


114. W czasie ciąży przebieg astmy:
 • u około 1/3 kobiet pogarsza się
 • u około 1/3 kobiet ulega złagodzeniu
 • u około 1/3 kobiet pozostaje bez zmian
 • sugeruje się, że zależy od przebiegu astmy u kobiety przed zajściem w ciążę
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Uzasadnienie: Podczas ciąży w organizmie kobiety zachodzą burzliwe zmiany hormonalne, metaboliczne oraz anatomiczne, które mogą wpływać na przebieg astmy oskrzelowej i zmieniać jej stopień ciężkości. Jak podaje najnowszy raport GINA, w czasie ciąży u około 1/3 kobiet dochodzi do pogorszenia przebiegu choroby, u kolejnej 1/3 - jej złagodzenia, a u pozostałych nie ma zmian w przebiegu choroby. Pojawiają się jednak mało optymistyczne sugestie, że u kobiet z ciężką astmą istnieje większe prawdopodobieństwo jej nasilenia - łagodniejsza postać astmy wykazuje tendencje do poprawy.

Punkty: 0


115. Fizjologiczne miejsce metaplazji w drogach rodnych kobiety to:
 • strefa przejściowa szyjki macicy
 • nabłonek jajowodów
 • endometrium
 • myometrium
 • warstwa tekalna jajnika

Uzasadnienie: Na tarczy szyjki macicy znajduje się nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący, kanał szyjki wyściela nabłonek walcowaty. Pomiędzy nimi znajduje się tak zwana strefa przejściowa, w której zachodzą fizjologiczne procesy metaplazji: czyli ciągłej wymiany obu nabłonków.

Punkty: 0


116. Klasa D cukrzycy przedciążowej wg P White obejmuje kobiety:
 • z retinopatią proliferacyjną w przebiegu cukrzycy
 • po transplantacji nerki z powodu cukrzycy
 • z cukrzycą trwającą powyżej 20 lat
 • z retinopatią prostą w przebiegu cukrzycy
 • prawidłowe c i d

Uzasadnienie: Klasyfikacja cukrzycy przedciażowej opracowana przez Priscillę White ma znaczenie prognostyczne dla losu ciąży i ciężarnej. Uwzględnia ona wiek w momencie zachorowania na cukrzycęczas trwania choroby, współistniejące powikłania. Cała klasyfikacja przedstawia się następująco: A – cukrzyca rozpoznana w dowolnym wieku, o różnym czasie trwania, niewymagająca leczenia insuliną, B – cukrzyca rozpoznana po 20. roku życia, trwająca poniżej 10 lat, bez powikłań naczyniowych, wymagająca leczenia insuliną, C – cukrzyca rozpoznana pomiędzy 10. a 19. rokiem życia i/lub trwająca od 10 do 19 lat, bez powikłań naczyniowych, wymagająca leczenia insuliną, D – cukrzyca rozpoznana przed 10. rokiem życia i/lub trwająca ponad 20 lat, stwierdzane są cechy retinopatii prostej, konieczne jest leczenie insuliną, R – cukrzyca rozpoznana w dowolnym wieku, o różnym czasie trwania, w której stwierdzane są cechy retinopatii proliferacyjnej, F – cukrzyca rozpoznana w dowolnym wieku, o dowolnym czasie trwania, której towarzyszą zmiany naczyniowe w nerkach o typie nefropatii cukrzycowej (z białkomoczem dobowym >0,5 g), RF – obejmuje kryteria klasy R i F, H – cukrzyca, której towarzyszą zmiany w naczyniach

Punkty: 0


117. U 33-letniej kobiety CII PI będącej w 5 tygodniu ciąży, u której w poprzedniej ciąży stwierdzono cukrzycę ciężarnych, należy wykonać:
 • test przesiewowy z 50 g glukozy w 10-14 tygodniu ciąży
 • test przesiewowy z 50 g glukozy w 24-28 tygodniu ciąży
 • pomiar glikemii na czczo i w jak najkrótszym czasie test diagnostyczny
 • test diagnostyczny w 24-28 tygodniu ciąży, jeśli poprzednie wyniki badań będą prawidłowe
 • prawidłowe c i d

Uzasadnienie: U pacjentek z cukrzycą ciężarnych w poprzedniej ciąży należy w momencie zgłoszenia się na pierwszą wizytę w kolejnej ciąży wykonać pomiar glikemii na czczo, a następnie w jak najkrótszym czasie test diagnostyczny z 75 g glukozy. Przy prawidłowym wyniku testu wykonanym w I trymestrze, tj. stężeniu glukozy w osoczu krwi żylnej poniżej 140 mg/dl należy ponownie wykonać test diagnostyczny w 24-28 tygodniu ciąży

Punkty: 0


118. Przeciwwskazaniem do embolizacji tętnic macicznych nie jest:
 • ciąża
 • uczulenie na środki znieczulające
 • zakażenie miednicy mniejszej
 • przeciwwskazanie do znieczulenia ogólnego czy zewnątrzoponowego
 • niewydolności nerek

Uzasadnienie: Embolizacja tętnic macicznych jest przeciwwskazana: w przypadku uczulenia na środki znieczulające, w niewydolności nerek, w zakażeniach miednicy mniejszej, w mięśniakach współistniejących z ciążą oraz w przecieku tętniczo-żylnym. Embolizacji nie stosujemy również w niezdiagnozowanych guzach miednicy mniejszej, w nowotworach narządu rodnego i u kobiet, które zamierzają zajść w ciążę. Kandydatkami do zabiegu mogą być kobiety: nieplanujące ciąży, nieodpowiadające na leczenie farmakologiczne lub z przeciwwskazaniami farmakoterapii, znieczulenia ogólnego czy zewnątrzoponowego.

Punkty: 0


119. Pierwsze badanie USG należy wykonać w:
 • 1 miesišcu ciąży
 • 10 tygodniu ciąży
 • 20 tygodniu ciąży
 • 32 tygodniu ciąży
 • 40 tygodniu ciąży

Uzasadnienie: Wskazane jest wykonywanie trzech badań ultrasonograficznych: pierwsze ok. 10 tygodnia ciąży m. in. w celu ustalenia wieku ciążowego oraz wykrycia dużych wad ośrodkowego układu nerwowego. Drugie badanie należy wykonać ok. 20 tygodnia ciąży celem oceny anatomii płodu, natomiast trzecie badanie przeprowadzone powinno być ok. 32 tygodnia cąży.

Punkty: 0


120. U 31-letniej pacjentki w badaniu cytologicznym otrzymano wynik ASCUS. Co należałoby zaproponować pacjentce:
 • badanie DNA HPV na obecność wirusów HPV o wysokim potencjale onkogennym
 • nic, wynik ten nie wymaga żadnej weryfikacji
 • powtórzenie badania cytologicznego po 2 latach
 • natychmiastową konizację szyjki macicy
 • zbadanie partnera na obecność wirusa HPV, ponieważ wynik ten świadczy ze 100% pewnością o istnieniu zakażenia HPV u pacjentki

Uzasadnienie: W systemie Bethesda z 2001 roku oceny rozmazów cytologicznych ASCUS od ang. atypical squamous cells uf undeterminated significance oznacza rozpoznanie cytologiczne: nieprawidłowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu. Typowanie HPV wysokiego ryzyka należy przeprowadzić: - u kobiet 30-letnich i starszych - w kombinacji z cytologią - nie częściej niż co 3 lata - do weryfikacji ASCUS czyli rozpoznania cytologicznego oznaczającego nieprawidłowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu.

Punkty: 0


121. Najczęstszą nowotworową przyczyną krwawień pomenopauzalnych z dróg rodnych jest:
 • rak szyjki macicy
 • rak endometrium
 • rak jajnika
 • rak sromu
 • rak pęcherza moczowego

Uzasadnienie: Jeśli kobieta jest otyła, zgłasza nieregularne krwawienia związane z okresem przekwitania, należy myśleć o raku endometrium. Jest to najczęstsza nowotworowa przyczyna krwawień pomenopauzalnych z dróg rodnych.

Punkty: 0


122. Szansa na samoistne cofnięcie się zmian dysplastycznych I stopnia (CIN I) to około:
 • 10 %
 • 50%
 • 1%
 • 90%
 • 100%

Uzasadnienie: Pierwotna infekcja brodawczakiem ludzkim może doprowadzać do przetrwałego zakażenia, a następnie do stanu przedrakowego stopnia małego, średniego i dużego, aż w końcu do raka. Ale wiadomo również, że może nastąpić eliminacja wirusa, nawet w stanach przedrakowych średniego i dużego stopnia. Cofnięcie się zmian następuje w dużym odsetku w przypadku CIN I (ponad 50%), natomiast w przypadku CIN III u około 30% zakażonych pacjentek. Co więcej w przypadku CIN I do progresji do raka dochodzi tylko u 1% pacjentek. W 5% przypadków dysplazji CIN II i u ponad 12% CIN III dojdzie do progresji dysplazji do raka.

Punkty: 0


123. U ciężarnych kobiet chorujących na astmę:
 • w okresie okołoporodowym rzadko dochodzi do zaostrzeń
 • cięcie cesarskie należy wykonywać jedynie ze wskazań położniczych
 • w indukcji porodu można stosować oksytocynę
 • tych, które przed rozwiązaniem otrzymywały doustne glikokortykosteroidy w okresie okołoporodowym należy podawać dożylnie hydrokortyzon
 • wszystkie stwierdzenia są prawdziwe

Uzasadnienie: Astma nie stanowi przeciwwskazania do porodu drogami natury. Wskutek fizjologicznego wzrostu poziomu endogennego kortyzolu u ciężarnej będącej w terminie porodu, objawy astmy z reguły w terminie porodu ulegają wyciszeniu lub złagodzeniu. Oczywiście pacjentka przez cały czas musi kontynuować swoją podstawową terapię. Poród powinien odbywać się przy zapewnieniu dostatecznej analgezji i nawodnienia ciężarnej. Nie ma przeciwwskazań do indukcji porodu oksytocyną. Pacjentki, otrzymujące doustne kortykosteroidy powinny w okresie okołoporodowym, mieć zwiększoną ich dawkę, najlepiej podaną dożylnie.

Punkty: 0


124. Ca 125:
 • zawsze jest podwyższone w raku jajnika
 • stężenie poniżej 35 U/ml wyklucza obecność raka jajnika
 • wzrasta w przypadku wznowy
 • wzrasta w raku pęcherzyka żółciowego
 • ze względu na niską specyficzność nie znajduje zastosowania w diagnostyce raka jajnika

Uzasadnienie: We wczesnych postaciach raka jajnika Ca 125 może nie być podwyższone. Stężenie CA 125 powyżej 35 U/ml uważa się za patologiczne. Pierwszym objawem rozwijającego się nawrotu jest u większości chorych wzrost stężenia CA 125, który wyprzedza o 2-6 miesięcy pojawienie się objawów klinicznych. Ca 125 występuje także w nowotworach endometrium, jajowodu, śluzówki kanału szyjki macicy, trzustki, okrężnicy, sutka i płuc.

Punkty: 0


125. Zaznacz stwierdzenie prawdziwe odnoszące się do terapii zaburzeń lękowych:
 • terapia zaburzeń lękowych to zwykle leczenie skojarzone, obejmujące psychoterapię i farmakoterapię
 • fobia społeczna może być izolowanym zaburzeniem lękowym stwierdzanym w przebiegu depresji
 • szacuje się, że około 2/3 osób chorujących na depresję prezentuje wyraźne objawy lęku
 • blokowanie zachowań związanych z fobiami nie jest możliwe przy użyciu benzodiazepin
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe

Uzasadnienie: Zaburzenia lękowe, dawniej nazywane nerwicami, dotykają co najmniej 10% populacji osób dorosłych. Terapia zaburzeń lękowych to zwykle leczenie skojarzone, obejmujące psychoterapię i farmakoterapię. Współcześni psychoterapeuci mają świadomość, że taka kombinowana terapia pozwala na kompleksowe leczenie osób z zaburzeniami lękowymi. Algorytmy i strategie farmakoterapii zaburzeń lękowych zmieniły się znacząco w latach 90-ch ubiegłego wieku, wychodząc z zaklętego kręgu benzodiazepin. Wprowadzenie leków antydepresyjnych, zwłaszcza o wpływie na układ serotoninowy, zasadniczo zmieniło rokowanie w zaburzeniach lękowych. Ocenia się, że 2/3 osób chorujących na depresję prezentuje wyraźne objawy lęku. Objawy lęku mogą w przebiegu depresji występować w postaci izolowanych psychicznych lub somatycznych symptomów lękowych, ale także w postaci specyficznych zaburzeń lękowych takich, jak fobia społeczna czy napady paniki. Warto więc pamiętać, że terapia zaburzeń lękowych przy użyciu benzodiazepin pozwala osiągnąć jedynie pierwszy ze zdefiniowanych na planszy celów, a więc czasową redukcję objawów psychicznych i somatycznych manifestacji lęku. Blokowanie zachowań związanych z fobiami nie jest możliwe przy użyciu BDZ, a długoterminowa terapia przy użyciu tych leków wiązać się będzie z narastającym uzależnieniem. Pamiętajmy, że BDZ w terapii zaburzeń lękowych stosowane są szerzej jedynie w celu okresowego złagodzenia ekstremalnego lęku w okresie oczekiwania na działanie leków przeciwdepresyjnych, które pojawia się po kilku tygodniach terapii

Punkty: 0


126. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zaburzeń depresyjnych w przebiegu padaczki:
 • nie obserwuje się znaczącego związku między objawami depresyjnymi a długością trwania padaczki.
 • pacjenci chorzy na padaczkę 7 razy częściej zapadają na depresję
 • ponad 3 razy częściej wystąpienie epizodu depresyjnego poprzedza pierwszy napad padaczkowy
 • istnieje wyraźny związek między politerapią a występowaniem depresji u pacjentów z padaczką
 • nie stwierdza się korelacji pomiędzy częstością napadów padaczkowych a występowaniem zaburzeń nastroju

Uzasadnienie: Ad. (a) Nie obserwuje się znaczącego związku między objawami depresyjnymi a długością trwania padaczki. Ad. (b) i (c) W dotychczas opublikowanych badaniach widoczna jest dwukierunkowa zależność między depresją a padaczką: pacjenci chorzy na padaczkę 7 razy częściej zapadają na depresję, ale też w wywiadzie ponad 3 razy częściej wystąpienie epizodu depresyjnego poprzedza pierwszy napad padaczkowy, co mogłoby świadczyć o wspólnej patogenezie obu jednostek chorobowych. Ad. (d) Podkreśla się również wyraźny związek między politerapią a występowaniem depresji u pacjentów z padaczką. Zaobserwowano, że w wyniku redukcji liczby leków obserwuje się wyraźną poprawę nastroju. Ad. (e) Podkreślana jest wyraźna korelacja między częstością napadów padaczkowych a zaburzeniami nastroju.

Punkty: 0


127. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące orientacji ego-dystonicznej.
 • występuje zazwyczaj u ekshibicjonistów
 • jest wskazaniem do podjęcia postępowania mającego na celu zmianę płci
 • należy do zaburzeń identyfikacji płci
 • występuje w niektórych zaburzeniach psychicznych
 • występuje głównie u osób biseksualnych

Uzasadnienie: Orientacja seksualna niezgodna z ego, inaczej ego-dystoniczna, należy do zaburzeń psychologicznych i zaburzeń zachowania związanych z rozwojem i orientacją seksualną. Rozpoznawana jest u osób o identyfikacji płciowej i preferencjach nie budzących wątpliwości, jednak z powodu współistniejących zaburzeń psychicznych chcących aby były one odmienne. Osoby te często dążą do zmiany płci. Rozpoznanie orientacji ego-dystonicznej jest jednym z podstawowych przeciwwskazań do podjęcia postępowania mającego na celu zmianę płci.

Punkty: 0


128. Kluczowy w kształtowaniu się tzw. „płci mózgowej” jest:
 • okres między 6 a 7 tygodniem życia płodowego
 • okres między 16 a 28 tygodniem życia płodowego
 • okres między 32 a 34 tygodniem życia płodowego
 • okres noworodkowy
 • okres między 8 a 14 tygodniem życia płodowego

Uzasadnienie: Kluczowy w kształtowaniu się tzw. „płci neuronalnej” czy „płci mózgowej” jest okres między 16 a 28 tygodniem życia płodowego, podlegający przede wszystkim wpływowi testosteronu. Badania sekcyjne mózgów mężczyzn homoseksualnych ujawniły, że znamiennie mniejszy jest u nich środkowo przedni obszar podwzgórza w porównaniu z mężczyznami heteroseksualnymi. Jego wielkość natomiast odpowiada rozmiarom stwierdzanym w mózgach kobiecych.

Punkty: 0


129. Spośród wszystkich postaci zespołów otępiennych pierwotnie zwyrodnieniowych najczęściej spotyka się:
 • otępienie naczyniopochodne
 • otępienie z ciałami Lewy`ego
 • otępienie czołowo-skroniowe
 • otępienia mieszane
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Zespoły otępienne dzieli się na trzy duże grupy: • zespoły otępienne pierwotnie zwyrodnieniowe, takie jak: choroba Alzheimera (zdecydowanie najczęstsza w populacji przyczyna otępienia), otępienie z ciałami Lewy`ego i otępienie czołowo-skroniowe • druga grupę tworzy otępienie naczyniopochodne • grupa trzecia – tzw. otępienia mieszane, czyli współwystępowanie w mózgu zmian naczyniopochodnych wraz ze zmianami zwyrodnieniowymi o charakterze alzheimerowskim

Punkty: 0


130. Lekiem stosowanym z wyboru w leczeniu formy nieciągłej zespołu niespokojnych nóg jest:
 • oksykodon
 • lewodopa
 • klonazepam
 • gabapentyna
 • piracetam

Uzasadnienie: W postaci nieciągłej RLS, w której leczenia nie stosuje się przewlekle, nadal lekami z wyboru są preparaty lewodopy z inhibitorem dekarboksylazy, benserazydem lub karbidopą.

Punkty: 0


131. Dawka dobowa zolpidemu wynosi:
 • 1 mg
 • 5 mg
 • 7,5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg

Uzasadnienie: Dawka dobowa zolpidemu wynosi 10 mg.

Punkty: 0


132. Który z wymienionych leków jest przeciwwskazany w chorobie Parkinsona?
 • entakapon
 • ropinirol
 • lit
 • kabergolina
 • selegilina

Uzasadnienie: Spośród wymienionych leków to lit jest lekiem, którego nie powinno się stosować u chorych na chorobę Parkinsona, ponieważ wywołuje on wtórne zespoły parkinsonowskie. Inne leki, które mogą być odpowiedzialne za występowanie jatrogennego parkinsonizmu to: neuroleptyki, metoklopramid, alfa-metyldopa, flunnaryzyna, cynaryzyna. Entakapon – to inhibitor COMT, selegilina – to inhibitor MAO-B, ropininirol oraz kabergolina – to agoniści dopaminy – wszystkie te leki stosowane są w terapii choroby Parkinsona.

Punkty: 0


133. Do najczęstszych objawów zespołu odstawienia tytoniu należą wszystkie poza:
 • nadmierny apetyt
 • trudności z koncentracją
 • rozdrażnienie
 • bóle głowy
 • biegunka

Uzasadnienie: Najczęstszymi objawami zespołu odstawienia są: wzmożony apetyt, nieprzepartą chęć zapalenia papierosa, rozdrażnienie, zmęczenie i trudności z koncentracją, a także niepokój, lęk, zaburzenia koncentracji i obniżenie nastroju oraz wzmożony kaszel, ból głowy, suchość i ból gardła czy zaparcia.

Punkty: 0


134. Zaznacz fałszywą odpowiedź. W zespole abstynencyjnym o nasileniu łagodnym stwierdza się:
 • wysychanie w jamie ustnej
 • pobudzenie
 • drżenie mięśniowe
 • omamy
 • napady lęku panicznego

Uzasadnienie: O nasileniu łagodnym zespołu abstynencyjnego mówimy wówczas, gdy występują następujące objawy: Objawy fizyczne - wysychanie w jamie ustnej, pocenie się, drżenie mięśniowe, ból głowy, nudności, kołatanie serca Objawy psychiczne - napięcie, niepokój, pobudzenie, napady lęku panicznego. Objawy poznawcze - łagodne zaburzenia pamięci i koncentracji

Punkty: 0


135. Do objawów świadczących o niewielkim nasileniu niepokoju zaliczamy wszystkie z wyjątkiem.
 • wykonywania niespokojnych ruchów palcami
 • częstego pochrząkiwania
 • zrywania paznokci
 • niepokoju ruchowego w czasie siedzenia na krześle
 • przekładania drobnych przedmiotów w ręku

Uzasadnienie: Do objawów świadczących o niewielkim nasileniu niepokoju zalicza się: • wykonywanie ruchów (manipulowanie) palcami • przekładanie drobnych przedmiotów w ręku • poprawianie się co pewien czas na krześle • pochrząkiwanie

Punkty: 0


136. Do innych leków przeciwdepresyjnych, o mechanizmie działania odmiennym niż TLPD i SSRI, zaliczamy:
 • wenlafaksynę i moklobemid
 • mirtazapinę i sertralinę
 • reboksetynę i fluwoksaminę
 • tianeptynę i imipraminę
 • klomipraminę i escitalopram

Uzasadnienie: Do innych leków przeciwdepresyjnych, o mechanizmie działania odmiennym niż TLPD i SSRI, zaliczamy: • wenlafaksynę • moklobemid • reboksetynę • mirtazapinę • tianeptynę

Punkty: 0


137. Zaznacz fałszywą odpowiedź. W zespole abstynencyjnym o nasileniu umiarkowanym stwierdza się:
 • objawy grypopodobne
 • drgawki
 • dysforię
 • jadłowstręt
 • bezsenność

Uzasadnienie: O nasileniu łagodnym zespołu abstynencyjnego mówimy wówczas, gdy występują następujące objawy: Objawy fizyczne - objawy grypopodobne, jadłowstręt, bóle gałek ocznych, mioklonie Objawy psychiczne - nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, dysforia, depersonalizacja, depresja, bezsenność Objawy poznawcze - umiarkowane zaburzenia pamięci i koncentracji

Punkty: 0


138. Zaznacz stwierdzenie fałszywe dotyczące kryteriów diagnostycznych zaburzeń nastroju o przebiegu sezonowym według DSM-IV:
 • pełna zmiana fazy depresyjnej na maniakalną lub hipomaniakalną występuje w charakterystycznym okresie roku
 • epizody dużej depresji sezonowej występują istotnie rzadziej niż epizody postaci niesezonowej
 • w ciągu ostatnich 2 lat muszą wystąpić dwa epizody dużej depresji
 • pełna remisja występuje w charakterystycznym okresie roku
 • dla rozpoznania depresji sezonowej konieczne jest stwierdzenie występowania co najmniej jednego objawu spośród dwóch następujących: obniżonego nastroju i utraty zainteresowań lub odczuwania przyjemności

Uzasadnienie: Kryteria diagnostyczne zaburzeń nastroju o przebiegu sezonowym według DSM-IV: A. Występuje regularny związek czasowy między początkiem epizodu dużej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I, zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu II lub zaburzenia depresyjnego nawracającego, a określonym okresem w ciągu roku. Należy zwrócić uwagę na to, by nie uwzględniać sytuacji, w których występuje oczywisty wpływ stresujących czynników psychospołecznych związanych z porą roku (na przykład, regularny brak pracy w okresie zimowym). B. Drugie kryterium mówi, że pełna remisja (lub zmiana fazy depresyjnej na maniakalną lub hipomaniakalną) występuje w charakterystycznym okresie roku. C. Według 3 kryterium, w ciągu ostatnich 2 lat muszą wystąpić dwa epizody dużej depresji, które spełniałyby kryteria czasowe określone w dwóch poprzednich punktach, a w tym samym okresie nie może wystąpić żaden epizod depresji niesezonowej. D. Kryterium czwarte zawiera warunek, iż epizody dużej depresji sezonowej występują istotnie częściej niż epizody postaci niesezonowej, które mogą występować w ciągu całego życia pacjenta.

Punkty: 0


139. W chorobie Pageta NIE występują:
 • zawroty głowy
 • bóle korzeniowe
 • zwiększone wydalanie hydroksyproliny z moczem
 • napady padaczkowe
 • podwyższone stężenie wapnia w surowicy

Uzasadnienie: W chorobie Pageta ból występuje w sposób ciągły i obejmuje całą głowę. Chorzy skarżą się też na zawroty głowy, bóle korzeniowe, pojawić się mogą napady padaczkowe, porażenie nerwów czaszkowych, spastyczne porażenie kończyn dolnych, a także objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. W surowicy występuje zawsze zwiększone stężenie fosfatazy alkalicznej, przy prawidłowym stężeniu wapnia i fosforanów. Natomiast w moczu zwiększone jest wydalanie hydroksyproliny.

Punkty: 0


140. Do metod leczenia zachowawczego OBPS nie powinno należeć:
 • stosowanie kropli obkurczających błonę śluzową nosa
 • regularne sypianie z aparatem CPAP
 • stosowanie diety niskowęglowodanowej i niskotłuszczowej
 • unikanie sypiania w pozycji "na wznak"
 • rzucenie palenia

Uzasadnienie: W ostatnich latach w polskich aptekach pojawiło się szereg preparatów mających ograniczać lub nawet likwidować chrapanie. Mają one formę kropli lub aerozoli podawanych donosowo bądź wziewnie. W ich skład wchodzą substancje o krótkotrwałym działaniu nawilżającym i obkurczającym błonę śluzową. Dotychczas nie udowodniono jednak istotnego wpływu żadnego z tych urządzeń czy środków na zmniejszenie chrapania, a więc ich stosowanie jest kwestią indywidualnych przekonań pacjenta. Nie należy doradzać ich pacjentom, u których podejrzewa się OBPS, ponieważ takie postępowanie opóźnia prawidłową diagnozę i leczenie, często z wyraźną szkodą dla pacjenta.

Punkty: 0


141. W przypadku jednostronnego nalotu z głębokim, niekrwawiącym owrzodzeniem migdałka podniebiennego oraz łuków podniebiennych, podniebienia miękkiego lub błony śluzowej policzka, z towarzyszącym cuchnieniem z ust należy pomyśleć o:
 • aftowym zapaleniu gardła
 • anginie Plaut-Vincenta
 • półpaścu gardła
 • herpanginie
 • błonicy

Uzasadnienie: Aftowe zapalenie błony śluzowej gardła charakteryzuje się ubytkiem błony śluzowej dochodzącym do średnicy 2 cm z białym nalotem w swoim centrum i zaczerwienieniem wokół. Dla anginy Plaut-Vincenta bardzo charakterystyczny jest jednostronny nalot z głębokim, niekrwawiącym owrzodzeniem migdałka podniebiennego oraz łuków podniebiennych, podniebienia miękkiego lub błony śluzowej policzka. Na jednym migdałku, najczęściej w górnym biegunie znajduje się głęboki wrzód z białawym wysiękiem. Nalot można łatwo usunąć, pojawia się cuchnienie z ust oraz uczucie ciała obcego. W półpaścu gardła występują twarde, płaskie pęcherzyki ograniczone do rejonu unerwienia przez nerwy czaszkowe: językowo-gardłowy i nerw błędny po jednej stronie gardła. W herpanginie widoczne są liczne szarobiałe (2-3 mm) zmiany pęcherzykowe otoczone czerwonymi obwódkami przechodzącymi w owrzodzenia. Zmiany te występują na tylnej ścianie gardła oraz na nieznacznie zaczerwienionych i powiększonych migdałkach i łukach podniebiennych. Błonica charakteryzuje się obecnością biało-szarych, włóknikowych błon na bardzo obrzękniętych migdałkach podniebiennych i przechodzących na łuki podniebienne oraz tylną ścianę gardła. Występuje zapach acetonu z ust.

Punkty: 0


142. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych metotreksatu dotyczących układu pokarmowego stosowanym leczeniem jest podanie kwasu foliowego w dawce:
 • 15-30 mg/tydz.
 • 5-15 mg/tydz.
 • 20-25 mg/tydz.
 • 40 mg/tydz.
 • 35 mg/24h

Uzasadnienie: Najczęstszymi działaniami niepożądanymi metotreksatu są zaburzenia układu pokarmowego. Jeśli takie wystąpią zaleca się podawanie kwasu foliowego w dawkach 5-15 mg/tydz., który redukuje te powikłania u 80% chorych.

Punkty: 0


143. W przypadku stwierdzenia OBPS u chorego nie ma potrzeby wykonywania:
 • badania laryngologicznego
 • CT głowy w przypadku kwalifikacji do operacji
 • obiektywnych pomiarów drożności nosa w zależności od wskazań
 • odczynu ASO
 • RM głowy w przypadku kwalifikacji do operacji

Uzasadnienie: Wykonanie odczynu ASO (świadczącego o przebytym zakażeniu paciorkowcowym) nie jest wskazane w diagnostyce OBPS.

Punkty: 0


144. 54-letni pacjent zgłosił się z powodu pojawienia się dobrze napiętych pęcherzy zlokalizowanych na łokciach i kolanach. Taki obraz kliniczny jest najbardziej charakterystyczny dla:
 • linijnej IgA dermatozy pęcherzowej
 • nabytego pęcherzowe oddzielania się naskórka
 • pemfigoidu
 • pęcherzycy zwykłej
 • choroby Duhringa

Uzasadnienie: Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka głównie występuje u osób starszych. Pęcherze tworzą się zazwyczaj w miejscach narażonych na uraz mechaniczny czyli na kolanach, łokciach, karku, dłoniach i stopach. Zmiany ustępują z pozostawieniem blizn i prosaków.

Punkty: 0


145. Zaznacz odpowiedź fałszywą. Profilaktyka wtórna udarów powinna obejmować:
 • leczenie chirurgiczne zmian zakrzepowych w tętnicach szyjnych
 • leczenie endowaskularne zmian zakrzepowych w tętnicach szyjnych
 • modyfikację stylu życia i czynników ryzyka
 • leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe
 • m.in. skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego i doprowadzenie do wyrównania metabolicznego cukrzycy

Uzasadnienie: Według Deklaracji Helsingborskiej profilaktyka wtórna udarów powinna obejmować: modyfikację stylu życia i czynników ryzyka, leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe, leczenie chirurgiczne zmian zakrzepowych w tętnicach szyjnych.

Punkty: 0


146. Nadmierne spożywanie alkoholu nie prowadzi do częstszego występowania:
 • raka jamy ustnej i krtani
 • raka wątroby
 • raka jądra
 • raka przełyku
 • raka piersi

Uzasadnienie: Nadmierne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia: raka wątroby, raka jamy ustnej i krtani, raka piersi i rak przełyku.

Punkty: 0


147. O osteoporozie w badaniu densytometrycznym świadczy:
 • T-score > 1 SD
 • T-score < -1 SD i > -2,5 SD
 • Z-score < -1 SD
 • T-score < -2,5 SD
 • Z-score > 1 SD

Uzasadnienie: Wg kryteriów WHO o osteoporozie świadczy obniżenie wskaźnika T-score poniżej 2,5 odchylenia standardowego.

Punkty: 0


148. Lekiem przeciwhistaminowym II generacji jest:
 • astemizol
 • cyproheptadyna
 • difenhydramina
 • prometazyna
 • hydroksyzyna

Uzasadnienie: Astemizol należy do grupy leków przeciwhistaminowych II generacji. Lekami I generacji są natomiast: cyproheptadyna, difenhydramina, prometazyna i hydroksyzyna.

Punkty: 0


149. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące entezopatii:
 • przykurcz Dupuytrena to entezopatia mięśnia dwugłowego ramienia
 • „łokieć tenisisty” to entezopatia nadkłykcia bocznego kości ramiennej
 • „łokieć golfisty” to entezopatia nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej
 • najczęstszą entezopatią w zespole bolesnego barku jest entezopatia mięśnia nadgrzebieniowego
 • entezopatia „gęsiej stopy” występuje głównie u kobiet > 50 r.ż. z nadwagą

Uzasadnienie: Entezopatie to zapalenia przyczepów ścięgnistych. Mogą być one przyczyną bolesności ruchowej i uciskowej oraz ograniczenia ruchomości w zajętym stawie. Natomiast przykurcz Dupuytrena jest powolnie rozwijającą się chorobą rozcięgna dłoniowego, prowadzącą do jego bliznowacenia i szkliwienia, czemu towarzyszą przykurcze palców. Podobne zmiany mogą występować w rozcięgnie podeszwowym. Przykurcz Dupuytrena występuje głównie u mężczyzn między 30 i 50 r.ż. i około dwukrotnie częściej dotyczy ręki prawej. Najczęstszym miejscem występowania zmian jest łokciowa część rozcięgna, co objawia się przykurczem palców serdecznego i małego.

Punkty: 0


150. Zmiany w postaci mikrouszkodzeń naskórka, nadżerek i małych zagłębień w warstwie rogowej (pitted keratolysis) są wywoływane nadkażeniem przez:
 • gronkowce i paciorkowce
 • maczugowce i ziarenkowce
 • grzyby
 • florę Gram-ujemną
 • florę beztlenową

Uzasadnienie: Wilgoć sprzyja nadkażaniu przez maczugowce i zierenkowce, co prowadzi do powstawania mikrouszkodzeń naskórka, nadżerek i małych zagłębień w warstwie rogowej. Zjawisko to znane jest pod angielską nazwą pitted keratolysis.

Punkty: 0


151. Genetycznie uwarunkowanym zespołem przebiegającym z nadmiernym gromadzeniem się tkanki tłuszczowej w ciele nie jest:
 • zespół Bardeta-Biedla
 • zespół Pradera-Willego
 • zespół Aspergera
 • zespół Turnera
 • zespół Carpentera

Uzasadnienie: Zespół Aspergera jest jedną z postaci autyzmu, nie powoduje otyłości. Pozostałe zespoły przebiegają z nadmiernym gromadzeniem tkanki tłuszczowej

Punkty: 0


152. W populacji najczęściej występuje:
 • nadciśnienie tętnicze pierwotne
 • nadciśnienie tętnicze nerkopochodne
 • nadciśnienie tętnicze hormonalne
 • nadciśnienie tętnicze naczyniopochodne
 • nadciśnienie tętnicze związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych

Uzasadnienie: W populacji najczęściej występuje tak zwane nadciśnienie tętnicze pierwotne – stanowi około 94%. Mimo to nie można nie doceniać przesiewowego wywiadu w kierunku, rzadkich ale potencjalnie usuwalnych wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego. Warto podczas pierwszej wizyty potwierdzającej rozpoznanie nadciśnienia tętniczego dokonać takiego wywiadu, tym bardziej, że wiele wtórnych postaci nadciśnienia ma charakterystyczne dla siebie objawy sugerujące rozpoznanie.

Punkty: 0


153. Udary niedokrwienne procentowo stanowią około ….. wszystkich przypadków udarów:
 • 50-55%
 • 45-55%
 • 70-75%
 • 80-85%
 • 35-40%

Uzasadnienie: Udary dzieli się na 3 główne grupy: 1. Udary niedokrwienne, które stanowią ok. 80% wszystkich przypadków i są zarazem najbardziej niejednorodną grupą. 2. Udary krwotoczne, stanowiące ok. 15%: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy. 3. I najrzadziej występujący udar żylny, który najczęściej powstaje na skutek zakrzepicy w obrębie zatok żylnych opony twardej lub żył mózgowia.

Punkty: 0


154. Zespół suchego oka jest najmniej prawdopodobny u pacjenta przyjmującego:
 • doksepinę
 • propranolol
 • cetyryzynę
 • hydrochlorotiazyd
 • amoksycylinę

Uzasadnienie: Wiele leków może powodować zespół suchego oka. Należeć do nich będą m.in. preparaty o wewnętrznym działaniu parasympatykolitycznym, beta-adrenolityki, diuretyki. Do tej pory nie opisano takiego działania antybiotyków beta-laktamowych.

Punkty: 0


155. Pierwotna nadczynność przytarczyć może powodować nawrotową chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, ponieważ hiperkalcemia zwiększa wydzielanie gastryny:
 • prawda - prawda, ze związkiem logicznym
 • prawda - prawda, bez związku logicznego
 • prawda - fałsz
 • fałsz - prawda
 • fałsz - fałsz

Uzasadnienie: Pierwotna nadczynność przytarczyć może powodować nawrotową chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Występująca w jej przebiegu hiperkalcemia zwiększa wydzielanie gastryny, a tym samym sekrecję kwasu solnego w żołądku.

Punkty: 0


156. Termin stranguria oznacza:
 • objawy dyzuryczne
 • bolesne parcie na pęcherz
 • bolesne pieczenie w cewce moczowej
 • częstomocz
 • nietrzymanie moczu

Uzasadnienie: Objawami dyzurycznymi określa się: bolesne parcie na pęcherz, pieczenie i ból podczas mikcji, częstomocz, nietrzymanie moczu. Objawy te nie są charakterystyczne dla poszczególnych postaci zakażenia, a u młodszych dzieci mogą w ogóle nie występować. Towarzyszyć im może ponadto: stranguria, czyli bolesne palenie w cewce moczowej, częstomocz czyli pollakisuria oraz parcia naglące.

Punkty: 0


157. Którego z wymienionych leków stosowanych miejscowo nie zalecisz pacjentowi z rozpoznaną grzybicą brody?
 • ekonazol
 • ketokonazol
 • terbinafina
 • nystatyna
 • bifonazol

Uzasadnienie: Leczenie miejscowe Nazwa leku Postać leku Czas leczenia klotrimazol krem 6 tyg. ekonazol krem, lotion, maść 3 tyg. mikonazol krem 2-5 tyg. cyklopiroks krem 4 tyg. terbinafina krem 1 tydzień bifonazol krem, roztwór, żel 3 tyg. mykodermina maść polfungicid maść

Punkty: 0


158. Kryterium diagnostyczne OBPS w polisomnografii to:
 • Apnoe (↑10 sek.) + Hypopnoe (↑10 sek.) > 10/godzinę snu
 • Apnoe (↑10 sek.) + Hypopnoe (↑1 min.) > 10/godzinę snu
 • Apnoe (↑1 min.) + Hypopnoe (↑1 min.) > 10/godzinę snu
 • Apnoe (↑10 sek.) + Hypopnoe (↑10 sek.) > 20/godzinę snu
 • Apnoe (↑ 1 min) + Hypopnoe (↑10 sek.) > 100/godzinę snu

Uzasadnienie: Jedynie po badaniu polisomnograficznym można postawić diagnozę OBPS. Obiektywnym kryterium jest występowanie bezdechów i okresów spłyconego oddychania częściej niż 10 razy w każdej godzinie snu trwających każdorazowo dłużej niż 10 sekund.

Punkty: 0


159. Obrzęk i ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej, o nieregularnym kształcie i powiększający się obwodowo, z wyraźnym obwałowaniem odgraniczającym je od zdrowej skóry, z pęcherzami z przezroczystą treścią to charakterystyczny obraz dla:
 • ropni mnogich niemowląt
 • gronkowcowego pęcherzowo-złuszczającego zapalenie skóry
 • liszajca pęcherzowego
 • róży
 • postaci skórnej kandidiazy noworodkowej

Uzasadnienie: Róża jest to ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej, z towarzyszącą wysoką temperaturą. Cechą charakterystyczną jest szybkie rozprzestrzenianie się zmian z zajęciem układu limfatycznego. Zmiany skórne manifestują się obrzękiem i ostrym stanem zapalnym skóry i tkanki podskórnej. Mają nieregularny kształt i powiększają się obwodowo. Widoczne jest wyraźne obwałowanie odgraniczające je od zdrowej skóry. Smugowate wypustki świadczą o szerzeniu się zakażenia drogą naczyń chłonnych. Ognisko zapalne charakteryzuje się znaczną spoistością i bolesnością. Skóra jest napięta i lśniąca. W wyniku gromadzenia się płynu wysiękowego powstają pęcherze z przezroczystą treścią.

Punkty: 0


160. Stosowanie morfiny w leczeniu bólu przewlekłego u chorych bez uzależnienia od leków w wywiadach powoduje uzależnienie u:
 • < 1% chorych
 • 5% chorych
 • 10% chorych
 • 25% chorych
 • 50% chorych

Uzasadnienie: Leczenie przewlekłego bólu morfiną prowadzi do uzależnienia u mniej niż 1% chorych, u których wywiady lekarskie nie wskazywały na wcześniejsze występowanie lekozależności.

Punkty: 0


161. Wybierz stwierdzenie prawdziwe dotyczące hipotermii:
 • temperatura głęboka ciała poniżej 36 stopni C
 • metodą z wyboru w przypadku NZK i hipotermii jest zastosowanie krążenia pozaustrojowego w celu ogrzania pacjenta
 • należy zastosować adrenalinę gdy temperatura ciała < 30 stopni C
 • nie należy stosować płukania jam ciała płynami o temperaturze 36 stopni C
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa

Uzasadnienie: Hipotermię rozpoznajemy, gdy temperatura głęboka ciała spadnie poniżej 35 stopni C. Dzielimy ją na – łagodną (35-32 stopni C), umiarkowaną (32-30 stopni C) i ciężką (poniżej 30 stopni C). Techniki ogrzewania możemy podzielić na bierne zewnętrzne i czynne zewnętrzne oraz wewnętrzne. Techniki bierne są skuteczne w przypadku przytomnego pacjenta z łagodną hipotermią. Wśród czynnych technik ogrzewania pacjenta możemy wyróżnić m.in. stosowanie ogrzanego powietrza podczas wentylacji mechanicznej oraz podawanie ciepłych płynów zarówno dojelitowo, jak i dożylnie. A także – zastosowanie ciepłej, wilgotnej mieszaniny oddechowej, płukanie żołądka, jamy otrzewnej, jamy opłucnej lub pęcherza moczowego płynami o temperaturze 40 stopni C. Metodą z wyboru w przypadku NZK i hipotermii jest zastosowanie krążenia pozaustrojowego w celu ogrzania pacjenta.

Punkty: 0


162. Morfinę można bezpiecznie stosować:
 • w bólach porodowych
 • w kolce nerkowej
 • w chorobach dróg żółciowych
 • w zwalczaniu większości bólów pooperacyjnych
 • w nudnościach

Uzasadnienie: Opioidy łagodzą bóle powstałe wskutek ciężkich urazów, bóle pooperacyjne czy występujące w przebiegu chorób nowotworowych. Mają również zastosowanie w ostrych bólach, których nie daje się uśmierzyć tzw. nienarkotycznymi lekami przeciwbólowymi. Obwodowo morfina zwiększa napięcie mięśni gładkich, powodując zaparcia spastyczne i skurcz odźwiernika, objawiający się nudnościami. Skurcz zwieracza pęcherza i moczowodów może wywołać atak kolki nerkowej, a skurcz zwieracza Odiego może być przyczyną kolki żółciowej. Ponadto morfina hamuje czynność skurczową macicy, uwalnia histaminę nasilając atak astmy wskutek skurczu oskrzeli, wywołuje pokrzywkę i rozszerza naczynia obwodowe przyczyniając się do rozwoju hipotonii ortostatycznej.

Punkty: 0


163. Wskaż odpowiedź nieprawidłową. Spośród wszystkich pacjentów z zaostrzeniem astmy na OIOM powinni być kierowani pacjenci:
 • u których szybko dochodzi do pogarszania się stanu ogólnego
 • z hipokapnią bez hipoksemii
 • z ciężką astmą i brakiem poprawy po początkowym leczeniu
 • chorzy z hipoksemią i hiperkapnią
 • chorzy splątani, senni, wyczerpani lub nieprzytomni

Uzasadnienie: W przypadku zaostrzenia astmy leczenia w oddziale intensywnej opieki medycznej wymagają: 1. pacjenci z ciężką astmą i brakiem poprawy po początkowym leczeniu 2. pacjenci, u których szybko dochodzi do pogarszania się stanu ogólnego 3. chorzy splątani, senni, wyczerpani lub nieprzytomni 4. chorzy z hipoksemią i hiperkapnią (lub/i bez hiperkapnii), u których mimo suplementacji tlenu saturacja krwi tlenem wynosi < 90% lub PaO2< 60mmHg. W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń świadomości, wyczerpania fizycznego, stale narastającego poziomu PaCO2 oraz bezdechów należy rozważyć pilną intubację i wentylację mechaniczną.

Punkty: 0


164. Który z poniższych koanalgetyków nie wpływa bezpośrednio na ból neuropatyczny:
 • amitryptylina
 • kwas walproinowy
 • klonazepam
 • klodronian
 • lidokaina

Uzasadnienie: Klodronian jest przedstawicielem bisfosfonianów. Leki z tej grupy zapewniają analgezję w leczeniu bólów kostnych, zwłaszcza w przypadku licznych ognisk osteolizy i przy współistniejącej hiperkalcemii. Pozostałe leki stosowane są w leczeniu bólów neuropatycznych.

Punkty: 0


165. W tzw. „zestawie wieńcowym” nie znajduje/ą się:
 • kwas acetylosalicylowy
 • krótkodziałające azotany
 • klopidogrel
 • heparyna
 • magnez

Uzasadnienie: W tzw. „zestawie wieńcowym”, który może być stosowany u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym w warunkach ambulatoryjnych znajdują się: krótkodziałające azotany, kwas acetylosalicylowy, klopidogrel oraz heparyna.

Punkty: 0


166. Wskaż stwierdzenie błędne. Zaburzeń termoregulacji można spodziewać się u osób:
 • w podeszłym wieku
 • przyjmujących leki antycholinergiczne
 • przyjmujących pochodne fenotiazyny
 • przyjmujących leki antyhistaminowe
 • przyjmujących statyny

Uzasadnienie: Zaburzeń termoregulacji możemy spodziewać się między innymi u osób starszych lub przyjmujących leki antycholinergiczne, pochodne fenotiazyny, β-adrenolityki, czy leki antyhistaminowe.

Punkty: 0


167. W przewodzeniu bodźców bólowych udziału nie biorą:
 • zmielinizowane włókna A-delta
 • szybkoprzewodzące włókna A-delta
 • zmielinizowane włókna B
 • niezmielinizowane włókna C
 • wolnoprzewodzące włókna C

Uzasadnienie: Bodźce bólowe odbierane są przez wysokoprogowe mechanoreceptory reagujące na ucisk i niskoprogowe nocyceptory odpowiadające na bodźce uciskowe, termiczne i chemiczne. Bodźce z mechanoreceptorów, znajdujących się głównie w skórze i tkance podskórnej, przewodzone są bardzo szybko przez zmielinizowane włókna A-delta. Natomiast bodźce z nocyceptorów, które rozmieszczone są w skórze, tkance podskórnej, mięśniach, stawach i trzewiach, przewodzone są przez niezmielinizowane, wolnoprzewodzące włókna C.

Punkty: 0


168. Wskaż odpowiedź, w której obie wymienione substancje powodują poszerzenie źrenic:
 • heroina, kokaina
 • LSD, związek fosforoorganiczny
 • LSD, amitryptylina
 • klonidyna, morfina
 • fenobarbital, diazepam

Uzasadnienie: Zwężenie źrenic może sugerować zatrucie narkotykami opioidowymi lub klonidyną. Zdarza się też czasem w ciężko przebiegających zatruciach lekami nasennymi albo w zatruciach związkami fosforoorganicznymi. Poszerzenie źrenic jest częstym objawem zatrucia rozmaitymi środkami wpływającymi na OUN: atropiną i jej pochodnymi, niektórymi lekami psychotropowymi, takimi jak trójpierścieniowe leki przeciw depresyjne, środkami antyhistaminowymi, a także kokainą, LSD czy alkoholem.

Punkty: 0


169. Leczenie bólu rozpoczyna się od leków:
 • stopnia I drabiny analgetycznej
 • stopnia II drabiny analgetycznej
 • stopnia III drabiny analgetycznej
 • stopnia IV drabiny analgetycznej
 • jedyną metodą zwalczania bólu jest wyeliminowanie choroby podstawowej

Uzasadnienie: W schemacie drabiny analgetycznej wyróżnia się trzy stopnie intensywności leczenia w zależności od poziomu odczuwania bólu. Leczenie rozpoczyna się od stopnia I, w przypadku braku ustąpienia lub nasilenia bólu przechodzi się do stopnia wyższego.

Punkty: 0


170. Liczba punktów według skali Glasgow oceny stanu nieprzytomności u pacjenta, który otwiera oczy na polecenie, jest zdezorientowany auto- i allopsychicznie, odpowiada chaotycznie, wykonuje ruchy celowe, lokalizując bodziec bólowy wynosi:
 • 8 punktów
 • 9 punktów
 • 10 punktów
 • 12 punktów
 • 15 punktów

Uzasadnienie: Pacjent ten otrzyma 12 punktów w skali Glasgow. SKALA GLASGOW GSC = Glasgow Coma Scale Otwieranie oczu 4 punkty - spontaniczne 3 punkty - na polecenie 2 punkty - na bodźce bólowe 1 punkt - nie otwiera oczu Kontakt słowny 5 punktów - odpowiedź logiczna, pacjent zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby, świadoma rozmowa 4 punkty - odpowiedź chaotyczna, pacjent zdezorientowany 3 punkty - odpowiedź niewłaściwa, nieadekwatna, nie na temat lub krzyk 2 punkty - niezrozumiałe dźwięki 1 punkt - brak reakcji Reakcja ruchowa 6 punktów – odpowiednia do poleceń 5 punktów – lokalizacja bólu 4 punkty - reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego 3 punkty - patologiczna reakcja zgięciowa, (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych) 2 punkty - patologiczna reakcja wyprostna, (przywiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy) 1 punkt - brak reakcji

Punkty: 0


171. Plastry z fentanylem należy zmieniać co:
 • 12 godzin
 • 24 godziny
 • 48 godzin
 • 72 godziny
 • 6 godzin

Uzasadnienie: Fentanyl jest zazwyczaj stosowany w postaci przezskórnej, rzadziej w postaci ciągłych wlewów podskórnych i dożylnych. Dostępne plastry mają różną szybkość uwalniania fentanylu: 25, 50, 75 i 100 μg na godzinę. Stężenie terapeutyczne osiągane jest po 8 - 12 godzinach od naklejenia plastra. Skuteczność analgezji zaś ocenia się po 36-48 godzinach. Szybkość wchłaniania leku zależy częściowo od stanu skóry: jej wilgotności, owłosienia, uszkodzeń czy temperatury. Plastry zmienia się co 3 dni. Są one stosunkowo chętnie stosowane przez chorych.

Punkty: 0


172. Omdlenie właściwe to:
 • nagłe zwiotczenie kończyn zakończone upadkiem bez utraty przytomności
 • utrata przytomności z towarzyszącym rozszerzeniem źrenic i oddaniem
 • 3-4 sekundowe przymglenie świadomości z zawrotami głowy i
 • około 10 - sekundowe omdlenie z utratą świadomości i napięcia mięśniowego
 • ograniczenie lub utrata wykonywania ruchów dowolnych

Uzasadnienie: Objawy omdlenia zależą od stopnia ciężkości i mogą prezentować trzy różne obrazy kliniczne. 1.Lipothymia która trwa 3-4 sekundy, w fazie tej występuje tylko przymglenie świadomości, zawroty głowy, nudności, bladość, zmniejszenie napięcia mięśniowego i opadnięcie głowy. 2.Omdlenie właściwe trwające około 10 sekund z utratą świadomości i napięcia mięśniowego - najtrudniejsze do diagnostyki różnicowej. 3.Omdlenie drgawkowe z tonicznym skurczem przypominającym opistotonus, w przebiegu którego może dojść do pojedynczych drgawek, z towarzyszącym rozszerzeniem źrenic i oddaniem moczu.

Punkty: 0


173. W stanach nagłych, jak uraz głowy, badanie tomograficzne:
 • jest przeciwwskazane
 • jest przeciwwskazane u pacjentów sztucznie wentylowanych
 • wymaga przygotowania pacjenta
 • wykonuje się bez przygotowania pacjenta
 • należy wykonać dopiero 48 godzin od przyjęcia pacjenta do szpitala

Uzasadnienie: W stanach nagłych jak uraz, czy różnicowanie udarów niedokrwiennych i krwotocznych, a także w diagnostyce krwotoków podpajęczynówkowych, badanie wykonujemy bez przygotowania chorego. W innych przypadkach pacjent powinien być zawsze na czczo. Wynika to z częstej konieczności administracji dożylnej środka cieniującego, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie procesów rozrostowych i/lub przerzutów, stanów zapalnych w obrębie mózgowia, opon mózgowych i kości, a także przy podejrzeniu malformacji naczyniowych.

Punkty: 0


174. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą techniki prowadzenia pośredniego masażu serca:
 • dłonie należy ułożyć pośrodku mostka poszkodowanego
 • głębokość uciśnięć mostka powinna wynosić 4-5 cm
 • częstość uciśnięć powinna wynosić 90-110/min
 • stosunek nacisku do relaksacji klatki piersiowej powinien wynosić 75:25%
 • stosunek ucisków mostka do wdechów wynosi 30:2

Uzasadnienie: W czasie trwania masażu serca, pacjent musi leżeć na równym, twardym podłożu. Ratownik klęka blisko przy chorym układając jedną dłoń w miejscu położonym pośrodku mostka. Dłoń ułożona jest równolegle do mostka i przylega do klatki piersiowej tylko nasadą. Drugą dłoń należy położyć na dłoni leżącej na klatce piersiowej. Ręce ratownika muszą być wyprostowane i zablokowane w stawach łokciowych. Następnie oburącz uciska się rytmicznie klatkę piersiową ratowanego. Głębokość uciśnięć powinna wynosić 4-5 cm, a częstość uciśnięć 90-110/min. Masaż powinien być prowadzony płynnie. Stosunek czasu nacisku do relaksacji powinien wynosić 50:50%. Skuteczny pośredni masaż serca zapewnia ok. 33% normalnego rzutu serca.

Punkty: 0


175. Przeciwwskazaniem do stosowania opioidów u pacjentów z bólem przewlekłym nie jest:
 • schizofrenia
 • wyniszczenie w przebiegu choroby nowotworowej
 • alkoholizm
 • wcześniejsze okresy uzależnienia od opioidów
 • wcześniejsze okresy uzależnienia od benzodiazepin

Uzasadnienie: Przeciwwskazaniami do stosowania opioidów u pacjentów z bólem przewlekłym są: alkoholizm, wcześniejsze okresy uzależnienia od opioidów lub innych leków oraz choroby psychiczne.

Punkty: 0


176. Diamentowe 3 minuty oznaczają czas mierzony od chwili zatrzymania krążenia do:
 • wykonania defibrylacji
 • rozpoczęcia pośredniego masażu serca
 • dojazdu do miejsca wezwania zespołu ratownictwa medycznego
 • podania 1 mg adrenaliny dożylnie
 • zastosowania sztucznego oddychania

Uzasadnienie: Od chwili wystąpienia urazu lub zachorowania do chwili przyjęcia pacjenta w SOR nie powinno upłynąć więcej czasu niż 60 min. czas ten określany jest jako „złota godzina”. W „złotej godzinie” wyróżniamy „diamentowe 3 minuty”, tzn. czas, w którym należy zastosować defibrylację, i „platynowe 10 minut” - czas dojazdu do miejsca wezwania zespołu ratownictwa medycznego.

Punkty: 0


177. U pacjenta zatrutego paracetamolem wdrożono leczenie N-acetylocysteiną. Jakie jest prawidłowe dawkowanie tego leku w tym zatruciu?
 • 140 mg/kg m.c./ 24h
 • 70 mg/ kg m.c./24h
 • dawka początkowa 70 mg/kg m.c., następnie w odstępach 4 godzinnych w dawce 140 mg/kg m.c.
 • dawka początkowa 140 mg/kg m.c., następnie w odstępach 4 godzinnych w dawce 70 mg/kg m.c.
 • dawka początkowa 100 mg/kg m.c., następnie w odstępach 2 godzinnych w dawce 70 mg/kg m.c.

Uzasadnienie: Dawka początkowa N-acetylocysteiny wynosi 140 mg/kg m.c.. Następnie N-acetylocysteinę podaje się w 4 godzinnych odstępach czasu w dawce o połowę mniejszej wynoszącej 70 mg/kg m.c.. W ten sposób należy podać 17 kolejnych dawek.

Punkty: 0


178. Wskaż stwierdzenie błędne dotyczące oddechu Kussmaula:
 • częstość oddechów wynosi 40-70/min
 • oddechy są płytkie i szybkie
 • może być wynikiem mocznicy
 • może wystąpić przy uszkodzeniu mostu i śródmózgowia
 • jest jednym z objawów zatrucia salicylanami

Uzasadnienie: Oddech Kussmaula zwany oddechem ,,zgonionego psa", o częstości od 40 do 70 razy na minutę, szybki i głęboki, jest najczęściej objawem kwasicy metabolicznej w wyniku np. mocznicy, niewydolności wątroby, zatrucia salicylanami czy alkoholem. Może wystąpić także przy uszkodzeniu mostu i śródmózgowia. Przy uszkodzeniu w środkowej części nakrywki mostu nosi on miano ośrodkowej hiperwentylacji neurogennej

Punkty: 0